REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 314

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 21 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2022 r. poz. 1781), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1508).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1508), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497).”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. T. Szymański


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 lutego 2024 r. (Dz. U. poz. 314)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 28 lipca 2011 r.

w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb postępowania w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania;

2) wzory: wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania oraz aktu pełnomocnictwa do głosowania;

3) wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu sporządzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) wójcie - należy przez to rozumieć także burmistrza i prezydenta miasta;

2) akcie o zarządzeniu wyborów - należy przez to rozumieć:

a) postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

b) postanowienie Marszałka Sejmu,

c) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów,

d) zarządzenie wojewody.

§ 3. W sprawach wniosków, doręczeń oraz wezwań, w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu, przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803) stosuje się odpowiednio.

§ 4. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w sprawach wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania złożonych po dniu pierwszego głosowania, o ile przeprowadza się ponowne głosowanie.

Rozdział 2

Postępowanie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa i jego wzór

§ 5. 1. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, zwany dalej „wnioskiem”, o którym mowa w art. 56 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, zwanej dalej „ustawą”, wnosi się, począwszy od dnia wejścia w życie aktu o zarządzeniu wyborów, nie później jednak niż do 9. dnia przed dniem wyborów. Za datę wniesienia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do właściwego urzędu gminy.

2. Wniosek złożony przed dniem wejścia w życie aktu o zarządzeniu wyborów pozostawia się bez rozpoznania.

§ 6. 1. Wniosek składa się na formularzu, którego wzór stanowi, w wyborach:

1) do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.

3. O ile we wniosku nie zostanie zastrzeżone inaczej, w postępowaniu w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania, zwanego dalej „aktem pełnomocnictwa”, wyborcę reprezentuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania, zwanego dalej „pełnomocnictwem”.

4. Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa stanowi, w wyborach:

1) do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, załącznik nr 5 do rozporządzenia;

2) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, załącznik nr 6 do rozporządzenia;

3) do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, załącznik nr 7 do rozporządzenia;

4) do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Wezwanie do usunięcia wad wniosku, o którym mowa w art. 57 § 1 ustawy, obok wskazania wad wniosku, powinno zawierać pouczenie o tym, że ich nieusunięcie w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania będzie skutkować odmową sporządzenia aktu pełnomocnictwa.

2. Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa, o której mowa w art. 57 § 2 ustawy, sporządza się na piśmie.

§ 8. 1.2) W przypadku gdy wniosek spełnia warunki, o których mowa w art. 54, art. 55 oraz art. 56 § 2, 2b i 3 ustawy, wójt lub inny upoważniony pracownik urzędu gminy niezwłocznie uzgadnia z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa. W razie braku uzgodnienia terminu termin wyznacza wójt lub inny upoważniony pracownik urzędu gminy.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wniosku, który został uzupełniony po wezwaniu.

3.3) Przed uzgodnionym lub wyznaczonym terminem sporządzenia aktu pełnomocnictwa wójt lub inny upoważniony pracownik urzędu gminy sporządza w Centralnym Rejestrze Wyborców projekt aktu pełnomocnictwa, zawierający niepowtarzalny numer nadany przez system teleinformatyczny, w którym prowadzony jest Centralny Rejestr Wyborców.

4. W przypadku gdy w uzgodnionym lub wyznaczonym terminie sporządzenie aktu pełnomocnictwa nie jest możliwe z powodu nieobecności wyborcy, wniosek pozostawia się bez rozpoznania w aktach sprawy.

5. Wyborca obowiązany jest przed sporządzeniem aktu pełnomocnictwa potwierdzić w sposób niebudzący wątpliwości, przed wójtem lub innym upoważnionym pracownikiem urzędu gminy, wolę udzielenia pełnomocnictwa osobie, która wyraziła zgodę na jego przyjęcie.

6. Wniosek niepotwierdzony w sposób, o którym mowa w ust. 5, pozostawia się bez rozpoznania w aktach sprawy.

7.4) W przypadku pozostawienia wniosku bez rozpoznania w aktach sprawy przy wpisie w wykazie sporządzonych aktów pełnomocnictwa, zwanym dalej „wykazem”, który powstał w związku ze sporządzeniem projektu aktu pełnomocnictwa, zamieszcza się odpowiednio informację o nieobecności wyborcy w uzgodnionym lub wyznaczonym terminie sporządzenia aktu pełnomocnictwa albo o braku potwierdzenia woli udzielenia pełnomocnictwa w sposób niebudzący wątpliwości.

§ 9. 1. Przed udzieleniem pełnomocnictwa wyborca lub osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, obowiązani są do sprawdzenia poprawności danych zawartych w projekcie aktu pełnomocnictwa. Stwierdzone oczywiste omyłki lub błędy pisarskie prostuje wójt lub inny upoważniony pracownik urzędu gminy, czyniąc stosowne adnotacje na wszystkich egzemplarzach aktu pełnomocnictwa.

2. Wyborca, udzielając pełnomocnictwa, składa podpis na przygotowanych projektach aktu pełnomocnictwa w obecności wójta lub innego upoważnionego pracownika urzędu gminy, który potwierdza ten fakt przez złożenie własnego podpisu.

3. Wolę udzielenia pełnomocnictwa przez wyborcę niemogącego lub nieumiejącego złożyć podpisu stwierdza przez złożenie własnego podpisu wójt lub inny upoważniony pracownik urzędu gminy, o ile wola wyborcy została potwierdzona w sposób niebudzący wątpliwości.

4. Akt pełnomocnictwa przeznaczony dla osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, doręcza się tej osobie w miejscu jego sporządzenia albo, w zależności od wskazania w zgodzie na przyjęcie pełnomocnictwa, pozostawia do odbioru w urzędzie gminy lub doręcza pod wskazany adres. W razie niewskazania miejsca doręczenia pełnomocnictwa lub nieobecności osoby, która wyraziła zgodę na jego przyjęcie, przy sporządzaniu aktu pełnomocnictwa, akt ten pozostawia się do odbioru w urzędzie gminy.

5. Wzór aktu pełnomocnictwa do głosowania stanowi, w wyborach:

1) do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, załącznik nr 9 do rozporządzenia;

2) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, załącznik nr 10 do rozporządzenia;

3) do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, załącznik nr 11 do rozporządzenia;

4) do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, załącznik nr 12 do rozporządzenia.

Rozdział 3

Prowadzenie i aktualizacja wykazu sporządzonych aktów pełnomocnictwa oraz jego wzór

§ 10.5) 1. Wykaz prowadzi urząd gminy, o którym mowa w § 5 ust. 1, oddzielnie dla poszczególnych wyborów w Centralnym Rejestrze Wyborców.

2. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia.

3. Niezależnie od wykazu prowadzi się akta obejmujące dokumenty dotyczące postępowania w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa.

§ 11. 1. W wykazie odnotowuje się niezwłocznie datę cofnięcia oraz wygaśnięcia pełnomocnictwa.

2.6) Podstawę do odnotowania w wykazie cofnięcia pełnomocnictwa stanowi pisemne oświadczenie o cofnięciu pełnomocnictwa, w którym wola wyborcy została potwierdzona podpisem złożonym w obecności wójta lub innego upoważnionego pracownika urzędu gminy albo przed właściwą obwodową komisją wyborczą.

3.7) W przypadku wyborcy niemogącego lub nieumiejącego złożyć podpisu podstawę do odnotowania w wykazie cofnięcia pełnomocnictwa stanowi protokół potwierdzający wolę cofnięcia przez wyborcę pełnomocnictwa, o ile została ona potwierdzona w sposób niebudzący wątpliwości, sporządzony przez wójta lub innego upoważnionego pracownika urzędu gminy albo przewodniczącego właściwej obwodowej komisji wyborczej.

4. Za datę cofnięcia pełnomocnictwa przyjmuje się dzień złożenia oświadczenia woli przez wyborcę.

5. O danych zawartych w wykazie informuje się urzędnika wyborczego niezwłocznie po ich odnotowaniu.

§ 12. 1.8) Jednocześnie ze spisem wyborców wójt przekazuje przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej, dla celów aktualizacji wykazu, listę wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa, wpisanych do spisu wyborców, zawierającą dane umieszczone w wykazie.

2.8) Wójt niezwłocznie informuje przewodniczącego właściwej obwodowej komisji wyborczej o zmianach w wykazie, które nastąpiły po przekazaniu listy, o której mowa w ust. 1, do zakończenia głosowania.

3.8) W celu aktualizacji wykazu przewodniczący właściwej obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa oraz informację o pełnomocnictwach, które wygasły, po zakończeniu głosowania, wraz z innymi dokumentami z wyborów.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 13. Tracą moc:

1) z dniem wejścia w życie rozporządzenia:

a) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 426),

b) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. poz. 959);

2) z dniem upływu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego, w okresie której weszło w życie niniejsze rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1146).

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 28 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 314)

Załącznik nr 19)

WZÓR WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA

Załącznik nr 210)

WZÓR WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIAZałącznik nr 311)

WZÓR WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA


Załącznik nr 412)

WZÓR - ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA