REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 515

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie legitymacji służbowych policjantów

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. z 2020 r. poz. 986), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. poz. 29);

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. poz. 753);

3) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. poz. 1373);

4) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. poz. 2133);

5) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. poz. 1415).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. poz. 29), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2022 r.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. poz. 753), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

3) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. poz. 1373), które stanowią:

„§ 2. Wkładki do legitymacji służbowej wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlegają zwrotowi Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Policji, za pośrednictwem komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Policji właściwej do spraw kadr, w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.”;

4) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. poz. 2133), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.”;

5) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. poz. 1415), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów]


Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 19 marca 2024 r. (Dz. U. poz. 515)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie legitymacji służbowych policjantów

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2024 r. poz. 145) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje i wzory legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organy właściwe do ich wydawania oraz zasady dokonywania wpisów w tych dokumentach.

§ 2. 1. Policjant na czas pełnienia służby w Policji otrzymuje bezpośrednio po mianowaniu legitymację służbową policjanta, zwaną dalej „legitymacją służbową”.

2. (uchylony).2)

§ 3. 1. Legitymację służbową wydaje oraz wymienia:

1)3) Komendant Główny Policji - komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji, Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Policji, dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Komendantowi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Komendantowi-Rektorowi Akademii Policji w Szczytnie, komendantowi szkoły policyjnej, Dyrektorowi Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz policjantom pełniącym służbę w Komendzie Głównej Policji i Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA”;

1a) Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji – policjantom pełniącym służbę w Centralnym Biurze Śledczym Policji;

1b) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji – policjantom pełniącym służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji;

1c)4) Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - policjantom pełniącym służbę w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości;

2) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji – policjantom pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych Policji na terenie swojego działania;

3)5) Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie – policjantom pełniącym służbę w Akademii Policji w Szczytnie;

4) komendant szkoły policyjnej – policjantom pełniącym służbę w szkole policyjnej;

5)6) Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - policjantom pełniącym służbę w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji.

2. (uchylony).7)

§ 4. 1. Wpisów do legitymacji służbowej dokonuje się na etapie personalizacji poprzez umieszczenie:

1) nazwy jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę, z tym że w przypadku legitymacji policjantów pełniących służbę w:

a) komisariacie Policji – umieszcza się nazwę komendy powiatowej Policji, komendy miejskiej Policji lub komendy rejonowej Policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat Policji,

b) komisariacie specjalistycznym Policji – umieszcza się nazwę komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat specjalistyczny Policji,

c) ośrodku szkolenia Policji – umieszcza się nazwę komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której znajduje się ośrodek szkolenia Policji;

2) wizerunku twarzy policjanta, sporządzonego na podstawie fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, wykonanej na jednolitym jasnym tle, mającej dobrą ostrość oraz pokazującej wyraźnie oczy i twarz; powinna ona przedstawiać osobę od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby jej twarz zajmowała 70–80 % fotografii; fotografia ma pokazywać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

3) imienia, nazwiska, stopnia i numeru identyfikacyjnego policjanta nadanego w teleinformatycznym systemie kadrowym Policji;

4) numeru legitymacji służbowej oraz daty jej ważności;

4a) nazwy organu, który wydał legitymację służbową;

5) (uchylony).

2. Danych wymienionych w ust. 1 nie wolno przerabiać ani czynić nieczytelnymi.

3. Wzór legitymacji służbowej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Legitymacja służbowa podlega zwrotowi w przypadku:

1) udzielenia urlopu bezpłatnego w wymiarze powyżej 30 dni kalendarzowych, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu wychowawczego;

2) zawieszenia w czynnościach służbowych;

3) zwolnienia ze służby;

4) upływu terminu jej ważności.

2. W razie zgonu policjanta zwrotu legitymacji służbowej dokonuje członek jego rodziny lub przełożony.

3. Zwrotu legitymacji służbowej dokonuje się w komórce organizacyjnej do spraw kadr jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę.

§ 6. (uchylony).8)

§ 7. (uchylony).8)

§ 8. (uchylony).8)

§ 9. Legitymacje służbowe wydane policjantom przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają zwrotowi przełożonym, o których mowa w § 3 ust. 1.

§ 10. Uchyla się rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 października 1990 r. w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach (Dz. U. poz. 463, z późn. zm.9)).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 515)

Załącznik nr 110)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ POLICJANTA

Legitymacja służbowa policjanta ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 × 53,98 × 0,76 mm, wykonanej z wielowarstwowego poliwęglanu, personalizowanej metodą grawerowania laserowego.

awers

imageObjaśnienia:

1) tło w kolorze czerwono-niebiesko-czerwonym, z napisem „POLICJA”;

2) w prawej górnej części wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;

3) w górnej części napis: „POLICJA” o wymiarach 35,7 × 6,3 mm;

4) poniżej napisu „POLICJA” nazwa jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę, lub w przypadku legitymacji policjantów pełniących służbę w:

a) komisariacie Policji - nazwa komendy powiatowej Policji, komendy miejskiej Policji lub komendy rejonowej Policji, na której obszarze działania znajduje się komisariat Policji,

b) komisariacie specjalistycznym Policji - nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na której obszarze działania znajduje się komisariat specjalistyczny Policji,

c) ośrodku szkolenia Policji - nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na której obszarze działania znajduje się ośrodek szkolenia Policji;

5) w środkowej części po lewej stronie wizerunek twarzy policjanta;

6) w środkowej części po prawej stronie, na wysokości wizerunku twarzy policjanta, występujące pod sobą kolejno:

a) obraz gwiazdy policyjnej,

b) napis w kolorze czarnym, czcionką pochyłą: „NR LEGITYMACJI”, z trzyliterowym oznaczeniem serii oraz sześciocyfrową numeracją karty identyfikacyjnej,

c) napis w kolorze czarnym, czcionką pochyłą: „WAŻNA DO” oraz poniżej czcionką prostą, pogrubioną: „31.12.2026”;

7) w środkowej części znak holograficzny (okrągły, transparentny hologram stylizowanego orła) nachodzący na dolny prawy róg pola z wizerunkiem twarzy policjanta;

8) poniżej wizerunku twarzy policjanta napisy w kolorze czarnym, czcionką pochyłą: „NR IDENTYFIKACYJNY”, „IMIĘ”, „NAZWISKO”, „STOPIEŃ”, wraz z odpowiednimi danymi;

9) zabezpieczenia przed fałszerstwem:

a) element graficzny w postaci napisu „POLICJA” wykonany farbą optycznie zmienną,

b) linie giloszowe oraz mikrodruki w polu zdjęcia,

c) element dyfrakcyjny DOVID,

d) tło reliefowe w postaci napisu „POLICJA”,

e) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,

f) mikrodruki,

g) elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,

h) tłoczenia powierzchni.

rewers

image
Objaśnienia:

1) w górnej części tło w kolorze czerwono-niebiesko-czerwonym;

2) w lewej górnej części tła napis w kolorze czarnym, czcionką pochyłą: „ORGAN WYDAJĄCY”, wraz z nazwą organu, który wydał legitymację służbową;

3) w dolnej części tła tekst w kolorze czarnym: „W przypadku znalezienia legitymacji należy niezwłocznie zwrócić ją do najbliższej jednostki organizacyjnej Policji. Nieuprawnione posługiwanie się legitymacją podlega odpowiedzialności karnej.”;

4) w prawej górnej części dokumentu białe pole z widocznymi, w zależności od kąta obserwacji, wizerunkiem twarzy policjanta lub stylizowanymi literami RP;

5) w dolnej części, na tle reliefowym w postaci napisu „POLICJA”, obszar zawierający dane przeznaczone do odczytu maszynowego;

6) zabezpieczenia przed fałszerstwem:

a) tło reliefowe w postaci napisu „POLICJA”,

b) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,

c) mikrodruki,

d) elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,

e) element zabezpieczający CLI.

Załącznik nr 2

(uchylony)11)


1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708).

2) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. poz. 1373), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. poz. 1415), które weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. poz. 29), które weszło w życie z dniem 12 stycznia 2022 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. poz. 753), które weszło w życie z dniem 6 kwietnia 2022 r.

7) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. poz. 498, z 1995 r. poz. 651, z 1997 r. poz. 1102, z 1998 r. poz. 551, z 1999 r. poz. 605 oraz z 2000 r. poz. 135.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. poz. 2133), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

11) Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-08
  • Data wejścia w życie: 2024-04-08
  • Data obowiązywania: 2024-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA