REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 536

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 8 kwietnia 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1665 oraz z 2023 r. poz. 744) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia „WYKAZ SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH Z PODZIAŁEM NA GRUPY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 32 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII”:

a) w części 1 „SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY I-P” w tabeli uchyla się lp. 51,

b) w części 2 „SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY II-P” w tabeli:

- lp. 19 otrzymuje brzmienie:

19

KETAMINA


2-(2-chlorofenylo)-2-(metyloamino)-cykloheksanon


- dodaje się lp. 77 i 78 w brzmieniu:

77

3-MMC

3-metylometkatynon

1-(3-metylofenylo)-2-

-(metyloamino)propan-1-on

78

ADB-BUTINACA


N-[1-(aminokarbonylo)-2,2-

-dimetylopropylo]-1-butylo-1H-

-indazolo-3-karboksyamid

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia „WYKAZ ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH Z PODZIAŁEM NA GRUPY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 31 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII, ORAZ ZE WSKAZANIEM ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH GRUPY IV-N DOPUSZCZONYCH DO STOSOWANIA W LECZNICTWIE ZWIERZĄT ZGODNIE Z ART. 33 UST. 2 TEJ USTAWY” w części 1 „ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY I-N” w tabeli dodaje się lp. 208-210 w brzmieniu:

208

ETAZEN


2-[(4-etoksyfenylo)metylo]-N,N-

-dietylo-1H-benzimidazolo-1-

-etanoamina

209

2-METYLO-AP-237

2-MAP

1-[2-metylo-4-(3-fenylo-2-propen-1-

-ylo)-1-piperazynylo]-1-butanon

210

ETONITAZEPINA


2-[(4-etoksyfenylo)metylo]-5-nitro-1-

-(2-pirolidyn-1-yloetylo)-1H-

-benzimidazol

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia „WYKAZ NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH”:

a) w części 1 „Wykaz nowych substancji psychoaktywnych z określeniem ich nazw i oznaczeń chemicznych” w tabeli:

- uchyla się lp. 50,

- dodaje się lp. 58 w brzmieniu:

58

1V-LSD

Dietyloamid kwasu 1-walerylo-

(6aR,9R)-N,N-dietylo-7-metylo-4--d-lizergowego

-pentanoilo-4,6,6a,7,8,9-
-heksahydroindolo[4,3-fg]chinolino-
-9-karboksyamid

b) dodaje się część 8 w brzmieniu:

8. Pochodne arylocykloheksyloaminy - grupa VII-NPS

Każdy związek pochodzący od arylocykloheksyloaminy zawierający w strukturze cząsteczki element A (którego szczegółowa budowa jest określona w punkcie 8.1) połączony z elementem B (którego szczegółowa budowa jest określona w punkcie 8.2), o maksymalnej łącznej masie cząsteczkowej 500 u, oraz sole tych związków, o ile ich istnienie jest możliwe.


8.1. ELEMENT A

a) element A może zawierać następujące układy cykliczne: fenyl-, pirolil-, pirydyl-, tiofuranyl-, furyl-, mety-lenodioksyfenyl-, etylenodioksyfenyl-, dihydrobenzofuranyl-, benzotiofenyl-.

Układy cykliczne elementu A:


b) atom wodoru w układach cyklicznych elementu A, o których mowa w lit. a, może być podstawiony w dowolnej pozycji (jednej lub kilku) podstawnikiem R w postaci atomu fluoru, chloru, bromu, jodu lub następujących grup: hydroksylowej, tiolowej, alkilowej (zawierającej do 6 atomów węgla, tj. do C6), alkoksylowej (do C6), alkilosulfanylowej (do C6), aminowej, przy czym możliwe jest utworzenie połączenia między podstawnikiem R a pierścieniem cykloheksylowym elementu B prowadzące do powstania układu cyklicznego. Tak utworzone układy cykliczne mogą zawierać do sześciu atomów (nie licząc atomów wodoru).

8.2. ELEMENT B:

a) podstawnikami R1 i R2, zlokalizowanymi przy atomie azotu, mogą być atom wodoru lub następujące grupy: alkilowa (do C6), cykloalkilowa (do C6), alkenylowa (do C6), alkinylowa (do C6). Ponadto podstawniki te mogą tworzyć układ cykliczny, w którym atom azotu jest zawarty w strukturze pierścienia pirolilowego, pirolidynylowego, piperydynylowego, morfolinylowego. Tak utworzone układy cykliczne mogą zawierać atomy węgla, tlenu, azotu, przy czym liczba atomów w pierścieniu może wynosić do siedmiu atomów. Układy cykliczne mogą być dalej podstawione, o ile jest to chemicznie możliwe, atomami: wodoru, fluoru, chloru, bromu, jodu lub następującymi grupami: hydroksylową, alkilową (do C6), fenylową. Wyżej wymienione podstawniki R1 i R2 mogą być dalej podstawione w każdej możliwej kombinacji, o ile jest to chemicznie możliwe, atomami lub połączeniami atomów węgla, wodoru, azotu, tlenu. Otrzymane w ten sposób nowe podstawniki mogą mieć najdłuższy łańcuch zawierający maksymalnie do dziewięciu atomów (nie licząc atomów wodoru i atomów w układzie cyklicznym),

b) podstawnikiem R3 może być (w dowolnej pozycji - jednej lub kilku) atom wodoru lub grupa alkilowa (do C6), alkoksylowa (do C6), hydroksylowa, fenyloalkilowa (w łańcuchu alkilowym C1 do C4), grupa okso.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. W. Konieczny


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 21 marca 2024 r. pod numerem 2024/162/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-10
  • Data wejścia w życie: 2024-04-25
  • Data obowiązywania: 2024-04-25

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA