REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2054

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 27 września 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 70d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. poz. 1653) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) doskonalenia umiejętności interpersonalnych w bezpośrednim kontakcie z osobami zatrudnionymi w branżowym centrum umiejętności, u pracodawcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym;",

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) nawiązywania kontaktów zawodowych umożliwiających rozwijanie i doskonalenie współpracy z branżowymi centrami umiejętności, pracodawcami lub osobami prowadzącymi indywidualne gospodarstwa rolne w procesie kształcenia zawodowego.";

2) w § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) możliwości organizacji szkoleń branżowych w branżowych centrach umiejętności, u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z nauczanym zawodem lub branżą;";

3) w § 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor branżowego centrum umiejętności, pracodawca lub osoba prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne przyjmuje nauczyciela na szkolenie branżowe na podstawie skierowania wydanego odpowiednio przez dyrektora szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a ustawy - Prawo oświatowe, dyrektora placówki kształcenia ustawicznego lub dyrektora centrum kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy.",

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dane adresowe branżowego centrum umiejętności, pracodawcy lub osoby prowadzącej indywidualne gospodarstwo rolne;";

4) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nauczyciel ubiegający się z własnej inicjatywy o skierowanie w danym roku szkolnym na szkolenie branżowe w branżowym centrum umiejętności, u pracodawcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym składa dyrektorowi szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a ustawy - Prawo oświatowe, placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, wniosek o skierowanie na szkolenie branżowe.",

b) w ust. 2:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dane adresowe branżowego centrum umiejętności, pracodawcy lub osoby prowadzącej indywidualne gospodarstwo rolne przyjmujących nauczyciela na szkolenie branżowe;",

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) podpis dyrektora branżowego centrum umiejętności, przedstawiciela pracodawcy lub osoby prowadzącej indywidualne gospodarstwo rolne przyjmujących nauczyciela na szkolenie branżowe.".

§ 2. [Harmonogram uczestniczenia przez nauczycieli w szkoleniach branżowych]

Harmonogram uczestniczenia przez nauczycieli w szkoleniach branżowych realizowanych w trzyletnich cyklach, o którym mowa w § 8 rozporządzenia zmienianego w § 1, ustalony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dostosowuje się do przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA