REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2700

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA

z dnia 4 grudnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Wolność (PLH220060)

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Wolność (PLH220060) (Dz. U. poz. 509), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Wolność (PLH220060) (Dz. U. poz. 2652).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Wolność (PLH220060) (Dz. U. poz. 2652), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Klimatu i Środowiska: A. Łukaszewska-Trzeciakowska

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Wolność (PLH220060)]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 4 grudnia 2023 r. (Dz. U. poz. 2700)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA
1)

z dnia 18 lutego 2022 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Wolność (PLH220060)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Las Wolność (PLH2200602)), obejmujący obszar 335,29 ha, położony w województwie pomorskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 18 lutego 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2700)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LAS WOLNOŚĆ (PLH220060)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

653903,20

399806,94

2

653847,06

399816,52

3

653801,87

399791,88

4

653729,30

399790,51

5

653699,18

399812,41

6

653678,64

399843,91

7

653625,24

399817,89

8

653603,33

399802,83

9

653552,67

399801,46

10

653530,76

399812,41

11

653486,95

399824,74

12

653480,10

399835,69

13

653481,47

399850,75

14

653507,49

399858,97

15

653530,76

399867,18

16

653499,27

399911,00

17

653486,95

399917,85

18

653467,78

399920,58

19

653428,76

399906,21

20

653365,77

399908,95

21

653337,02

399926,75

22

653316,48

399939,07

23

653279,51

399930,85

24

653268,56

399918,53

25

653264,45

399885,67

26

653235,69

399882,93

27

653217,89

399878,82

28

653193,25

399873,35

29

653169,97

399869,24

30

653101,51

399837,75

31

653013,88

399829,53

32

652988,55

399793,25

33

652965,27

399795,98

34

652944,73

399745,32

35

652952,95

399722,04

36

652931,04

399711,09

37

652922,82

399665,91

38

652910,50

399657,69

39

652881,75

399682,34

40

652788,64

399696,03

41

652761,25

399706,98

42

652674,99

399791,88

43

652580,51

399876,77

44

652540,90

399910,29

45

652539,48

399908,00

46

652536,70

399912,37

47

652449,07

399987,68

48

652379,23

400053,40

49

652365,54

400090,37

50

652366,91

400150,62

51

652353,22

400175,26

52

652238,20

400251,94

53

652171,11

400293,02

54

652138,25

400349,16

55

652109,49

400387,49

56

652035,56

400439,53

57

651962,99

400479,23

58

651923,99

400497,51

59

651923,99

400497,91

60

651839,07

400542,90

61

651771,98

400582,61

62

651750,50

400616,17

63

651731,32

400483,49

64

651649,97

400066,03

65

651564,34

399584,33

66

651504,39

399179,71

67

651502,32

399177,36

68

651503,61

399176,40

69

651481,01

399071,66

70

651435,83

398895,02

71

651687,77

398674,58

72

651767,18

398628,02

73

651826,06

398599,27

74

651869,88

398584,21

75

651924,65

398534,91

76

651938,34

398534,91

77

652043,09

398456,18

78

652159,47

398374,03

79

652218,35

398339,80

80

652252,58

398312,41

81

652260,21

398305,01

82

652459,91

398210,01

83

652639,50

398301,64

84

652762,89

398344,40

85

652767,25

398345,70

86

652768,10

398348,70

87

653004,29

398439,75

88

653228,16

398496,58

89

653281,56

398506,16

90

653336,33

398599,27

91

653356,87

398625,28

92

653374,67

398651,30

93

653381,52

398667,73

94

653429,44

398786,85

95

653459,56

398834,78

96

653497,90

398945,69

97

653503,38

398958,01

98

653510,23

398975,81

99

653651,94

399146,28

100

653682,07

399227,06

101

653727,25

399296,90

102

653788,87

399392,74

103

653858,70

399454,36

104

653853,91

399468,74

105

653871,71

399470,10

106

653889,51

399463,26

107

653894,98

399652,21

108

653911,41

399702,88

109

653992,20

399698,77

110

654011,37

399713,83

111

654089,41

399693,29

112

654108,58

399690,55

113

654123,65

399700,14

114

654099,00

399727,52

115

654059,29

399724,78

116

653978,51

399779,55

117

653911,41

399798,72

118

653903,20

399806,94


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LAS WOLNOŚĆ (PLH220060)Załącznik nr 34)

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LAS WOLNOŚĆ (PLH220060)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

7110

Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)

2

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

3

9110

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)

4

9130

Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

5

9190

Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)

6

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne

7

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae,

Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2594).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 marca 2022 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Wolność (PLH220060) (Dz. U. poz. 2652), które weszło w życie z dniem 31 grudnia 2022 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-18
  • Data wejścia w życie: 2023-12-18
  • Data obowiązywania: 2023-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA