REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2480

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123 oraz z 2023 r. poz. 1972) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Ustanowienie programu rządowego pod nazwą „Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030”]

Ustanawia się Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030, zwany dalej „Programem", stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Podmioty będące generalnymi realizatorami Programu]

1. Realizatorami Programu są:

1) minister właściwy do spraw zdrowia;

2) minister właściwy do spraw rodziny;

3) minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego;

4) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania;

5) minister właściwy do spraw wewnętrznych;

6) Minister Sprawiedliwości;

7) Minister Obrony Narodowej;

8) samorządy województw, powiatów i gmin;

9) Narodowy Fundusz Zdrowia.

2. W realizacji zadań wynikających z Programu mogą uczestniczyć również inne podmioty, w szczególności organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, które zakresem swojej działalności obejmują cele i zadania Programu.

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą realizować Program we współpracy z podmiotami, o których mowa w ust. 2, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

4. W celu opracowania przez ministra właściwego do spraw zdrowia informacji, o której mowa w art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, podmioty realizujące Program przekazują temu ministrowi co 2 lata informację o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego za 2 ostatnie lata, w terminie do dnia 15 maja roku następującego po ostatnim roku objętym informacją. Informacja zawiera odniesienie do stanu wyjściowego oraz wskaźników przedstawionych w Programie.

§ 3. [Podmiot pełniący kierowniczo-koordynującą rolę w ramach realizacji Programu]

Minister właściwy do spraw zdrowia kieruje realizacją Programu oraz koordynuje wykonanie zadań wynikających z realizacji Programu.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2023 r. (Dz. U. poz. 2480) NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2023–2030 Sp]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30 października 2023 r. (Dz. U. poz. 2480)

NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2023-2030

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-15
  • Data wejścia w życie: 2023-11-30
  • Data obowiązywania: 2023-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA