REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 635

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytu w ramach Funduszu InvestEU

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2024 r. poz. 291) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz tryb udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „BGK”, pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytu, zwanej dalej „pomocą”, w ramach rządowego programu poręczeniowo-gwarancyjnego, o którym mowa w art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, z wykorzystaniem środków pochodzących z Funduszu InvestEU, o którym mowa w art. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/523 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiającego Program InvestEU i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/1017 (Dz. Urz. UE L 107 z 26.03.2021, str. 30, z późn. zm.2)), zwanego dalej „Funduszem InvestEU”.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) banku udzielającym kredytu - należy przez to rozumieć komercyjnego pośrednika finansowego w rozumieniu art. 2 pkt 168 rozporządzenia Komisji;

2) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Komisji;

3) rozporządzeniu Komisji - należy przez to rozumieć rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)).

§ 3. [Udzielenie gwarancji]

1. Gwarancja może być udzielona przez BGK bankowi udzielającemu kredytu.

2. Gwarancja jest udzielana w ramach Funduszu InvestEU, z wykorzystaniem regwarancji udzielanej przez Europejski Fundusz Inwestycyjny.

3. Gwarancja jest udzielana jako zabezpieczenie spłaty udzielonego przedsiębiorcy kredytu obrotowego lub inwestycyjnego wchodzącego w skład portfela kredytów, stanowiącego zbiór pojedynczych kredytów, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji udzielanych na określony czas oraz przeznaczenie tych kredytów określa umowa zawarta pomiędzy BGK a bankiem udzielającym kredytu.

4. Gwarancja obejmuje nie więcej niż 80 % pozostającej do spłaty kwoty kredytu.

§ 4. [Zabezpieczenie udzielonej gwarancji]

Zabezpieczenie udzielonej gwarancji stanowi weksel własny in blanco wystawiony przez przedsiębiorcę na rzecz BGK.

§ 5. [Całkowita kwota kredytów udzielonych przedsiębiorcy]

Całkowita kwota kredytów udzielonych przedsiębiorcy, objętych gwarancją, nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 56f ust. 3 rozporządzenia Komisji.

§ 6. [Zasady udzielenia pomocy przedsiębiorcy]

1. Pomoc jest udzielana przedsiębiorcy, zgodnie z art. 56d ust. 1-3, ust. 4 lit. b oraz art. 56f ust. 1 i 2 rozporządzenia Komisji.

2. Pomoc nie może być udzielona w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a, c i d, ust. 4 lit. c i ust. 5 oraz art. 56d ust. 5 rozporządzenia Komisji.

3. Pomoc nie może być udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

4. Pomoc podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną i pomocą de minimis udzieloną danemu przedsiębiorcy zgodnie z art. 8 rozporządzenia Komisji.

§ 7. [Sposób obliczania ekwiwalentu dotacji brutto]

Ekwiwalent dotacji brutto, o którym mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia Komisji, oblicza się w sposób określony w § 4 pkt 9 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2018 r. poz. 461).

§ 8. [Wniosek o udzielenie gwarancji]

1. Pomoc jest udzielana pod warunkiem złożenia przez przedsiębiorcę do banku udzielającego kredytu wniosku o udzielenie gwarancji.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. poz. 312 i 1704, z 2016 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 1338);

2) kwotę i przeznaczenie kredytu;

3) wysokość i termin obowiązywania gwarancji;

4) inne informacje wskazane przez bank udzielający kredytu, niezbędne do dokonania oceny wniosku, niestanowiące danych osobowych.

§ 9. [Dzień udzielenia pomocy]

Dniem udzielenia pomocy jest dzień udzielenia gwarancji.

§ 10. [Termin udzielenia pomocy]

Pomoc jest udzielana do dnia 30 czerwca 2027 r.

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2024 r.

Minister Finansów: A. Domański


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

2) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 2024/795 z 29.02.2024.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39, Dz. Urz. UE L 119 z 05.05.2023, str. 159 oraz Dz. Urz. UE L 167 z 30.06.2023, str. 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-25
  • Data wejścia w życie: 2024-04-26
  • Data obowiązywania: 2024-04-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA