REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 553

USTAWA

z dnia 9 marca 2023 r.

o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych]

W ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 724) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustawa określa:

1) warunki i tryb lokalizowania, budowy i przebudowy elektrowni wiatrowych;

2) zasady i sposób konsultowania ze społecznością lokalną lokalizowania elektrowni wiatrowych;

3) zasady lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych;

4) zasady lokalizowania, budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznych najwyższych napięć w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych;

5) zasady partycypacji mieszkańców gminy w korzyściach wynikających z lokalizacji elektrowni wiatrowych;

6) zasady bezpiecznej eksploatacji elementów technicznych elektrowni wiatrowych.”;

2) po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu:

„Art. 1a. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185 i 2747 oraz z 2023 r. poz. 553), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.2)) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.3)).”;

3) w art. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3-10 w brzmieniu:

„3) całkowita wysokość elektrowni wiatrowej - wysokość elektrowni wiatrowej mierzoną od poziomu gruntu do najwyższego punktu tej elektrowni przy maksymalnym wzniesieniu łopaty wirnika, wliczając w to część budowlaną, stanowiącą budowlę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, oraz urządzenia techniczne;

4) eksploatujący elektrownię wiatrową - podmiot, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru na lądzie;

5) gmina pobliska - gminę, której obszar w całości albo w części jest położony w odległości mniejszej niż dziesięciokrotność maksymalnej całkowitej wysokości danej elektrowni wiatrowej lokalizowanej na terenie innej gminy;

6) budynek o funkcji mieszanej - budynek przeznaczony na stały pobyt ludzi, w którym funkcja mieszkalna stanowi ponad połowę jego powierzchni użytkowej;

7) operator - operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, o którym mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.4));

8) sieć elektroenergetyczna najwyższych napięć - linię elektroenergetyczną najwyższych napięć lub stację elektroenergetyczną najwyższych napięć wchodzące w skład sieci przesyłowej w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; przez sieć elektroenergetyczną najwyższych napięć rozumie się również linię elektroenergetyczną najwyższych napięć lub stację elektroenergetyczną najwyższych napięć uwzględnione w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanym dalej „planem miejscowym”, albo wobec których, na wniosek operatora, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej dalej „decyzją WZ”, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, zwanej dalej „decyzją LICP”, decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 273 i 1846), lub pozwolenia na budowę, albo wobec których operator dokonał kompletnego zgłoszenia, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego, albo dla których wydano którąkolwiek z tych decyzji;

9) moc zainstalowana - moc zainstalowaną elektryczną instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 19b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;

10) mieszkaniec gminy - odbiorcę energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zamieszkującego w gminie, na terenie której jest lokalizowana elektrownia wiatrowa.”;

4) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:

„Lokalizacja i budowa”;

5) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. Lokalizacja elektrowni wiatrowej następuje wyłącznie na podstawie planu miejscowego.”;

6) w art. 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku lokalizowania, budowy lub przebudowy elektrowni wiatrowej odległość tej elektrowni od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej jest równa lub większa od dziesięciokrotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej, chyba że plan miejscowy określa inną odległość, wyrażoną w metrach, jednak nie mniejszą niż 700 metrów.”,

b) uchyla się ust. 2 i 3,

c) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. W przypadku lokalizowania lub budowy budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, na podstawie decyzji WZ albo decyzji LICP, albo lokalizowania takiego budynku na podstawie planu miejscowego odległość tego budynku od elektrowni wiatrowej wynosi nie mniej niż 700 metrów.

5. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu istniejącego budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej lub zmiany sposobu użytkowania części takiego budynku kryterium minimalnej odległości, o którym mowa w ust. 4, nie jest wymagane.”;

7) po art. 4 dodaje się art. 4a-4c w brzmieniu:

„Art. 4a. 1. W przypadku lokalizowania elektrowni wiatrowej odległość tej elektrowni od sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć jest równa lub większa od trzykrotności maksymalnej średnicy wirnika wraz z łopatami albo równa lub większa od dwukrotności maksymalnej całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej, określonych w planie miejscowym, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

2. W przypadku budowy lub przebudowy elektrowni wiatrowej odległość tej elektrowni od sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć jest równa lub większa od trzykrotności średnicy wirnika wraz z łopatami albo równa lub większa od dwukrotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

3. W przypadku lokalizowania sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć na podstawie planu miejscowego, decyzji WZ, decyzji LICP albo decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, a także jej budowy lub przebudowy na podstawie pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego, odległość tej sieci od elektrowni wiatrowej jest równa lub większa od trzykrotności maksymalnej średnicy wirnika wraz z łopatami albo równa lub większa od dwukrotności maksymalnej całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej, określonej w planie miejscowym, decyzji WZ albo decyzji LICP, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

4. W przypadku lokalizowania, budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć, jeżeli maksymalna średnica wirnika wraz z łopatami i maksymalna całkowita wysokość elektrowni wiatrowej nie są określone w planie miejscowym, decyzji WZ albo decyzji LICP, operator we wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji albo w zgłoszeniu, o których mowa w ust. 3, albo we wniosku, o którym mowa w art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wskazuje odległość sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć od elektrowni wiatrowej.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, we wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji albo w zgłoszeniu, o których mowa w ust. 3, albo we wniosku, o którym mowa w art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, operator może wskazać odległość sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć od elektrowni wiatrowej mniejszą niż odległość, o której mowa w ust. 3. We wniosku operator przedstawia uzasadnienie dla wskazanej odległości.

6. Przez odległość, o której mowa w ust. 1-5, rozumie się najkrótsze odcinki między:

1) rzutem poziomym istniejącej sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć, albo

2) granicą terenu objętego wnioskiem, na podstawie którego wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, albo granicą terenu objętego tą decyzją, o ile została wydana, dotyczącymi sieci elektroenergetycznych najwyższych napięć, na którym jest możliwa lokalizacja tej inwestycji, o ile nie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji WZ, decyzji LICP, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, ani pozwolenia na budowę, lub o ile te decyzje nie zostały wydane, albo nie zostały wniesione zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego, albo

3) granicą terenu objętego wnioskami o wydanie decyzji WZ, decyzji LICP, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, albo granicą terenu objętego tymi decyzjami, o ile zostały wydane, dotyczącymi sieci elektroenergetycznych najwyższych napięć, na którym jest możliwa lokalizacja tej inwestycji, o ile nie zostało wniesione zgłoszenie, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego, albo wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę, lub o ile ta decyzja nie została wydana, albo

4) granicą terenu objętego zgłoszeniem, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego, wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, albo granicą terenu objętego tą decyzją, o ile została wydana, dotyczącymi sieci elektroenergetycznych najwyższych napięć, na którym jest możliwa lokalizacja tej inwestycji, albo

5) linią rozgraniczającą teren, którego sposób zagospodarowania określony w planie miejscowym dopuszcza realizację inwestycji w zakresie sieci elektroenergetycznych najwyższych napięć,

a:

6) okręgiem, którego promień jest równy połowie średnicy wirnika wraz z łopatami, a środek jest środkiem okręgu opisanego na obrysie wieży istniejącej lub zlokalizowanej elektrowni wiatrowej - w przypadku lokalizowania sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć, wydawania dla niej pozwolenia na budowę albo dokonywania zgłoszenia, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego, gdy dla wszystkich elektrowni wiatrowych przewidzianych na terenie, którego sposób zagospodarowania określony w planie miejscowym, decyzji WZ albo decyzji LICP dopuszcza budowę elektrowni wiatrowej, wydano pozwolenia na budowę, albo

7) linią rozgraniczającą teren, którego sposób zagospodarowania określony w planie miejscowym dopuszcza budowę elektrowni wiatrowej, albo granicą terenu objętego decyzją WZ, albo decyzją LICP, na którym jest możliwa lokalizacja elektrowni wiatrowej, albo okręgiem, którego promień jest równy połowie średnicy wirnika wraz z łopatami, a środek jest środkiem okręgu opisanego na obrysie wieży istniejącej elektrowni wiatrowej, w zależności od tego, która odległość jest mniejsza - w przypadku lokalizowania sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć lub wydawania dla niej pozwolenia na budowę albo dokonywania zgłoszenia, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego, jeżeli nie dla wszystkich elektrowni wiatrowych przewidzianych na terenie, którego sposób zagospodarowania określony w planie miejscowym, decyzji WZ albo decyzji LICP dopuszcza budowę elektrowni wiatrowej, wydano pozwolenia na budowę, albo

8) linią rozgraniczającą teren, którego sposób zagospodarowania określony w planie miejscowym dopuszcza budowę elektrowni wiatrowej - w przypadku lokalizowania elektrowni wiatrowej, albo

9) okręgiem, którego promień jest równy połowie średnicy wirnika wraz z łopatami, a środek jest środkiem okręgu opisanego na obrysie wieży istniejącej lub planowanej elektrowni wiatrowej - w przypadku wydawania pozwolenia na budowę albo dokonywania zgłoszenia, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego, dla elektrowni wiatrowej.

7. Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, przy wydawaniu tej decyzji dla sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć lub dla elektrowni wiatrowej, nie uwzględnia odległości określonych i wskazanych zgodnie z ust. 1-5.

Art. 4b. 1. Organy wydające decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla sieci elektroenergetycznych najwyższych napięć niezwłocznie informują organy właściwe do wydania pozwolenia na budowę lub do przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego, dla elektrowni wiatrowych o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. Organy wydające pozwolenia na budowę lub przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego, dla elektrowni wiatrowej, niezwłocznie informują operatora o złożeniu przez inwestora wniosku o wydanie tej decyzji albo dokonaniu tego zgłoszenia.

Art. 4c. 1. Zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenach parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000 w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375).

2. W przypadku lokalizacji elektrowni wiatrowej odległość elektrowni od:

1) parku narodowego - jest równa lub większa od dziesięciokrotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej;

2) rezerwatu przyrody - wynosi nie mniej niż 500 metrów.

3. Ustanawianie parków narodowych i rezerwatów przyrody nie wymaga zachowania odległości, o których mowa w ust. 2.

4. Przez odległości, o których mowa w ust. 2, rozumie się najkrótszy odcinek łączący punkt na granicy obszaru, dla którego ustanowiono formę ochrony przyrody, o której mowa w ust. 2, i linię, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6.”;

8) w art. 5:

a) w ust. 1:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Przez odległości, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 4, rozumie się najkrótsze odcinki między:”,

- w pkt 1 skreśla się wyrazy „w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa,”,

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) granicą terenu objętego decyzją WZ albo decyzją LICP dotyczącą inwestycji, o której mowa w pkt 1, na którym jest możliwa lokalizacja tej inwestycji, albo”,

- po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) granicą terenu objętego inwestycją mieszkaniową określoną w uchwale o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, o której mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1538), albo”,

- pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) okręgiem, którego promień jest równy połowie średnicy wirnika wraz z łopatami, a środek jest środkiem okręgu opisanego na obrysie wieży istniejącej lub planowanej elektrowni wiatrowej, w przypadku:

a) wydawania pozwolenia na budowę dla elektrowni wiatrowej lub

b) lokalizowania, wydawania decyzji WZ, decyzji LICP, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę lub wnoszenia sprzeciwu wobec zgłoszenia, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego, dla budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w przypadku gdy dla wszystkich elektrowni wiatrowych przewidzianych na terenie, którego sposób zagospodarowania określony w planie miejscowym, decyzji WZ albo decyzji LICP dopuszcza budowę elektrowni wiatrowej, wydano pozwolenia na budowę, albo

5) linią rozgraniczającą teren, którego sposób zagospodarowania określony w planie miejscowym dopuszcza budowę elektrowni wiatrowej, albo granicą terenu objętego decyzją WZ albo decyzją LICP, na którym jest możliwa lokalizacja elektrowni wiatrowej, albo okręgiem, którego promień jest równy połowie średnicy wirnika wraz z łopatami, a środek jest środkiem okręgu opisanego na obrysie wieży istniejącej elektrowni wiatrowej, w zależności od tego, która odległość jest krótsza - w przypadku lokalizowania, wydawania decyzji WZ, decyzji LICP, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę lub wnoszenia sprzeciwu wobec zgłoszenia, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego, dla budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w przypadku gdy:

a) dla żadnej elektrowni wiatrowej lub nie dla wszystkich elektrowni wiatrowych przewidzianych na terenie, którego sposób zagospodarowania określony w planie miejscowym, decyzji WZ albo decyzji LICP umożliwia lokalizację elektrowni wiatrowej, wydano pozwolenie na budowę lub gdy

b) budynek mieszkalny albo budynek o funkcji mieszanej jest lokalizowany jednocześnie z elektrownią wiatrową, lub gdy

c) sposób zagospodarowania określony w planie miejscowym, decyzji WZ albo decyzji LICP nie przesądza liczby tych elektrowni wiatrowych, albo”,

- dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) linią rozgraniczającą teren, którego sposób zagospodarowania określony w planie miejscowym dopuszcza budowę elektrowni wiatrowej - w przypadku lokalizowania elektrowni wiatrowej.”,

b) w ust. 2 wyrazy „w ust. 1 pkt 1 i 4” zastępuje się wyrazami „w ust. 1 pkt 1, 4 i 5”,

c) uchyla się ust. 3;

9) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. Odległość określoną lub wskazaną zgodnie z:

1) art. 4 uwzględniają:

a) organy gminy oraz wojewoda - przy sporządzaniu oraz uchwalaniu albo przyjmowaniu planu miejscowego albo jego zmiany,

b) organy gminy oraz wojewoda - przy wydawaniu decyzji WZ i decyzji LICP,

c) organy administracji architektoniczno-budowlanej - przy wydawaniu pozwolenia na budowę oraz ocenie zasadności wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego,

d) organy wydające decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - przy wydawaniu tych decyzji;

2) art. 4a uwzględniają:

a) organy gminy oraz wojewoda - przy sporządzaniu oraz uchwalaniu albo przyjmowaniu planu miejscowego albo jego zmiany,

b) organy gminy oraz wojewoda - przy wydawaniu decyzji WZ, decyzji LICP, decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,

c) organy administracji architektoniczno-budowlanej - przy wydawaniu pozwolenia na budowę oraz ocenie zasadności wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego.”;

10) po art. 6 dodaje się art. 6a-6g w brzmieniu:

„Art. 6a. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta gminy, w której jest lokalizowana elektrownia wiatrowa, ogłasza w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu gminy lub miasta, na stronie podmiotowej urzędu gminy lub miasta, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu miejscowego, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia.

Art. 6b. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta gminy, w której jest lokalizowana elektrownia wiatrowa, przekazuje informację o ogłoszeniu, o którym mowa w art. 6a, wójtom, burmistrzom albo prezydentom miast gmin pobliskich w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Art. 6c. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta gminy pobliskiej ogłasza, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w art. 6b, w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu gminy lub miasta, na stronie podmiotowej urzędu gminy lub miasta, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa, w gminie, o której mowa w art. 6a, wskazując na ogłoszone w tej gminie formę, miejsce i termin składania wniosków do tego planu.

Art. 6d. 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta gminy, w której jest lokalizowana elektrownia wiatrowa, występuje o opinie o projekcie planu miejscowego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa, do wójtów, burmistrzów albo prezydentów miast gmin pobliskich, wyznaczając termin na przedstawienie tej opinii, nie krótszy niż 45 dni i nie dłuższy niż 60 dni.

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta gminy pobliskiej, najpóźniej na 30 dni przed planowanym przedstawieniem opinii, ogłasza o planowanym terminie jej przedstawienia w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu gminy lub miasta, na stronie podmiotowej urzędu gminy lub miasta, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a po jej przedstawieniu publikuje jej treść w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu gminy lub miasta oraz na stronie podmiotowej urzędu gminy lub miasta.

3. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta gminy pobliskiej może w uzasadnionych przypadkach wystąpić do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta gminy, w której jest lokalizowana elektrownia wiatrowa, o zmianę terminu, o którym mowa w ust. 1, wskazując termin nie dłuższy niż 60 dni na przedstawienie opinii.

4. Nieprzedstawienie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 3, uważa się za równoznaczne z zaopiniowaniem projektu.

5. Do przedstawienia opinii stosuje się odpowiednio przepis art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Art. 6e. 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta gminy, w której jest lokalizowana elektrownia wiatrowa:

1) w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa, a także jej strefy ochronne związane z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, organizuje co najmniej jedną dyskusję publiczną w formie spotkania bezpośredniego oraz co najmniej jedną dyskusję publiczną prowadzoną za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego, nad możliwymi do ujęcia w tym planie rozwiązaniami;

2) ogłasza o wyłożeniu projektu planu miejscowego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa, a także jej strefy ochronne związane z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, do publicznego wglądu na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na okres co najmniej 30 dni, jednak nie dłuższy niż 45 dni, oraz organizuje w tym czasie co najmniej jedną dyskusję publiczną w formie spotkania bezpośredniego oraz co najmniej jedną dyskusję publiczną prowadzoną za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego, nad przyjętymi w tym projekcie rozwiązaniami;

3) określa w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 2, termin, w którym należy wnosić uwagi dotyczące projektu, o którym mowa w pkt 2, nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 45 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia tego projektu;

4) przekazuje wójtom, burmistrzom albo prezydentom miast gmin pobliskich informację o ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 2, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia, oraz informacje o terminach dyskusji publicznych, o których mowa w pkt 1 i 2, niezwłocznie po ustaleniu tych terminów.

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta gminy pobliskiej ogłasza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, w sposób i w terminie określonych w art. 6c.

3. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 22 i 23 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657, 2280, 2674, 2705 i 2770) wójt, burmistrz albo prezydent miasta może zrezygnować z organizacji dyskusji publicznej w formie spotkań bezpośrednich, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

Art. 6f. W dyskusjach publicznych, o których mowa w art. 6e ust. 1 pkt 1 i 2, biorą udział:

1) wójt, burmistrz albo prezydent miasta, jego zastępca lub sekretarz gminy;

2) przedstawiciel gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej lub komisji, o której mowa w art. 8 ust. 4 lub 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3) przedstawiciel inwestora planującego inwestycję polegającą na budowie lub przebudowie elektrowni wiatrowej - jeżeli występuje.

Art. 6g. 1. Inwestor realizujący inwestycję polegającą na budowie elektrowni wiatrowej przeznacza co najmniej 10% mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej stanowiącej przedmiot tej inwestycji do objęcia przez mieszkańców gminy na okres, o którym mowa w ust. 9, w celu uzyskania przez nich statusu prosumenta wirtualnego energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, zwanego dalej „prosumentem wirtualnym”.

2. W terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej stała się ostateczna, inwestor informuje wójta, burmistrza albo prezydenta miasta gminy, na terenie której jest zlokalizowana ta elektrownia wiatrowa, o:

1) uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;

2) maksymalnym poziomie mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej możliwym do objęcia przez mieszkańców gminy w celu określonym w ust. 1, wyrażonym w kW;

3) prognozowanej rocznej ilości energii elektrycznej wytwarzanej przez elektrownię wiatrową, wyrażonej w kWh na kW;

4) koszcie budowy elektrowni wiatrowej, wyrażonym w zł na kW, nie wyższym niż maksymalny koszt budowy obliczony zgodnie z ust. 12.

3. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta gminy, na terenie której jest lokalizowana elektrownia wiatrowa, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2, ogłasza w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu gminy lub miasta, na stronie podmiotowej urzędu gminy lub miasta, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, informację o możliwości objęcia udziału w mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej, określając formę, miejsce i termin składania zgłoszeń objęcia udziału w mocy zainstalowanej. Termin składania zgłoszeń objęcia udziału w mocy zainstalowanej nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 120 dni od dnia wydania obwieszczenia.

4. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 3, zawiera również informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4.

5. Mieszkaniec gminy może zgłosić chęć objęcia udziału w mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej nie większego niż 2 kW na każdy własny punkt poboru energii w rozumieniu art. 3 pkt 67 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

6. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta gminy, na terenie której jest zlokalizowana elektrownia wiatrowa, w terminie 60 dni od dnia następującego po upływie terminu składania zgłoszeń, o których mowa w ust. 3, przekazuje inwestorowi listę mieszkańców gminy zainteresowanych zawarciem umowy z inwestorem wraz z szacowanym zapotrzebowaniem na moc zainstalowaną, adresami oraz informacjami o punktach poboru energii, po uprzedniej weryfikacji danych potwierdzających adres zamieszkania.

7. W przypadku gdy moc zainstalowana przeznaczona przez inwestora do objęcia przez mieszkańców jest niższa niż łączne zapotrzebowanie na moc zainstalowaną zadeklarowane przez mieszkańców gminy w zgłoszeniach, o których mowa w ust. 3, udział w mocy zainstalowanej wskazany w tych zgłoszeniach jest zmniejszany proporcjonalnie dla każdego zgłoszonego punktu poboru energii.

8. W terminie 90 dni od dnia otrzymania listy, o której mowa w ust. 6, inwestor zawiera z mieszkańcami gminy, o których mowa w ust. 5, umowę, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, której przedmiotem jest objęcie przez tych mieszkańców udziałów w mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej.

9. Mieszkaniec gminy, który zawarł umowę, o której mowa w ust. 8, i pokrył koszt objęcia udziału w mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej, uzyskuje status prosumenta wirtualnego na okres kolejnych 15 lat od dnia wytworzenia w elektrowni wiatrowej po raz pierwszy energii elektrycznej i jej wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej.

10. Udział prosumenta wirtualnego w wytwarzaniu energii przez elektrownię wiatrową jest proporcjonalny do procentowego udziału w mocy zainstalowanej przysługującej mieszkańcowi gminy w łącznej mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej.

11. Koszt objęcia udziału w mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej stanowi iloczyn tego udziału, wyrażonego w kW, oraz kosztu budowy elektrowni wiatrowej, o którym mowa w ust. 2 pkt 4.

12. Maksymalny koszt budowy elektrowni wiatrowej oblicza się według wzoru:

WKBew = CRew * RWPew * 6,7/1000

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

WKBew - maksymalny koszt budowy elektrowni wiatrowej, wyrażony w zł na kW,

CRew - cenę referencyjną dla instalacji o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 1 MW, wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie, określoną w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wyrażoną w zł na MWh, obowiązującą w dniu przekazania wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta gminy informacji, o której mowa w ust. 2,

RWPew - referencyjny roczny wolumen produkcji energii elektrycznej dla elektrowni wiatrowej w odniesieniu do 1 MW mocy zainstalowanej, wynoszący 3300 MWh/MW.

13. Reprezentant prosumentów określony w umowie, o której mowa w ust. 8, przekazuje operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego jest przyłączana elektrownia wiatrowa, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia wytwarzania energii elektrycznej w tej elektrowni, zgłoszenie instalacji odnawialnego źródła energii, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Przepisów art. 5 ust. 1a-1c ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii nie stosuje się.”;

11) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. 1. Plan miejscowy, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa:

1) określa maksymalną całkowitą wysokość elektrowni wiatrowej, maksymalną średnicę wirnika wraz z łopatami i maksymalną liczbę elektrowni wiatrowych;

2) sporządza się co najmniej dla obszaru położonego w granicach gminy, w której jest lokalizowana elektrownia wiatrowa, znajdującego się w odległości, o której mowa w art. 4 ust. 1.

2. W uzasadnieniu dołączanym do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego przewidującego lokalizację elektrowni wiatrowej zamieszcza się w szczególności maksymalną całkowitą wysokość elektrowni wiatrowej, maksymalną średnicę wirnika wraz z łopatami oraz maksymalną liczbę elektrowni wiatrowych, które zostaną określone w tym planie.

3. W przypadku gdy odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej jest mniejsza niż dziesięciokrotność całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej i wykracza poza granice gminy, w której jest lokalizowana ta elektrownia wiatrowa, plan miejscowy sporządza również gmina pobliska co najmniej dla położonego na jej terenie obszaru znajdującego się w odległości nie większej niż 700 metrów od tej elektrowni wiatrowej.

4. Jeżeli w gminie pobliskiej nie ma uchwalonego planu miejscowego dla obszaru, o którym mowa w ust. 3, albo dla tego obszaru obowiązuje plan miejscowy, który umożliwia zabudowę budynkami mieszkalnymi lub budynkami o funkcji mieszanej, organ administracji architektoniczno-budowlanej odmawia wydania pozwolenia na budowę wyłącznie w odniesieniu do tych elektrowni wiatrowych, dla których odległość, o której mowa w ust. 3, wykracza poza granice gminy, w której jest lokalizowana elektrownia wiatrowa.”;

12) po art. 7a dodaje się art. 7aa w brzmieniu:

„Art. 7aa. 1. W przypadku gdy w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla elektrowni wiatrowej liczba stron przekracza dwadzieścia, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185).

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do inwestora.”;

13) w art. 7b skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 282)”;

14) uchyla się art. 8;

15) po rozdziale 2 dodaje się rozdziały 2a i 2b w brzmieniu:

„Rozdział 2a

Zasady bezpiecznej eksploatacji elementów technicznych elektrowni wiatrowej

Art. 8a. Za bezpieczeństwo eksploatacji elementów technicznych elektrowni wiatrowej odpowiada eksploatujący elektrownię wiatrową.

Art. 8b. 1. Eksploatujący elektrownię wiatrową o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 metrów lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 100 kW poddaje elementy techniczne elektrowni wiatrowej czynnościom i przeglądom serwisowym realizowanym zgodnie z zaleceniami i częstotliwością określonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji eksploatacji elektrowni wiatrowej.

2. Czynności i przeglądy serwisowe elementów technicznych elektrowni wiatrowej, o której mowa w ust. 1, wykonuje przedsiębiorca, który został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących czynności i przeglądy serwisowe elementów technicznych elektrowni wiatrowej.

Art. 8c. 1. Rejestr przedsiębiorców wykonujących czynności i przeglądy serwisowe elementów technicznych elektrowni wiatrowej, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, zwanego dalej „UDT”, przy użyciu systemu teleinformatycznego.

2. Prezes UDT dokonuje certyfikacji przedsiębiorcy i wpisu do rejestru na wniosek tego przedsiębiorcy.

3. Rejestr jest udostępniany publicznie na stronie podmiotowej UDT.

4. Rejestr zawiera:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;

2) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż określony w pkt 1;

3) informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo odpowiednią informację lub numer z rejestru w innym państwie, umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo odpowiedni numer identyfikacji podatkowej w innym państwie, umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) okres ważności wpisu.

Art. 8d. 1. Certyfikacja przedsiębiorcy polega na sprawdzeniu i potwierdzeniu posiadania uprawnień do wykonywania czynności i przeglądów serwisowych elementów technicznych elektrowni wiatrowych, w tym dysponowania odpowiednio wykwalifikowanym personelem.

2. Certyfikacja przedsiębiorcy obejmuje weryfikację:

1) spełnienia minimalnych wymagań w zakresie dysponowania personelem posiadającym niezbędne uprawnienia, doświadczenie i kompetencje zawodowe do wykonywania czynności i przeglądów serwisowych w elektrowni wiatrowej;

2) dysponowania wdrożonymi procedurami wykonywania czynności i przeglądów serwisowych elementów technicznych elektrowni wiatrowych;

3) dysponowania wyposażeniem pomiarowo-badawczym, które jest zgodne z listą przewidzianą w instrukcji konserwacji elektrowni wiatrowej, oraz sprawdzenie, czy używane wyposażenie pomiarowo-badawcze jest objęte nadzorem metrologicznym, jeżeli taki nadzór jest wymagany;

4) dysponowania sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do wykonywania czynności i przeglądów serwisowych.

3. Personel wykonujący czynności i przeglądy serwisowe elementów technicznych elektrowni wiatrowej w zakresie uprawnień, doświadczenia i kompetencji zawodowych:

1) spełnia wymagania do pracy na wysokościach wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne określone przez producenta elementów technicznych elektrowni wiatrowej;

2) ma uprawnienia w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego w elektrowni wiatrowej;

3) ma kwalifikacje potwierdzone odpowiednim świadectwem kwalifikacyjnym, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

4) ma udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania czynności i przeglądów serwisowych elementów technicznych elektrowni wiatrowych, instalacji mających na celu wytwarzanie, przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej lub instalacji przemysłowych;

5) przeszedł przeszkolenie w zakresie zasad funkcjonowania i eksploatacji określonego typu elektrowni wiatrowej, której elementy techniczne będą poddawane czynnościom i przeglądom serwisowym;

6) przeszedł przeszkolenie w zakresie ewakuacji z elektrowni wiatrowych.

4. Osoby wchodzące w skład personelu wykonującego czynności i przeglądy serwisowe w elektrowni wiatrowej mogą wykonywać tylko czynności i przeglądy serwisowe, w zakresie których spełniają wymagania, o których mowa w ust. 3.

5. Przedsiębiorca wykonujący czynności i przeglądy serwisowe elementów technicznych elektrowni wiatrowych dysponuje wdrożonymi procedurami:

1) bezpieczeństwa przeprowadzania czynności i przeglądów serwisowych, która zawiera w szczególności wymagania dotyczące dopuszczalnych prędkości wiatru, przy których mogą być realizowane czynności serwisowe, stosowania środków zabezpieczających, w tym sprzętu ochrony osobistej, nadzoru prowadzonych prac oraz wykaz prac wymagających pisemnego pozwolenia i asekuracji;

2) ewakuacji z wysokości pracowników w sytuacjach zagrożenia;

3) bieżącej obsługi i okresowych przeglądów serwisowych, która zawiera instrukcje przeprowadzanych czynności w podziale na elementy techniczne elektrowni wiatrowej, wraz z wykazem oprzyrządowania niezbędnego do prowadzenia prac, w tym przyrządów kontrolno-pomiarowych;

4) ustalania i usuwania awarii i usterek;

5) dokumentowania czynności serwisowych i raportowania;

6) wykonywania pomiarów i sprawdzeń urządzeń wymagających regulacji nastaw.

6. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną lub osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, korzystają z pełni praw publicznych i nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu.

Art. 8e. 1. Wniosek o certyfikację i wpis do rejestru, zwany dalej „wnioskiem”, składa się na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym UDT.

2. Wniosek składa się w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Wniosek złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

3. Wniosek zawiera:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;

2) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż określony w pkt 1;

3) informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo odpowiednią informację lub numer z rejestru w innym państwie, umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo odpowiedni numer identyfikacji podatkowej w innym państwie umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej.

4. Do wniosku wnioskodawca dołącza:

1) wykaz osób oraz kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 8d ust. 3;

2) kopie lub elektroniczne kopie dokumentacji określającej procedury, o których mowa w art. 8d ust. 5;

3) dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie certyfikacji i wpis do rejestru;

4) oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną lub osób reprezentujących wnioskodawcę, w przypadku wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną, o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych i nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

5. Wykaz osób, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, zawiera dane osobowe personelu wykonującego czynności i przeglądy serwisowe elementów technicznych, o którym mowa w art. 8d ust. 3, w zakresie imienia, nazwiska oraz numeru PESEL albo numeru i serii dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL.

Art. 8f. 1. Jeżeli we wniosku nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

2. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 8e ust. 3-5, Prezes UDT wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Termin liczy się od dnia doręczenia wezwania wnioskodawcy.

Art. 8g. Prezes UDT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, przeprowadza certyfikację i:

1) dokonuje wpisu do rejestru, w przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji, o której mowa w art. 8d ust. 2, albo

2) zawiadamia przedsiębiorcę o odmowie dokonania wpisu do rejestru, w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, o której mowa w art. 8d ust. 2.

Art. 8h. 1. Wpis do rejestru jest ważny przez 5 lat od dnia jego dokonania.

2. Przedsiębiorca wpisany do rejestru, zwany dalej „certyfikowanym serwisem”, w okresie ważności wpisu spełnia wymagania, o których mowa w art. 8d ust. 3, oraz dysponuje wdrożonymi procedurami, o których mowa w art. 8d ust. 5.

3. Certyfikowany serwis niezwłocznie informuje Prezesa UDT o zmianie danych, o których mowa w art. 8e ust. 3 i 4.

Art. 8i. 1. Prezes UDT w okresie ważności wpisu do rejestru może przeprowadzić dodatkową weryfikację.

2. Dodatkowa weryfikacja polega na sprawdzeniu spełniania wymagań, o których mowa w art. 8d ust. 3, lub dysponowania wdrożonymi procedurami, o których mowa w art. 8d ust. 5.

3. Przeprowadzając dodatkową weryfikację, Prezes UDT może wezwać certyfikowany serwis do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów, o których mowa w art. 8e ust. 4, potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 8d ust. 3, lub dysponowanie wdrożonymi procedurami, o których mowa w art. 8d ust. 5.

4. Niezłożenie wyjaśnień lub nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w art. 8e ust. 4, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania lub niespełnienie przez certyfikowany serwis wymagań, o których mowa w art. 8d ust. 3, lub brak wdrożonych procedur, o których mowa w art. 8d ust. 5, stanowi podstawę do wykreślenia certyfikowanego serwisu z rejestru.

Art. 8j. 1. Wniosek o certyfikację i przedłużenie ważności wpisu do rejestru składa się do Prezesa UDT najpóźniej 30 dni przed dniem upływu terminu ważności wpisu do rejestru. Niezłożenie wniosku w terminie skutkuje wykreśleniem z rejestru z dniem upływu terminu ważności wpisu.

2. Do wniosku o przeprowadzenie certyfikacji i przedłużenie ważności wpisu do rejestru stosuje się odpowiednio przepisy art. 8e-8g.

3. Prezes UDT, dokonując wykreślenia z rejestru, zawiadamia o tym przedsiębiorcę za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu systemu teleinformatycznego zapewniającego właściwość rozliczalności i niezaprzeczalności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Art. 8k. Prezes UDT przedłuża ważność wpisu do rejestru na okres kolejnych 5 lat w przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji, o której mowa w art. 8d ust. 2.

Art. 8l. 1. Przy Prezesie UDT działa Komitet Odwoławczy, zwany dalej „Komitetem”, który liczy 5 osób posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie serwisowania elementów technicznych elektrowni wiatrowych lub certyfikacji.

2. Do zadań Komitetu należy rozpatrywanie odwołań w sprawach odmowy dokonania wpisu do rejestru, wykreślenia z rejestru lub odmowy przedłużenia ważności wpisu do rejestru.

3. Kadencja Komitetu trwa 4 lata.

4. W skład Komitetu wchodzi po jednym przedstawicielu:

1) organu administracji rządowej - ministra właściwego do spraw gospodarki,

2) ogólnopolskich stowarzyszeń i organizacji konsumenckich,

3) ogólnopolskich stowarzyszeń i organizacji pracodawców,

4) ogólnopolskich stowarzyszeń i organizacji gospodarczych,

5) ogólnopolskich, niezależnych stowarzyszeń i organizacji technicznych

- dających rękojmię prawidłowego wykonywania zadań członka Komitetu.

5. Członkiem Komitetu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych lub karana dyscyplinarnie.

6. Minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa UDT o zgłoszonych kandydatach, na wniosek organu, stowarzyszeń i organizacji, o których mowa w ust. 4, powołuje członków Komitetu.

7. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje członka Komitetu na wniosek organu, stowarzyszeń i organizacji, o których mowa w ust. 4, oraz w przypadku:

1) utraty zdolności do pełnienia obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy;

2) niewypełniania lub nienależytego wypełniania obowiązków;

3) zaprzestania spełniania jednego z wymagań, o których mowa w ust. 4 lub 5.

8. Ustanie członkostwa w Komitecie następuje również z powodu rezygnacji albo śmierci.

9. Organizację i tryb pracy Komitetu określa regulamin nadany przez Prezesa UDT w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki.

10. Obsługę administracyjno-organizacyjną Komitetu zapewnia UDT.

Art. 8m. 1. W przypadku odmowy dokonania wpisu do rejestru, wykreślenia z rejestru lub odmowy przedłużenia ważności wpisu do rejestru przysługuje odwołanie.

2. Odwołanie wnosi się do Komitetu, za pośrednictwem Prezesa UDT, w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie dokonania wpisu do rejestru, wykreśleniu z rejestru lub odmowie przedłużenia ważności wpisu do rejestru.

3. Komitet rozpatruje odwołania w składzie trzyosobowym, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania odwołania.

4. Nadanie odwołania w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, złożenie go w polskim urzędzie konsularnym lub złożenie go za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jest równoznaczne z zachowaniem terminu wniesienia go do Komitetu.

5. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykreślenie z rejestru.

Art. 8n. 1. Po rozpatrzeniu odwołania, o którym mowa w art. 8m ust. 1, Komitet:

1) stwierdza zasadność odwołania i przekazuje sprawę Prezesowi UDT do ponownego rozpoznania albo

2) oddala odwołanie.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, odwołującemu przysługuje skarga do sądu administracyjnego, którą wnosi się za pośrednictwem Komitetu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o oddaleniu odwołania. W postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o zaskarżaniu do sądu decyzji.

Art. 8o. 1. Za przeprowadzenie certyfikacji i wpis do rejestru oraz za przeprowadzenie certyfikacji i przedłużenie ważności wpisu do rejestru pobiera się opłatę.

2. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku odmowy dokonania wpisu do rejestru lub odmowy przedłużenia ważności wpisu do rejestru.

3. Opłata jest pobierana od wnioskodawcy i stanowi przychód UDT.

Art. 8p. Wysokość opłaty, o której mowa w art. 8o ust. 1, wynosi 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461), obowiązującego w dniu złożenia wniosku podlegającego opłacie.

Rozdział 2b

Kara pieniężna

Art. 8q. 1. Karze pieniężnej podlega eksploatujący elektrownię wiatrową, który nie przestrzega obowiązku, o którym mowa w art. 8b ust. 1.

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej „URE”, w drodze decyzji.

3. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może być niższa niż 10 000 zł i nie może być wyższa niż 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna jest związana z działalnością prowadzoną na podstawie koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, wysokość kary nie może być niższa niż 10 000 zł i nie może być wyższa niż 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej albo działalności wykonywanej na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

4. W przypadku gdy ukarany przedsiębiorca w poprzednim roku podatkowym nie osiągnął przychodu, Prezes URE, wymierzając karę pieniężną, uwzględnia ostatni ustalony przychód osiągnięty przez tego przedsiębiorcę w roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna jest związana z działalnością prowadzoną na podstawie koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej - ostatni ustalony przychód z działalności koncesjonowanej albo działalności wykonywanej na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej.

5. Wysokość kary pieniężnej, w przypadku o którym mowa w ust. 4, nie może być niższa niż dolny próg kary określony w ust. 3.

6. W przypadku gdy przed wydaniem decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, w przypadku, o którym mowa w ust. 3, ukarany podmiot nie dysponuje danymi finansowymi niezbędnymi do ustalenia przychodu za poprzedni rok podatkowy, o którym mowa w ust. 3, uwzględniany do wymierzenia kary pieniężnej, lub takich danych nie przedstawił Prezesowi URE, stosuje się przepisy ust. 4 i 5.

7. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes URE uwzględnia wagę i okoliczności naruszenia prawa, stopień przyczynienia się strony, na którą jest nakładana kara pieniężna, do powstania naruszenia prawa oraz jej dotychczasowe zachowanie i możliwości finansowe.

8. Prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary pieniężnej, jeżeli waga naruszenia prawa jest znikoma, a strona zaprzestała naruszania prawa lub zrealizowała obowiązek.

9. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej stała się prawomocna.

10. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, jest płatna na konto URE.

11. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

12. W sprawach dotyczących kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180, 326 i 511), z wyłączeniem art. 68 § 1-3.

13. Od decyzji Prezesa URE wydanej na podstawie ust. 2 stronie służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezesa URE.

14. Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji Prezesa URE toczy się według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.5)) o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki.”;

16) w art. 13 uchyla się ust. 3b;

17) w art. 14 uchyla się ust. 3;

18) w art. 15 uchyla się ust. 3-5.

Art. 2. [Prawo budowlane]

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.6)) w art. 35 po ust. 6a dodaje się ust. 6b w brzmieniu:

„6b. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. a nie stosuje się do tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących urządzenia infrastruktury technicznej, służące do pomiaru wietrzności na terenach, dla których w planie miejscowym ustalono przeznaczenie umożliwiające realizację produkcji, górnictwa i wydobycia lub gospodarowania odpadami w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185 i 2747 oraz z 2023 r. poz. 553) .”.

Art. 3. [Ustawa o dozorze technicznym]

W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1514) w art. 37 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) wykonywanie czynności związanych z certyfikacją i prowadzeniem rejestru przedsiębiorców uprawnionych do wykonywania czynności i przeglądów serwisowych elementów technicznych elektrowni wiatrowych oraz innych obowiązków, o których mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 724 oraz z 2023 r. poz. 553).”.

Art. 4. [Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym]

W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185 i 2747) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 w ust. 2a we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu,”;

2) w art. 15:

a) w ust. 3 w pkt 3a średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy:

„przy czym te tereny i ich strefy ochronne znajdują się w granicach obszaru, o którym mowa w art. 10 ust. 2a;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Plan miejscowy przewidujący możliwość lokalizacji budynków umożliwia również lokalizację mikro-instalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, 1383, 2370 i 2687) oraz niebędących mikroinstalacją pozostałych instalacji odnawialnych źródeł energii wytwarzających energię elektryczną z energii promieniowania słonecznego, będących urządzeniami innymi niż wolnostojące, również w przypadku innego przeznaczenia terenu niż produkcyjne, chyba że ustalenia planu miejscowego zakazują lokalizacji takich instalacji.”;

3) w art. 62:

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy” zastępuje się wyrazami „na czas nie dłuższy niż 18 miesięcy”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przedłużyć zawieszenie postępowania na dodatkowy czas, nie dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli w okresie zawieszenia postępowania dokonano wyłożenia projektu planu miejscowego.”.

Art. 5. [Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko]

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 48 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Nie można odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 724 oraz z 2023 r. poz. 553), zwana dalej „elektrownią wiatrową”, jeżeli wprowadza on nowe lub zmienia istniejące ustalenia związane z budową lub przebudową elektrowni wiatrowej, w tym mające wpływ na odległość między elektrownią wiatrową a budynkami mieszkalnymi lub budynkami o funkcji mieszanej w rozumieniu art. 2 pkt 6 tej ustawy.”;

2) w art. 49 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „o którym mowa w art. 48” zastępuje się wyrazami „o którym mowa w art. 48 ust. 1-7”;

3) w art. 54 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do wnoszenia uwag i wniosków oraz opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185 i 2747 oraz z 2023 r. poz. 553) oraz ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.”;

4) w art. 75 w ust. 1 w pkt 1 w lit. r skreśla się wyrazy „o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 724),”.

Art. 6. [Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących]

W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1538) w art. 5 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Inwestycji mieszkaniowych nie lokalizuje się w odległości, o której mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 724 oraz z 2023 r. poz. 553), lub większej, jeżeli taka została ustalona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.”.

Art. 7. [Ważność dotychczasowych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego]

1. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz plany zagospodarowania przestrzennego województwa, uchwalone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują ważność.

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zwane dalej „planami miejscowymi”, obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc.

3. Planów zagospodarowania przestrzennego województwa określających wymóg zachowania minimalnej odległości, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, nie stosuje się w zakresie określającym wymóg minimalnej odległości, a także wyznaczonych na ich podstawie stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu.

4. Do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz do projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa albo ich zmian stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

5. Do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy albo ich zmian, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ogłoszono o wyłożeniu do publicznego wglądu, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu dotychczasowym.

6. Do projektów planów miejscowych albo ich zmian, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie ustawy dokonano wyłożenia, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

7. Przepisy art. 4a ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się do:

1) projektów planów miejscowych, które nie zostały uchwalone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy;

2) wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185 i 2747 oraz z 2023 r. poz. 553), zwanej dalej „decyzją WZ”, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, zwanej dalej „decyzją LICP”, a także decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 273 i 1846), dotyczących sieci elektroenergetycznych najwyższych napięć.

8. Do postępowań w sprawie wydania pozwolenia na budowę wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz do oceny zasadności wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego, dokonanego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dla sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć nie stosuje się przepisów art. 4a ustawy zmienianej w art. 1.

9. Do projektów planów miejscowych albo ich zmian, sporządzanych na podstawie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy lub na podstawie studiów, o których mowa w ust. 5, stosuje się przepis art. 15 ust. 3 pkt 3a ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 8. [Wyłączenie stosowania wymogów określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych]

W przypadku zmiany albo wydania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na potrzeby postępowań określonych w art. 13 ust. 3a ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się wymogów określonych w art. 4 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz art. 4a ust. 1 i 2 oraz art. 4c ustawy zmienianej w art. 1, pod warunkiem że wydanie albo zmiana pozwoleń na budowę określonych w art. 13 ust. 3a ustawy zmienianej w art. 1 nie prowadzi do zwiększenia oddziaływań elektrowni wiatrowej na środowisko.

Art. 9. [Wskazanie na spełnienie wymogu zachowania odległości nie mniejszej niż 700 metrów od budynku mieszkalnego lub budynku o funkcji mieszanej]

1. Jeżeli w planie miejscowym, o którym mowa w art. 15 ust. 2 lub ust. 7 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, przewiduje się lokalizację elektrowni wiatrowej, we wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej inwestor wskazuje na spełnienie wymogu zachowania odległości nie mniejszej niż 700 metrów od budynku mieszkalnego lub budynku o funkcji mieszanej, dołączając do tego wniosku:

1) wskazanie projektowanej wysokości elektrowni wiatrowej oraz średnicy wirnika wraz z łopatami;

2) kopię mapy ewidencyjnej obejmującej nieruchomości położone w stosunku do elektrowni wiatrowej w odległości równej i mniejszej niż 700 metrów;

3) wskazanie aktualnego sposobu zagospodarowania, w tym zabudowy, nieruchomości położonych w stosunku do elektrowni wiatrowej w odległości równej i mniejszej niż 700 metrów;

4) wypis i wyrys z planu miejscowego obejmującego nieruchomości położone w stosunku do elektrowni wiatrowej w odległości równej i mniejszej niż 700 metrów.

2. Jeżeli w planie miejscowym, o którym mowa w art. 15 ust. 2 lub ust. 7 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, przewiduje się lokalizację elektrowni wiatrowej:

1) nie stosuje się wymogów określenia odległości elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz wymogów, o których mowa w art. 4a ust. 1 i 2 oraz art. 4c ustawy zmienianej w art. 1, oraz wymogów, o których mowa w art. 7 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

2) organ administracji architektoniczno-budowlanej odmawia wydania pozwolenia na budowę, a organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, jeżeli inwestycja w zakresie elektrowni wiatrowej nie spełnia wymogu zachowania odległości nie mniejszej niż 700 metrów od budynku mieszkalnego lub budynku o funkcji mieszanej.

Art. 10. [Odmowa wydania pozwolenia na budowę lub zgłoszenie sprzeciwu]

1. Jeżeli w planie miejscowym, o którym mowa w art. 15 ust. 2, ust. 7 pkt 1 lub ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, przewiduje się lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, organ administracji architektoniczno-budowlanej odmawia wydania pozwolenia na budowę, a w przypadku zgłoszenia - wnosi sprzeciw, jeżeli inwestycja w zakresie tego budynku nie spełnia wymogu zachowania odległości nie mniejszej niż 700 metrów od elektrowni wiatrowej, z wyjątkiem elektrowni wiatrowych, dla których decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Jeżeli w planie miejscowym, o którym mowa w art. 15 ust. 2, ust. 7 pkt 1 lub ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, przewiduje się lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, a lokalizacja takiego budynku wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, jeżeli inwestycja w zakresie tego budynku nie spełnia wymogu zachowania odległości nie mniejszej niż 700 metrów od elektrowni wiatrowej, z wyjątkiem elektrowni wiatrowych, dla których decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 11. [Odmowa wydania pozwolenia na budowę lub zgłoszenie sprzeciwu w przypadku decyzji WZ wydanej na podstawie postępowań, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych]

W przypadku decyzji WZ wydanej na podstawie postępowań, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, oraz decyzji WZ, o których mowa w art. 14 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, dla których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie wydano pozwolenia na budowę, organ administracji architektoniczno-budowlanej odmawia wydania pozwolenia na budowę, a w przypadku zgłoszenia - wnosi sprzeciw, jeżeli inwestycja w zakresie budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej nie spełnia wymogu zachowania odległości nie mniejszej niż 700 metrów od elektrowni wiatrowej, z wyjątkiem elektrowni wiatrowych, dla których decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 12. [Wyłączenie stosowania art. 4 ust. 4 ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych]

Do lokalizowania lub budowy budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej na podstawie decyzji WZ albo decyzji LICP, albo lokalizowania takiego budynku na podstawie planu miejscowego, w przypadku określania odległości takiego budynku od elektrowni wiatrowej, dla której decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie stosuje się przepisu art. 4 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 13. [Stosowanie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w brzmieniu dotychczasowym]

Do postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 14. [Stosowanie przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych w brzmieniu dotychczasowym]

1. Do postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni wiatrowych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Do postępowań w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla elektrowni wiatrowych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz do oceny zasadności wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego, dokonanego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dla elektrowni wiatrowych, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z wyłączeniem art. 4a ust. 1 i 2.

Art. 15. [Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej]

Do ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 6, rozpoczętej i niezakończonej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepis art. 5 ust. 3a ustawy zmienianej w art. 6.

Art. 16. [Ważność dotychczasowych pozwoleń na budowę budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej]

1. Pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują ważność.

2. Do postępowań w sprawie wydania pozwolenia na budowę lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Zgłoszenia budowy budynków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.8)), w stosunku do których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy organ nie wniósł sprzeciwu, pozostają skuteczne.

4. Do zgłoszeń budowy budynków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dla których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie upłynął termin na wniesienie sprzeciwu, stosuje się przepisy dotychczasowe.

5. Zgłoszenia budowy budynków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, które zostały dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pozostają skuteczne.

6. Do postępowań w przedmiocie wydania decyzji WZ albo decyzji LICP dla budynku mieszkalnego lub budynku o funkcji mieszanej, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 17. [Dopuszczalne remonty lub czynności w przypadku elektrowni wiatrowych wybudowanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy]

1. W przypadku elektrowni wiatrowych wybudowanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, niespełniających wymogów określonych w art. 4a ustawy zmienianej w art. 1, dopuszcza się jedynie wykonywanie ich remontów lub czynności niezbędnych do ich prawidłowego użytkowania, z wyłączeniem działań prowadzących do zwiększenia mocy zainstalowanej elektrycznej lub zwiększenia oddziaływań na środowisko tych elektrowni.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 minimalna odległość elektrowni wiatrowej określona w art. 4a ustawy zmienianej w art. 1 nie jest brana pod uwagę przy wydawaniu decyzji administracyjnych wymaganych do wykonywania remontów lub czynności, o których mowa w ust. 1.

Art. 18. [Czynności i przeglądy serwisowe elementów technicznych elektrowni wiatrowej]

W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy czynności i przeglądy serwisowe elementów technicznych elektrowni wiatrowej, o której mowa w art. 8b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, może wykonywać przedsiębiorca, który nie został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących czynności i przeglądy serwisowe elementów technicznych elektrowni wiatrowej, o którym mowa w art. 8c ust. 1 tej ustawy.

Art. 19. [Termin na utworzenie rejestru]

Prezes Urzędu Dozoru Technicznego tworzy rejestr, o którym mowa w art. 8c ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 20. [Termin na powołanie członków Komitetu Odwoławczego]

1. Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje członków Komitetu Odwoławczego, o którym mowa w art. 8l ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Podmioty, o których mowa w art. 8l ust. 4 pkt 2-5 ustawy zmienianej w art. 1, zgłaszają kandydatów do Komitetu Odwoławczego, o którym mowa w art. 8l ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W przypadku niezgłoszenia kandydatów minister właściwy do spraw gospodarki powołuje członków tego komitetu samodzielnie.

Art. 21. [Termin na nadanie regulaminu Komitetowi Odwoławczemu]

Prezes Urzędu Dozoru Technicznego nadaje Komitetowi Odwoławczemu, o którym mowa w art. 8l ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, regulamin, o którym mowa w art. 8l ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 22. [Wyłączenie stosowania przepisów art. 6g ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych]

Do inwestycji polegających na budowie elektrowni wiatrowej, które uzyskały decyzję o pozwoleniu na budowę przed dniem 2 lipca 2024 r., przepisów art. 6g ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się.

Art. 23. [Limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Ministra Sprawiedliwości wynikających z niniejszej ustawy]

1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Ministra Sprawiedliwości, wynikających z niniejszej ustawy wynosi w roku:

1) 2023 - 383 088 zł;

2) 2024 - 411 488 zł;

3) 2025 - 433 389 zł;

4) 2026 - 451 638 zł;

5) 2027 - 470 749 zł;

6) 2028 - 490 766 zł;

7) 2029 - 511 734 zł;

8) 2030 - 533 703 zł;

9) 2031 - 556 723 zł;

10) 2032 - 580 848 zł.

2. Minister Sprawiedliwości monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku, gdy część planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, przypadająca proporcjonalnie na okres od początku roku kalendarzowego do końca danego kwartału została przekroczona:

1) po pierwszym kwartale - co najmniej o 20%,

2) po dwóch kwartałach - co najmniej o 15%,

3) po trzech kwartałach - co najmniej o 10%

- Minister Sprawiedliwości stosuje mechanizm korygujący polegający na obniżeniu kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.

Art. 24. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 10 w zakresie art. 6g, który wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2024 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 553.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1260, 1261, 1783, 1846, 2185 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 553.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1723, 2127, 2243, 2370 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1981, 2052, 2262, 2270, 2289, 2328 i 2459, z 2022 r. poz. 1, 366, 480, 807, 830, 974, 1098, 1301, 1371, 1692, 1855, 1967, 2127, 2140, 2180, 2339, 2436, 2600 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 289, 326, 403 i 535.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206 i 2687.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1260, 1261, 1783, 1846, 2185 i 2687.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 553.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA