REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2382

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 17 października 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dobryń (PLH060004)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dobryń]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Dobryń (PLH0600042)), obejmujący obszar 87,82 ha, położony w województwie lubelskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru ochrony]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Zasady wyznaczania granic obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOBRYŃ (PLH060004)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 17 października 2023 r. (Dz. U. poz. 2382)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOBRYŃ (PLH060004)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

472622,36

803391,02

2

472618,64

803347,06

3

472646,16

803339,24

4

472672,47

803338,06

5

472772,84

803333,57

6

472798,25

803288,56

7

472784,51

803268,61

8

472812,21

803234,70

9

472821,87

803222,86

10

472814,09

803174,83

11

472815,15

803073,88

12

472828,78

803021,24

13

472872,39

802998,03

14

472864,23

802978,33

15

472865,51

802928,57

16

472891,11

802926,69

17

472905,92

802925,61

18

473080,21

802913,53

19

473087,39

803004,13

20

473091,22

803052,37

21

473092,14

803063,98

22

473096,87

803123,82

23

473102,93

803200,47

24

473106,43

803244,77

25

473111,36

803307,12

26

473111,88

803313,63

27

473114,95

803352,52

28

473122,23

803447,18

29

473130,06

803548,87

30

473160,64

803535,60

31

473195,84

803544,06

32

473263,90

803538,69

33

473290,48

803525,49

34

473315,42

803536,48

35

473429,10

803524,01

36

473468,35

803524,87

37

473510,75

803513,46

38

473568,40

803520,40

39

473615,48

803500,21

40

473638,89

803511,07

41

473681,17

803513,02

42

473682,32

803513,07

43

473680,93

803518,02

44

473630,04

803696,20

45

473614,97

803748,40

46

473596,02

803814,09

47

473544,12

803818,48

48

473533,69

803906,10

49

473536,51

803937,46

50

473555,29

803954,44

51

473540,60

804005,01

52

473487,02

804190,05

53

473458,04

804287,42

54

473434,28

804294,67

55

473390,97

804241,03

56

473342,41

804240,62

57

473188,30

804258,26

58

473191,09

804293,29

59

473195,20

804344,92

60

473177,82

804346,77

61

473158,63

804443,81

62

473191,33

804504,72

63

473081,80

804568,53

64

472929,52

804657,62

65

472925,19

804660,14

66

472925,03

804659,82

67

472908,73

804626,51

68

472907,01

804622,98

69

472894,25

804605,34

70

472908,58

804543,23

71

472921,99

804514,35

72

472905,60

804473,24

73

472925,97

804375,05

74

472924,46

804373,83

75

472900,11

804354,12

76

472924,66

804326,62

77

472892,49

804260,75

78

472879,81

804258,31

79

472873,60

804240,80

80

472875,26

804190,17

81

472863,99

804173,59

82

472880,03

804113,95

83

472881,59

804108,14

84

472896,75

804051,81

85

472896,08

804028,85

86

472903,21

803992,75

87

472902,68

803943,88

88

472895,38

803910,23

89

472892,39

803873,70

90

472877,76

803874,93

91

472869,97

803875,60

92

472665,47

803893,87

93

472663,00

803864,62

94

472660,35

803833,20

95

472644,47

803644,93

96

472641,11

803606,32

97

472634,50

803530,26

98

472628,46

803460,67

99

472624,33

803413,49

100

472622,36

803391,021) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOBRYŃ (PLH060004)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOBRYŃ (PLH060004)

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOBRYŃ (PLH060004)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOBRYŃ (PLH060004)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

2

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-06
  • Data wejścia w życie: 2023-11-21
  • Data obowiązywania: 2023-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA