REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 472

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie dodatkowych informacji przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. przed zawarciem umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7c ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646, 825, 1723 i 1941) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 7c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zwanych dalej „informacjami”, oraz termin ich przekazywania Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A.

§ 2. [Zakres informacji]

1. Informacje obejmują:

1) liczbę zaoferowanych papierów wartościowych;

2) wskazanie sposobu oferowania papierów wartościowych;

3) maksymalną jednostkową cenę emisyjną zaoferowanych papierów wartościowych i walutę, w której cena ta została wyrażona;

4) datę rozpoczęcia subskrypcji papierów wartościowych;

5) datę zakończenia subskrypcji papierów wartościowych;

6) datę przydziału papierów wartościowych;

7) wskazanie, czy wyemitowane papiery wartościowe są papierami imiennymi czy na okaziciela;

8) wskazanie rodzaju obligacji zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244 oraz z 2023 r. poz. 825 i 1723) - w przypadku emisji obligacji;

9) wskazanie agenta emisji albo informację o braku agenta emisji;

10) wskazanie docelowego rynku notowań wyemitowanych papierów wartościowych - w przypadku gdy właściwy organ emitenta podjął uchwałę w sprawie ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub o wprowadzenie papierów wartościowych do ASO.

2. Jeżeli wyemitowane papiery wartościowe były przedmiotem oferty publicznej, informacje obejmują również:

1) datę rozpoczęcia oferty publicznej;

2) datę zatwierdzenia prospektu albo informację o braku obowiązku udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości ze wskazaniem podstawy prawnej braku tego obowiązku;

3) wskazanie liczby osób:

a) do których kierowana była oferta publiczna - w przypadku oferty publicznej zwolnionej od obowiązku opublikowania prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12, z późn. zm.2)),

b) które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte ofertą publiczną,

c) którym zostały przydzielone papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej oferty publicznej.

§ 3. [Termin przekazywania informacji]

Informacje są przekazywane:

1) najpóźniej w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy, której przedmiotem jest rejestracja wyemitowanych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych lub innym systemie rejestracji, o którym mowa w art. 49 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniającego dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 1, z późn. zm.3));

2) niezwłocznie, jeżeli nie jest możliwe dotrzymanie terminu, o którym mowa w pkt 1.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja 2024 r.

Minister Finansów: A. Domański


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 320 z 11.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 68 z 26.02.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 2023/2869 z 20.12.2023.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 175 z 30.06.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 349 z 21.12.2016, str. 8, Dz. Urz. UE L 151 z 02.06.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 333 z 27.12.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 2023/2845 z 27.12.2023.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-29
  • Data wejścia w życie: 2024-05-30
  • Data obowiązywania: 2024-05-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA