REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 533

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2023 r. poz. 2298) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1549, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 22a po wyrazach „2025 r.” dodaje się wyrazy „ , z wyjątkiem wniosków o płatność składanych przez Agencję, które składa się do dnia 15 września 2025 r.”;

2) w § 26 w ust. 2 po wyrazach „2024 r.” dodaje się wyrazy „ , z wyjątkiem wniosków o przyznanie pomocy technicznej składanych przez Agencję, które składa się do dnia 29 listopada 2024 r.”;

3) w § 32a liczbę „2021” zastępuje się liczbą „2023”.

§ 2. [Stosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia]

1. Do przyznawania pomocy, o której mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi zawarciem umowy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Do wypłaty pomocy, o której mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w sprawach, w których zawarto umowy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: C. Siekierski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2706).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 107 i 2115, z 2018 r. poz. 2368, z 2020 r. poz. 1101 oraz z 2022 r. poz. 1420 i 2442.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA