REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 528

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 719), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1696);

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 274);

3) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 2354);

4) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1746).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1696), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2011 r.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 274), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 2354), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1746), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 27 marca 2024 r. (Dz. U. poz. 528)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 28 maja 2002 r.

w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723, 1860 i 2608) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przed złożeniem ślubowania funkcjonariusz Straży Granicznej, zwany dalej „funkcjonariuszem”, nie może wykonywać czynności określonych w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

§ 2. 1. Mianowany funkcjonariusz składa ślubowanie:

1) w służbie kandydackiej - w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od dnia podjęcia służby;

2)2) w służbie stałej albo przygotowawczej - przed skierowaniem na studia do Wyższej Szkoły Straży Granicznej albo na kurs podstawowy do ośrodka szkolenia Straży Granicznej albo Wyższej Szkoły Straży Granicznej.

2. Funkcjonariusz ponownie przyjęty do służby składa ślubowanie tylko wówczas, gdy nie złożył go w trakcie poprzednio pełnionej służby w Straży Granicznej lub gdy rota złożonego wcześniej ślubowania była inna niż obowiązująca w dniu ponownego przyjęcia do służby.

§ 3. Do przyjmowania ślubowania są uprawnieni przełożeni, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, lub ich zastępcy, zwani dalej „przyjmującymi ślubowanie”.

§ 4.3) 1. Funkcjonariusz składa ślubowanie podczas uroczystej zbiórki w pomieszczeniu jednostki organizacyjnej Straży Granicznej albo podczas uroczystego apelu na placu zbiórek jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w miejscu pamięci narodowej albo na placu miejskim.

2. Przyjmujący ślubowanie może wyrazić zgodę na przeprowadzenie ceremonii ślubowania w formie uroczystej zbiórki poza pomieszczeniem jednostki organizacyjnej Straży Granicznej.

3. Przebieg ceremoniału składania ślubowania w formie uroczystej zbiórki jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Przebieg ceremoniału składania ślubowania w formie uroczystego apelu jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Wypełniony i podpisany akt ślubowania podlega włączeniu do akt osobowych funkcjonariusza.

1a.4) Funkcjonariusze, którzy złożyli ślubowanie, podpisują akt ślubowania w trakcie ceremonii ślubowania albo, jeśli tak ustalono, po jej zakończeniu, najpóźniej w terminie 3 dni od daty ślubowania.

2. Wzór aktu ślubowania określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 stycznia 1991 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszem Straży Granicznej (Dz. Urz. MSW poz. 9, z 1994 r. poz. 12 oraz z 1998 r. poz. 10).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia5).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 28 maja 2002 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 528)

Załącznik nr 16)

PRZEBIEG CEREMONIAŁU SKŁADANIA ŚLUBOWANIA W FORMIE UROCZYSTEJ ZBIÓRKI

1. Ślubowanie odbywa się w pomieszczeniu, w którym na naczelnym miejscu umieszczone są godło Rzeczypospolitej Polskiej i flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej. Asystę honorową podczas uroczystości stanowi poczet sztandarowy.

2. W ceremonii ślubowania może uczestniczyć kadra kierownicza jednostki organizacyjnej Straży Granicznej.

3. Na ceremonię ślubowania można zaprosić:

1) przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej, formacji mundurowych oraz związków zawodowych funkcjonariuszy;

2) osoby wskazane przez składającego ślubowanie;

3) przedstawicieli mediów.

4. Przyjmujący ślubowanie wyznacza dowódcę uroczystości oraz funkcjonariusza odpowiedzialnego za zorganizowanie ceremonii ślubowania, zwanego dalej „organizatorem”, do którego obowiązków należy:

1) zaproszenie osób wymienionych w pkt 3 oraz powiadomienie pozostałych uczestników o terminie i miejscu ceremonii;

2) przygotowanie pomieszczenia do ceremonii oraz niezbędnych dokumentów: wykazu składających ślubowanie, tekstu roty ślubowania, aktów ślubowania itp.;

3) poinformowanie funkcjonariuszy składających ślubowanie, w jakim umundurowaniu mają wystąpić podczas ceremonii ślubowania;

4) ustawienie składających ślubowanie w miarę możliwości frontem do godła Rzeczypospolitej Polskiej;

5) wskazanie miejsc pozostałym uczestnikom ceremonii ślubowania;

6) zawiadomienie przyjmującego ślubowanie o gotowości do rozpoczęcia ślubowania.

5. Ceremonia ślubowania rozpoczyna się w chwili przybycia przyjmującego ślubowanie i przebiega według następującego porządku:

1) dowódca uroczystości podaje komendy: „Baczność!”, „Na prawo - patrz!” i składa przyjmującemu ślubowanie meldunek o gotowości funkcjonariuszy Straży Granicznej do ślubowania;

2) po przyjęciu meldunku przyjmujący ślubowanie zwraca się do składających ślubowanie słowami: „Czołem, funkcjonariusze”, składający ślubowanie odpowiadają: „Czołem, Panie pułkowniku/komendancie [w zależności od stopnia lub stanowiska]”;

3) dowódca uroczystości podaje komendy: „Baczność!”, „Na prawo - patrz!”, „Poczet sztandarowy sztandar - wprowadzić!”. Poczet sztandarowy maszeruje na wyznaczone miejsce, zatrzymuje się i oddaje honory;

4) dowódca uroczystości podaje komendy do przyjęcia postawy swobodnej: „Baczność!”, „Spocznij!”;

5) przyjmujący ślubowanie w miarę możliwości zajmuje miejsce obok godła Rzeczypospolitej Polskiej, wita osoby zaproszone na ceremonię ślubowania i objaśnia znaczenie mającego nastąpić ślubowania;

6) po zakończeniu wystąpienia przyjmującego ślubowanie dowódca uroczystości zwraca się do osób obecnych z prośbą o powstanie oraz podaje komendy: „Baczność!”, „Do - ślubowania!”;

7) po komendzie „Do - ślubowania!”:

a) sztandarowy salutuje sztandarem,

b) funkcjonariusze składający ślubowanie podnoszą prawą rękę w taki sposób, aby przedramię było skierowane pionowo do góry z dłonią na wysokości oczu zwróconą w przód i palcami ułożonymi jak do salutowania;

8) przyjmujący ślubowanie odczytuje kolejne frazy roty ślubowania, a składający ślubowanie powtarzają je głośno i wyraźnie;

9) dowódca uroczystości podaje komendę: „Po - ślubowaniu!”, po której składający ślubowanie opuszczają rękę po złożonej rocie ślubowania, a przyjmujący ślubowanie wypowiada zwrot: „Witam w szeregach Straży Granicznej”;

10) dowódca uroczystości podaje komendę: „Spocznij!”, po której składający ślubowanie i pozostali uczestnicy ceremonii przyjmują postawę swobodną.

6. Jeśli przyjmujący ślubowanie wyraził zgodę na przeprowadzenie ceremonii ślubowania w formie uroczystej zbiórki poza pomieszczeniem jednostki organizacyjnej Straży Granicznej:

1) wymogi dotyczące przygotowania pomieszczenia do ceremonii, w tym umieszczenia godła Rzeczypospolitej Polskiej i flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zajęcia przez przyjmującego ślubowanie miejsca obok tego godła nie są wiążące;

2) jeśli składający ślubowanie występują w nakryciu głowy, dowódca uroczystości:

a) przed podaniem komend określonych w pkt 5 ppkt 6 podaje komendę: „Czapkę - zdejmij!”, po której wszyscy ślubujący zdejmują prawą ręką nakrycia głowy, przekładają je do swobodnie opuszczonej ręki lewej i trzymają wewnętrzną stroną do siebie, orzełkiem do przodu, kciuk lewej ręki wyciągnięty do przodu,

b) po złożeniu ślubowania po podaniu komendy określonej w pkt 5 ppkt 9 podaje komendę: „Czapkę - włóż!”, po której zakładają nakrycia głowy.

7. Jeśli podpisanie aktów ślubowania odbywa się w trakcie ceremonii ślubowania, organizator odczytuje kolejno stopnie, imiona i nazwiska funkcjonariuszy składających ślubowanie. Wywołany funkcjonariusz podchodzi i podpisuje akt ślubowania.

8. Po zakończeniu aktu ślubowania przyjmujący ślubowanie może udzielić głosu osobom zaproszonym i składającym ślubowanie w celu wygłoszenia okolicznościowych przemówień.

9. Dowódca uroczystości podaje komendy: „Baczność!”, „Na prawo - patrz!”, „Poczet sztandarowy sztandar - odprowadzić!”.

10. Dowódca uroczystości składa przyjmującemu ślubowanie meldunek o zakończeniu uroczystej zbiórki i podaje komendy do przyjęcia postawy swobodnej. Organizator składa podziękowanie osobom zaproszonym za przybycie i uczestnictwo.

Załącznik nr 27)

PRZEBIEG CEREMONIAŁU SKŁADANIA ŚLUBOWANIA W FORMIE UROCZYSTEGO APELU

1. Ślubowanie odbywa się na placach zbiórek jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, w miejscach pamięci narodowej albo na placach miejskich. Asystę honorową podczas uroczystości stanowi poczet sztandarowy wraz z kompanią honorową.

2. Pododdział złożony z funkcjonariuszy Straży Granicznej składających ślubowanie staje w ugrupowaniu rozwiniętym w linii kolumn kompanii (plutonów) po kompanii honorowej, a przed pozostałymi pododdziałami.

3. Apel do czasu zakończenia czynności związanych z podniesieniem flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej na maszt przebiega zgodnie z ceremoniałem Straży Granicznej.

4. Na ceremonię ślubowania można zaprosić:

1) przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej, formacji mundurowych oraz związków zawodowych funkcjonariuszy;

2) osoby wskazane przez składającego ślubowanie;

3) przedstawicieli mediów.

5. Przyjmujący ślubowanie wyznacza dowódcę uroczystości oraz funkcjonariusza odpowiedzialnego za jej zorganizowanie, zwanego dalej „organizatorem”, do którego obowiązków należy:

1) zaproszenie osób wymienionych w pkt 4 oraz powiadomienie pozostałych uczestników o terminie i miejscu ceremonii;

2) przygotowanie niezbędnych dokumentów: wykazu składających ślubowanie, tekstu roty ślubowania, aktów ślubowania itp.;

3) poinformowanie funkcjonariuszy składających ślubowanie, w jakim umundurowaniu mają wystąpić na ceremonii ślubowania;

4) wskazanie miejsc uczestnikom ceremonii ślubowania, zawiadomienie przyjmującego ślubowanie o gotowości do rozpoczęcia ślubowania.

6. Część apelu, w której funkcjonariusze Straży Granicznej składają ślubowanie, przebiega według następującego porządku:

1) przyjmujący ślubowanie wita i przedstawia osoby przybyłe na ceremonię ślubowania i objaśnia znaczenie mającego nastąpić ślubowania;

2) po zakończeniu wystąpienia przyjmującego ślubowanie dowódca uroczystości podaje komendy: „Pododdziały - baczność!”, „Na prawo - patrz!”, „Poczet sztandarowy - przed front szyku marsz!”;

3) po wystąpieniu pocztu sztandarowego i zajęciu przez niego wyznaczonego miejsca dowódca uroczystości podaje komendy: „Pododdziały - baczność!”, „Funkcjonariusze wyróżnieni złożeniem ślubowania na sztandar - do sztandaru marsz!”, po których czterech wyróżnionych funkcjonariuszy w kolumnie dwójkowej podchodzi do sztandaru, zatrzymując się w odległości dwóch kroków przed pocztem sztandarowym, wykonując w miejscu zwrot w taki sposób, aby stać twarzą do sztandaru po pochyleniu go przez sztandarowego na czas ślubowania i przyjmując postawę zasadniczą;

4) po zajęciu miejsc przez funkcjonariuszy wyróżnionych ślubowaniem na sztandar dowódca uroczystości podaje komendy: „Czapkę - zdejmij!”, po której wszyscy ślubujący zdejmują prawą ręką nakrycia głowy, przekładają je do swobodnie opuszczonej ręki lewej i trzymają wewnętrzną stroną do siebie, orzełkiem do przodu, kciuk lewej ręki wyciągnięty do przodu, a następnie: „Pododdziały na prawo - patrz!”, „Do - ślubowania!”;

5) na komendę: „Do - ślubowania!”:

a) sztandarowy salutuje sztandarem,

b) funkcjonariusze składający ślubowanie na sztandar kierują wyprostowane prawe ręce z palcami ułożonymi jak do salutowania w kierunku górnej części drzewca,

c) pozostali ślubujący funkcjonariusze podnoszą prawą rękę w bok w taki sposób, by przedramię było skierowane pionowo do góry z dłonią na wysokości oczu, zwróconą w przód, z palcami ułożonymi jak do salutowania;

6) po wykonaniu czynności określonych w ppkt 5 przyjmujący ślubowanie odczytuje kolejne frazy roty ślubowania, a składający ślubowanie powtarzają je głośno i wyraźnie;

7) po złożeniu ślubowania dowódca uroczystości podaje komendy: „Po - ślubowaniu!”, po której składający ślubowanie funkcjonariusze opuszczają rękę, następnie „Czapkę - włóż!”, po której zakładają nakrycia głowy, a następnie „Pododdziały - baczność!”, „Wyróżnieni funkcjonariusze do szyku - marsz!”;

8) po wstąpieniu funkcjonariuszy dowódca uroczystości podaje komendy: „Pododdziały na prawo - patrz!”, „Poczet sztandarowy do szyku - marsz!”;

9) po wstąpieniu pocztu sztandarowego do szyku przyjmujący ślubowanie wypowiada zwrot: „Witam w szeregach Straży Granicznej”. Dowódca uroczystości podaje komendy kończące ceremonię ślubowania: „Pododdziały - baczność!”, „Pododdziały - spocznij!”.

7. Jeśli podpisanie aktów ślubowania odbywa się w trakcie ceremonii ślubowania, organizator odczytuje kolejno stopnie, imiona i nazwiska funkcjonariuszy składających ślubowanie, a wywołany funkcjonariusz podchodzi i podpisuje akt ślubowania.

8. Po zakończeniu ceremonii ślubowania zaproszeni goście wygłaszają okolicznościowe przemówienia.

9. Dalszy przebieg apelu, w tym defilada i zakończenie uroczystości, odbywa się zgodnie z ceremoniałem Straży Granicznej.

Załącznik nr 38)

WZÓR AKTU ŚLUBOWANIA




1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2708).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1746), które weszło w życie z dniem 1 października 2023 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 20 czerwca 2002 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1696), które weszło w życie z dniem 2 stycznia 2011 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-09
  • Data wejścia w życie: 2024-04-09
  • Data obowiązywania: 2024-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA