REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 306

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 23 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. poz. 1358), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. poz. 2429).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. poz. 2429), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.”.

Minister Infrastruktury: D. Klimczak


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 lutego 2024 r. (Dz. U. poz. 306)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 22 lipca 2021 r.

w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1786, 1720 i 2029) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe czynności dla danego rodzaju sprawy wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które są pobierane opłaty, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, zwane dalej „opłatami”, wysokość opłat oraz sposób ich uiszczania i pobierania.

§ 2. Szczegółowe czynności dla danego rodzaju sprawy wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które są pobierane opłaty, oraz wysokość tych opłat określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Opłaty pobiera się:

1) przy składaniu wniosku w sprawach dotyczących:

a) wydania, przedłużenia i aktualizacji autoryzacji bezpieczeństwa oraz jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa,

b) wydania, przedłużenia i zmiany świadectwa bezpieczeństwa,

c) wydania, przedłużenia i zmiany certyfikatu podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM),

d) wydania, przedłużenia i zmiany certyfikatu w zakresie funkcji utrzymania, o których mowa w art. 23j ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,

e) wydania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych „infrastruktura”, „energia” oraz „sterowanie - urządzenia przytorowe”,

f) wydania zezwoleń na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu lub zezwoleń dla typu pojazdu oraz tymczasowych zezwoleń na użytkowanie pojazdu kolejowego do celów testów na sieci kolejowej, na której pojazd kolejowy ma być użytkowany,

g) wydania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli, urządzenia i pojazdu kolejowego,

h) wydania decyzji, o których mowa w art. 25f ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,

i) autoryzacji jednostki oceniającej zgodność ubiegającej się o notyfikację,

j) wyznaczenia podmiotu wnioskującego o wykonywanie zadań jednostki wyznaczonej oraz rozszerzenia zakresu uprawnień jednostki wyznaczonej,

ja)2) przeprowadzenia egzaminu dla kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie:

- licencji maszynisty,

- świadectwa maszynisty,

k) wydania, przedłużenia ważności i aktualizacji danych zawartych w licencji maszynisty oraz wydania wtórników licencji maszynisty,

l) nadania i zmiany europejskiego numeru pojazdowi kolejowemu (EVN), zmiany kodu interoperacyjności oraz zmian pozostałych danych rejestrowych w europejskim rejestrze pojazdów kolejowych (EVR);

2) w każdym roku kalendarzowym, za kontrole w ramach sprawowanego nadzoru nad:

a)3) ośrodkami szkolenia maszynistów oraz kandydatów na maszynistów,

b) podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności.

§ 4. 1. Opłaty uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Transportu Kolejowego.

2. Opłaty za kontrole, o których mowa w § 3 pkt 2, uiszcza się w terminie 30 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli.

§ 5. 1. Wysokość opłaty za złożenie wniosku w sprawach, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. b i g, przez zarządcę infrastruktury, o której mowa w art. 17d ust. 2 pkt 1 lit. a, b tiret drugie i lit. c ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, oraz przewoźnika kolejowego prowadzącego działalność wyłącznie w obrębie tej infrastruktury wynosi 10% opłaty dla danego rodzaju sprawy.

2. Wysokość opłaty za wydanie i zmianę świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu będącego pojazdem historycznym lub turystycznym wynosi 10% opłaty dla danego rodzaju sprawy.

3. Wysokość opłaty za wydanie, przedłużenie i aktualizację jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego prowadzącego przewozy wyłącznie pojazdami historycznymi lub turystycznymi wynosi 10% opłaty dla danego rodzaju sprawy.

§ 6. 1. W sprawach opłat za czynności wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, w stosunku do których wniosek został złożony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. W sprawach opłat za kontrole Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzane w ramach sprawowanego nadzoru nad:

1) ośrodkami szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów,

2) podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności

- wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2021 r.4)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 22 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 306)

SZCZEGÓŁOWE CZYNNOŚCI DLA DANEGO RODZAJU SPRAWY WYKONYWANE PRZEZ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO, ZA KTÓRE SĄ POBIERANE OPŁATY, ORAZ WYSOKOŚĆ TYCH OPŁAT

Lp.

Czynność i rodzaj sprawy

Wysokość opłaty
(w PLN)

1

Prowadzenie spraw dotyczących jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa

-

1.1

Wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa

20 000

1.2

Przedłużenie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa

15 000

1.3

Aktualizacja jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa

3500

2

Prowadzenie spraw dotyczących jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa obejmującego potwierdzenie zgodności z załącznikiem II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 (Dz. Urz. UE L 139I z 27.05.2019, str. 360, z późn. zm.5)),

zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) nr 2019/779”

-

2.1

Wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa obejmującego potwierdzenie zgodności z załącznikiem II do rozporządzenia (UE) nr 2019/779

40 000

2.2

Przedłużenie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa obejmującego potwierdzenie zgodności z załącznikiem II do rozporządzenia (UE) nr 2019/779 lub w celu objęcia takim potwierdzeniem

40 000

2.3

Aktualizacja jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa obejmującego potwierdzenie zgodności z załącznikiem II do rozporządzenia (UE) nr 2019/779 lub w celu objęcia takim potwierdzeniem

10 000

3

Prowadzenie spraw dotyczących autoryzacji bezpieczeństwa

-

3.1

Wydanie autoryzacji bezpieczeństwa

20 000

3.2

Przedłużenie autoryzacji bezpieczeństwa

15 000

3.3

Aktualizacja autoryzacji bezpieczeństwa

3500

4

Prowadzenie spraw dotyczących autoryzacji bezpieczeństwa obejmującej

potwierdzenie zgodności z załącznikiem II do rozporządzenia (UE) nr 2019/779

-

4.1

Wydanie autoryzacji bezpieczeństwa obejmującej potwierdzenie zgodności z załącznikiem II do rozporządzenia (UE) nr 2019/779

40 000

4.2

Przedłużenie autoryzacji bezpieczeństwa obejmującej potwierdzenie zgodności z załącznikiem II do rozporządzenia (UE) nr 2019/779 lub w celu objęcia takim potwierdzeniem

30 000

4.3

Aktualizacja autoryzacji bezpieczeństwa obejmującej potwierdzenie zgodności z załącznikiem II do rozporządzenia (UE) nr 2019/779 lub w celu objęcia takim potwierdzeniem

10 000

5

Prowadzenie spraw dotyczących świadectwa bezpieczeństwa

-

5.1

Wydanie świadectwa bezpieczeństwa

7000

5.2

Przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa

3500

5.3

Zmiana świadectwa bezpieczeństwa

1500

6

Prowadzenie spraw dotyczących certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM)

-

6.1

Wydanie certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM)

20 000

6.2

Przedłużenie certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM)

15 000

6.3

Zmiana certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM)

7000

7

Prowadzenie spraw dotyczących certyfikatu w zakresie funkcji utrzymania,

o których mowa w art. 23j ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

-

7.1

Wydanie certyfikatu w zakresie funkcji utrzymania

20 000

7.2

Przedłużenie certyfikatu w zakresie funkcji utrzymania

15 000

7.3

Zmiana certyfikatu w zakresie funkcji utrzymania

7000

8

Prowadzenie spraw dotyczących wydania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych „infrastruktura”, „energia” oraz

„sterowanie - urządzenia przytorowe”

7000

9

Prowadzenie spraw dotyczących wydania zezwoleń na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu lub zezwoleń dla typu pojazdu oraz tymczasowych zezwoleń na użytkowanie pojazdu kolejowego do celów testów na sieci kolejowej, na której pojazd kolejowy ma być użytkowany

-

9.1

Wydanie pierwszego zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu lub zezwolenia dla typu pojazdu

10 000 oraz opłata, o której mowa w pkt 9.4, w przypadku połączenia wniosków

9.2

Wydanie odnowionego zezwolenia dla typu pojazdu

7000

9.3

Wydanie nowego zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu lub zezwolenia dla typu pojazdu

7000

9.4

Wydanie zezwolenia dla pojazdu kolejowego zgodnego z dopuszczonym typem,

w tym dla serii pojazdów kolejowych

300 za pojazd kolejowy

9.5

Wydanie tymczasowego zezwolenia na użytkowanie pojazdu kolejowego do celów testów na sieci kolejowej, na której pojazd może być użytkowany

5000

9.6

Wydanie zezwolenia dla rozszerzenia obszaru użytkowania w obrębie sieci kolejowej w Rzeczypospolitej Polskiej

7000

10

Prowadzenie spraw dotyczących świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu

-

10.1

Wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli

3000

10.2

Wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia

3000

10.3

Wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

2000

11

Prowadzenie spraw dotyczących wydania decyzji na podstawie art. 25f ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

5000

12

Prowadzenie spraw dotyczących autoryzacji jednostki oceniającej zgodność ubiegającej się o notyfikację

7000

13

Prowadzenie spraw dotyczących wyznaczenia jednostki

-

13.1

Wyznaczenie podmiotu wnioskującego o wykonywanie zadań jednostki wyznaczonej

7000

13.2

Rozszerzenie zakresu uprawnień jednostki wyznaczonej

3000

13a6)

Przeprowadzenie egzaminu dla kandydatów na maszynistów

-

13a.16)

Przeprowadzenie egzaminu dla kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty

150

13a.26)

Przeprowadzenie egzaminu dla kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie świadectwa maszynisty

600

14

Prowadzenie spraw dotyczących licencji maszynisty - wydanie, przedłużenie ważności, aktualizacja danych zawartych w licencji maszynisty oraz wydanie wtórników licencji maszynisty

100

15

Prowadzenie spraw dotyczących europejskiego numeru pojazdu kolejowego (EVN)

-

15.1

Nadanie i zmiana europejskiego numeru pojazdowi kolejowemu (EVN) oraz zmiana kodu interoperacyjności

100 za pojazd kolejowy

15.2

Zmiana pozostałych danych rejestrowych w europejskim rejestrze pojazdów kolejowych (EVR), z wyjątkiem zmiany europejskiego numeru pojazdowi kolejowemu (EVN) oraz zmiany kodu interoperacyjności

50 za pojazd kolejowy

16

Prowadzenie spraw w ramach sprawowanego nadzoru

-

16.17)

Kontrole w ramach sprawowanego nadzoru nad ośrodkami szkolenia maszynistów oraz kandydatów na maszynistów

5500

16.2

Kontrole w ramach sprawowanego nadzoru nad podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności

5500


1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

2) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. poz. 2429), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. poz. 901 oraz z 2021 r. poz. 15), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 780).

5) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 188 z 15.06.2020, str. 8.

6) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-05
  • Data wejścia w życie: 2024-03-05
  • Data obowiązywania: 2024-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA