REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 308

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 1729), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 98).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 98), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: C. Siekierski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2706).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 29 lutego 2024 r. (Dz. U. poz. 308)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Na podstawie art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 i 1273) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania wsparcia na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwanego dalej „wsparciem”, a także podmiot udzielający wsparcia.

§ 2.2) Wsparcia udziela się na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu, na powierzchni nie większej niż 5 ha, na nowe konstrukcje wolne od kreozotu, w tym na demontaż słupów nośnych impregnowanych kreozotem, nabycie i transport nowych elementów konstrukcyjnych wolnych od kreozotu oraz na ich montaż na tej samej powierzchni, na której dokonano demontażu słupów nośnych impregnowanych kreozotem.

§ 3. Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 327 z 21.12.2022, str. 1), jeżeli:3)

1) wykonuje działalność w zakresie produkcji chmielu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2023 r. poz. 885);

3) jest pełnoletnia - w przypadku osób fizycznych.

§ 4. 1. Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:

1) które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie wsparciem;

2)4) których realizacja trwa nie dłużej niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

2. Wsparcia udziela się zgodnie z regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

3. Wsparcia udziela się, jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia.

§ 5.5) Wsparcie stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702).

§ 6. Poziom udzielonego wsparcia nie może przekroczyć:

1)6) 65% standardowej stawki jednostkowej określonej w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem - w przypadku wnioskodawców urodzonych po dniu 31 grudnia 1982 r.;

2)7) 55% standardowej stawki jednostkowej określonej w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem - w przypadku pozostałych wnioskodawców.

§ 7. 1. Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

2. Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości 50% wartości wsparcia, jeżeli podmiot ubiegający się o wsparcie wystąpił o przyznanie tej zaliczki we wniosku o objęcie wsparciem.

§ 8. Podmiotem udzielającym wsparcia jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”.

§ 9. 1. Wsparcia udziela się na wniosek o objęcie wsparciem.

2. Wniosek o objęcie wsparciem zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy;

2) miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres wnioskodawcy;

3) numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) wnioskodawcy, o ile taki posiada;

4) numer paszportu wnioskodawcy - w przypadku osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa polskiego;

5) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, o ile taki posiada;

6) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) wnioskodawcy, o ile został nadany;

7) numer identyfikacyjny nadany wnioskodawcy w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

8) numer identyfikacyjny małżonka wnioskodawcy nadany w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności - o ile taki posiada, oraz informację, czy wnioskodawca pozostaje w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej;

8a)8) numer wyodrębnionego rachunku bankowego albo numer rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który będzie przekazana zaliczka, o której mowa w § 7 ust. 2 - w przypadku gdy podmiot ubiegający się o wsparcie występuje o przyznanie zaliczki;

9) inne informacje niezbędne do udzielenia wsparcia niebędące danymi osobowymi.

3. Do wniosku o objęcie wsparciem dołącza się dokumenty i oświadczenia niezbędne do udzielenia wsparcia wymienione w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

4. Wniosek o objęcie wsparciem składa się w terminie wskazanym w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

5. Agencja podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, ogłoszenie o planowanym naborze wniosków o objęcie wsparciem, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego terminu rozpoczęcia naboru wniosków.

6. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 5, podaje się regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

§ 10. Agencja udostępnia za pomocą systemu teleinformatycznego formularz wniosku o objęcie wsparciem zawierający w szczególności listę niezbędnych załączników oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej wzory oświadczeń i wzór umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, najpóźniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków o objęcie wsparciem.

§ 11. 1. Wniosek o objęcie wsparciem składa się za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji.

2. W przypadku złożenia wniosku o objęcie wsparciem Agencja informuje wnioskodawcę za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji o wpłynięciu tego wniosku.

§ 12. W przypadku złożenia przez wnioskodawcę w ramach naboru więcej niż jednego wniosku o objęcie wsparciem w odniesieniu do tej samej powierzchni plantacji chmielu, Agencja rozpatruje wyłącznie wniosek, który wpłynął jako pierwszy do Agencji. Pozostałe wnioski o objęcie wsparciem tego samego wnioskodawcy w odniesieniu do tej samej powierzchni plantacji chmielu Agencja pozostawia bez rozpatrzenia.

§ 13. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez ostatecznego odbiorcę wsparcia zobowiązań określonych w umowie o objęciu przedsięwzięcia wsparciem jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia9).


1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - rynki rolne kieruje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2706).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 98), które weszło w życie z dniem 13 stycznia 2023 r.

3) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 18 sierpnia 2022 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-05
  • Data wejścia w życie: 2024-03-05
  • Data obowiązywania: 2024-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA