REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 173

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 6 lutego 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 434, 749, 1497 i 2262 oraz z 2023 r. poz. 1245) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1:

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) kody nie więcej niż trzech przyczyn współistniejących według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta, a w przypadku świadczeń opieki koordynowanej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - kody przyczyn współistniejących wskazujących na każdą rozpoznaną chorobę przewlekłą zgodnie z wykazem świadczeń opieki koordynowanej określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy określających świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;”,

- pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) kod i stopień zaawansowania choroby według klasyfikacji TNM rewizja siódma, a jeżeli istnieje specyficzna dla nowotworu złośliwego klasyfikacja służąca do określenia stadium zaawansowania i nie jest możliwe zastosowanie klasyfikacji TNM rewizja siódma - nazwę klasyfikacji i wynik oraz stadium zaawansowania (in situ, miejscowe, regionalne, uogólnione) w przypadku udzielania świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego:

a) związanego z wykonaniem pierwotnego zabiegu chirurgicznego lub pierwotnej radioterapii albo radiochemioterapii, o charakterze radykalnym,

b) polegającego na ustaleniu planu leczenia onkologicznego przez konsylium, a jeżeli konsylium nie odbyło się - rozpoczynającego leczenie z powodu rozpoznania choroby nowotworowej,

c) w sytuacji stwierdzenia zmiany ustalonego wcześniej zaawansowania choroby nowotworowej albo nawrotu choroby nowotworowej w przypadku wykonania pierwotnego zabiegu chirurgicznego lub radioterapii albo radiochemioterapii, o charakterze radykalnym

- jeżeli przyczyną główną udzielenia świadczenia był nowotwór złośliwy gruczołu krokowego, jajnika, jelita grubego, piersi lub płuca (kody jednostek chorobowych według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta: C18–C20, C34, C50, C56, C61);”,

b) w ust. 4a w pkt 1 w lit. f w tiret pierwszym po wyrazie „ustawy” dodaje się wyrazy „z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826, 1733, 1938 i 2105)”;

2) w § 5:

a) w ust. 3 w pkt 2 w lit. g uchyla się tiret trzecie,

b) uchyla się ust. 6;

3) w § 6 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 i 22, a w przypadku gdy jednostką statystyczną, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, jest porada - dodatkowo także dane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, oraz - jeżeli porada została udzielona osobie objętej opieką koordynowaną - także dane, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4;”;

4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w tabeli nr 1 „Kod przynależności do danej grupy zawodowej” dodaje się lp. 37 i 38 w brzmieniu:

37

pedagog

37

38

psychoterapeuta dzieci i młodzieży

38

b) w tabeli nr 11 „Kod tytułu uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz dane identyfikujące dokument potwierdzający to uprawnienie” lp. 9 otrzymuje brzmienie:

9

osoby, którym świadczenia są udzielane bezpłatnie, zgodnie z art. 12 ustawy

pkt 2

AL

pełna nazwa dokumentu

nazwa dokumentu oraz, jeżeli występuje: seria i numer dokumentu, data wystawienia dokumentu, okres obowiązywania dokumentu, nazwa podmiotu wystawiającego dokument i numer identyfikacji podatkowej (NIP) tego podmiotu, a w przypadku gdy dokumentem jest zaświadczenie lekarskie, także numer prawa wykonywania zawodu lekarza

pkt 3

NA


pkt 4

PS


pkt 5

CU


pkt 6

ZA


pkt 10

ZP


pkt 11

ZFpkt 12

RR
c) w tabeli nr 13 „Kod tytułu uprawnienia dodatkowego” w części III „Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej” dodaje się wiersz w brzmieniu:

art. 47c ust. 1 pkt 15 ustawy

prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej osób, które legitymują się zaświadczeniem, o którym mowa w art. 67zb ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przez okres wskazany

w tym zaświadczeniu, nie dłużej niż 5 lat od dnia wydania zaświadczenia

osoba legitymująca się zaświadczeniem, o którym mowa w art. 67zb ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

47C15

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 r.

Minister Zdrowia: wz. W. Konieczny


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA