REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 522

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu postępowania oraz sposobu dokumentowania kosztów poniesionych na ochronę prawną policjanta, a także podmiotów właściwych w sprawie zwrotu tych kosztów

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 2020 r. w sprawie trybu postępowania oraz sposobu dokumentowania kosztów poniesionych na ochronę prawną policjanta, a także podmiotów właściwych w sprawie zwrotu tych kosztów (Dz. U. poz. 1685), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu postępowania oraz sposobu dokumentowania kosztów poniesionych na ochronę prawną policjanta, a także podmiotów właściwych w sprawie zwrotu tych kosztów (Dz. U. poz. 411);

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu postępowania oraz sposobu dokumentowania kosztów poniesionych na ochronę prawną policjanta, a także podmiotów właściwych w sprawie zwrotu tych kosztów (Dz. U. poz. 735);

3) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu postępowania oraz sposobu dokumentowania kosztów poniesionych na ochronę prawną policjanta, a także podmiotów właściwych w sprawie zwrotu tych kosztów (Dz. U. poz. 1412).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania oraz sposobu dokumentowania kosztów poniesionych na ochronę prawną policjanta, a także podmiotów właściwych w sprawie zwrotu tych kosztów (Dz. U. poz. 411), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania oraz sposobu dokumentowania kosztów poniesionych na ochronę prawną policjanta, a także podmiotów właściwych w sprawie zwrotu tych kosztów (Dz. U. poz. 735), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania oraz sposobu dokumentowania kosztów poniesionych na ochronę prawną policjanta, a także podmiotów właściwych w sprawie zwrotu tych kosztów (Dz. U. poz. 1412), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 2020 r. w sprawie trybu postępowania oraz sposobu dokumentowania kosztów poniesionych na ochronę prawną policjanta, a także podmiotów właściwych w sprawie zwrotu tych kosztów]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 27 marca 2024 r. (Dz. U. poz. 522)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie trybu postępowania oraz sposobu dokumentowania kosztów poniesionych na ochronę prawną policjanta, a także podmiotów właściwych w sprawie zwrotu tych kosztów

Na podstawie art. 66b ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2024 r. poz. 145) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb postępowania oraz sposób dokumentowania przez policjanta kosztów poniesionych na ochronę prawną w przypadkach, o których mowa w art. 66a ust. 1 i 3 oraz art. 66b ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanej dalej „ustawą”, a także podmioty właściwe w sprawie zwrotu kosztów ochrony prawnej, o których mowa w art. 66a ust. 2 oraz art. 66b ust. 3 ustawy.

§ 2. 1. Zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną policjanta w przypadkach, o których mowa w art. 66a ust. 1 oraz art. 66b ust. 3 ustawy, następuje na pisemny wniosek policjanta, który poniósł te koszty.

2. Policjant składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, drogą służbową do przełożonego, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy.

3. Policjant oddelegowany do wykonywania zadań służbowych poza Policją składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, drogą służbową do Komendanta Głównego Policji.

4. Komendant Główny Policji i jego zastępcy oraz Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji i jego zastępcy składają wniosek, o którym mowa w ust. 1, do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

5.2) Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, komendant wojewódzki Policji, Komendant Stołeczny Policji, Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie, komendant szkoły policyjnej oraz ich zastępcy składają wniosek, o którym mowa w ust. 1, do Komendanta Głównego Policji.

§ 3. Wniosek o zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną policjanta w przypadku, o którym mowa w art. 66a ust. 3 ustawy, policjant składa drogą służbową do Komendanta Głównego Policji.

§ 4. 1. Koszty poniesione na ochronę prawną policjanta w przypadku, o którym mowa w art. 66a ust. 1 i 3 oraz art. 66b ust. 3 ustawy, dokumentuje się za pomocą faktur, w tym elektronicznych, rachunków lub dokumentów sporządzonych na piśmie, potwierdzających datę ich poniesienia oraz ich wysokość, a także pozwalających na jednoznaczne ustalenie podmiotu świadczącego ochronę prawną na rzecz policjanta.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, dołącza się do wniosku o zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną policjanta.

3. W przypadku ubiegania się przez policjanta o zwrot kosztów poniesionych na jego ochronę prawną w przypadku, o którym mowa w art. 66a ust. 1 ustawy, do wniosku o zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną policjanta dołącza się dodatkowo kopię odpisu prawomocnego orzeczenia o umorzeniu postępowania z powodu braku ustawowych znamion czynu zabronionego lub niepopełnienia przestępstwa albo prawomocnego wyroku uniewinniającego.

§ 5. Zwrot kosztów, o których mowa w § 2 ust. 1, następuje w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o zwrot tych kosztów:

1) do przełożonego, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, albo Komendanta Głównego Policji;

2) do jednostki organizacyjnej Policji w przypadku wniosku przekazanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo Komendanta Głównego Policji.

§ 6. Podmiotem właściwym w sprawach zwrotu kosztów poniesionych na ochronę prawną, o których mowa w art. 66a ust. 2 i art. 66b ust. 3 ustawy, jest odpowiednio:

1) Komendant Główny Policji lub wyznaczony przez niego kierownik jednostki organizacyjnej Policji;

2) Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji;

3)3) Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie;

4) Komendant szkoły policyjnej;

5) Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.


1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania oraz sposobu dokumentowania kosztów poniesionych na ochronę prawną policjanta, a także podmiotów właściwych w sprawie zwrotu tych kosztów (Dz. U. poz. 1412), które weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-08
  • Data wejścia w życie: 2024-04-08
  • Data obowiązywania: 2024-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA