REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2081

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych2), 3)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji;

2) wzory dokumentów związanych z procedurą końcowej partii produkcji.

§ 2. [Pojazdy kategorii M1 oraz M2, M3, N, O]

1. Maksymalna liczba pojazdów kompletnych i skompletowanych jednego lub więcej typów pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji nie może przekraczać w przypadku pojazdów kategorii M1 - 10% lub w przypadku kategorii M2, M3, N, O - 30% pojazdów wszystkich tych typów wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w poprzednim roku.

2. Jeżeli liczba stanowiąca odpowiednio 10% albo 30%, o których mowa w ust. 1, jest mniejsza niż 100, maksymalna liczba pojazdów kompletnych i skompletowanych jednego lub więcej typów pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji nie może przekraczać 100 pojazdów.

§ 3. [Pojazdy kategorii T, C, R oraz S]

W przypadku pojazdów kategorii T, C, R oraz S maksymalna liczba pojazdów jednego lub więcej typów pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji nie może przekraczać:

1) 10% liczby pojazdów wszystkich tych typów wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dwóch poprzednich latach albo

2) 20 pojazdów wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- w zależności od tego, która wartość jest większa.

§ 4. [Pojazdy kategorii L]

W przypadku pojazdów kategorii L maksymalna liczba pojazdów jednego lub więcej typów pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji nie może przekraczać:

1) 10% liczby pojazdów wszystkich tych typów wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dwóch poprzednich latach albo

2) 100 pojazdów wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- w zależności od tego, która wartość jest większa.

§ 5. [Wzory]

1. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór wykazu numerów VIN pojazdów objętych wnioskiem o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór oświadczenia producenta o objęciu pojazdu zezwoleniem na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4. Wzór wykazu osób upoważnionych do podpisywania oświadczenia producenta o objęciu pojazdu zezwoleniem na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

5. Wzór oświadczenia producenta o posiadaniu dla pojazdu wskazanego w wykazie numerów VIN świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności, wystawionego w okresie ważności odpowiednio świadectwa homologacji typu WE pojazdu, świadectwa homologacji typu UE pojazdu albo świadectwa krajowej homologacji typu pojazdów produkowanych w małych seriach, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.4)

Minister Infrastruktury: wz. R. Weber


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu:

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych (Dz. Urz. UE L 60 z 02.03.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 364 z 18.12.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 252 z 16.09.2016, str. 53, Dz. Urz. UE L 277 z 13.10.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 140 z 06.06.2018, str. 15 oraz Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2019, str. 42);

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu-lub trzykołowych oraz czterokołowców (Dz. Urz. UE L 60 z 02.03.2013, str. 52, Dz. Urz. UE L 53 z 21.02.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 65, Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2019, str. 106 oraz Dz. Urz. UE L 381 z 13.11.2020, str. 4);

3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającego dyrektywę 2007/46/WE (Dz. Urz. UE L 151 z 14.06.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 325 z 16.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 19 z 21.01.2021, str. 2, Dz. Urz. UE L 272 z 30.07.2021, str. 16, Dz. Urz. UE L 313 z 06.09.2021, str. 4, Dz. Urz. UE L 398 z 11.11.2021, str. 29, Dz. Urz. UE L 296 z 16.11.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 304 z 24.11.2022, str. 103).

3) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 30 maja 2023 r. pod numerem 2023/292/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. poz. 389), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO RUCHU DROGOWEGO POJAZDU Z KOŃCOWEJ PARTII PRODUKCJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 15 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2081)

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO RUCHU DROGOWEGO POJAZDU Z KOŃCOWEJ PARTII PRODUKCJIZałącznik 2. [WZÓR – WYKAZ NUMERÓW VIN POJAZDÓW OBJĘTYCH WNIOSKIEM O WYDANIE ZEZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO RUCHU DROGOWEGO POJAZDU Z KOŃCOWEJ PARTII PRODUKCJI]

Załącznik nr 2

WZÓR - WYKAZ NUMERÓW VIN POJAZDÓW OBJĘTYCH WNIOSKIEM O WYDANIE ZEZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO RUCHU DROGOWEGO POJAZDU Z KOŃCOWEJ PARTII PRODUKCJI


Załącznik 3. [WZÓR – OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU POJAZDU ZEZWOLENIEM NA DOPUSZCZENIE DO RUCHU DROGOWEGO POJAZDU Z KOŃCOWEJ PARTII PRODUKCJI]

Załącznik nr 3

WZÓR - OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU POJAZDU ZEZWOLENIEM NA DOPUSZCZENIE DO RUCHU DROGOWEGO POJAZDU Z KOŃCOWEJ PARTII PRODUKCJIZałącznik 4. [WZÓR – WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PODPISYWANIA OŚWIADCZENIA PRODUCENTA O OBJĘCIU POJAZDU ZEZWOLENIEM NA DOPUSZCZENIE DO RUCHU DROGOWEGO POJAZDU Z KOŃCOWEJ PARTII PRODUKCJI]

Załącznik nr 4

WZÓR - WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PODPISYWANIA OŚWIADCZENIA PRODUCENTA O OBJĘCIU POJAZDU ZEZWOLENIEM NA DOPUSZCZENIE DO RUCHU DROGOWEGO POJAZDU Z KOŃCOWEJ PARTII PRODUKCJI

Załącznik 5. [WZÓR – OŚWIADCZENIE PRODUCENTA O POSIADANIU DLA POJAZDU WSKAZANEGO W WYKAZIE NUMERÓW VIN ŚWIADECTWA ZGODNOŚCI WE ALBO ŚWIADECTWA ZGODNOŚCI WYSTAWIONEGO W OKRESIE WAŻNOŚCI ODPOWIEDNIO ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI TYPU WE POJAZDU, ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI TYPU UE POJAZDU ALBO ŚWIADECTWA KRAJOWEJ HOMOLOGACJI TYPU POJAZDÓW PRODUKOWANYCH W MAŁYCH SERIACH]

Załącznik nr 5

WZÓR - OŚWIADCZENIE PRODUCENTA O POSIADANIU DLA POJAZDU WSKAZANEGO W WYKAZIE NUMERÓW VIN ŚWIADECTWA ZGODNOŚCI WE ALBO ŚWIADECTWA ZGODNOŚCI WYSTAWIONEGO W OKRESIE WAŻNOŚCI ODPOWIEDNIO ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI TYPU WE POJAZDU, ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI TYPU UE POJAZDU ALBO ŚWIADECTWA KRAJOWEJ HOMOLOGACJI TYPU POJAZDÓW PRODUKOWANYCH W MAŁYCH SERIACHMetryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-29
  • Data wejścia w życie: 2023-09-30
  • Data obowiązywania: 2023-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA