REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 600

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)

z dnia 16 kwietnia 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89 i 1607 oraz z 2019 r. poz. 2468) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 11 w pkt 1 w lit. b i w pkt 2 w lit. e, w § 10 w ust. 2 w pkt 2 oraz w § 25 w ust. 2 w pkt 3, w ust. 4 w pkt 3 i w ust. 7 w pkt 4 wyrazy „ustalony w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy” zastępuje się wyrazami „ustalone w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy albo nazwę i symbol cyfrowy zawodu ustalone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, jeżeli zawód jest ujęty tylko w tej klasyfikacji”;

2) w § 6 w pkt 6 wyrazy „dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu” zastępuje się wyrazami „dyplom ukończenia studiów na kierunku związanym z zawodem”;

3) w § 8 w ust. 2 uchyla się pkt 2;

4) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Absolwenci szkół ponadpodstawowych, dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych działających w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., dających wykształcenie średnie albo średnie branżowe i kształcących w zawodzie, z zakresu którego przeprowadza się egzamin czeladniczy, oraz absolwenci uczelni na kierunku studiów w zakresie odpowiadającym zakresowi zawodu, w którym zdają egzamin czeladniczy, mogą być zwolnieni ze zdawania niektórych tematów etapu teoretycznego tego egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z danego tematu oceny wpisanej na świadectwie lub dyplomie ukończenia szkoły lub dyplomie ukończenia studiów.”;

5) w § 25 w ust. 2 w pkt 17 i w ust. 7 w pkt 7 skreśla się wyrazy „przypisanym do kwalifikacji pełnej lub kwalifikacji cząstkowej”;

6) w § 27:

a) w ust. 1 wyrazy „(symbol IRz-II/1)” zastępuje się wyrazami „(symbol IRz - SC/1)”,

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „w lewym dolnym rogu” dodaje się wyrazy „pierwszej strony”,

- w pkt 1 w lit. a uchyla się tiret pierwsze,

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) świadectw czeladniczych wydawanych osobom, które zdały egzamin czeladniczy z zakresu kwalifikacji rzemieślniczej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na podstawie art. 37 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - znak graficzny PRK dla kwalifikacji cząstkowej odpowiednio do poziomu PRK, jaki został określony dla danej kwalifikacji rzemieślniczej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 25 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.”,

c) w ust. 3 wyrazy „(symbol IRz-II/2)” zastępuje się wyrazami „(symbol IRz - DM/1)”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Izba rzemieślnicza nadrukowuje znak graficzny PRK dla kwalifikacji cząstkowej w lewym dolnym rogu pierwszej strony dyplomu mistrzowskiego, w sposób uniemożliwiający zatarcie lub zmianę, w odniesieniu do dyplomów mistrzowskich wydawanych osobom, które zdały egzamin mistrzowski z zakresu kwalifikacji rzemieślniczej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na podstawie art. 37 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - odpowiednio do poziomu PRK, jaki został określony dla danej kwalifikacji rzemieślniczej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 25 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.”,

e) w ust. 5 wyrazy „(symbol IRz-II/3)” zastępuje się wyrazami „(symbol IRz - Z/1)”;

7) w § 28:

a) uchyla się ust. 1-6,

b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. W świadectwie czeladniczym, dyplomie mistrzowskim i zaświadczeniu o zdaniu egzaminu sprawdzającego, w miejscu przeznaczonym na wpisanie nazwy i symbolu cyfrowego zawodu, wpisuje się nazwę zawodu i symbol cyfrowy zawodu ustalone w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy albo nazwę i symbol cyfrowy zawodu ustalone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, jeżeli zawód jest ujęty tylko w tej klasyfikacji.”,

c) uchyla się ust. 8,

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Świadectwa czeladnicze, dyplomy mistrzowskie i zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego są drukami ścisłego zarachowania.”;

8) w § 30:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku gdy w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia określono wzór dokumentu, który jest zgodny z wzorem obowiązującym w dniu wydania oryginału dokumentu, duplikat wydaje się na druku według wzoru obowiązującego dla tego dokumentu określonego odpowiednio w załączniku nr 1-3 do rozporządzenia.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. W przypadku gdy w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia nie określono wzoru dokumentu, który byłby zgodny z wzorem obowiązującym w dniu wydania oryginału dokumentu, którego duplikat ma być wydany, duplikat wydaje się na blankiecie duplikatu (symbol IRz - D/1) według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia. Na duplikacie umieszcza się informacje zgodne z treścią oryginału danego dokumentu. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii.

3b. Na pierwszej stronie duplikatu u góry umieszcza się wyraz „Duplikat”, a na końcu dokumentu dodaje wyrazy „oryginał podpisali” i wymienia nazwiska osób, które podpisały oryginał dokumentu, którego duplikat jest wydawany, lub stwierdza nieczytelność podpisów oraz wpisuje się datę wydania duplikatu i opatruje odciskiem pieczęci urzędowej - w przypadku duplikatu świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego albo pieczęci izby rzemieślniczej - w przypadku duplikatu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego.”,

c) uchyla się ust. 4;

9) po § 30 dodaje się § 30a w brzmieniu:

„§ 30a. Informacje ogólne dotyczące wydawania świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego, zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego, suplementu do świadectwa czeladniczego i suplementu do dyplomu mistrzowskiego oraz duplikatu świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego i zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego, a także opis zabezpieczeń przed fałszerstwem dokumentów publicznych, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.”;

10) załączniki nr 1-3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia;

11) dodaje się załączniki nr 6 i 7 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 4 i 5 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Przepisy przejściowe]

Do dnia 12 lipca 2024 r.:

1) izby rzemieślnicze mogą wydawać świadectwa czeladnicze, dyplomy mistrzowskie i zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego, a także duplikaty tych dokumentów, na drukach według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych i zgodnie z przepisami dotychczasowymi;

2) osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego lub egzaminu mistrzowskiego do wniosku, o którym mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 niniejszego rozporządzenia, dołącza również jedną fotografię o wymiarach 35 × 45 mm.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji: B. Nowacka


1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).

Załącznik 1. [ŚWIADECTWO CZELADNICZE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji
z dnia 16 kwietnia 2024 r. (Dz. U. poz. 600)

Załącznik nr 1

ŚWIADECTWO CZELADNICZEZałącznik 2. [DYPLOM MISTRZOWSKI]

Załącznik nr 2

DYPLOM MISTRZOWSKI


Załącznik 3. [ZAŚWIADCZENIE O ZDANIU EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO]

Załącznik nr 3

ZAŚWIADCZENIE O ZDANIU EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO


Załącznik 4. [WZÓR]

Załącznik nr 4

WZÓRZałącznik 5. [INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA ŚWIADECTWA CZELADNICZEGO, DYPLOMU MISTRZOWSKIEGO, ZAŚWIADCZENIA O ZDANIU EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO, SUPLEMENTU DO ŚWIADECTWA CZELADNICZEGO I SUPLEMENTU DO DYPLOMU MISTRZOWSKIEGO ORAZ DUPLIKATU ŚWIADECTWA CZELADNICZEGO, DYPLOMU MISTRZOWSKIEGO I ZAŚWIADCZENIA O ZDANIU EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO, A TAKŻE OPIS ZABEZPIECZEŃ PRZED FAŁSZERSTWEM DOKUMENTÓW PUBLICZNYCH]

Załącznik nr 5

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA ŚWIADECTWA CZELADNICZEGO, DYPLOMU MISTRZOWSKIEGO, ZAŚWIADCZENIA O ZDANIU EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO, SUPLEMENTU DO ŚWIADECTWA CZELADNICZEGO I SUPLEMENTU DO DYPLOMU MISTRZOWSKIEGO ORAZ DUPLIKATU ŚWIADECTWA CZELADNICZEGO, DYPLOMU MISTRZOWSKIEGO I ZAŚWIADCZENIA O ZDANIU EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO, A TAKŻE OPIS ZABEZPIECZEŃ PRZED FAŁSZERSTWEM DOKUMENTÓW PUBLICZNYCH

I. Informacje ogólne dotyczące wydawania świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego, zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego, suplementu do świadectwa czeladniczego i suplementu do dyplomu mistrzowskiego oraz duplikatu świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego i zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego

1. Świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski i zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego oraz duplikaty tych dokumentów drukuje się dwustronnie na papierze bez wybielacza optycznego zadrukowanym tłem giloszowym z literami „RP” oraz logo zawierającym napis „RZEMIOSŁO” w następujących kolorach:

1) zielonym - w przypadku świadectwa czeladniczego,

2) ciemnoczerwonym - w przypadku dyplomu mistrzowskiego,

3) jasnoniebieskim - w przypadku zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego,

4) jasnoszarym - w przypadku duplikatu świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego i zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego

- według wzorów tych dokumentów określonych odpowiednio w załącznikach nr 1-3 i 6 do rozporządzenia.

2. Suplement do świadectwa czeladniczego i suplement do dyplomu mistrzowskiego drukuje się dwustronnie na papierze białym, bez tła giloszowego.

3. Świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski i zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego oraz duplikaty tych dokumentów, a także suplement do świadectwa czeladniczego i suplement do dyplomu mistrzowskiego, mają format A4.

4. Margines gilosza wynosi 15 mm z każdej strony od krawędzi świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego i zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego oraz duplikatów tych dokumentów.

5. Świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski i zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego oraz duplikaty tych dokumentów drukuje się na papierze o gramaturze 120 g/m2.

6. Suplement do świadectwa czeladniczego i suplement do dyplomu mistrzowskiego drukuje się na papierze offsetowym o gramaturze nie mniejszej niż 80 g/m2.

7. Świadectwo czeladnicze i dyplom mistrzowski opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorach druków pieczęcią urzędową izby rzemieślniczej, przy której została powołana komisja, o średnicy 36 mm.

8. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego opatruje się w miejscu oznaczonym we wzorze druku pieczęcią izby rzemieślniczej.

II. Opis zabezpieczeń przed fałszerstwem dokumentów publicznych kategorii trzeciej: świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego i zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego oraz duplikatu świadectwa czeladniczego, duplikatu dyplomu mistrzowskiego i duplikatu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego

1. Zabezpieczenia w papierze:

1) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym;

2) znak wodny dwutonowy;

3) włókna zabezpieczające widoczne w świetle widzialnym: czerwone, niebieskie i żółte (które wykazują luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym w kolorze żółtym);

4) włókna zabezpieczające widoczne w promieniowaniu ultrafioletowym: dwukolorowe w kolorze żółto-niebieskim, niebieskie i żółte (które są widoczne również w świetle widzialnym w kolorze żółtym);

5) papier uczulony na działanie odczynników chemicznych.

2. Zabezpieczenia w druku (awers):

1) technika druku: offset;

2) tło giloszowe;

3) mikrodruki pozytywowe o treści „RZECZPOSPOLITAPOLSKA”, umiejscowione poniżej górnej ramki giloszowej i nad dolną ramką giloszową;

4) element graficzny (ramka) wykonany farbą specjalną, aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym, wykazującą luminescencję w kolorze zielonym;

5) oznaczenie indywidualne wykonane techniką druku typograficznego z zastosowaniem farby specjalnej, aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym w kolorze zielonym, a w świetle widzialnym w kolorze czarnym.

3. Zabezpieczenia w druku (rewers):

1) technika druku: offset;

2) tło giloszowe;

3) element wykonany farbą irydyscentną transparentną o metaliczno-perłowym połysku, który charakteryzuje się zmienną intensywnością zależną od kąta obserwacji.

4. Personalizacja dokumentu wykonana z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innej równoważnej, której środek kryjący będzie zapewniał trwałą integrację z podłożem.

5. Oznaczenie indywidualne wykonane przez producenta druku albo blankietu dokumentu publicznego na pierwszej stronie tego druku albo blankietu, w prawej dolnej jego części, techniką druku typograficznego z zastosowaniem farby specjalnej, widocznej w świetle widzialnym oraz aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym.

6. Na oznaczenie indywidualne dla:

1) świadectwa czeladniczego składa się symbol „CZ” i siedmiocyfrowy numer poprzedzony spacją;

2) dyplomu mistrzowskiego składa się symbol „DM” i siedmiocyfrowy numer poprzedzony spacją;

3) zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego składa się symbol „Z” i siedmiocyfrowy numer poprzedzony spacją;

4) duplikatu składa się symbol „D” i siedmiocyfrowy numer poprzedzony spacją.

7. Obok oznaczenia indywidualnego, z lewej jego strony, producent druku albo blankietu dokumentu publicznego umieszcza skrót nazwy producenta tego druku albo blankietu, według schematu:

1) od czterech do siedmiu liter oznaczających skrót nazwy producenta druku albo blankietu dokumentu publicznego, które umieszcza w miejscu oznaczonym we wzorze symbolem XXXX,

2) cztery cyfry oznaczające rok produkcji druku albo blankietu dokumentu publicznego, które umieszcza w miejscu oznaczonym we wzorze symbolem YYYY

- przy czym skrót nazwy producenta druku albo blankietu dokumentu publicznego i rok produkcji są oddzielone przecinkiem i wykonane w technice druku: offset.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA