REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 615

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 618f § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 37) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) stawki wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd lub organ postępowania przygotowawczego za wykonaną pracę;

2) taryfy zryczałtowane dla biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami;

3) sposób dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii.

§ 2. [Stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd lub organ postępowania przygotowawczego za każdą godzinę pracy]

Stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd lub organ postępowania przygotowawczego za każdą godzinę pracy, zwana dalej „stawką”, wynosi - w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii, a także w zależności od nakładu pracy oraz warunków, w jakich opracowano opinię - od 1,67 % do 2,36 % kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa, zwanej dalej „kwotą bazową”.

§ 3. [Stawka w przypadku biegłych posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora w zakresie sztuki]

1. W przypadku biegłych posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora w zakresie sztuki stawka wynosi 5,13 %.

2. W przypadku biegłych posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki stawka wynosi 4,02 %.

3. W przypadku biegłych posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki stawka wynosi 3,33 %.

§ 4. [Podwyższenie stawki w przypadku biegłego, który w zakresie posiadanych wiadomości specjalnych wykonuje działalność zawodową lub naukowo-badawczą za granicą]

W przypadku biegłego, który w zakresie posiadanych wiadomości specjalnych wykonuje działalność zawodową lub naukowo-badawczą za granicą, stawka może być podwyższona do wysokości nie wyższej niż 95 % kwoty bazowej.

§ 5. [Porozumienie co do wysokości przewidywanego wynagrodzenia za wydanie opinii]

Jeżeli w związku z powołaniem biegłego, o którym mowa w § 4, jest z nim zawierane porozumienie co do wysokości przewidywanego wynagrodzenia za wydanie opinii, wysokość tego wynagrodzenia nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem stawki określonej w § 4.

§ 6. [Podwyższenie stawki w przypadku gdy problem będący przedmiotem opinii jest złożony]

W przypadku gdy problem będący przedmiotem opinii jest złożony, stawka może być podwyższona do 50 %, jeżeli biegły posiada dyplom ukończenia studiów wyższych lub dyplom mistrzowski.

§ 7. [Stawka w przypadku biegłych z zakresu daktylologii]

1. W przypadku biegłych z zakresu daktylologii, wzywanych przez sąd lub organ postępowania przygotowawczego w razie potrzeby przesłuchania osób, które trwale lub okresowo doświadczają trudności w komunikowaniu się i posługują się językiem migowym, systemem językowo-migowym lub sposobem komunikowania się osób głuchoniewidomych, stawka wynosi:

1) 2,21 % za tłumaczenie z języka migowego oraz z innych środków komunikowania;

2) 2,88 % za tłumaczenie na język migowy oraz na inne środki komunikowania.

2. W przypadku biegłych z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej, wzywanych przez sąd lub organ postępowania przygotowawczego w razie potrzeby przesłuchania osób mających problemy z komunikacją werbalną, stawka wynosi 2,88 %.

§ 8. [Podwyższenie stawki biegłego z zakresu daktylologii]

Stawka biegłego, o którym mowa w § 7, może być podwyższona, jednak nie więcej niż o 50 %, w razie przesłuchiwania osoby podczas badania jej stanu psychicznego albo przesłuchiwania osoby z udziałem innych biegłych.

§ 9. [Postępowanie w przypadkach, o których mowa w art. 193 § 3 Kodeksu postępowania karnego]

W przypadkach, o których mowa w art. 193 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, zwanej dalej „k.p.k.”, gdy jednym z powołanych biegłych jest biegły, o którym mowa w § 4, wynagrodzenie pozostałych biegłych może być podwyższone do czterokrotności wynagrodzenia ustalonego zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

§ 10. [Odpowiednie stosowanie przepisu § 9]

Przepis § 9 stosuje się odpowiednio w przypadku powołania biegłych z zakresu tej samej specjalności.

§ 11. [Wynagrodzenie za wykonaną pracę biegłych z dziedziny medycyny]

1. Wynagrodzenie za wykonaną pracę biegłych z dziedziny medycyny, w zakresie czynności opisanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, określa się według stawki albo taryfy zryczałtowanej wskazanej w tym załączniku.

2. Wynagrodzenie za wykonaną pracę biegłych z dziedziny geodezji i kartografii, w zakresie czynności opisanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, określa się według stawki albo taryfy zryczałtowanej wskazanej w tym załączniku.

§ 12. [Dokumentowanie przez biegłego wydatków niezbędnych dla wydania opinii]

Poniesione przez biegłego wydatki niezbędne dla wydania opinii, w tym w szczególności wydatki materiałowe, amortyzację aparatury badawczej oraz koszty dojazdu na miejsce wykonania czynności, biegły dokumentuje za pomocą faktur lub rachunków albo kopii tych dokumentów.

§ 13. [Stosowanie przepisów rozporządzenia do opinii, za które biegły nie otrzymał wynagrodzenia]

Do opinii, za które biegły nie otrzymał wynagrodzenia przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 14. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2049, z 2018 r. poz. 1308 oraz z 2019 r. poz. 347).

§ 15. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: A. Bodnar

Załącznik 1. [TARYFA ZRYCZAŁTOWANA WYNAGRODZENIA BIEGŁYCH Z DZIEDZINY MEDYCYNY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 17 kwietnia 2024 r. (Dz. U. poz. 615)

Załącznik nr 1

TARYFA ZRYCZAŁTOWANA WYNAGRODZENIA BIEGŁYCH Z DZIEDZINY MEDYCYNY

Lp.

Określenie czynności

Procent kwoty bazowej

1

2

3

1

Określenie inwalidztwa, niepełnosprawności lub niezdolności do pracy oraz ich stopnia

2,78-11,081)

2

Ocena zdolności do odbycia kary pozbawienia wolności

3,89-13,991)

3

Stwierdzenie uszkodzeń ciała i ich kwalifikacja, ustalenie obcowania płciowego, stwierdzenie dziewictwa, ciąży, przebytego porodu, zakażenia wenerycznego

2,49-5,681)

4

Badanie zdolności płodzenia, łącznie z badaniem nasienia (w razie konieczności powtórzenia badania stawkę podwyższa się o 100 %)

4,71-6,931)

5

Oględziny zewnętrzne zwłok i szczątków ludzkich w miejscu ich znalezienia

5,13-18,701)

6

Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok świeżych - w zależności od warunków przeprowadzenia, zakresu badań i stanu zwłok

8,73-28,381)

7

Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok rozkładających się, przeobrażonych i ekshumowanych, a także oględziny i sekcja wykonywane w warunkach wyjątkowo trudnych

12,19-37,661)

8

Badanie stanu zdrowia psychicznego:1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii

2,49-6,091)


2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią

6,65-13,991)


3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią

15,92-33,781)

9

Badanie psychologiczne:1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii

2,49-6,091)


2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią

6,65-13,991)


3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią

15,92-33,781)

10

Badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu:1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii

2,49-6,091)


2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią

6,65-13,991)


3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią

15,92-33,781)

11

Wydanie opinii wyłącznie na podstawie akt sprawy

6,65-28,251)


1) W zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii, a także w zależności od nakładu pracy oraz warunków, w jakich opracowano opinię.


Załącznik 2. [TARYFA ZRYCZAŁTOWANA ZA TYPOWE CZYNNOŚCI TECHNICZNE BIEGŁYCH Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII]

Załącznik nr 2

TARYFA ZRYCZAŁTOWANA ZA TYPOWE CZYNNOŚCI TECHNICZNE BIEGŁYCH Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Lp.

Określenie czynności

Jednostka

Procent kwoty bazowej za jednostkę

1

2

3

4

1

Badanie ksiąg wieczystych oraz akt w archiwach państwowych:
1) za pierwszą księgę lub za pierwsze akta nieruchomości

nieruchomość

4,02


2) za każdą następną księgę lub każde następne akta

nieruchomość

1,94

2

Wyciągi danych z operatu ewidencji gruntów:

- sporządzenie wypisu z rejestru gruntów:

1) za pierwszą działkę

2) za każdą następną działkę

- sporządzenie wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej wraz z rozliczeniem powierzchni działek wykazanych w księgach wieczystych:

3) za pierwszą działkę

4) za każdą następną działkę
działka

1,53


działka

0,14


działka

28,66


działka

2,91

3

Uzyskanie niezbędnych danych z państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego:
1) do 4 punktów granicznych i punktów osnowy geodezyjnej

ryczałt

6,09


2) za każdy następny punkt graniczny i punkt osnowy geodezyjnej

punkt

0,42

4

Ustalenie granic nieruchomości:

1) do 4 punktów granicznych

2) za każdy następny punkt graniczny na podstawie danych geodezyjno-kartograficznych

3) za każdy następny punkt graniczny na podstawie oświadczeń stron
ryczałt

38,35


punkt

2,91


punkt

1,25

5

Pomiar sytuacyjny i opracowanie jego wyników oraz sporządzenie mapy:
1) dla powierzchni do 0,50 ha

ryczałt

67,70


2) dla powierzchni powyżej 0,50 do 1,00 ha

ryczałt

85,13


3) dla powierzchni powyżej 1,00 ha do 3,00 ha

ryczałt

101,89


4) dla powierzchni powyżej 3,00 ha do 5,00 ha

ryczałt

126,52


5) za każdy następny hektar

1 ha

15,10

6

Podział nieruchomości:

- opracowanie wstępnego projektu podziału na kopii mapy:

1) podział na dwie działki

2) za każdą następną działkę

- obliczenie i wyznaczenie w terenie projektu podziału:

3) podział na dwie działki

4) za każdą następną działkę
ryczałt

18,83


działka

2,91


ryczałt

85,13


działka

9,55

7

Inne prace geodezyjno-kartograficzne:

- skartowanie i opisanie na mapie granic ustalonych w postępowaniu

1) do 4 punktów granicznych

2) za każdy następny punkt graniczny

- skartowanie i opisanie na mapie projektu podziału nieruchomości:

rozgraniczeniowym:

3) podział na dwie działki

4) za każdą następną działkę

5) za pomiar i sporządzenie szkicu sytuacyjnego do różnych celów stosuje się stawki określone w lp. 5 z zastosowaniem współczynnika 0,5
ryczałt

12,74


punkt

1,94


ryczałt

31,84


działka

2,91


-

-

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-23
  • Data wejścia w życie: 2024-04-24
  • Data obowiązywania: 2024-04-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA