REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 201

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 454), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 1110);

2) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 1535).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 1110), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 1535), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 14 lutego 2024 r. (Dz. U. poz. 201)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 11 marca 2003 r.

w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1136, 1834 i 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa terminy płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, a także właściwość i tryb postępowania w sprawach wypłaty świadczeń pieniężnych oraz dokonywania potrąceń z tych należności.

§ 2. 1. Uposażenie, o którym mowa w art. 115 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, zwanej dalej „ustawą”, wypłaca funkcjonariuszowi jednostka organizacyjna, w której funkcjonariusz pozostaje na zaopatrzeniu finansowym, w terminach miesięcznych z góry, w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca, za który uposażenie przysługuje.

2. (uchylony).1)

§ 3. 1. Jeżeli prawo do wyższego uposażenia zostało ustalone po sporządzeniu listy uposażenia, termin wypłaty wyrównania uposażenia może zostać przesunięty na następny miesiąc.

2. W przypadku nabycia przez funkcjonariusza prawa do pierwszego uposażenia, uposażenie to wypłaca się w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez niego służby.

§ 4. 1. Przysługujące funkcjonariuszowi inne świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 142 ust. 2 ustawy, zwane dalej „świadczeniami pieniężnymi”, wypłaca się w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunków uzasadniających ich wypłatę, jeżeli przepisy w sprawie zasad ich przyznawania i wypłacania nie przewidują innego terminu.

2. Świadczenia pieniężne przysługujące w związku ze zwolnieniem ze służby wypłaca się funkcjonariuszowi nie później niż w dniu zwolnienia ze służby.

3. Wypłaty świadczeń pieniężnych dokonuje właściwa komórka jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pozostaje na zaopatrzeniu finansowym, po otrzymaniu dokumentów określających wysokość świadczeń pieniężnych przysługujących funkcjonariuszowi.

4. (uchylony).2)

§ 5.3) Uposażenie oraz świadczenia pieniężne wypłaca się w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany przez funkcjonariusza w formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej.

§ 6. 1. Z uposażenia funkcjonariusza, o którym mowa w art. 142 ust. 2 ustawy, potrąceń dokonuje właściwa komórka jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pozostaje na zaopatrzeniu finansowym.

2. Fakt dokonania potrącenia z uposażenia funkcjonariusza odnotowuje się na liście uposażeń.

§ 7.4) Za zgodą funkcjonariusza, wyrażoną na piśmie, mogą być dokonywane potrącenia z tytułu zobowiązań:

1) zapłaty odszkodowania, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2349);

2) wobec kasy oszczędnościowo-pożyczkowej utworzonej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

3) innych, wskazanych przez funkcjonariusza.

§ 8. 1. Potrąceń dokonuje się:

1) w związku z egzekucją należności:

a) objętych sądowymi lub administracyjnymi tytułami wykonawczymi - na wezwanie komornika sądowego, organu właściwego do prowadzenia egzekucji administracyjnej lub wierzyciela uprawnionego do egzekwowania należności w trybie administracyjnym,

b) z tytułu szkód wyrządzonych w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w dyspozycji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - na pisemne wezwanie organu określonego w przepisach dotyczących podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy,

c) na podstawie odrębnych przepisów - na pisemne wezwanie właściwego organu lub wierzyciela, z dokładnym określeniem kwoty podlegającej potrąceniu i powołaniem odpowiedniego przepisu zobowiązującego do potrącenia;

2) w przypadkach, o których mowa w § 7 pkt 2 i 3, na podstawie zestawienia kwot podlegających potrąceniu, sporządzonego przez właściwy organ lub upoważnione osoby.

2. Potrącenia na zaspokojenie należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz należności z tytułu odpowiedzialności majątkowej za szkody wyrządzone w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w dyspozycji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego mogą być dokonywane również bez postępowania egzekucyjnego, na wniosek wierzyciela, po przedstawieniu przez niego tytułu wykonawczego bądź dobrowolnego zobowiązania do zapłaty odszkodowania.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli:

1) świadczenia alimentacyjne mają być potrącone na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która ma być potrącona, nie wystarcza na pokrycie wszystkich zobowiązań alimentacyjnych;

2) uposażenie zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej.

4. Podstawę do dokonania potrącenia z tytułu:

1) samowolnego opuszczenia miejsca pełnienia służby albo pozostawania poza nim lub niepodejmowania służby,

2) zawinionej niemożności pełnienia obowiązków służbowych,

3) rozpoczęcia urlopu bezpłatnego w ciągu miesiąca kalendarzowego

- stanowi rozkaz personalny.

§ 9. Z uposażenia funkcjonariusza, należnego mu w dniu wypłaty, nie dokonuje się potrąceń, jeżeli rozkaz personalny o zmniejszeniu uposażenia został wydany po terminie wypłaty.

§ 10. 1. W przypadku przeniesienia funkcjonariusza na zaopatrzenie finansowe do innej jednostki organizacyjnej właściwa komórka dotychczasowej jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełnił służbę:

1) jest obowiązana wpisać w zaświadczeniu o zaopatrzeniu finansowym funkcjonariusza kwoty dokonanych już potrąceń i kwoty pozostałego zadłużenia oraz wysokość miesięcznych bieżących obciążeń uposażenia;

2) zawiadamia właściwy organ egzekucyjny lub wierzyciela o zaniechaniu dokonywania potrąceń na podstawie posiadanych tytułów wykonawczych, wskazując jednostkę organizacyjną, do której funkcjonariusz został przeniesiony.

2. W przypadku zawieszenia lub przywrócenia wypłaty pełnego uposażenia właściwa komórka jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pozostaje na zaopatrzeniu finansowym, zawiadamia organ egzekucyjny lub wierzyciela, na którego wezwanie dokonuje się potrąceń.

§ 11. Kwoty potrąceń właściwa jednostka organizacyjna przekazuje zgodnie z dyspozycją funkcjonariusza albo organów egzekucyjnych lub wierzycieli, na których wezwanie są dokonywane potrącenia.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia5).


1) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 1110), które weszło w życie z dniem 23 czerwca 2017 r.

2) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 1535), które weszło w życie z dniem 31 sierpnia 2019 r.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 28 marca 2003 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-16
  • Data wejścia w życie: 2024-02-16
  • Data obowiązywania: 2024-02-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA