REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2024

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 22 września 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2464 oraz z 2023 r. poz. 1720) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 582) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w § 2 w ust. 4 oraz w § 3 w pkt 1-5 wyrazy „500 pkt" zastępuje się wyrazami „liczby punktów odpowiadającej liczbie złożonych wniosków w ramach każdej grupy organizatorów";

2) w § 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) pkt 8 ustawy - oblicza się liczbę przystanków komunikacyjnych i dworców na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zlokalizowanych w odległości, ustalonej na podstawie najkrótszej możliwej trasy, nie większej niż 500 m od terenów objętych przedsięwzięciami lub inwestycjami powiązanymi z przedsięwzięciem infrastrukturalnym, o których mowa w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 788, 1463 i 1693); wojewoda dokonuje uszeregowania wniosków według ich łącznej liczby; najwyższą wartość punktową wojewoda przyznaje wnioskowi organizatora o największej liczbie przystanków komunikacyjnych i dworców; kolejne uszeregowane wnioski otrzymują wartość mniejszą odpowiednio o 1 wartość punktową; wojewoda przyznaje punkty w skali od 0 pkt do liczby punktów odpowiadającej liczbie złożonych wniosków w ramach każdej grupy organizatorów.";

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wojewoda dla danego wniosku o objęcie w danym roku dopłatą, odrębnie dla każdego roku budżetowego, mnoży wartości punktowe uzyskane dla każdego z kryteriów, o których mowa w:

1) § 2, przez 0,14,

2) § 3:

a) pkt 1, przez 0,25,

b) pkt 2, przez 0,09,

c) pkt 3, przez 0,14,

d) pkt 4, przez 0,14,

e) pkt 5, przez 0,19,

f) pkt 6, przez 0,05

- a następnie sumuje otrzymane wyniki, łącznie dla wszystkich lat ujętych we wniosku.";

4) w § 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wnioski o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą, które obejmują więcej niż jeden rok budżetowy i których realizacja w całości przekroczy poziom zaangażowania środków, o którym mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1720), w którymkolwiek z lat budżetowych, których dotyczy wniosek, uznaje się za wnioski o objęcie dopłatą wyłącznie w danym roku budżetowym.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 września 2023 r.

Minister Infrastruktury: wz. A. Bittel


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA