REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2056

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz Międzynarodowej Książeczki Szczepień

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1284, 909 i 1938) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wykaz zalecanych szczepień ochronnych;

2) wzór Międzynarodowej Książeczki Szczepień oraz sposób jej wydawania i dokonywania w niej wpisów.

§ 2. [Wykaz zalecanych szczepień ochronnych]

Ustala się wykaz zalecanych szczepień ochronnych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Wzór Międzynarodowej Książeczki Szczepień]

1. Ustala się wzór Międzynarodowej Książeczki Szczepień, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Międzynarodowa Książeczka Szczepień jest wydawana przez świadczeniodawcę, u którego przeprowadzono szczepienie ochronne, na wniosek osoby poddawanej szczepieniu ochronnemu.

3. Wydanie Międzynarodowej Książeczki Szczepień jest odnotowywane przez osobę przeprowadzającą szczepienie ochronne w dokumentacji medycznej, o której mowa w przepisach o rodzajach i zakresie dokumentacji medycznej oraz sposobie jej przetwarzania.

4. Wpis do Międzynarodowej Książeczki Szczepień obejmuje rodzaj i datę wykonanego szczepienia ochronnego lub zastosowanego środka profilaktycznego, określenie producenta, nazwy handlowej i numeru serii szczepionki, termin ważności zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu oraz oznaczenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który udzielił świadczenia zdrowotnego. Wpis potwierdza własnoręcznym podpisem osoba, która przeprowadziła szczepienie ochronne lub odpowiedzialna za jego przeprowadzenie.

5. Wpis do Międzynarodowej Książeczki Szczepień informacji o przeprowadzeniu szczepienia ochronnego może być dokonany przez personel medyczny realizujący szczepienia w terminie późniejszym, o ile na podstawie dokumentacji medycznej prowadzonej zgodnie z przepisami o rodzajach i zakresie dokumentacji medycznej oraz sposobie jej przetwarzania jest możliwe ustalenie danych niezbędnych do dokonania wpisu, a fakt przeprowadzenia szczepienia ochronnego nie budzi wątpliwości.

§ 4. [Przepisy przejściowe]

Międzynarodowe Książeczki Szczepień wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.2)

Minister Zdrowia: K. Sójka


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1616).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi (Dz. U. poz. 1215), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1938).

Załącznik 1. [WYKAZ ZALECANYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 27 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2056)

Załącznik nr 1

WYKAZ ZALECANYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Szczepienie ochronne przeciw:

1) błonicy;

2) cholerze;

3) COVID-19;

4) durowi brzusznemu;

5) gruźlicy;

6) grypie;

7) inwazyjnym zakażeniom Haemophilus influenzae typu b;

8) inwazyjnym zakażeniom Neisseria meningitidis;

9) inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae;

10) japońskiemu zapaleniu mózgu;

11) kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM);

12) krztuścowi;

13) ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV);

14) nagminnemu zapaleniu przyusznic (śwince);

15) odrze;

16) ospie wietrznej;

17) półpaścowi;

18) ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis);

19) różyczce;

20) tężcowi;

21) wirusowemu zapaleniu wątroby typu A;

22) wirusowemu zapaleniu wątroby typu B;

23) wściekliźnie;

24) zakażeniom wywołanym przez rotawirusy;

25) zakażeniom wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV);

26) żółtej gorączce.

Załącznik 2. [WZÓR – MIĘDZYNARODOWA KSIĄŻECZKA SZCZEPIEŃ]

Załącznik nr 2

WZÓR - MIĘDZYNARODOWA KSIĄŻECZKA SZCZEPIEŃ

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-29
  • Data wejścia w życie: 2023-10-01
  • Data obowiązywania: 2023-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA