REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 283

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie sposobu i trybu współdziałania Straży Granicznej z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723, 1860 i 2608) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób i tryb współdziałania Straży Granicznej z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej, uwzględniając zakres współdziałania oraz podmioty uprawnione do jego organizacji i koordynacji.

§ 2. [Kwestia realności współpracy między organami bezpieczeństwa państwa w zakresie wymiany informacji o zdarzeniach wskazujących na naruszenie granicy państwowej na lądzie]

1. Straż Graniczna oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „Siłami Zbrojnymi”, współdziałają w zakresie ochrony granicy państwowej na lądzie przez wymianę informacji o zdarzeniach, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej „ustawą”, zawierających następujące dane:

1) charakter i skalę zdarzenia;

2) rejon i czas zdarzenia;

3) siły i środki skierowane do rejonu zdarzenia;

4) potrzeby w zakresie sił i środków.

2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, organizowane przez Komendanta Głównego Straży Granicznej jest koordynowane między:

1) Komendą Główną Straży Granicznej a Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, za pośrednictwem służby dyżurnej operacyjnej Komendanta Głównego Straży Granicznej i Dyżurnej Służby Operacyjnej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych:

a) ze strony Straży Granicznej - przez funkcjonariusza Straży Granicznej wyznaczonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej,

b) ze strony Sił Zbrojnych - przez żołnierza wyznaczonego przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych;

2) oddziałem Straży Granicznej a jednostką wojskową wskazaną przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych lub Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej, za pośrednictwem służby dyżurnej operacyjnej oddziału Straży Granicznej i służby dyżurnej właściwej jednostki wojskowej:

a) ze strony Straży Granicznej - przez właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub wyznaczonego przez niego funkcjonariusza Straży Granicznej,

b) ze strony Sił Zbrojnych - przez dowódcę jednostki wojskowej lub wyznaczonego przez niego żołnierza;

3) placówką Straży Granicznej a jednostką wojskową wskazaną przez odpowiednio Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych lub Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej, za pośrednictwem służby dyżurnej operacyjnej oddziału Straży Granicznej i służby dyżurnej właściwej jednostki wojskowej:

a) ze strony Straży Granicznej - przez właściwego komendanta placówki Straży Granicznej lub wyznaczonego przez niego funkcjonariusza Straży Granicznej,

b) ze strony Sił Zbrojnych - przez dowódcę jednostki wojskowej lub wyznaczonego przez niego żołnierza.

§ 3. [Kwestia realności współpracy między organami bezpieczeństwa państwa w zakresie wymiany informacji o zdarzeniach lotniczych z udziałem statków powietrznych]

1. Straż Graniczna oraz Siły Zbrojne współdziałają w zakresie ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez wymianę informacji o zdarzeniach, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. a-c i g oraz pkt 2 ustawy.

2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, organizowane przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych jest koordynowane między:

1) Komendą Główną Straży Granicznej a Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, za pośrednictwem służby dyżurnej operacyjnej Komendanta Głównego Straży Granicznej i Dyżurnej Służby Operacyjnej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych:

a) ze strony Straży Granicznej - przez funkcjonariusza Straży Granicznej wyznaczonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej,

b) ze strony Sił Zbrojnych - przez żołnierza wyznaczonego przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych;

2) oddziałem Straży Granicznej a Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwem Komponentu Powietrznego, za pośrednictwem służby dyżurnej operacyjnej oddziału Straży Granicznej i służby dyżurnej właściwej jednostki wojskowej:

a) ze strony Straży Granicznej - przez właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub wyznaczonego przez niego funkcjonariusza Straży Granicznej,

b) ze strony Sił Zbrojnych - przez żołnierza wyznaczonego przez Dowódcę Centrum Operacji Powietrznych-Dowódz-twa Komponentu Powietrznego;

3) dywizjonem lub placówką Straży Granicznej a odpowiednio 22. Ośrodkiem Dowodzenia i Naprowadzania, 1. Regionalnym Ośrodkiem Dowodzenia i Naprowadzania lub Mobilną Jednostką Dowodzenia Operacjami Powietrznymi, za pośrednictwem służby dyżurnej operacyjnej oddziału Straży Granicznej i służby dyżurnej właściwej jednostki wojskowej:

a) ze strony Straży Granicznej - przez właściwego komendanta dywizjonu lub placówki Straży Granicznej lub wyznaczonego przez niego funkcjonariusza Straży Granicznej,

b) ze strony Sił Zbrojnych - przez żołnierza wyznaczonego przez właściwego dowódcę 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania, 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania lub Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi.

§ 4. [Potrzeba niezwłocznego dokonywania wymiany informacji o wybranych zdarzeniach lotniczych z udziałem statków powietrznych]

Służba dyżurna operacyjna oddziału Straży Granicznej przekazuje dyżurnej służbie operacyjnej odpowiednio 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania, 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania lub Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi informacje o zdarzeniach, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. a, b i g ustawy, natychmiast po ich powzięciu, zawierające następujące dane:

1) rejon wykrycia i kierunek lotu statku powietrznego względem granicy państwowej;

2) liczbę i cechy charakterystyczne statku powietrznego;

3) przybliżoną wysokość lotu lub miejsce odnalezienia statku powietrznego;

4) czas wykrycia;

5) stopień, imię i nazwisko przekazującego informacje.

§ 5. [Złożenie do jednostek obrony powietrznej w Siłach Zbrojnych RP zawiadomienia o planowanych rozkładach lotów]

Służba dyżurna operacyjna oddziału Straży Granicznej przekazuje dyżurnej służbie operacyjnej odpowiednio 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania, 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania lub Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi informacje o zdarzeniach, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy, nie później niż 24 godziny przed planowanymi lotami, a w sytuacji potrzeby natychmiastowego użycia statku powietrznego Straży Granicznej bezpośrednio przed startem tego statku.

§ 6. [Złożenie do oddziału Straży Granicznej zawiadomienia o planowanych rozkładach lotów]

Dyżurna służba operacyjna odpowiednio 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania, 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania lub Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi przekazuje służbie dyżurnej operacyjnej właściwego oddziału Straży Granicznej informacje o zdarzeniach, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy, nie później niż 24 godziny przed planowanymi lotami albo niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji.

§ 7. [Złożenie do jednostek obrony powietrznej w Siłach Zbrojnych RP zawiadomienia o niezbędności udzielenia pomocy statkom powietrznym będących w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia]

Służba dyżurna operacyjna oddziału Straży Granicznej niezwłocznie po rozpoczęciu udzielania pomocy, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 ustawy, przekazuje dyżurnej służbie operacyjnej odpowiednio 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania, 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania lub Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi informacje o zdarzeniu, zawierające następujące dane:

1) rejon i czas zdarzenia;

2) rodzaj udzielanej pomocy;

3) siły i środki skierowane do rejonu zdarzenia;

4) potrzeby w zakresie sił i środków.

§ 8. [Kwestia realności współpracy między organami bezpieczeństwa państwa w zakresie wymiany informacji o potencjalnych źródłach zagrożenia bezpieczeństwa na morzu oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych]

1. Straż Graniczna oraz Siły Zbrojne współdziałają w zakresie ochrony granicy państwowej na morzu przez wymianę informacji:

1) o zdarzeniach, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. d-j ustawy, zawierających następujące dane:

a) nazwę wykrytego statku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy, jednostki pływającej, okrętu wojennego, nierozpoznanego obiektu nawodnego, statku powietrznego, w tym wojskowego statku powietrznego, zwanych dalej „statkiem”,

b) banderę lub oznaczenie statku,

c) pozycję wykrytego statku,

d) rodzaj prowadzonych przez statek działań albo zaobserwowanych awarii,

e) rejon zaobserwowanych zanieczyszczeń i ich krótką charakterystykę oraz kierunek przemieszczania się zanieczyszczeń,

f) źródło informacji o statku,

g) liczbę i cechy charakterystyczne wykrytego statku powietrznego, pozycję wykrycia oraz przybliżoną wysokość i kierunek lotu,

h) siły i środki skierowane do rejonu zdarzenia,

i) potrzeby w zakresie sił i środków;

2) o zdarzeniach, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. k ustawy, zawierających następujące dane:

a) nazwę ćwiczenia,

b) termin i miejsce ćwiczenia,

c) organizatora ćwiczenia,

d) prowadzącego ćwiczenie,

e) uczestników ćwiczenia, w tym ich liczbę i nazwy jednostek, w których pełnią służbę,

f) inne informacje, które mogą być istotne dla Straży Granicznej lub Sił Zbrojnych.

2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, organizowane przez Komendanta Głównego Straży Granicznej jest koordynowane między:

1) Komendą Główną Straży Granicznej a Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, za pośrednictwem służby dyżurnej operacyjnej Komendanta Głównego Straży Granicznej i Dyżurnej Służby Operacyjnej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych:

a) ze strony Straży Granicznej - przez funkcjonariusza Straży Granicznej wyznaczonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej,

b) ze strony Sił Zbrojnych - przez żołnierza wyznaczonego przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych;

2) Morskim Oddziałem Straży Granicznej a Centrum Operacji Morskich-Dowództwem Komponentu Morskiego, za pośrednictwem służby dyżurnej operacyjnej Morskiego Oddziału Straży Granicznej i dyżurnej służby operacyjnej Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego - raz na dobę do godz. 20.00 oraz niezwłocznie w przypadku stwierdzenia awarii jednostek pływających lub statków powietrznych Straży Granicznej albo jednostek pływających Marynarki Wojennej lub wojskowych statków powietrznych, a także w przypadkach stwierdzenia naruszenia przepisów obowiązujących na polskich obszarach morskich:

a) ze strony Straży Granicznej - przez Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej lub wyznaczonego przez niego funkcjonariusza,

b) ze strony Sił Zbrojnych - przez Dowódcę Centrum Operacji Morskich-Dowódcę Komponentu Morskiego;

3) dywizjonem Straży Granicznej a dowództwem 8. Flotylli Obrony Wybrzeża lub 3. Flotylli Okrętów za pośrednictwem służby dyżurnej operacyjnej właściwego dywizjonu Straży Granicznej i dyżurnej służby operacyjnej dowództwa 8. Flotylli Obrony Wybrzeża lub 3. Flotylli Okrętów:

a) ze strony Straży Granicznej - przez właściwego komendanta dywizjonu Straży Granicznej lub wyznaczonego przez niego funkcjonariusza,

b) ze strony Sił Zbrojnych - przez dowódcę 8. Flotylli Obrony Wybrzeża lub 3. Flotylli Okrętów;

4) Morskim Oddziałem Straży Granicznej a Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej, za pośrednictwem dyżurnej służby operacyjnej Morskiego Oddziału Straży Granicznej i Operatora Dyżurnego Krajowego Systemu Ostrzeżeń Nawigacyjnych:

a) ze strony Straży Granicznej - przez Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej lub wyznaczonego przez niego funkcjonariusza,

b) ze strony Sił Zbrojnych - przez Szefa Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej.

§ 9. [Kwestia realności współpracy między organami służb morskich w kwestiach związanych z bezpieczeństwem żeglugi]

Morski Oddział Straży Granicznej oraz Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej współdziałają przez:

1) niezwłoczne informowanie Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej o:

a) zauważonych zmianach w funkcjonowaniu oznakowania nawigacyjnego,

b) wykrytych przeszkodach i niebezpieczeństwach nawigacyjnych,

c) stwierdzonych niezgodnościach między informacjami zawartymi w wydawnictwach Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej (morskie mapy nawigacyjne, publikacje nautyczne oraz informacje ujęte w rozpowszechnianej informacji nautycznej na potrzeby bezpieczeństwa żeglugi) a stanem rzeczywistym;

2) udzielanie wsparcia w zakresie działań niezbędnych dla zapewnienia aktualności morskiej informacji nautycznej na potrzeby bezpieczeństwa żeglugi z uwzględnieniem możliwości Morskiego Oddziału Straży Granicznej;

3) przekazywanie Morskiemu Oddziałowi Straży Granicznej nowych edycji map morskich, publikacji nautycznych wydawanych przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej oraz produkowanych przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej plików Elektronicznej Mapy Nawigacyjnej;

4) uczestniczenie w pracach grup roboczych działających na rzecz bezpieczeństwa żeglugi.

§ 10. [Systemy techniczne do przekazywania komunikatów oraz przedkładanie pisemnego potwierdzenia otrzymania informacji]

W ramach współdziałania w zakresie ochrony granicy państwowej:

1) wykorzystuje się systemy łączności Straży Granicznej oraz Sił Zbrojnych;

2) przekazane informacje podlegają niezwłocznemu pisemnemu potwierdzeniu.

§ 11. [Przygotowanie ogólne i zawodowe do wykonywania obowiązków służbowych w celu wykonania zadania służbowego]

Straż Graniczna oraz Siły Zbrojne w celu doskonalenia metodyki, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 3 ustawy, organizują wspólne konferencje, spotkania, szkolenia oraz wymieniają informacje, materiały szkoleniowe i dobre praktyki.

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 r.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1212), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1489).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-29
  • Data wejścia w życie: 2024-03-01
  • Data obowiązywania: 2024-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA