REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 347

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 5 marca 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12a i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1741) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Sprawiedliwości zgłoszony po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Komisji, powołuje i odwołuje zastępcę przewodniczącego oraz członków Komisji, w liczbie od 8 do 17 osób, spośród wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki prawa cywilnego i gospodarczego prywatnego.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Członkowie Komisji, jej przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz są powoływani na czas nieoznaczony.”;

3) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do zadań Komisji należy:

1) przygotowywanie założeń i ogólnych kierunków zmian w prawie cywilnym i prawie gospodarczym prywatnym;

2) opracowywanie projektów aktów normatywnych o podstawowym znaczeniu dla systemu prawa cywilnego i gospodarczego prywatnego, z uwzględnieniem zadań wynikających z potrzeb harmonizacji prawa polskiego z prawem europejskim.”;

4) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zespoły problemowe wykonują zadania przydzielone im przez przewodniczącego Komisji, w szczególności opracowują projekty ustaw, których przygotowanie zlecił przewodniczący Komisji.”;

5) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przewodniczący Komisji może zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości o skierowanie do konsultacji projektów przygotowanych przez Komisję.”;

6) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Koszty związane z działaniem Komisji są pokrywane z części 37 budżetu państwa - Sprawiedliwość w ramach planu dochodów i wydatków Ministerstwa Sprawiedliwości.”;

7) w § 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczącemu Komisji, zastępcy przewodniczącego Komisji oraz członkom Komisji przysługuje za udział w pracach Komisji miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości:

1) 10 000 zł - przewodniczącemu Komisji;

2) 8500 zł - zastępcy przewodniczącego Komisji;

3) 3500 zł - członkom Komisji.”,

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osobom wymienionym w ust. 1 przysługują świadczenia z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju wynikające z przepisów w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi, który jest zatrudniony w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-12
  • Data wejścia w życie: 2024-03-13
  • Data obowiązywania: 2024-03-13

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA