REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 627

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1144, 1532 i 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) stawki wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd za wykonaną pracę;

2) taryfy zryczałtowane dla biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami;

3) sposób dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii.

§ 2. [Stawka wynagrodzenia biegłego]

Stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd za każdą godzinę pracy, zwana dalej „stawką”, wynosi - w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii, a także w zależności od nakładu pracy oraz warunków, w jakich opracowano opinię - od 1,67 % do 2,36 % kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa, zwanej dalej „kwotą bazową”.

§ 3. [Wysokość stawki w przypadku biegłych posiadających tytuły naukowe]

1. W przypadku biegłych posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora w zakresie sztuki stawka wynosi 5,13 %.

2. W przypadku biegłych posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki stawka wynosi 4,02 %.

3. W przypadku biegłych posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki stawka wynosi 3,33 %.

§ 4. [Wysokość stawki w przypadku problemów będących przedmiotem opinii szczególnie złożonych]

W przypadku gdy problem będący przedmiotem opinii jest szczególnie złożony, stawka może być podwyższona do 50 %.

§ 5. [Wysokość stawki w przypadku biegłych z zakresu daktylologii]

W przypadku biegłych z zakresu daktylologii, wzywanych przez sąd w razie konieczności przesłuchania osób, które trwale lub okresowo doświadczają trudności w komunikowaniu się i posługują się językiem migowym, systemem językowo-migowym lub sposobem komunikowania się osób głuchoniewidomych, stawka wynosi:

1) 2,21 % za tłumaczenie z języka migowego oraz z innych środków komunikowania;

2) 2,88 % za tłumaczenie na język migowy oraz na inne środki komunikowania.

§ 6. [Możliwość podwyższenia stawki biegłego z zakresu daktylologii]

Stawka biegłego, o którym mowa w § 5, może być podwyższona, jednak nie więcej niż o 50 %, w razie przesłuchiwania osoby podczas badania jej stanu psychicznego albo przesłuchiwania osoby z udziałem innych biegłych.

§ 7. [Wysokość stawki w przypadku biegłych z dziedziny medycyny]

1. Wynagrodzenie za wykonaną pracę biegłych z dziedziny medycyny, w zakresie czynności opisanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, określa się według stawki albo taryfy zryczałtowanej wskazanej w tym załączniku.

2. Wynagrodzenie za wykonaną pracę biegłych z dziedziny geodezji i kartografii, w zakresie czynności opisanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, określa się według stawki albo taryfy zryczałtowanej wskazanej w tym załączniku.

§ 8. [Regulacje dotyczące wydatków poniesionych przez biegłego dla wydania opinii]

Poniesione przez biegłego wydatki niezbędne dla wydania opinii, w szczególności wydatki materiałowe, amortyzację aparatury badawczej oraz koszty dojazdu na miejsce wykonania czynności, biegły dokumentuje za pomocą faktur lub rachunków albo kopii tych dokumentów.

§ 9. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do opinii, które zostały zlecone przez sąd przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i zostały wydane w terminie wskazanym przez ten sąd w postanowieniu o przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłego, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 10. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 989).

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: A. Bodnar

Załącznik 1. [TARYFA ZRYCZAŁTOWANA WYNAGRODZENIA BIEGŁYCH Z DZIEDZINY MEDYCYNY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 17 kwietnia 2024 r. (Dz. U. poz. 627)

Załącznik nr 1

TARYFA ZRYCZAŁTOWANA WYNAGRODZENIA BIEGŁYCH Z DZIEDZINY MEDYCYNY

Lp.

Określenie czynności

Procent kwoty bazowej

1

2

3

1

Określenie inwalidztwa, niepełnosprawności lub niezdolności do pracy oraz ich stopnia

2,78-11,081)

2

Stwierdzenie uszkodzeń ciała i ich kwalifikacja, ustalenie obcowania płciowego, stwierdzenie dziewictwa, ciąży, przebytego porodu, zakażenia wenerycznego

2,49-5,681)

3

Badanie zdolności płodzenia, łącznie z badaniem nasienia (w razie konieczności powtórzenia badania stawkę podwyższa się o 100 %)

4,71-6,931)

4

Badanie stanu zdrowia psychicznego:1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii

2,49-6,091)


2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią

6,65-13,991)


3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią

15,92-33,781)

5

Badanie psychologiczne:1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii

2,49-6,091)


2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią

6,65-13,991)


3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią

15,92-33,781)

6

Badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu:1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii

2,49-6,091)


2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią

6,65-13,991)


3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią

15,92-33,781)

7

Wydanie opinii wyłącznie na podstawie akt sprawy

6,65-28,251)


1) W zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii, a także w zależności od nakładu pracy oraz warunków, w jakich opracowano opinię.

Załącznik 2. [TARYFA ZRYCZAŁTOWANA ZA TYPOWE CZYNNOŚCI TECHNICZNE BIEGŁYCH Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII]

Załącznik nr 2

TARYFA ZRYCZAŁTOWANA ZA TYPOWE CZYNNOŚCI TECHNICZNE BIEGŁYCH Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Lp.

Określenie czynności

Jednostka

Procent kwoty bazowej
za jednostkę

1

2

3

4

1

Badanie ksiąg wieczystych oraz akt w archiwach państwowych:

1) za pierwszą księgę lub za pierwsze akta nieruchomości

nieruchomość

4,02

2) za każdą następną księgę lub każde następne akta

nieruchomość

1,94

2

Wyciągi danych z operatu ewidencji gruntów:

- sporządzenie wypisu z rejestru gruntów:

1) za pierwszą działkę

działka

1,53

2) za każdą następną działkę

działka

0,14

- sporządzenie wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej wraz z rozliczeniem powierzchni działek wykazanych w księgach wieczystych:

3) za pierwszą działkę

działka

28,66

4) za każdą następną działkę

działka

2,91

3

Uzyskanie niezbędnych danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

1) do 4 punktów granicznych i punktów osnowy geodezyjnej

ryczałt

6,09

2) za każdy następny punkt graniczny i punkt osnowy geodezyjnej

punkt

0,42

4

Ustalenie granic nieruchomości:

1) do 4 punktów granicznych

ryczałt

38,35

2) za każdy następny punkt graniczny na podstawie danych geodezyjno-kartograficznych

punkt

2,91

3) za każdy następny punkt graniczny na podstawie oświadczeń stron

punkt

1,25

5

Pomiar sytuacyjny i opracowanie jego wyników oraz sporządzenie mapy:

1) dla powierzchni do 0,50 ha

ryczałt

67,70

2) dla powierzchni powyżej 0,50 do 1,00 ha

ryczałt

85,13

3) dla powierzchni powyżej 1,00 ha do 3,00 ha

ryczałt

101,89

4) dla powierzchni powyżej 3,00 ha do 5,00 ha

ryczałt

126,52

5) za każdy następny hektar

1 ha

15,10

6

Podział nieruchomości:

- opracowanie wstępnego projektu podziału na kopii mapy:

1) podział na dwie działki

ryczałt

18,83

2) za każdą następną działkę

działka

2,91

- obliczenie i wyznaczenie w terenie projektu podziału:

3) podział na dwie działki

ryczałt

85,13

4) za każdą następną działkę

działka

9,55

7

Inne prace geodezyjno-kartograficzne:

- skartowanie i opisanie na mapie granic ustalonych w postępowaniu rozgraniczeniowym:

1) do 4 punktów granicznych

ryczałt

12,74

2) za każdy następny punkt graniczny

punkt

1,94

- skartowanie i opisanie na mapie projektu podziału nieruchomości:

3) podział na dwie działki

ryczałt

31,84

4) za każdą następną działkę

działka

2,91

5) za pomiar i sporządzenie szkicu sytuacyjnego do różnych celów stosuje się stawki określone w lp. 5 z zastosowaniem współczynnika 0,5

-

-

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-24
  • Data wejścia w życie: 2024-04-25
  • Data obowiązywania: 2024-04-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA