REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 510

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI1)

z dnia 3 kwietnia 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2022 r. poz. 2279 oraz z 2024 r. poz. 227) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju]

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. poz. 1242 oraz z 2022 r. poz. 2645) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum przeprowadza komisja konkursowa powołana przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej „ministrem”.”;

2) w § 5:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Minister zamieszcza ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Centrum na stronie podmiotowej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnia je w siedzibie Centrum i w siedzibie urzędu obsługującego ministra.

2. Dyrektor Centrum zamieszcza ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy Dyrektora Centrum na stronie podmiotowej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnia je w siedzibie Centrum i w siedzibie urzędu obsługującego ministra.”,

b) w ust. 4 w zdaniu pierwszym wyrazy „na stronie internetowej” zastępuje się wyrazami „na stronie podmiotowej”,

c) w ust. 5:

- w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„kopie dokumentów potwierdzających:”,

- uchyla się pkt 5,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora Centrum osoba przystępująca do konkursu składa dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 2-4 i 6-8.”;

3) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komisja konkursowa niezwłocznie po podjęciu decyzji, o której mowa w ust. 1, powiadamia kandydatów o dopuszczeniu albo o niedopuszczeniu do drugiego etapu konkursu. Powiadomienia dokonuje się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokonanie powiadomienia odnotowuje się w protokole z posiedzenia komisji konkursowej.”;

4) w § 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydat na stanowisko Dyrektora Centrum albo zastępcy Dyrektora Centrum okazuje komisji konkursowej dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość.”;

5) w § 10 wyrazy „na stronie internetowej” zastępuje się wyrazami „na stronie podmiotowej”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Nauki: D. Wieczorek


1) Minister Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki (Dz. U. poz. 2716).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-05
  • Data wejścia w życie: 2024-04-06
  • Data obowiązywania: 2024-04-06

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA