REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2021

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach - „Dobry posiłek w szpitalu"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa program pilotażowy w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach pod nazwą „Dobry posiłek w szpitalu", zwany dalej „programem pilotażowym".

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) osoba planująca dietę - osobę planującą dietę, o której mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 870, 978, 1477 i 1955);

2) szpital - szpital w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991, 1675 i 1972), z wyłączeniem szpitala udzielającego wyłącznie świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom z zamiarem ich zakończenia w okresie nieprzekraczającym 24 godzin, który posiada umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, zwanym dalej „Funduszem", w zakresach świadczeń określonych w art. 15 ust. 2 pkt 3-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych realizowanych w trybie stacjonarnym.

§ 3. [Cel programu pilotażowego]

Celem programu pilotażowego jest:

1) zwiększenie dostępności porad żywieniowych w szpitalach;

2) wdrożenie optymalnego modelu żywienia świadczeniobiorców w szpitalach.

§ 4. [Okres realizacji programu pilotażowego]

Okres realizacji programu pilotażowego obejmuje etapy:

1) organizacji, podczas którego Fundusz zawiera umowy na realizację programu pilotażowego, trwający nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.;

2) realizacji, podczas którego są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego, trwający do dnia 30 czerwca 2024 r.;

3) ewaluacji, trwający do dnia 31 października 2024 r.

§ 5. [Zakres programu]

Program pilotażowy obejmuje świadczenie opieki zdrowotnej - porada żywieniowa - z zakresu określonego w art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz świadczenie towarzyszące w postaci wyżywienia, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.

§ 6. [Realizatorzy programu]

1. Realizatorami programu pilotażowego są szpitale, które zapewnią realizację programu pilotażowego zgodnie ze sposobem realizacji i warunkami określonymi w § 8-10 i posiadają umowę na realizację programu pilotażowego, o której mowa w § 4 pkt 1.

2. W celu zawarcia umowy na realizację programu pilotażowego, o której mowa w § 4 pkt 1, szpital składa do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wniosek wraz z deklaracją, że program pilotażowy będzie realizowany zgodnie ze sposobem realizacji i warunkami określonymi w § 8-10.

§ 7. [Świadczeniobiorcy kwalifikujący się do programu]

1. Do programu pilotażowego kwalifikuje się świadczeniobiorców przyjętych do szpitala, którzy nie są żywieni wyłącznie dojelitowo lub wyłącznie pozajelitowo lub nie przebywają na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

2. Wybór realizatora programu pilotażowego przez świadczeniobiorcę jest dokonywany w momencie przyjęcia świadczeniobiorcy do szpitala.

§ 8. [Sposób realizacji programu pilotażowego]

1. Sposób realizacji programu pilotażowego obejmuje:

1) zapewnienie świadczeniobiorcom wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia;

2) udzielanie świadczeniobiorcom porad żywieniowych przez osobę planującą dietę.

2. Udzielenie porady żywieniowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, odbywa się na zlecenie lekarza.

3. Posiłki przeznaczone dla świadczeniobiorców są przygotowywane na podstawie opracowanego przez osobę planującą dietę jadłospisu zapewniającego urozmaicenie potraw i zbilansowanie wartości składników odżywczych w diecie.

4. Jadłospis zawiera co najmniej informacje o:

1) rodzaju posiłku i jego składzie;

2) dobowych sumach wartości energetycznej (kaloryczności) i wartości odżywczej diet z podaniem ilości białka, węglowodanów, w tym cukrów, tłuszczu, w tym nasyconych kwasów tłuszczowych, błonnika i soli;

3) sposobie obróbki posiłku;

4) obecności alergenów.

5. W uzasadnionych przypadkach, niezależnych od realizatora programu pilotażowego, dopuszcza się wymianę zaplanowanych w jadłospisie produktów na produkty równoważne pod względem energetycznym i wartości odżywczych.

6. W przypadku stwierdzenia przez realizatora programu pilotażowego nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w § 10 ust. 2, jest on obowiązany do podjęcia działań mających na celu zapobieżenie występowaniu tych nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia ich stwierdzenia.

§ 9. [Podmiot decydujący o rodzaju stosowanej diety oraz zalecanych indywidualnych modyfikacjach]

1. Lekarz decyduje o rodzaju stosowanej diety, czasie jej trwania oraz zalecanych indywidualnych modyfikacjach, uwzględniając potrzeby świadczeniobiorcy oraz ocenę stanu odżywienia świadczeniobiorcy, o której mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, jeżeli była przeprowadzona.

2. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, może być poprzedzone konsultacją lekarza z osobą planującą dietę.

§ 10. [Warunki organizacji oraz realizacji świadczeń udzielanych w ramach programu pilotażowego]

1.Warunki organizacji oraz realizacji świadczeń udzielanych w ramach programu pilotażowego obejmują zapewnienie osoby planującej dietę w wymiarze nie mniejszym niż równoważnik 0,5 etatu.

2. Warunkiem realizacji programu pilotażowego jest:

1) publikowanie przez realizatora programu pilotażowego na swojej stronie internetowej, codziennie w dni robocze, zdjęć co najmniej dwóch posiłków spośród najczęściej stosowanych diet z danego dnia wraz z odniesieniem do pozycji z jadłospisu;

2) opracowywanie jadłospisów na co najmniej 7 dni, a także publikacja jadłospisów na stronie internetowej realizatora programu pilotażowego;

3) zapewnienie regularności posiłków, w tym zapewnienie, że przerwa pomiędzy posiłkami nie powinna być dłuższa niż 12 godzin;

4) dokonywanie i dokumentowanie weryfikacji zgodności posiłku z jadłospisem oraz organoleptycznej oceny podstawowych parametrów posiłków obejmującej świeżość produktów, temperaturę, zapach oraz wygląd i konsystencję tego posiłku; weryfikacja i ocena ma być prowadzona codziennie w zakresie wszystkich posiłków w co najmniej połowie rodzaju stosowanych diet, a każda ze stosowanych diet musi być oceniona minimum raz w tygodniu.

§ 11. [Rozliczenie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu pilotażowego]

1. Rozliczenie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu pilotażowego odbywa się na podstawie umowy na realizację programu pilotażowego, o której mowa w § 4 pkt 1, po zrealizowaniu świadczeń opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem stawki w wysokości 25,62 zł za osobodzień pobytu w szpitalu świadczeniobiorcy zakwalifikowanego do programu pilotażowego.

2. Stawka, o której mowa w ust. 1, stanowi dodatkowe środki przeznaczane na realizację programu pilotażowego i stanowi uzupełnienie środków dotychczas przeznaczanych przez szpital na wyżywienie świadczeniobiorców w ramach umowy na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w zakresie określonym w art. 15 ust. 2 pkt 3-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Dzień rozpoczęcia pobytu i dzień zakończenia pobytu świadczeniobiorcy w szpitalu są rozliczane jako jeden osobodzień.

§ 12. [Wskaźniki realizacji programu pilotażowego]

Wskaźnikami realizacji programu pilotażowego są:

1) liczba osobodni, o których mowa w § 11 ust. 1;

2) liczba realizatorów programu pilotażowego;

3) liczba udzielonych porad żywieniowych;

4) wysokość środków finansowych poniesionych na realizację programu pilotażowego przez Fundusz.

§ 13. [Pomiar wskaźników przez Fundusz]

1. Fundusz dokonuje pomiaru wskaźników, o których mowa w § 12, na podstawie danych, o których mowa w § 12 pkt 1 i 3, przekazywanych przez realizatorów programu pilotażowego w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, oraz dokonuje oceny wyników programu pilotażowego przez sporządzenie analizy wskaźników tego programu pilotażowego.

2. Fundusz przekazuje ocenę wyników programu pilotażowego ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie do dnia 31 października 2024 r.

§ 14. [Podmiot obowiązany do wdrożenia, finansowania, monitorowania i ewaluacji programu pilotażowego]

Podmiotem obowiązanym do wdrożenia, finansowania, monitorowania i ewaluacji programu pilotażowego jest Fundusz.

§ 15. [Świadczeniobiorcy przebywający w szpitalu objęci programem]

Świadczeniobiorcy, którzy w dniu rozpoczęcia realizacji programu pilotażowego przez danego realizatora programu pilotażowego przebywają w szpitalu, zostają objęci programem pilotażowym od tego dnia, jeżeli spełniają wymagania, o których mowa w § 7 ust. 1.

§ 16. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: K. Sójka


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1616).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2674 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 658, 1234, 1429, 1675, 1692, 1733, 1831, 1872 i 1938.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-26
  • Data wejścia w życie: 2023-09-27
  • Data obowiązywania: 2023-09-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA