REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2161

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 5 października 2023 r.

w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym przebywających za granicą

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 10 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 851 oraz z 2023 r. poz. 497 i 1628) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób:

1) sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym przebywających za granicą i posiadających ważne polskie paszporty, zwanego dalej „spisem";

2) wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.

§ 2. [Wzór spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym]

1. Spis sporządza się według wzoru spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym.

2. Spis sporządza się odrębnie dla każdego z obwodów głosowania za granicą na podstawie danych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zawartych w złożonych przez nie wnioskach oraz danych z Centralnego Rejestru Wyborców.

3. Konsul weryfikuje dane zgłoszone przez osobę uprawnioną do udziału w referendum ogólnokrajowym w rejestrach, o których mowa w art. 35 § 2b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497).

4. Spis sporządza się w formie jednostronnego wydruku, w kolejności alfabetycznej nazwisk osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym.

5. Konsul podpisuje i opatruje ostatnią stronę spisu pieczęcią urzędową przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego używaną do tuszu.

§ 3. [Adres zamieszkania pracowników polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych]

W przypadku pracowników polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz ich rodzin w rubryce spisu „Adres zamieszkania" podaje się nazwę właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego.

§ 4. [Aktualizacja spisu]

1. Konsul aktualizuje sporządzony spis przez:

1) wpisanie na dodatkowej karcie spisu:

a) osoby uprawnionej do udziału w referendum ogólnokrajowym, która zmieniła miejsce głosowania,

b) osoby uprawnionej do udziału w referendum ogólnokrajowym, której reklamacja skutkuje ujęciem w spisie;

2) skreślenie ze spisu:

a) osoby uprawnionej do udziału w referendum ogólnokrajowym, co do której uzyskano powiadomienie o:

- ujęciu w innym spisie w przypadku, o którym mowa w art. 28 § 1 oraz art. 35 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy,

- utracie obywatelstwa polskiego,

- zgonie,

- pozbawieniu prawa udziału w referendum ogólnokrajowym,

b) osoby uprawnionej do udziału w referendum ogólnokrajowym, której reklamacja skutkuje skreśleniem ze spisu,

c) osoby uprawnionej do udziału w referendum ogólnokrajowym, której wydano zaświadczenie o prawie do głosowania.

2. Konsul, dokonując aktualizacji, o której mowa w ust. 1, w rubryce spisu „Uwagi" zamieszcza adnotację, odpowiednio: „zmiana miejsca głosowania", „utrata obywatelstwa", „zgon", „pozbawienie prawa udziału w referendum ogólnokrajowym", „reklamacja", „zaświadczenie".

3. Dodatkową kartę spisu sporządza się w dwóch egzemplarzach, zapisując ją jednostronnie.

4. Konsul podpisuje każdą dodatkową kartę spisu oraz opatruje pieczęcią urzędową przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego używaną do tuszu.

§ 5. [Wzór zaświadczenia o prawie do głosowania]

1. Zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje się według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 8a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym.

2. Konsul podpisuje zaświadczenie, opatruje je pieczęcią urzędową przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego używaną do tuszu oraz umieszcza na nim odcisk pieczęci urzędowej przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego używanej do tłoczenia w papierze, a w przypadku jej braku - odcisk pieczęci konsula używanej do tuszu.

§ 6. [Zaświadczenie o prawie do głosowania wydawane przez konsula]

1. Konsul wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania osobie uprawnionej do udziału w referendum ogólnokrajowym albo osobie upoważnionej przez nią na piśmie. W upoważnieniu do odbioru zaświadczenia wskazuje się imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL osoby upoważniającej i upoważnianej, a w przypadku gdy osoba upoważniana nie posiada numeru PESEL - numer i serię jej ważnego dokumentu tożsamości.

2. Na wniosek osoby uprawnionej do udziału w referendum ogólnokrajowym, uzasadniony szczególnymi okolicznościami, konsul może wydać jej zaświadczenie przez przesłanie go na wskazany adres w okręgu konsularnym konsula, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Osoba uprawniona do udziału w referendum ogólnokrajowym może wnioskować o doręczenie zaświadczenia na jej zlecenie i jej koszt za pośrednictwem dostępnej komercyjnie usługi kurierskiej, zapewniającej obsługę przesyłek rejestrowanych.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Spraw Zagranicznych: Z. Rau


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1469).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1099), które utraciło moc z dniem określonym w komunikacie Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-10-09
  • Data wejścia w życie: 2023-10-10
  • Data obowiązywania: 2023-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA