REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2684

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 7 grudnia 2023 r.

w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego diagnosty laboratoryjnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 65 ust. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2125) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) wzór karty doskonalenia zawodowego diagnosty laboratoryjnego;

2) liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej, zwanej dalej „ustawą”, oraz dokumenty potwierdzające ich realizację, a także liczbę punktów niezbędnych do wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego.

§ 2. [Wzór karty doskonalenia zawodowego diagnosty laboratoryjnego]

Wzór karty doskonalenia zawodowego diagnosty laboratoryjnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Liczba punktów edukacyjnych]

1. Liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego oraz dokumenty potwierdzające ich realizację określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Liczba punktów niezbędnych do wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w okresie rozliczeniowym wynosi 100 punktów edukacyjnych.

3. Uzyskana w danym okresie rozliczeniowym liczba punktów edukacyjnych większa niż określona w ust. 2 nie jest zaliczana na poczet następnego okresu rozliczeniowego.

§ 4. [Przepis przejściowy]

W przypadku gdy dana forma ustawicznego rozwoju zawodowego określona niniejszym rozporządzeniem została zrealizowana po dniu wejścia w życie ustawy a przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, diagnosta laboratoryjny może ją wykazać w karcie doskonalenia zawodowego, podając odpowiadającą jej liczbę punktów edukacyjnych określoną niniejszym rozporządzeniem.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Zdrowia: E. Krajewska


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2587).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 1519), które utraciło moc z dniem 11 grudnia 2023 r. zgodnie z art. 164 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2125).

Załącznik 1. [WZÓR – KARTA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz. U. poz. 2684)

Załącznik nr 1

WZÓR - KARTA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO

Załącznik 2. [LICZBA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH ZA POSZCZEGÓLNE FORMY USTAWICZNEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ICH REALIZACJĘ]

Załącznik nr 2

LICZBA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH ZA POSZCZEGÓLNE FORMY USTAWICZNEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ICH REALIZACJĘ

Lp.

Forma ustawicznego rozwoju zawodowego

Liczba punktów edukacyjnych

Dokument potwierdzający realizację danej formy ustawicznego rozwoju zawodowego

1

Udział w kursie realizowanym metodą wykładu, seminarium, warsztatu lub ćwiczenia

1 punkt edukacyjny za każdą godzinę dydaktyczną

(45 minut) trwania kursu, nie więcej jednak niż 25 punktów edukacyjnych za cały kurs

zaświadczenie wydane przez organizatora

2

Udział w kursie realizowanym za pośrednictwem sieci internetowej

z ograniczonym dostępem, zakończonym testem

1 punkt edukacyjny za każdą godzinę dydaktyczną

(45 minut) trwania kursu, nie więcej jednak niż 25 punktów edukacyjnych za cały kurs

zaświadczenie wydane przez organizatora potwierdzające uzyskanie pozytywnego wyniku testu

3

Udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym stowarzyszenia zawodowego, towarzystwa naukowego lub Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

2 punkty edukacyjne za każdy dzień posiedzenia, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych za udział

w jednym wydarzeniu

zaświadczenie wydane przez organizatora

4

Udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym

4 punkty edukacyjne za każdy dzień udziału, nie więcej jednak niż 20 punktów edukacyjnych za udział w jednym wydarzeniu

zaświadczenie wydane przez organizatora

5

Przygotowanie i wygłoszenie referatu lub wykładu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym

5 punktów edukacyjnych; punkty edukacyjne zalicza się raz niezależnie od liczby posiedzeń, na których był wygłoszony ten sam referat lub wykład

zaświadczenie wydane przez organizatora

6

Opublikowanie jako autor albo współautor książki naukowej (z nadanym numerem ISBN)

50 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym

notka bibliograficzna

7

Opublikowanie jako autor albo współautor książki popularnonaukowej (z nadanym numerem ISBN)

20 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym

notka bibliograficzna

8

Opublikowanie jako autor albo współautor rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej (z nadanym numerem ISBN)

10 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym

notka bibliograficzna

9

Opublikowanie jako autor albo współautor artykułu naukowego

15 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym

notka bibliograficzna

10

Opublikowanie jako autor albo współautor artykułu popularnonaukowego

10 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym

notka bibliograficzna

11

Opublikowanie jako autor albo współautor programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych

5 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym

notka bibliograficzna

12

Tłumaczenie książki naukowej lub popularnonaukowej

25 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym

notka bibliograficzna

13

Tłumaczenie rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej

10 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym

notka bibliograficzna

14

Tłumaczenie artykułu naukowego lub popularnonaukowego

5 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym

notka bibliograficzna

15

Tłumaczenie programu multimedialnego

3 punkty edukacyjne w jednym okresie rozliczeniowym

notka bibliograficzna

16

Uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego albo tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu

stopień naukowy doktora - 70 punktów edukacyjnych; stopień naukowy doktora habilitowanego - 80 punktów edukacyjnych;

tytuł profesora - 100 punktów edukacyjnych

dyplom lub dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego albo tytułu profesora

17

Udział w kursie odbywanym w ramach szkolenia specjalizacyjnego

1 punkt edukacyjny za każdą godzinę dydaktyczną

(45 minut) trwania kursu, nie więcej jednak niż 25 punktów edukacyjnych za cały kurs

zaświadczenie wydane przez jednostkę szkolącą

18

Uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinach medycyny laboratoryjnej

60 punktów edukacyjnych

kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty

19

Przygotowanie do realizacji zadań

w ramach pełnienia funkcji kierownika specjalizacji lub promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej

20 punktów edukacyjnych za każdy rok pełnienia funkcji kierownika specjalizacji lub promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej, nie więcej jednak niż 60 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym

zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę szkolącą lub uczelnię uprawnioną do nadawania stopnia doktora

20

Przygotowanie do realizacji zadań w ramach prowadzenia kursu realizowanego metodą wykładu, seminarium, warsztatu lub ćwiczenia

5 punktów edukacyjnych za prowadzenie kursu, nie więcej niż 20 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym

zaświadczenie wydane przez organizatora

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-11
  • Data wejścia w życie: 2023-12-12
  • Data obowiązywania: 2023-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA