REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 511

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 2 kwietnia 2024 r.

w sprawie szczegółowych warunków podziału obciążeń przez akcjonariuszy, udziałowców i wierzycieli podporządkowanych przed udzieleniem instytucji gwarancji ostrożnościowej lub pokryciem niedoborów kapitałowych instytucji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 505) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki podziału obciążeń przez akcjonariuszy, udziałowców i wierzycieli podporządkowanych przed udzieleniem instytucji, o której mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej, zwanej dalej „ustawą”, gwarancji ostrożnościowej, o której mowa w art. 6 ust. 3 ustawy, lub pokryciem niedoborów kapitałowych tej instytucji, o którym mowa w art. 6 ust. 3a ustawy.

§ 2. [Podział obciążeń]

Podział obciążeń polega na:

1) konwersji instrumentów dodatkowych w Tier I, o których mowa w art. 52 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 575/2013”, lub instrumentów w Tier II, o których mowa w art. 63 rozporządzenia nr 575/2013, lub długu podporządkowanego na kapitał podstawowy Tier I, o którym mowa w art. 26 rozporządzenia nr 575/2013, lub

2) umorzeniu instrumentu kapitałowego, lub

3) konwersji długu podporządkowanego na kapitał podstawowy Tier I, o którym mowa w art. 26 rozporządzenia nr 575/2013, kapitał dodatkowy Tier I, o którym mowa w art. 51 rozporządzenia nr 575/2013, oraz kapitał Tier II, o którym mowa w art. 62 rozporządzenia nr 575/2013

- zwanych dalej „umorzeniem lub konwersją”.

§ 3. [Zasady podziału obciążeń]

1. Podziału obciążeń dokonuje się na podstawie oszacowania wartości aktywów i pasywów podlegających umorzeniu lub konwersji, polegającego na określeniu kwoty strat do pokrycia oraz niezbędnej kwoty tego umorzenia lub konwersji.

2. Oszacowania dokonuje na zlecenie instytucji, o której mowa w art. 2 pkt 11 ustawy, zwanej dalej „beneficjentem”, podmiot niezależny od organów, akcjonariuszy, udziałowców i wierzycieli podporządkowanych beneficjenta.

§ 4. [Kolejność umorzenia lub konwersji]

1. Umorzenia lub konwersji dokonuje się w następującej kolejności:

1) instrumenty, które spełniają warunki określone w art. 28 ust. 1-4, art. 29 ust. 1-5 i art. 31 ust. 1 rozporządzenia nr 575/2013 - do wysokości strat beneficjenta;

2) instrumenty i zobowiązania, które spełniają warunki określone w art. 52 ust. 1 rozporządzenia nr 575/2013 - w kwocie niezbędnej do zwiększenia funduszy własnych zgodnie z art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2488) albo art. 110y ust. 1 pkt 7 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646, 825, 1723 i 1941);

3) instrumenty i zobowiązania, które spełniają warunki określone w art. 63 rozporządzenia nr 575/2013 - w kwocie niezbędnej do zwiększenia funduszy własnych zgodnie z art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe albo art. 110y ust. 1 pkt 7 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Umorzenia lub konwersji instrumentów i zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, dokonuje się w kolejności odwrotnej do kolejności zaspokajania należności, o której mowa w art. 440 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 oraz z 2023 r. poz. 825, 1723, 1843 i 1860).

3. Konwersji instrumentów i zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, dokonuje się na instrumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

4. Beneficjent dokonujący umorzenia lub konwersji może zostać zobowiązany do emisji instrumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na rzecz posiadaczy instrumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3.

5. Dokonując emisji instrumentów, o której mowa w ust. 4, beneficjent jest zobowiązany do:

1) przeznaczenia instrumentów podlegających tej emisji wyłącznie na zwiększenie funduszy własnych przed udzieleniem gwarancji ostrożnościowej lub pokryciem niedoborów kapitałowych;

2) umożliwienia objęcia instrumentów podlegających tej emisji niezwłocznie po dokonaniu umorzenia lub konwersji.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Finansów: A. Domański


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 208 z 02.08.2013, str. 68, Dz. Urz. UE L 321 z 30.11.2013, str. 6, Dz. Urz. UE L 11 z 17.01.2015, str. 37, Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 153, Dz. Urz. UE L 20 z 25.01.2017, str. 4, Dz. Urz. UE L 310 z 25.11.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 345 z 27.12.2017, str. 27, Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 74 z 16.03.2018, str. 3, Dz. Urz. UE L 111 z 25.04.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 150 z 07.06.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 183 z 09.07.2019, str. 14, Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 328 z 18.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 204 z 26.06.2020, str. 4, Dz. Urz. UE L 335 z 13.10.2020, str. 20, Dz. Urz. UE L 405 z 02.12.2020, str. 79, Dz. Urz. UE L 65 z 25.02.2021, str. 70, Dz. Urz. UE L 84 z 11.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 116 z 06.04.2021, str. 25, Dz. Urz. UE L 225 z 25.06.2021, str. 52, Dz. Urz. UE L 398 z 11.11.2021, str. 39, Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 92 z 30.03.2023, str. 29 oraz Dz. Urz. UE L 2023/2869 z 20.12.2023.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2016 r. w sprawie podziału obciążeń przez akcjonariuszy i wierzycieli podporządkowanych z tytułu zawarcia przez instytucję umowy gwarancji ostrożnościowej (Dz. U. poz. 1728), które utraciło moc z dniem 2 kwietnia 2024 r. zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 825, 1723 i 1843).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-05
  • Data wejścia w życie: 2024-04-06
  • Data obowiązywania: 2024-04-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA