REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2076

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1215) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) zakres danych zawartych w sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym, zwanym dalej „sprawozdaniem";

2) wzór sprawozdania, w tym również w wersji elektronicznej, i sposób prezentacji danych zawartych w sprawozdaniu;

3) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do sprawozdania;

4) sposób sporządzenia sprawozdania, w tym wykazów, o których mowa w sprawozdaniu;

5) sposób składania sprawozdania, w tym również drogą elektroniczną.

§ 2. [Dane przedstawiane w sprawozdaniach]

Sprawozdanie zawiera dane dotyczące:

1) partii politycznej:

a) pełną nazwę partii politycznej,

b) adres siedziby partii politycznej,

c) imię (imiona) i nazwisko pełnomocnika finansowego,

d) nazwę organu statutowego partii politycznej uprawnionego do jej reprezentowania;

2) okresu, za który jest składane sprawozdanie;

3) źródeł pozyskania środków finansowych, z wyłączeniem środków Funduszu Wyborczego partii politycznej:

a) przychodów partii politycznej:

- środków finansowych pozyskanych bezpośrednio na rachunki bankowe partii politycznej,

- środków finansowych pozyskanych do kasy partii politycznej,

- wartości niepieniężnych,

- pozostałych przychodów,

b) wpłat dokonanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, zwanej dalej „ustawą",

c) korzyści majątkowych przekazanych partii politycznej z naruszeniem przepisów ustawy, które zostały przyjęte, zużyte lub utracone;

4) przychodów i wydatków Funduszu Wyborczego:

a) przychodów obejmujących środki finansowe pozyskane na rachunek bankowy Funduszu Wyborczego,

b) wydatków lub kosztów poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego,

c) korzyści majątkowych przekazanych na Fundusz Wyborczy z naruszeniem przepisów ustawy, które zostały przyjęte, zużyte lub utracone;

5) imienia, nazwiska i stanowiska osoby uprawnionej do reprezentowania partii politycznej.

§ 3. [Wzór sprawozdania]

Wzór sprawozdania zawierający również sposób prezentacji danych zawartych w sprawozdaniu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. [Wykaz dokumentów dołączanych do sprawozdania]

1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do sprawozdania, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, dołącza się jako kopie poświadczone przez osoby reprezentujące organy statutowe partii politycznej z podaniem imienia, nazwiska i zajmowanego stanowiska oraz opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem".

§ 5. [Formy sprawozdania]

Sprawozdanie, w tym wykazy, o których mowa w sprawozdaniu, sporządza się w formie pisemnej w postaci:

1) papierowej oraz opatruje własnoręcznym podpisem lub

2) elektronicznej w formacie przeszukiwalnego pliku PDF oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

§ 6. [Sposoby składania sprawozdań, wykazów oraz dokumentów dołączanych do sprawozdań]

Sprawozdanie, w tym wykazy, o których mowa w sprawozdaniu, oraz dokumenty dołączone do sprawozdania składa się w przypadku, o którym mowa w § 5:

1) pkt 1 - w postaci papierowej;

2) pkt 2 - za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej albo na adres poczty elektronicznej Krajowego Biura Wyborczego.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Finansów: wz. A. Soboń


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych (Dz. U. poz. 269), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497).

Załącznik 1. [WZÓR – SPRAWOZDANIE O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH, W TYM O KREDYTACH BANKOWYCH I WARUNKACH ICH UZYSKANIA ORAZ O WYDATKACH PONIESIONYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU WYBORCZEGO W POPRZEDNIM ROKU KALENDARZOWYM]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 27 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2076)

Załącznik nr 1

WZÓR SPRAWOZDANIE O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH, W TYM O KREDYTACH BANKOWYCH I WARUNKACH ICH UZYSKANIA ORAZ O WYDATKACH PONIESIONYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU WYBORCZEGO W POPRZEDNIM ROKU KALENDARZOWYM
(w tym w wersji elektronicznej)
Załącznik 2. [WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH, W TYM O KREDYTACH BANKOWYCH I WARUNKACH ICH UZYSKANIA ORAZ O WYDATKACH PONIESIONYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU WYBORCZEGO W POPRZEDNIM ROKU KALENDARZOWYM]

Załącznik nr 2

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH, W TYM O KREDYTACH BANKOWYCH I WARUNKACH ICH UZYSKANIA ORAZ O WYDATKACH PONIESIONYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU WYBORCZEGO W POPRZEDNIM ROKU KALENDARZOWYM

Dokumenty, które należy dołączyć do sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym:

1) umowy bieżących rachunków bankowych partii politycznej i Funduszu Wyborczego;

2) umowy z podmiotami świadczącymi usługi płatnicze na rzecz partii politycznej;

3) wyciągi bankowe prowadzonych rachunków bankowych na ostatni dzień okresu sprawozdawczego oraz historię każdego rachunku;

4) umowy kredytu bankowego;

5) umowy i inne dokumenty dotyczące użyczenia posiadanych przez partię polityczną nieruchomości i lokali oraz dokumenty finansowe potwierdzające rozliczenie refundacji kosztów mediów wykorzystywanych w tych lokalach między użyczającym a podmiotami, którym lokale te zostały użyczone;

6) wyciąg z rachunku prowadzonego w biurze maklerskim potwierdzający przychody z obrotu obligacjami Skarbu Państwa i bonami skarbowymi Skarbu Państwa.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-29
  • Data wejścia w życie: 2023-09-30
  • Data obowiązywania: 2023-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA