REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 317

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 724), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 553),

2) ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1688)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 22 lutego 2024 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 7-12, art. 14, art. 16-22 i art. 24 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 553), które stanowią:

„Art. 7. 1. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz plany zagospodarowania przestrzennego województwa, uchwalone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują ważność.

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zwane dalej „planami miejscowymi”, obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc.

3. Planów zagospodarowania przestrzennego województwa określających wymóg zachowania minimalnej odległości, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, nie stosuje się w zakresie określającym wymóg minimalnej odległości, a także wyznaczonych na ich podstawie stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu.

4. Do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz do projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa albo ich zmian stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

5. Do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy albo ich zmian, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ogłoszono o wyłożeniu do publicznego wglądu, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu dotychczasowym.

6. Do projektów planów miejscowych albo ich zmian, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie ustawy dokonano wyłożenia, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

7. Przepisy art. 4a ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się do:

1) projektów planów miejscowych, które nie zostały uchwalone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy;

2) wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185 i 2747 oraz z 2023 r. poz. 553), zwanej dalej „decyzją WZ”, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, zwanej dalej „decyzją LICP”, a także decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 273 i 1846), dotyczących sieci elektroenergetycznych najwyższych napięć.

8. Do postępowań w sprawie wydania pozwolenia na budowę wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz do oceny zasadności wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego, dokonanego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dla sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć nie stosuje się przepisów art. 4a ustawy zmienianej w art. 1.

9. Do projektów planów miejscowych albo ich zmian, sporządzanych na podstawie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy lub na podstawie studiów, o których mowa w ust. 5, stosuje się przepis art. 15 ust. 3 pkt 3a ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 8. W przypadku zmiany albo wydania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na potrzeby postępowań określonych w art. 13 ust. 3a ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się wymogów określonych w art. 4 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz art. 4a ust. 1 i 2 oraz art. 4c ustawy zmienianej w art. 1, pod warunkiem że wydanie albo zmiana pozwoleń na budowę określonych w art. 13 ust. 3a ustawy zmienianej w art. 1 nie prowadzi do zwiększenia oddziaływań elektrowni wiatrowej na środowisko.

Art. 9. 1. Jeżeli w planie miejscowym, o którym mowa w art. 15 ust. 2 lub ust. 7 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, przewiduje się lokalizację elektrowni wiatrowej, we wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej inwestor wskazuje na spełnienie wymogu zachowania odległości nie mniejszej niż 700 metrów od budynku mieszkalnego lub budynku o funkcji mieszanej, dołączając do tego wniosku:

1) wskazanie projektowanej wysokości elektrowni wiatrowej oraz średnicy wirnika wraz z łopatami;

2) kopię mapy ewidencyjnej obejmującej nieruchomości położone w stosunku do elektrowni wiatrowej w odległości równej i mniejszej niż 700 metrów;

3) wskazanie aktualnego sposobu zagospodarowania, w tym zabudowy, nieruchomości położonych w stosunku do elektrowni wiatrowej w odległości równej i mniejszej niż 700 metrów;

4) wypis i wyrys z planu miejscowego obejmującego nieruchomości położone w stosunku do elektrowni wiatrowej w odległości równej i mniejszej niż 700 metrów.

2. Jeżeli w planie miejscowym, o którym mowa w art. 15 ust. 2 lub ust. 7 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, przewiduje się lokalizację elektrowni wiatrowej:

1) nie stosuje się wymogów określenia odległości elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz wymogów, o których mowa w art. 4a ust. 1 i 2 oraz art. 4c ustawy zmienianej w art. 1, oraz wymogów, o których mowa w art. 7 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

2) organ administracji architektoniczno-budowlanej odmawia wydania pozwolenia na budowę, a organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, jeżeli inwestycja w zakresie elektrowni wiatrowej nie spełnia wymogu zachowania odległości nie mniejszej niż 700 metrów od budynku mieszkalnego lub budynku o funkcji mieszanej.

Art. 10. 1. Jeżeli w planie miejscowym, o którym mowa w art. 15 ust. 2, ust. 7 pkt 1 lub ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, przewiduje się lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, organ administracji architektoniczno-budowlanej odmawia wydania pozwolenia na budowę, a w przypadku zgłoszenia - wnosi sprzeciw, jeżeli inwestycja w zakresie tego budynku nie spełnia wymogu zachowania odległości nie mniejszej niż 700 metrów od elektrowni wiatrowej, z wyjątkiem elektrowni wiatrowych, dla których decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Jeżeli w planie miejscowym, o którym mowa w art. 15 ust. 2, ust. 7 pkt 1 lub ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, przewiduje się lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, a lokalizacja takiego budynku wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, jeżeli inwestycja w zakresie tego budynku nie spełnia wymogu zachowania odległości nie mniejszej niż 700 metrów od elektrowni wiatrowej, z wyjątkiem elektrowni wiatrowych, dla których decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 11. W przypadku decyzji WZ wydanej na podstawie postępowań, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, oraz decyzji WZ, o których mowa w art. 14 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, dla których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie wydano pozwolenia na budowę, organ administracji architektoniczno-budowlanej odmawia wydania pozwolenia na budowę, a w przypadku zgłoszenia - wnosi sprzeciw, jeżeli inwestycja w zakresie budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej nie spełnia wymogu zachowania odległości nie mniejszej niż 700 metrów od elektrowni wiatrowej, z wyjątkiem elektrowni wiatrowych, dla których decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 12. Do lokalizowania lub budowy budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej na podstawie decyzji WZ albo decyzji LICP, albo lokalizowania takiego budynku na podstawie planu miejscowego, w przypadku określania odległości takiego budynku od elektrowni wiatrowej, dla której decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie stosuje się przepisu art. 4 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

„Art. 14. 1. Do postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni wiatrowych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Do postępowań w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla elektrowni wiatrowych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz do oceny zasadności wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego, dokonanego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dla elektrowni wiatrowych, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z wyłączeniem art. 4a ust. 1 i 2.”

„Art. 16. 1. Pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują ważność.

2. Do postępowań w sprawie wydania pozwolenia na budowę lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Zgłoszenia budowy budynków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.a)), w stosunku do których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy organ nie wniósł sprzeciwu, pozostają skuteczne.

4. Do zgłoszeń budowy budynków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dla których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie upłynął termin na wniesienie sprzeciwu, stosuje się przepisy dotychczasowe.

5. Zgłoszenia budowy budynków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, które zostały dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pozostają skuteczne.

6. Do postępowań w przedmiocie wydania decyzji WZ albo decyzji LICP dla budynku mieszkalnego lub budynku o funkcji mieszanej, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 17. 1. W przypadku elektrowni wiatrowych wybudowanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, niespełniających wymogów określonych w art. 4a ustawy zmienianej w art. 1, dopuszcza się jedynie wykonywanie ich remontów lub czynności niezbędnych do ich prawidłowego użytkowania, z wyłączeniem działań prowadzących do zwiększenia mocy zainstalowanej elektrycznej lub zwiększenia oddziaływań na środowisko tych elektrowni.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 minimalna odległość elektrowni wiatrowej określona w art. 4a ustawy zmienianej w art. 1 nie jest brana pod uwagę przy wydawaniu decyzji administracyjnych wymaganych do wykonywania remontów lub czynności, o których mowa w ust. 1.

Art. 18. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy czynności i przeglądy serwisowe elementów technicznych elektrowni wiatrowej, o której mowa w art. 8b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, może wykonywać przedsiębiorca, który nie został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących czynności i przeglądy serwisowe elementów technicznych elektrowni wiatrowej, o którym mowa w art. 8c ust. 1 tej ustawy.

Art. 19. Prezes Urzędu Dozoru Technicznego tworzy rejestr, o którym mowa w art. 8c ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 20. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje członków Komitetu Odwoławczego, o którym mowa w art. 8l ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Podmioty, o których mowa w art. 8l ust. 4 pkt 2-5 ustawy zmienianej w art. 1, zgłaszają kandydatów do Komitetu Odwoławczego, o którym mowa w art. 8l ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W przypadku niezgłoszenia kandydatów minister właściwy do spraw gospodarki powołuje członków tego komitetu samodzielnie.

Art. 21. Prezes Urzędu Dozoru Technicznego nadaje Komitetowi Odwoławczemu, o którym mowa w art. 8l ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, regulamin, o którym mowa w art. 8l ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 22. Do inwestycji polegających na budowie elektrowni wiatrowej, które uzyskały decyzję o pozwoleniu na budowę przed dniem 2 lipca 2024 r., przepisów art. 6g ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się.”

„Art. 24. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 10 w zakresie art. 6g, który wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2024 r.”;

2) art. 78 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1688), który stanowi:

„Art. 78. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 62 lit. e w zakresie ust. 3b oraz art. 67 ust. 3 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.;

2) art. 1 pkt 10 w zakresie art. 8f i art. 8g ust. 3 i 4, pkt 12 w zakresie art. 13b pkt 1 i art. 13i ust. 3 pkt 4, 7 i 11, pkt 17 lit. d, g i lit. k w zakresie pkt 13c, pkt 25 w zakresie art. 27b ust. 4 pkt 3 i 7, pkt 29 lit. b, pkt 38 lit. b tiret drugie, tiret trzecie w zakresie pkt 7b i tiret piąte w zakresie pkt 11, pkt 39 w zakresie art. 37eb ust. 4 pkt 1 i art. 37ec ust. 2 pkt 3 i 8, pkt 45 lit. a tiret drugie, trzecie i tiret szóste w zakresie pkt 7, pkt 47 lit. a tiret czwarte i szóste, pkt 53 i 60, pkt 62 lit. b i f, pkt 63 i 64, art. 6 pkt 1 lit. a i b, art. 11-13, art. 14 pkt 2 lit. b, art. 16 pkt 3, art. 22 pkt 1 i 3, art. 27 pkt 4-9, art. 37 pkt 2 lit. d w zakresie ust. 8 i 9, art. 39 pkt 2, art. 41 pkt 1 w zakresie pkt 4a, art. 43 pkt 1, 3, 5, 10, pkt 11 lit. b i pkt 13 lit. a w zakresie ust. 1, art. 54, art. 56 ust. 2, art. 62, art. 67 ust. 3 pkt 3 i art. 75-77, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.”.

Marszałek Sejmu: S. Hołownia


a) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 553.

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 26 lutego 2024 r. (Dz. U. poz. 317)

USTAWA

z dnia 20 maja 2016 r.

o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1.1) Ustawa określa:

1) warunki i tryb lokalizowania, budowy i przebudowy elektrowni wiatrowych;

2) zasady i sposób konsultowania ze społecznością lokalną lokalizowania elektrowni wiatrowych;

3) zasady lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych;

4) zasady lokalizowania, budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznych najwyższych napięć w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych;

5) zasady partycypacji mieszkańców gminy w korzyściach wynikających z lokalizacji elektrowni wiatrowych;

6) zasady bezpiecznej eksploatacji elementów technicznych elektrowni wiatrowych.

2. Ustawy nie stosuje się do inwestycji realizowanych i użytkowanych na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029).

Art. 1a.2) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.3)), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.4)) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.5)).

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) elektrownia wiatrowa - instalację odnawialnego źródła energii, składającą się z części budowlanej stanowiącej budowlę w rozumieniu prawa budowlanego oraz urządzeń technicznych, w tym elementów technicznych, w której energia elektryczna jest wytwarzana z energii wiatru, o mocy większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, 1597, 1681 i 1762);

2) elementy techniczne - wirnik z zespołem łopat, zespół przeniesienia napędu, generator prądotwórczy, układy sterowania i zespół gondoli wraz z mocowaniem i mechanizmem obrotu;

3)6) całkowita wysokość elektrowni wiatrowej - wysokość elektrowni wiatrowej mierzoną od poziomu gruntu do najwyższego punktu tej elektrowni przy maksymalnym wzniesieniu łopaty wirnika, wliczając w to część budowlaną, stanowiącą budowlę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, oraz urządzenia techniczne;

4)6) eksploatujący elektrownię wiatrową - podmiot, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru na lądzie;

5)6) gmina pobliska - gminę, której obszar w całości albo w części jest położony w odległości mniejszej niż dziesięciokrotność maksymalnej całkowitej wysokości danej elektrowni wiatrowej lokalizowanej na terenie innej gminy;

6)6) budynek o funkcji mieszanej - budynek przeznaczony na stały pobyt ludzi, w którym funkcja mieszkalna stanowi ponad połowę jego powierzchni użytkowej;

7)6) operator - operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, o którym mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.7));

8)6) sieć elektroenergetyczna najwyższych napięć - linię elektroenergetyczną najwyższych napięć lub stację elektroenergetyczną najwyższych napięć wchodzące w skład sieci przesyłowej w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; przez sieć elektroenergetyczną najwyższych napięć rozumie się również linię elektroenergetyczną najwyższych napięć lub stację elektroenergetyczną najwyższych napięć uwzględnione w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanym dalej „planem miejscowym”, albo wobec których, na wniosek operatora, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej dalej „decyzją WZ”, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, zwanej dalej „decyzją LICP”, decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1680, 1688 i 2029), lub pozwolenia na budowę, albo wobec których operator dokonał kompletnego zgłoszenia, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego, albo dla których wydano którąkolwiek z tych decyzji;

9)6) moc zainstalowana - moc zainstalowaną elektryczną instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 19b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;

10)6) mieszkaniec gminy - odbiorcę energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zamieszkującego w gminie, na terenie której jest lokalizowana elektrownia wiatrowa.

Rozdział 2

Lokalizacja i budowa8)

Art. 3.9) Lokalizacja elektrowni wiatrowej następuje wyłącznie na podstawie planu miejscowego.

Art. 4. 1.10) W przypadku lokalizowania, budowy lub przebudowy elektrowni wiatrowej odległość tej elektrowni od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej jest równa lub większa od dziesięciokrotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej, chyba że plan miejscowy określa inną odległość, wyrażoną w metrach, jednak nie mniejszą niż 700 metrów.

2. (uchylony)11)

3. (uchylony)11)

4.12) W przypadku lokalizowania lub budowy budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, na podstawie decyzji WZ albo decyzji LICP, albo lokalizowania takiego budynku na podstawie planu miejscowego odległość tego budynku od elektrowni wiatrowej wynosi nie mniej niż 700 metrów.

5.12) W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu istniejącego budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej lub zmiany sposobu użytkowania części takiego budynku kryterium minimalnej odległości, o którym mowa w ust. 4, nie jest wymagane.

Art. 4a.13) 1. W przypadku lokalizowania elektrowni wiatrowej odległość tej elektrowni od sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć jest równa lub większa od trzykrotności maksymalnej średnicy wirnika wraz z łopatami albo równa lub większa od dwukrotności maksymalnej całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej, określonych w planie miejscowym, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

2. W przypadku budowy lub przebudowy elektrowni wiatrowej odległość tej elektrowni od sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć jest równa lub większa od trzykrotności średnicy wirnika wraz z łopatami albo równa lub większa od dwukrotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

3. W przypadku lokalizowania sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć na podstawie planu miejscowego, decyzji WZ, decyzji LICP albo decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, a także jej budowy lub przebudowy na podstawie pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego, odległość tej sieci od elektrowni wiatrowej jest równa lub większa od trzykrotności maksymalnej średnicy wirnika wraz z łopatami albo równa lub większa od dwukrotności maksymalnej całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej, określonej w planie miejscowym, decyzji WZ albo decyzji LICP, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

4.14) W przypadku lokalizowania, budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć, jeżeli maksymalna średnica wirnika wraz z łopatami i maksymalna całkowita wysokość elektrowni wiatrowej nie są określone w planie miejscowym, decyzji WZ albo decyzji LICP, operator we wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji albo w zgłoszeniu, o których mowa w ust. 3, albo we wniosku, o którym mowa w art. 17 pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wskazuje odległość sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć od elektrowni wiatrowej.

5.15) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, we wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji albo w zgłoszeniu, o których mowa w ust. 3, albo we wniosku, o którym mowa w art. 17 pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, operator może wskazać odległość sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć od elektrowni wiatrowej mniejszą niż odległość, o której mowa w ust. 3. We wniosku operator przedstawia uzasadnienie dla wskazanej odległości.

6. Przez odległość, o której mowa w ust. 1-5, rozumie się najkrótsze odcinki między:

1) rzutem poziomym istniejącej sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć, albo

2) granicą terenu objętego wnioskiem, na podstawie którego wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, albo granicą terenu objętego tą decyzją, o ile została wydana, dotyczącymi sieci elektroenergetycznych najwyższych napięć, na którym jest możliwa lokalizacja tej inwestycji, o ile nie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji WZ, decyzji LICP, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, ani pozwolenia na budowę, lub o ile te decyzje nie zostały wydane, albo nie zostały wniesione zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego, albo

3) granicą terenu objętego wnioskami o wydanie decyzji WZ, decyzji LICP, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, albo granicą terenu objętego tymi decyzjami, o ile zostały wydane, dotyczącymi sieci elektroenergetycznych najwyższych napięć, na którym jest możliwa lokalizacja tej inwestycji, o ile nie zostało wniesione zgłoszenie, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego, albo wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę, lub o ile ta decyzja nie została wydana, albo

4) granicą terenu objętego zgłoszeniem, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego, wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, albo granicą terenu objętego tą decyzją, o ile została wydana, dotyczącymi sieci elektroenergetycznych najwyższych napięć, na którym jest możliwa lokalizacja tej inwestycji, albo

5) linią rozgraniczającą teren, którego sposób zagospodarowania określony w planie miejscowym dopuszcza realizację inwestycji w zakresie sieci elektroenergetycznych najwyższych napięć,

a:

6) okręgiem, którego promień jest równy połowie średnicy wirnika wraz z łopatami, a środek jest środkiem okręgu opisanego na obrysie wieży istniejącej lub zlokalizowanej elektrowni wiatrowej - w przypadku lokalizowania sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć, wydawania dla niej pozwolenia na budowę albo dokonywania zgłoszenia, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego, gdy dla wszystkich elektrowni wiatrowych przewidzianych na terenie, którego sposób zagospodarowania określony w planie miejscowym, decyzji WZ albo decyzji LICP dopuszcza budowę elektrowni wiatrowej, wydano pozwolenia na budowę, albo

7) linią rozgraniczającą teren, którego sposób zagospodarowania określony w planie miejscowym dopuszcza budowę elektrowni wiatrowej, albo granicą terenu objętego decyzją WZ, albo decyzją LICP, na którym jest możliwa lokalizacja elektrowni wiatrowej, albo okręgiem, którego promień jest równy połowie średnicy wirnika wraz z łopatami, a środek jest środkiem okręgu opisanego na obrysie wieży istniejącej elektrowni wiatrowej, w zależności od tego, która odległość jest mniejsza - w przypadku lokalizowania sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć lub wydawania dla niej pozwolenia na budowę albo dokonywania zgłoszenia, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego, jeżeli nie dla wszystkich elektrowni wiatrowych przewidzianych na terenie, którego sposób zagospodarowania określony w planie miejscowym, decyzji WZ albo decyzji LICP dopuszcza budowę elektrowni wiatrowej, wydano pozwolenia na budowę, albo

8) linią rozgraniczającą teren, którego sposób zagospodarowania określony w planie miejscowym dopuszcza budowę elektrowni wiatrowej - w przypadku lokalizowania elektrowni wiatrowej, albo

9) okręgiem, którego promień jest równy połowie średnicy wirnika wraz z łopatami, a środek jest środkiem okręgu opisanego na obrysie wieży istniejącej lub planowanej elektrowni wiatrowej - w przypadku wydawania pozwolenia na budowę albo dokonywania zgłoszenia, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego, dla elektrowni wiatrowej.

7. Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, przy wydawaniu tej decyzji dla sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć lub dla elektrowni wiatrowej, nie uwzględnia odległości określonych i wskazanych zgodnie z ust. 1-5.

Art. 4b.13) 1. Organy wydające decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla sieci elektroenergetycznych najwyższych napięć niezwłocznie informują organy właściwe do wydania pozwolenia na budowę lub do przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego, dla elektrowni wiatrowych o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. Organy wydające pozwolenia na budowę lub przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego, dla elektrowni wiatrowej, niezwłocznie informują operatora o złożeniu przez inwestora wniosku o wydanie tej decyzji albo dokonaniu tego zgłoszenia.

Art. 4c.13) 1. Zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenach parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000 w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890).

2. W przypadku lokalizacji elektrowni wiatrowej odległość elektrowni od:

1) parku narodowego - jest równa lub większa od dziesięciokrotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej;

2) rezerwatu przyrody - wynosi nie mniej niż 500 metrów.

3. Ustanawianie parków narodowych i rezerwatów przyrody nie wymaga zachowania odległości, o których mowa w ust. 2.

4. Przez odległości, o których mowa w ust. 2, rozumie się najkrótszy odcinek łączący punkt na granicy obszaru, dla którego ustanowiono formę ochrony przyrody, o której mowa w ust. 2, i linię, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6.

Art. 5. 1. Przez odległości, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 4, rozumie się najkrótsze odcinki między:16)

1)17) rzutem poziomym istniejącego budynku mieszkalnego albo istniejącego budynku o funkcji mieszanej, albo

2)18) granicą terenu objętego decyzją WZ albo decyzją LICP dotyczącą inwestycji, o której mowa w pkt 1, na którym jest możliwa lokalizacja tej inwestycji, albo

2a)19) granicą terenu objętego inwestycją mieszkaniową określoną w uchwale o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, o której mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2024 r. poz. 195), albo

2a) (uchylony)20)

3) linią rozgraniczającą teren, którego sposób zagospodarowania określony w planie miejscowym dopuszcza realizację inwestycji, o której mowa w pkt 1,

a:

4)21) okręgiem, którego promień jest równy połowie średnicy wirnika wraz z łopatami, a środek jest środkiem okręgu opisanego na obrysie wieży istniejącej lub planowanej elektrowni wiatrowej, w przypadku:

a) wydawania pozwolenia na budowę dla elektrowni wiatrowej lub

b) lokalizowania, wydawania decyzji WZ, decyzji LICP, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę lub wnoszenia sprzeciwu wobec zgłoszenia, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego, dla budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w przypadku gdy dla wszystkich elektrowni wiatrowych przewidzianych na terenie, którego sposób zagospodarowania określony w planie miejscowym, decyzji WZ albo decyzji LICP dopuszcza budowę elektrowni wiatrowej, wydano pozwolenia na budowę, albo

5)21) linią rozgraniczającą teren, którego sposób zagospodarowania określony w planie miejscowym dopuszcza budowę elektrowni wiatrowej, albo granicą terenu objętego decyzją WZ albo decyzją LICP, na którym jest możliwa lokalizacja elektrowni wiatrowej, albo okręgiem, którego promień jest równy połowie średnicy wirnika wraz z łopatami, a środek jest środkiem okręgu opisanego na obrysie wieży istniejącej elektrowni wiatrowej, w zależności od tego, która odległość jest krótsza - w przypadku lokalizowania, wydawania decyzji WZ, decyzji LICP, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę lub wnoszenia sprzeciwu wobec zgłoszenia, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego, dla budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w przypadku gdy:

a) dla żadnej elektrowni wiatrowej lub nie dla wszystkich elektrowni wiatrowych przewidzianych na terenie, którego sposób zagospodarowania określony w planie miejscowym, decyzji WZ albo decyzji LICP umożliwia lokalizację elektrowni wiatrowej, wydano pozwolenie na budowę lub gdy

b) budynek mieszkalny albo budynek o funkcji mieszanej jest lokalizowany jednocześnie z elektrownią wiatrową, lub gdy

c) sposób zagospodarowania określony w planie miejscowym, decyzji WZ albo decyzji LICP nie przesądza liczby tych elektrowni wiatrowych, albo

6)22) linią rozgraniczającą teren, którego sposób zagospodarowania określony w planie miejscowym dopuszcza budowę elektrowni wiatrowej - w przypadku lokalizowania elektrowni wiatrowej.

2.23) Przez obiekty budowlane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5, rozumie się również obiekty budowlane objęte decyzją o pozwoleniu na budowę albo zgłoszeniem, wobec którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu.

3. (uchylony)24)

Art. 6.25) Odległość określoną lub wskazaną zgodnie z:

1) art. 4 uwzględniają:

a) organy gminy oraz wojewoda - przy sporządzaniu oraz uchwalaniu albo przyjmowaniu planu miejscowego albo jego zmiany,

b) organy gminy oraz wojewoda - przy wydawaniu decyzji WZ i decyzji LICP,

c) organy administracji architektoniczno-budowlanej - przy wydawaniu pozwolenia na budowę oraz ocenie zasadności wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego,

d) organy wydające decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - przy wydawaniu tych decyzji;

2) art. 4a uwzględniają:

a) organy gminy oraz wojewoda - przy sporządzaniu oraz uchwalaniu albo przyjmowaniu planu miejscowego albo jego zmiany,

b) organy gminy oraz wojewoda - przy wydawaniu decyzji WZ, decyzji LICP, decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,

c) organy administracji architektoniczno-budowlanej - przy wydawaniu pozwolenia na budowę oraz ocenie zasadności wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego.

Art. 6a.26) Wójt, burmistrz albo prezydent miasta gminy, w której jest lokalizowana elektrownia wiatrowa, ogłasza w sposób określony w art. 8h ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa, określając sposoby, miejsce i termin składania wniosków do projektu planu miejscowego, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia.

Art. 6b.27) Wójt, burmistrz albo prezydent miasta gminy, w której jest lokalizowana elektrownia wiatrowa, przekazuje informację o ogłoszeniu, o którym mowa w art. 6a, wójtom, burmistrzom albo prezydentom miast gmin pobliskich w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Art. 6c.28) Wójt, burmistrz albo prezydent miasta gminy pobliskiej ogłasza w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w art. 6b, w sposób określony w art. 8h ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa, w gminie, o której mowa w art. 6a, wskazując na ogłoszone w tej gminie sposoby, miejsce i termin składania wniosków do projektu tego planu.

Art. 6d.27) 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta gminy, w której jest lokalizowana elektrownia wiatrowa, występuje o opinie o projekcie planu miejscowego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa, do wójtów, burmistrzów albo prezydentów miast gmin pobliskich, wyznaczając termin na przedstawienie tej opinii, nie krótszy niż 45 dni i nie dłuższy niż 60 dni.

2.29) Wójt, burmistrz albo prezydent miasta gminy pobliskiej, najpóźniej na 30 dni przed planowanym przedstawieniem opinii, ogłasza o planowanym terminie jej przedstawienia w sposób określony w art. 8h ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a po jej przedstawieniu publikuje jej treść w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu gminy lub miasta oraz na stronie podmiotowej urzędu gminy lub miasta.

3. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta gminy pobliskiej może w uzasadnionych przypadkach wystąpić do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta gminy, w której jest lokalizowana elektrownia wiatrowa, o zmianę terminu, o którym mowa w ust. 1, wskazując termin nie dłuższy niż 60 dni na przedstawienie opinii.

4. Nieprzedstawienie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 3, uważa się za równoznaczne z zaopiniowaniem projektu.

5. Do przedstawienia opinii stosuje się odpowiednio przepis art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Art. 6e.27) 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta gminy, w której jest lokalizowana elektrownia wiatrowa:

1)30) w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa, organizuje co najmniej jedno spotkanie otwarte w formie spotkania bezpośredniego oraz co najmniej jedno spotkanie otwarte prowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego;

2)30) ogłasza w sposób określony w art. 8h ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu planu miejscowego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia konsultacji społecznych i prowadzi te konsultacje przez okres co najmniej 60 dni, jednak nie dłuższy niż 90 dni, z wykorzystaniem form, o których mowa w art. 8i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z tym że organizuje co najmniej jedno spotkanie otwarte w formie spotkania bezpośredniego oraz co najmniej jedno spotkanie otwarte prowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego;

3) (uchylony)31)

4)32) przekazuje wójtom, burmistrzom albo prezydentom miast gmin pobliskich informację o ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 2, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia, oraz informacje o terminach spotkań otwartych, o których mowa w pkt 1 i 2, niezwłocznie po ustaleniu tych terminów.

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta gminy pobliskiej ogłasza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, w sposób i w terminie określonych w art. 6c.

3.33) W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 22 i 23 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1284, 909 i 1938) wójt, burmistrz albo prezydent miasta może zrezygnować z organizacji spotkań otwartych w formie spotkań bezpośrednich, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

Art. 6f.27) W spotkaniach otwartych, o których mowa w art. 6e ust. 1 pkt 1 i 2, biorą udział:34)

1) wójt, burmistrz albo prezydent miasta, jego zastępca lub sekretarz gminy;

2) przedstawiciel gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej lub komisji, o której mowa w art. 8 ust. 4 lub 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3) przedstawiciel inwestora planującego inwestycję polegającą na budowie lub przebudowie elektrowni wiatrowej - jeżeli występuje.

Art. 6g.35) 1. Inwestor realizujący inwestycję polegającą na budowie elektrowni wiatrowej przeznacza co najmniej 10% mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej stanowiącej przedmiot tej inwestycji do objęcia przez mieszkańców gminy na okres, o którym mowa w ust. 9, w celu uzyskania przez nich statusu prosumenta wirtualnego energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, zwanego dalej „prosumentem wirtualnym”.

2. W terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej stała się ostateczna, inwestor informuje wójta, burmistrza albo prezydenta miasta gminy, na terenie której jest zlokalizowana ta elektrownia wiatrowa, o:


1) uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;

2) maksymalnym poziomie mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej możliwym do objęcia przez mieszkańców gminy w celu określonym w ust. 1, wyrażonym w kW;

3) prognozowanej rocznej ilości energii elektrycznej wytwarzanej przez elektrownię wiatrową, wyrażonej w kWh na kW;


4) koszcie budowy elektrowni wiatrowej, wyrażonym w zł na kW, nie wyższym niż maksymalny koszt budowy obliczony zgodnie z ust. 12.

3. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta gminy, na terenie której jest lokalizowana elektrownia wiatrowa, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2, ogłasza w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu gminy lub miasta, na stronie podmiotowej urzędu gminy lub miasta, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, informację o możliwości objęcia udziału w mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej, określając formę, miejsce i termin składania zgłoszeń objęcia udziału w mocy zainstalowanej. Termin składania zgłoszeń objęcia udziału w mocy zainstalowanej nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 120 dni od dnia wydania obwieszczenia.

4. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 3, zawiera również informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4.

5. Mieszkaniec gminy może zgłosić chęć objęcia udziału w mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej nie większego niż 2 kW na każdy własny punkt poboru energii w rozumieniu art. 3 pkt 67 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

6. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta gminy, na terenie której jest zlokalizowana elektrownia wiatrowa, w terminie 60 dni od dnia następującego po upływie terminu składania zgłoszeń, o których mowa w ust. 3, przekazuje inwestorowi listę mieszkańców gminy zainteresowanych zawarciem umowy z inwestorem wraz z szacowanym zapotrzebowaniem na moc zainstalowaną, adresami oraz informacjami o punktach poboru energii, po uprzedniej weryfikacji danych potwierdzających adres zamieszkania.

7. W przypadku gdy moc zainstalowana przeznaczona przez inwestora do objęcia przez mieszkańców jest niższa niż łączne zapotrzebowanie na moc zainstalowaną zadeklarowane przez mieszkańców gminy w zgłoszeniach, o których mowa w ust. 3, udział w mocy zainstalowanej wskazany w tych zgłoszeniach jest zmniejszany proporcjonalnie dla każdego zgłoszonego punktu poboru energii.

8. W terminie 90 dni od dnia otrzymania listy, o której mowa w ust. 6, inwestor zawiera z mieszkańcami gminy, o których mowa w ust. 5, umowę, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, której przedmiotem jest objęcie przez tych mieszkańców udziałów w mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej.

9. Mieszkaniec gminy, który zawarł umowę, o której mowa w ust. 8, i pokrył koszt objęcia udziału w mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej, uzyskuje status prosumenta wirtualnego na okres kolejnych 15 lat od dnia wytworzenia w elektrowni wiatrowej po raz pierwszy energii elektrycznej i jej wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej.

10. Udział prosumenta wirtualnego w wytwarzaniu energii przez elektrownię wiatrową jest proporcjonalny do procentowego udziału w mocy zainstalowanej przysługującej mieszkańcowi gminy w łącznej mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej.

11. Koszt objęcia udziału w mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej stanowi iloczyn tego udziału, wyrażonego w kW, oraz kosztu budowy elektrowni wiatrowej, o którym mowa w ust. 2 pkt 4.

12. Maksymalny koszt budowy elektrowni wiatrowej oblicza się według wzoru:

?????????? = ???????? * ?????????? * 𝟔, 𝟕/𝟏𝟎𝟎𝟎

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

WKBew - maksymalny koszt budowy elektrowni wiatrowej, wyrażony w zł na kW,

CRew - cenę referencyjną dla instalacji o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 1 MW, wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie, określoną w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wyrażoną w zł na MWh, obowiązującą w dniu przekazania wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta gminy informacji, o której mowa w ust. 2,

RWPew - referencyjny roczny wolumen produkcji energii elektrycznej dla elektrowni wiatrowej w odniesieniu do 1 MW mocy zainstalowanej, wynoszący 3300 MWh/MW.

13. Reprezentant prosumentów określony w umowie, o której mowa w ust. 8, przekazuje operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego jest przyłączana elektrownia wiatrowa, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia wytwarzania energii elektrycznej w tej elektrowni, zgłoszenie instalacji odnawialnego źródła energii, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Przepisów art. 5 ust. 1a-1c ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii nie stosuje się.

Art. 7.36) 1. Plan miejscowy, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa:

1) określa maksymalną całkowitą wysokość elektrowni wiatrowej, maksymalną średnicę wirnika wraz z łopatami i maksymalną liczbę elektrowni wiatrowych;

2) sporządza się co najmniej dla obszaru położonego w granicach gminy, w której jest lokalizowana elektrownia wiatrowa, znajdującego się w odległości, o której mowa w art. 4 ust. 1.

2. W uzasadnieniu dołączanym do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego przewidującego lokalizację elektrowni wiatrowej zamieszcza się w szczególności maksymalną całkowitą wysokość elektrowni wiatrowej, maksymalną średnicę wirnika wraz z łopatami oraz maksymalną liczbę elektrowni wiatrowych, które zostaną określone w tym planie.

3. W przypadku gdy odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej jest mniejsza niż dziesięciokrotność całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej i wykracza poza granice gminy, w której jest lokalizowana ta elektrownia wiatrowa, plan miejscowy sporządza również gmina pobliska co najmniej dla położonego na jej terenie obszaru znajdującego się w odległości nie większej niż 700 metrów od tej elektrowni wiatrowej.

4. Jeżeli w gminie pobliskiej nie ma uchwalonego planu miejscowego dla obszaru, o którym mowa w ust. 3, albo dla tego obszaru obowiązuje plan miejscowy, który umożliwia zabudowę budynkami mieszkalnymi lub budynkami o funkcji mieszanej, organ administracji architektoniczno-budowlanej odmawia wydania pozwolenia na budowę wyłącznie w odniesieniu do tych elektrowni wiatrowych, dla których odległość, o której mowa w ust. 3, wykracza poza granice gminy, w której jest lokalizowana elektrownia wiatrowa.

Art. 7a. W przypadku umów przyznających prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane związane z lokalizacją elektrowni wiatrowej, które nie spełniają przesłanek z art. 659 albo art. 693 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, 1615, 1890 i 1933), stosuje się odpowiednio przepisy art. 675 i art. 677 tej ustawy.

Art. 7aa.37) 1. W przypadku gdy w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla elektrowni wiatrowej liczba stron przekracza dwadzieścia, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do inwestora.

Art. 7b.38) Przepisy art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane stosuje się odpowiednio do nadzoru nad użytkowaniem elektrowni wiatrowych w zakresie oceny stanu technicznego tych elektrowni.

Art. 7c. Przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane dotyczące katastrof budowlanych stosuje się odpowiednio do elektrowni wiatrowych.

Art. 8. (uchylony)39)

Rozdział 2a40)

Zasady bezpiecznej eksploatacji elementów technicznych elektrowni wiatrowej

Art. 8a. Za bezpieczeństwo eksploatacji elementów technicznych elektrowni wiatrowej odpowiada eksploatujący elektrownię wiatrową.

Art. 8b. 1. Eksploatujący elektrownię wiatrową o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 metrów lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 100 kW poddaje elementy techniczne elektrowni wiatrowej czynnościom i przeglądom serwisowym realizowanym zgodnie z zaleceniami i częstotliwością określonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji eksploatacji elektrowni wiatrowej.

2. Czynności i przeglądy serwisowe elementów technicznych elektrowni wiatrowej, o której mowa w ust. 1, wykonuje przedsiębiorca, który został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących czynności i przeglądy serwisowe elementów technicznych elektrowni wiatrowej.

Art. 8c. 1. Rejestr przedsiębiorców wykonujących czynności i przeglądy serwisowe elementów technicznych elektrowni wiatrowej, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, zwanego dalej „UDT”, przy użyciu systemu teleinformatycznego.

2. Prezes UDT dokonuje certyfikacji przedsiębiorcy i wpisu do rejestru na wniosek tego przedsiębiorcy.

3. Rejestr jest udostępniany publicznie na stronie podmiotowej UDT.

4. Rejestr zawiera:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;

2) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż określony w pkt 1;

3) informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo odpowiednią informację lub numer z rejestru w innym państwie, umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo odpowiedni numer identyfikacji podatkowej w innym państwie, umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) okres ważności wpisu.

Art. 8d. 1. Certyfikacja przedsiębiorcy polega na sprawdzeniu i potwierdzeniu posiadania uprawnień do wykonywania czynności i przeglądów serwisowych elementów technicznych elektrowni wiatrowych, w tym dysponowania odpowiednio wykwalifikowanym personelem.

2. Certyfikacja przedsiębiorcy obejmuje weryfikację:

1) spełnienia minimalnych wymagań w zakresie dysponowania personelem posiadającym niezbędne uprawnienia, doświadczenie i kompetencje zawodowe do wykonywania czynności i przeglądów serwisowych w elektrowni wiatrowej;

2) dysponowania wdrożonymi procedurami wykonywania czynności i przeglądów serwisowych elementów technicznych elektrowni wiatrowych;

3) dysponowania wyposażeniem pomiarowo-badawczym, które jest zgodne z listą przewidzianą w instrukcji konserwacji elektrowni wiatrowej, oraz sprawdzenie, czy używane wyposażenie pomiarowo-badawcze jest objęte nadzorem metrologicznym, jeżeli taki nadzór jest wymagany;

4) dysponowania sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do wykonywania czynności i przeglądów serwisowych.

3. Personel wykonujący czynności i przeglądy serwisowe elementów technicznych elektrowni wiatrowej w zakresie uprawnień, doświadczenia i kompetencji zawodowych:

1) spełnia wymagania do pracy na wysokościach wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne określone przez producenta elementów technicznych elektrowni wiatrowej;

2) ma uprawnienia w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego w elektrowni wiatrowej;

3) ma kwalifikacje potwierdzone odpowiednim świadectwem kwalifikacyjnym, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

4) ma udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania czynności i przeglądów serwisowych elementów technicznych elektrowni wiatrowych, instalacji mających na celu wytwarzanie, przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej lub instalacji przemysłowych;

5) przeszedł przeszkolenie w zakresie zasad funkcjonowania i eksploatacji określonego typu elektrowni wiatrowej, której elementy techniczne będą poddawane czynnościom i przeglądom serwisowym;

6) przeszedł przeszkolenie w zakresie ewakuacji z elektrowni wiatrowych.

4. Osoby wchodzące w skład personelu wykonującego czynności i przeglądy serwisowe w elektrowni wiatrowej mogą wykonywać tylko czynności i przeglądy serwisowe, w zakresie których spełniają wymagania, o których mowa w ust. 3.

5. Przedsiębiorca wykonujący czynności i przeglądy serwisowe elementów technicznych elektrowni wiatrowych dysponuje wdrożonymi procedurami:

1) bezpieczeństwa przeprowadzania czynności i przeglądów serwisowych, która zawiera w szczególności wymagania dotyczące dopuszczalnych prędkości wiatru, przy których mogą być realizowane czynności serwisowe, stosowania środków zabezpieczających, w tym sprzętu ochrony osobistej, nadzoru prowadzonych prac oraz wykaz prac wymagających pisemnego pozwolenia i asekuracji;

2) ewakuacji z wysokości pracowników w sytuacjach zagrożenia;

3) bieżącej obsługi i okresowych przeglądów serwisowych, która zawiera instrukcje przeprowadzanych czynności w podziale na elementy techniczne elektrowni wiatrowej, wraz z wykazem oprzyrządowania niezbędnego do prowadzenia prac, w tym przyrządów kontrolno-pomiarowych;

4) ustalania i usuwania awarii i usterek;

5) dokumentowania czynności serwisowych i raportowania;

6) wykonywania pomiarów i sprawdzeń urządzeń wymagających regulacji nastaw.

6. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną lub osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, korzystają z pełni praw publicznych i nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu.

Art. 8e. 1. Wniosek o certyfikację i wpis do rejestru, zwany dalej „wnioskiem”, składa się na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym UDT.

2. Wniosek składa się w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Wniosek złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

3. Wniosek zawiera:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;

2) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż określony w pkt 1;

3) informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo odpowiednią informację lub numer z rejestru w innym państwie, umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo odpowiedni numer identyfikacji podatkowej w innym państwie umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej.

4. Do wniosku wnioskodawca dołącza:

1) wykaz osób oraz kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 8d ust. 3;

2) kopie lub elektroniczne kopie dokumentacji określającej procedury, o których mowa w art. 8d ust. 5;

3) dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie certyfikacji i wpis do rejestru;

4) oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną lub osób reprezentujących wnioskodawcę, w przypadku wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną, o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych i nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

5. Wykaz osób, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, zawiera dane osobowe personelu wykonującego czynności i przeglądy serwisowe elementów technicznych, o którym mowa w art. 8d ust. 3, w zakresie imienia, nazwiska oraz numeru PESEL albo numeru i serii dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL.

Art. 8f. 1. Jeżeli we wniosku nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

2. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 8e ust. 3-5, Prezes UDT wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Termin liczy się od dnia doręczenia wezwania wnioskodawcy.

Art. 8g. Prezes UDT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, przeprowadza certyfikację i:

1) dokonuje wpisu do rejestru, w przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji, o której mowa w art. 8d ust. 2, albo

2) zawiadamia przedsiębiorcę o odmowie dokonania wpisu do rejestru, w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, o której mowa w art. 8d ust. 2.

Art. 8h. 1. Wpis do rejestru jest ważny przez 5 lat od dnia jego dokonania.

2. Przedsiębiorca wpisany do rejestru, zwany dalej „certyfikowanym serwisem”, w okresie ważności wpisu spełnia wymagania, o których mowa w art. 8d ust. 3, oraz dysponuje wdrożonymi procedurami, o których mowa w art. 8d ust. 5.

3. Certyfikowany serwis niezwłocznie informuje Prezesa UDT o zmianie danych, o których mowa w art. 8e ust. 3 i 4.

Art. 8i. 1. Prezes UDT w okresie ważności wpisu do rejestru może przeprowadzić dodatkową weryfikację.

2. Dodatkowa weryfikacja polega na sprawdzeniu spełniania wymagań, o których mowa w art. 8d ust. 3, lub dysponowania wdrożonymi procedurami, o których mowa w art. 8d ust. 5.

3. Przeprowadzając dodatkową weryfikację, Prezes UDT może wezwać certyfikowany serwis do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów, o których mowa w art. 8e ust. 4, potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 8d ust. 3, lub dysponowanie wdrożonymi procedurami, o których mowa w art. 8d ust. 5.

4. Niezłożenie wyjaśnień lub nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w art. 8e ust. 4, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania lub niespełnienie przez certyfikowany serwis wymagań, o których mowa w art. 8d ust. 3, lub brak wdrożonych procedur, o których mowa w art. 8d ust. 5, stanowi podstawę do wykreślenia certyfikowanego serwisu z rejestru.

Art. 8j. 1. Wniosek o certyfikację i przedłużenie ważności wpisu do rejestru składa się do Prezesa UDT najpóźniej 30 dni przed dniem upływu terminu ważności wpisu do rejestru. Niezłożenie wniosku w terminie skutkuje wykreśleniem z rejestru z dniem upływu terminu ważności wpisu.

2. Do wniosku o przeprowadzenie certyfikacji i przedłużenie ważności wpisu do rejestru stosuje się odpowiednio przepisy art. 8e-8g.

3. Prezes UDT, dokonując wykreślenia z rejestru, zawiadamia o tym przedsiębiorcę za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu systemu teleinformatycznego zapewniającego właściwość rozliczalności i niezaprzeczalności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Art. 8k. Prezes UDT przedłuża ważność wpisu do rejestru na okres kolejnych 5 lat w przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji, o której mowa w art. 8d ust. 2.

Art. 8l. 1. Przy Prezesie UDT działa Komitet Odwoławczy, zwany dalej „Komitetem”, który liczy 5 osób posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie serwisowania elementów technicznych elektrowni wiatrowych lub certyfikacji.

2. Do zadań Komitetu należy rozpatrywanie odwołań w sprawach odmowy dokonania wpisu do rejestru, wykreślenia z rejestru lub odmowy przedłużenia ważności wpisu do rejestru.

3. Kadencja Komitetu trwa 4 lata.

4. W skład Komitetu wchodzi po jednym przedstawicielu:

1) organu administracji rządowej - ministra właściwego do spraw gospodarki,

2) ogólnopolskich stowarzyszeń i organizacji konsumenckich,

3) ogólnopolskich stowarzyszeń i organizacji pracodawców,

4) ogólnopolskich stowarzyszeń i organizacji gospodarczych,

5) ogólnopolskich, niezależnych stowarzyszeń i organizacji technicznych

- dających rękojmię prawidłowego wykonywania zadań członka Komitetu.

5. Członkiem Komitetu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych lub karana dyscyplinarnie.

6. Minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa UDT o zgłoszonych kandydatach, na wniosek organu, stowarzyszeń i organizacji, o których mowa w ust. 4, powołuje członków Komitetu.

7. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje członka Komitetu na wniosek organu, stowarzyszeń i organizacji, o których mowa w ust. 4, oraz w przypadku:

1) utraty zdolności do pełnienia obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy;

2) niewypełniania lub nienależytego wypełniania obowiązków;

3) zaprzestania spełniania jednego z wymagań, o których mowa w ust. 4 lub 5.

8. Ustanie członkostwa w Komitecie następuje również z powodu rezygnacji albo śmierci.

9. Organizację i tryb pracy Komitetu określa regulamin nadany przez Prezesa UDT w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki.

10. Obsługę administracyjno-organizacyjną Komitetu zapewnia UDT.

Art. 8m. 1. W przypadku odmowy dokonania wpisu do rejestru, wykreślenia z rejestru lub odmowy przedłużenia ważności wpisu do rejestru przysługuje odwołanie.

2. Odwołanie wnosi się do Komitetu, za pośrednictwem Prezesa UDT, w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie dokonania wpisu do rejestru, wykreśleniu z rejestru lub odmowie przedłużenia ważności wpisu do rejestru.

3. Komitet rozpatruje odwołania w składzie trzyosobowym, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania odwołania.

4. Nadanie odwołania w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, złożenie go w polskim urzędzie konsularnym lub złożenie go za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jest równoznaczne z zachowaniem terminu wniesienia go do Komitetu.

5. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykreślenie z rejestru.

Art. 8n. 1. Po rozpatrzeniu odwołania, o którym mowa w art. 8m ust. 1, Komitet:

1) stwierdza zasadność odwołania i przekazuje sprawę Prezesowi UDT do ponownego rozpoznania albo

2) oddala odwołanie.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, odwołującemu przysługuje skarga do sądu administracyjnego, którą wnosi się za pośrednictwem Komitetu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o oddaleniu odwołania. W postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o zaskarżaniu do sądu decyzji.

Art. 8o. 1. Za przeprowadzenie certyfikacji i wpis do rejestru oraz za przeprowadzenie certyfikacji i przedłużenie ważności wpisu do rejestru pobiera się opłatę.

2. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku odmowy dokonania wpisu do rejestru lub odmowy przedłużenia ważności wpisu do rejestru.

3. Opłata jest pobierana od wnioskodawcy i stanowi przychód UDT.

Art. 8p. Wysokość opłaty, o której mowa w art. 8o ust. 1, wynosi 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672), obowiązującego w dniu złożenia wniosku podlegającego opłacie.

Rozdział 2b40)

Kara pieniężna

Art. 8q. 1. Karze pieniężnej podlega eksploatujący elektrownię wiatrową, który nie przestrzega obowiązku, o którym mowa w art. 8b ust. 1.

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej „URE”, w drodze decyzji.

3. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może być niższa niż 10 000 zł i nie może być wyższa niż 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna jest związana z działalnością prowadzoną na podstawie koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, wysokość kary nie może być niższa niż 10 000 zł i nie może być wyższa niż 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej albo działalności wykonywanej na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

4. W przypadku gdy ukarany przedsiębiorca w poprzednim roku podatkowym nie osiągnął przychodu, Prezes URE, wymierzając karę pieniężną, uwzględnia ostatni ustalony przychód osiągnięty przez tego przedsiębiorcę w roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna jest związana z działalnością prowadzoną na podstawie koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej - ostatni ustalony przychód z działalności koncesjonowanej albo działalności wykonywanej na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej.

5. Wysokość kary pieniężnej, w przypadku o którym mowa w ust. 4, nie może być niższa niż dolny próg kary określony w ust. 3.

6. W przypadku gdy przed wydaniem decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, w przypadku, o którym mowa w ust. 3, ukarany podmiot nie dysponuje danymi finansowymi niezbędnymi do ustalenia przychodu za poprzedni rok podatkowy, o którym mowa w ust. 3, uwzględniany do wymierzenia kary pieniężnej, lub takich danych nie przedstawił Prezesowi URE, stosuje się przepisy ust. 4 i 5.

7. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes URE uwzględnia wagę i okoliczności naruszenia prawa, stopień przyczynienia się strony, na którą jest nakładana kara pieniężna, do powstania naruszenia prawa oraz jej dotychczasowe zachowanie i możliwości finansowe.

8. Prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary pieniężnej, jeżeli waga naruszenia prawa jest znikoma, a strona zaprzestała naruszania prawa lub zrealizowała obowiązek.

9. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej stała się prawomocna.

10. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, jest płatna na konto URE.

11. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

12. W sprawach dotyczących kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 i 2760), z wyłączeniem art. 68 § 1-3.

13. Od decyzji Prezesa URE wydanej na podstawie ust. 2 stronie służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezesa URE.

14. Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji Prezesa URE toczy się według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550, z późn. zm.41)) o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki.

Rozdział 3

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 9-11. (pominięte)


Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 12. 1. W przypadku elektrowni wiatrowych, niespełniających wymogów określonych w art. 4, dopuszcza się jedynie przeprowadzenie remontu oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego użytkowania elektrowni, z wyłączeniem działań prowadzących do zwiększenia mocy zainstalowanej elektrycznej lub zwiększenia jej oddziaływań na środowisko.

2. W przypadkach określonych w ust. 1, minimalna odległość elektrowni wiatrowej określona w art. 4 nie jest brana pod uwagę przy wydawaniu decyzji administracyjnych, wymaganych do wykonywania czynności określonych w ust. 1.

Art. 13. 1. Pozwolenia na budowę dotyczące budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują moc.

2. Pozwolenia na budowę dotyczące elektrowni wiatrowych, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy oraz wydane na podstawie postępowania, o którym mowa w ust. 3, zachowują moc, o ile w ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy wydana zostanie decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.

2a. Do pozwoleń na budowę dotyczących elektrowni wiatrowych, dla których nie wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w terminie, o którym mowa w ust. 2, stosuje się przepis art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, przyjmując, że terminy w nim określone liczy się od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 2.

3. Postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę, wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

3a. Postępowania w sprawie zmian pozwoleń na budowę wydanych na podstawie postępowań, o których mowa w ust. 3, a także postępowań w sprawie zmian prawomocnych pozwoleń na budowę wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

3b. (uchylony)42)

4. Zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w stosunku do których organ przed dniem wejścia w życie ustawy nie wniósł sprzeciwu, pozostają skuteczne.

5. Zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy, dla których do dnia wejścia w życie ustawy nie upłynął termin na wniesienie sprzeciwu, ocenia się według przepisów dotychczasowych.

6. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego nakazuje rozbiórkę wybudowanej części obiektu budowlanego, w przypadku nieuzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, na koszt inwestora, chyba że inwestor uzyska - w terminie roku od dnia utraty mocy pozwolenia na budowę - nowe lub zamienne pozwolenie na budowę dotyczące tej elektrowni.

Art. 14. 1. Postępowania w przedmiocie wydania decyzji WZ, dotyczące budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy prowadzi się przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. Postępowania w przedmiocie wydania decyzji WZ, dotyczące budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, wszczęte po dniu wejścia w życie ustawy prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

3. (uchylony)43)

4. Decyzje WZ dotyczące budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują moc.

5. Postępowania w przedmiocie wydania decyzji WZ, dotyczące elektrowni wiatrowych, wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy umarza się.

6. Decyzje WZ dotyczące elektrowni wiatrowych wydane przed dniem wejścia w życie ustawy tracą moc, chyba że przed dniem wejścia w życie ustawy wobec inwestycji nimi objętych wszczęto postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę.

7. Utrata mocy decyzji, o których mowa w ust. 6, nie wymaga stwierdzenia ich wygaśnięcia w trybie określonym w art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 15. 1. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz plany zagospodarowania przestrzennego województwa uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność.

2. Plany miejscowe obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy zachowują moc.

3. (uchylony)44)

4. (uchylony)44)

4a. (uchylony)44)

5. (uchylony)44)

6. Do projektów aktów, o których mowa w ust. 1, albo ich zmian, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie ustawy dokonano wyłożenia, a w przypadku planu zagospodarowania przestrzennego województwa - przedstawiono projekt planu ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu stwierdzenia jego zgodności z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju oraz programami rządowymi, stosuje się przepisy dotychczasowe.

7. Do projektów planów miejscowych albo ich zmian oraz inwestycji realizowanych na podstawie ustaleń tych planów, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie ustawy:

1) dokonano wyłożenia, stosuje się przepisy dotychczasowe;

2) nie dokonano wyłożenia, stosuje się przepisy ustawy.

8. W ciągu 72 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dopuszcza się uchwalanie planów miejscowych przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, na podstawie przepisów dotychczasowych.

9. Przepisów ust. 8 nie stosuje się do planów miejscowych przewidujących lokalizację nowej elektrowni wiatrowej.

10. W przypadku planów miejscowych, o których mowa w ust. 7 pkt 1, przewidujących lokalizację elektrowni wiatrowej, właścicielom oraz użytkownikom wieczystym nieruchomości znajdujących się na obszarze wyznaczonym zgodnie z art. 7 przysługuje prawo zaskarżenia tego planu miejscowego do sądu administracyjnego.

Art. 16. 1. Sprawy wszczęte i niezakończone dotyczące postępowań w sprawie pozwoleń na budowę elektrowni wiatrowych oraz pozwoleń na użytkowanie elektrowni wiatrowych są prowadzone przez organy, które były właściwe do ich prowadzenia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Sprawy wszczęte i niezakończone dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach elektrowni wiatrowych są prowadzone przez organy, które były właściwe do ich prowadzenia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 17. Od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2016 r. podatek od nieruchomości dotyczący elektrowni wiatrowej ustala się i pobiera zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie ustawy.

Art. 18. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia45).


1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 553), która weszła w życie z dniem 23 kwietnia 2023 r.

2) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1506, 1597, 1688, 1890, 2029 i 2739.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963 i 2029.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1113, 1501, 1506, 1688, 1719, 1890, 1906 i 2029.

6) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1723, 2127, 2243, 2370 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 1506, 1597, 1681, 1688, 1693, 1762, 1785 i 2029.

8) Tytuł rozdziału w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

11) Przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

12) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

13) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

14) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 39 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1688), która weszła w życie z dniem 24 września 2023 r.

15) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 39 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 14.

16) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

17) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

18) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

19) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret czwarte ustawy, o której mowa w odnośniku 1; obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 20.

20) Przez art. 39 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 14; wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

21) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret piąte ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

22) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. a tiret szóste ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

23) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

24) Przez art. 1 pkt 8 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

25) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

26) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 1; w brzmieniu ustalonym przez art. 39 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 14.

27) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

28) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 1; w brzmieniu ustalonym przez art. 39 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 14.

29) W brzmieniu ustalonym przez art. 39 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 14.

30) W brzmieniu ustalonym przez art. 39 pkt 6 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 14.

31) Przez art. 39 pkt 6 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 14.

32) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 39 pkt 6 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 14.

33) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 39 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 14.

34) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez art. 39 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 14.

35) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wejdzie w życie z dniem 2 lipca 2024 r.

36) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

37) Dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

38) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

39) Przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

40) Rozdział dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

41) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1429, 1606, 1615, 1667, 1860 i 2760.

42) Przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

43) Przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

44) Przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

45) Ustawa została ogłoszona w dniu 1 lipca 2016 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA