REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2421

PROTOKÓŁ

między Ministrem Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego,

podpisany w Warszawie dnia 20 września 2023 r.

Tekst pierwotny

Minister Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej (zwane dalej „Stronami”),

Zgodnie z Artykułem 15 ustęp 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki podpisanej w Pradze dnia 30 września 2003 roku.

Dążąc do rozwijania korzystnej wzajemnej współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego,

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1 [Wymiana informacji]

Strony będą na żądanie wymieniać się informacjami o systemie szkolnictwa wyższego w swoich Państwach, ofercie programów studiów i innych możliwościach kształcenia proponowanych przez instytucje szkolnictwa wyższego w ich Państwach.

Artykuł 2 [Wymiana informacji dotyczących aktualnych kwestii w dziedzinie szkolnictwa wyższego]

Strony będą się nawzajem informować o aktualnych kwestiach w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Artykuł 3 [Wymiana informacji o kongresach, konferencjach, sympozjach i innych spotkaniach]

Strony będą się nawzajem informować o kongresach, konferencjach, sympozjach i innych spotkaniach międzynarodowych w zakresie szkolnictwa wyższego, które będą się odbywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Czeskiej.

Artykuł 4 [Wsparcie współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego i edukacji]

Strony będą wspierać rozwijanie bezpośredniej współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego i edukacji działającymi w ich Państwach.

Artykuł 5 [Wsparcie nauczania języka czeskiego]

1. Strony będą wspierać nauczanie języka czeskiego w publicznych instytucjach szkolnictwa wyższego w Rzeczypospolitej Polskiej nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz nauczanie języka polskiego w publicznych instytucjach szkolnictwa wyższego w Republice Czeskiej.

2. Aby osiągnąć cel określony w ustępie 1 Strony powinny wspierać działalność dydaktyczną:

a) pracowników dydaktycznych, specjalistów (lektorów) w dziedzinie języka czeskiego i literatury – w Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Uniwersytecie Łódzkim w Łodzi i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

b) pracowników dydaktycznych, specjalistów (lektorów) w dziedzinie języka polskiego i literatury – w Uniwersytecie Karola w Pradze, Uniwersytecie Masaryka w Brnie i Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu.

3. Strony nie wykluczają możliwości rozszerzenia wsparcia w zakresie nauczania języka czeskiego na innych publicznych uczelniach w Rzeczypospolitej Polskiej oraz języka polskiego w publicznych instytucjach szkolnictwa wyższego Republiki Czeskiej innych niż wymieniono w ustępie 2, w ramach współpracy prowadzonej na mocy niniejszego protokołu.

4. Strony będą wspierać działania sprzyjające rozwojowi studiów polonistycznych w Republice Czeskiej oraz bohemistycznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 6 [Wymiana nauczycieli]

Strony będą wspierać wymianę nauczycieli akademickich na pobyty studialne i badawcze o łącznym limicie rocznym do 70 miesięcy. Długość każdego indywidualnego pobytu może wynosić od 1 do 7 miesięcy.

Artykuł 7 [Stypednium]

1. W celu wsparcia nauki języka czeskiego i literatury Strona czeska corocznie zaoferuje stronie polskiej 12 stypendiów przeznaczonych na udział w kursach języka czeskiego w Letnich Szkołach Studiów Slawistycznych, organizowanych przez publiczne instytucje szkolnictwa wyższego w Republice Czeskiej. Strona Czeska zaoferuje dodatkowo maksymalnie 3 stypendia w Letnich Szkołach Studiów Slawistycznych dla zwycięzców konkursów translatorskich i literackich organizowanych dla studentów bohemistyki i stypendystów Centrum Czeskiego w Warszawie.

2. W celu wspierania nauki języka polskiego Strona polska corocznie zaoferuje Stronie czeskiej 12–15 stypendiów przeznaczonych na udział w letnich kursach języka polskiego, organizowanych przez publiczne instytucje szkolnictwa wyższego w Rzeczypospolitej Polskiej, nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Artykuł 8 [Pobyt stypendialny]

1. Strona czeska corocznie zaoferuje studentom studiów licencjackich, magisterskich jak również doktoranckich realizowanych przez publiczne instytucje szkolnictwa wyższego w Rzeczypospolitej Polskiej, nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, którzy otrzymują od Strony polskiej stypendium w tym celu, możliwość pobytów stypendialnych: studialnych lub badawczych w publicznych instytucjach szkolnictwa wyższego w Republice Czeskiej o łącznym wymiarze do 80 miesięcy rocznie. Długość każdego indywidualnego pobytu może wynosić od 2 do 10 miesięcy.

2. Strona polska corocznie zaoferuje studentom studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, realizowanych przez publiczne instytucje szkolnictwa wyższego w Republice Czeskiej, którzy otrzymują od czeskiej Strony stypendium w tym celu, możliwość pobytów stypendialnych: studialnych lub badawczych w publicznych instytucjach szkolnictwa wyższego w Rzeczypospolitej Polskiej, nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, o łącznym wymiarze do 80 miesięcy rocznie, z czego 40 miesięcy stypendialnych jest zastrzeżone dla studentów filologii polskiej kształcących się w czeskich instytucjach szkolnictwa wyższego. Długość każdego indywidualnego pobytu może wynosić od 2 do 10 miesięcy.

Artykuł 9 [Dokumenty kandydatów]

1. Przy kwalifikacji kandydatów zgodnie z Artykułami 6, 7 i 8 niniejszego Protokołu Strona wysyłająca przedłoży Stronie przyjmującej dokumenty kandydatów, które będą zawierać dane wymagane w odpowiednim formularzu zgłoszenia przed upływem terminu określonego przez Stronę przyjmującą. Kwalifikacja kandydatów do udziału w kursach języka czeskiego w Szkołach Letnich Studiów Slawistycznych zgodnie z Artykułem 7 ustęp 1 powinna zostać dostarczona Stronie czeskiej do 31 marca każdego roku.

2. Strona przyjmująca poinformuje Stronę wysyłającą najpóźniej do dnia 31 lipca każdego roku, czy zgłoszeni kandydaci zostali przyjęci, a jednocześnie przekaże Stronie wysyłającej nazwy instytucji, które przyjęły kandydatów.

Artykuł 10 [Koszty utrzymania uczestników kursów językowych]

1. Strona przyjmująca zapewni uczestnikom kursów językowych, przyjętym na podstawie Artykułu 7 niniejszego Protokołu, bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie podczas kursu oraz pokrycie odpowiednich kosztów wpisowego i kosztów udziału w ewentualnych wycieczkach organizowanych w ramach kursu.

2. Strona Czeska zapewni, że koszty międzynarodowej podróży do oraz z miejsca pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, poniesione przez kandydatów tej Strony, wyjeżdżających do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Artykułu 7 niniejszego Protokołu, zostaną pokryte pod warunkiem, że kandydaci w momencie zwrotu kosztów międzynarodowych podróży będą zatrudnieni lub będą studentami w publicznej instytucji szkolnictwa wyższego w Republice Czeskiej.

Artykuł 11 [Stypendium na czas pobytu studialnego lub badawczego]

1. Strona wysyłająca przyzna osobom przyjętym na pobyty studialne lub badawcze na podstawie Artykułu 6 i 8 niniejszego Protokołu stypendium, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi swojego Państwa, na czas pobytu studialnego lub badawczego.

2. Strona przyjmująca zapewni osobom przyjętym na pobyty studialne lub badawcze na podstawie Artykułu 6 i 8 niniejszego Protokołu studia nieodpłatne lub możliwość prowadzenia badań, dostęp do bibliotek, a ponadto zapewni im możliwość odpłatnego zakwaterowania w domach studenckich i odpłatnego wyżywienia w placówkach szkół wyższych na tych samych warunkach, jakie mają obywatele kraju przyjmującej Strony.

3. Strona czeska zapewni, że koszty międzynarodowej podróży do oraz z wcześniej ustalonego miejsca pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, poniesione przez kandydatów tej Strony, wyjeżdżających do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Artykułu 6 i 8 niniejszego protokołu, zostaną pokryte pod warunkiem, że kandydaci w momencie zwrotu kosztów międzynarodowej podróży będą zatrudnieni lub będą studentami w publicznej instytucji szkolnictwa wyższego w Republice Czeskiej.

Artykuł 12 [Zasada wzajemności]

Wszelkie działania oraz wymiana osób i materiałów w ramach niniejszego Protokołu będą realizowane zgodnie z zasadą wzajemności w granicach możliwości budżetowych Stron.

Artykuł 13 [Realizowanie innych działań uzgodnionych przez Strony]

Protokół niniejszy nie wyklucza możliwości realizowania innych działań uzgodnionych przez Strony.

Artykuł 14 [Wejście w życie]

1. Protokół niniejszy wchodzi w życie w dniu podpisania i pozostanie w mocy do dnia 31 grudnia 2029 r.

2. Każda ze Stron może w dowolnej chwili wypowiedzieć niniejszy Protokół w formie pisemnej noty. Wypowiedzenie stanie się skuteczne z upływem sześciu miesięcy od daty otrzymania noty przez drugą Stronę.

3. Zakończenie obwiązywania niniejszego Protokołu nie będzie mieć wpływu na zakończenie działań rozpoczętych w okresie jego obowiązywania, chyba że Strony uzgodnią inaczej,

Sporządzono w Warszawie dnia 20 września 2023 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, czeskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc. W przypadku rozbieżności związanych z interpretacją niniejszego Protokołu, tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.

Wersja w języku czeskim

Wersja w języku angielskim

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-08
  • Data wejścia w życie: 2023-09-20
  • Data obowiązywania: 2023-09-20
  • Dokument traci ważność: 2029-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA