REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 639

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 553), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1681) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 12 marca 2024 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje art. 48 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1681), który stanowi:

„Art. 48. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 6 lit. b, pkt 7 lit. f w zakresie art. 5 ust. 3b oraz lit. i w zakresie art. 5 ust. 4e oraz pkt 14 lit. d, które wchodzą w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia;

2) art. 1 pkt 7 lit. f w zakresie art. 5 ust. 3a oraz pkt 7 lit. m w zakresie art. 5 ust. 6ca pkt 1 lit. a, a także art. 22, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;

3) art. 1 pkt 3, pkt 7 lit. i w zakresie art. 5 ust. 4f-4i, lit. k, lit. m w zakresie art. 5 ust. 6ca pkt 1 lit. b i lit. n, pkt 12 w zakresie art. 5b4, pkt 20 lit. e, pkt 41 w zakresie art. 11zm-11zo oraz pkt 56, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia;

4) art. 1 pkt 64 w zakresie art. 43f ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, 2 i 4, a także art. 40 i art. 41, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2023 r.;

5) art. 1 pkt 2 lit. s, pkt 7 lit. c tiret drugie i lit. m w zakresie art. 5 ust. 6ca pkt 2, pkt 8 w zakresie art. 5a1 ust. 4, pkt 12 w zakresie art. 5b4 ust. 2 pkt 6, pkt 39 oraz pkt 47 lit. a tiret dziesiąte w zakresie art. 23 ust. 2 pkt 18b lit. l, art. 7 pkt 3, a także art. 8 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;

6) art. 1 pkt 51 w zakresie, w jakim dotyczy prosumenta wirtualnego energii odnawialnej, który wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2024 r.;

7) art. 1 pkt 2 lit. a, lit. b w zakresie art. 3 pkt 6c i 6d, lit. m i n, pkt 6 lit. c i d, pkt 7 lit. b w zakresie dodanych wyrazów „paliw gazowych” oraz lit. o i p, pkt 9 i 10, pkt 20 lit. d tiret szóste, pkt 24 lit. c i d, pkt 34 lit. a i b, pkt 35-37 oraz pkt 71 lit. a tiret piąte w zakresie art. 56 ust. 1 pkt 17a i 17b, tiret szóste i siódme oraz lit. f, a także art. 27 i art. 28, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2025 r.;

8) art. 1 pkt 6 lit. c i d, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.;

9) art. 19, który wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.”.

Marszałek Sejmu: S. Hołownia

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 21 marca 2024 r. (Dz. U. poz. 639)

USTAWA

z dnia 14 grudnia 2018 r.

o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa zasady udzielania wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji oraz wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) biomasa - biomasę w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, 1597, 1681 i 1762);

2) ciepło - ciepło w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266);

3) ciepło użytkowe w kogeneracji - ciepło użytkowe w kogeneracji w rozumieniu art. 3 pkt 34 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

3a) decyzja inwestycyjna - rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją albo podjęcie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, z wyłączeniem zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, polegających na uzyskiwaniu zezwoleń i wykonywaniu wstępnych studiów wykonalności, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

4) dystrybucja - dystrybucję w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

5) energia elektryczna z kogeneracji - energię elektryczną z kogeneracji w rozumieniu art. 3 pkt 36 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

6) energia elektryczna z wysokosprawnej kogeneracji - energię elektryczną z kogeneracji wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu art. 3 pkt 38 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

7) instalacja odnawialnego źródła energii - instalację odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;

8) istniejąca jednostka kogeneracji - jednostkę kogeneracji, w której wytworzenie energii elektrycznej po raz pierwszy nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2019 r. i zostało potwierdzone wydanym świadectwem pochodzenia z kogeneracji;

9) istniejąca mała jednostka kogeneracji - małą jednostkę kogeneracji, w której wytworzenie energii elektrycznej po raz pierwszy nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2019 r. i zostało potwierdzone wydanym świadectwem pochodzenia z kogeneracji;

10) jednostka kogeneracji - jednostkę kogeneracji w rozumieniu art. 3 pkt 35 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

11) mała jednostka kogeneracji - jednostkę kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW;

12) moc zainstalowana elektryczna - moc znamionową czynną:

a) generatora,

b) ogniwa paliwowego

- wyrażoną w [W] lub wielokrotnościach tej jednostki miary, osiąganą przy znamionowym współczynniku mocy cos φn;

13) modernizacja - proces inwestycyjny, którego celem jest odtworzenie stanu pierwotnego lub zmiana parametrów użytkowych lub technicznych jednostki kogeneracji, w czasie którego zainstalowano urządzenia wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w zmodernizowanej jednostce kogeneracji, wiążący się z poniesieniem kosztów inwestycyjnych nie mniejszych niż 25 %, ale nie większych niż 50 % jak na nową porównywalną jednostkę kogeneracji;

14) nowa jednostka kogeneracji - jednostkę kogeneracji, w czasie budowy której zainstalowano wyłącznie urządzenia wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tej jednostce, co do której decyzję inwestycyjną podjęto:

a) dla jednostek o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW - po dniu wygrania aukcji,

b) dla jednostek o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW - po dniu wygrania naboru;

15) nowa mała jednostka kogeneracji - małą jednostkę kogeneracji, w czasie budowy której zainstalowano wyłącznie urządzenia wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tej jednostce, przy czym wytworzenie po raz pierwszy energii elektrycznej nastąpiło nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2019 r.;

16) odbiorca - odbiorcę w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

17) odbiorca końcowy - odbiorcę końcowego w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

18) odnawialne źródło energii - odnawialne źródło energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;

19) operator rozliczeń - podmiot, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 311);

20) operator systemu dystrybucyjnego - operatora systemu dystrybucyjnego w rozumieniu art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

21) operator systemu przesyłowego - operatora systemu przesyłowego w rozumieniu art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

22) paliwa - paliwa w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

23) paliwa gazowe - paliwa gazowe w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, z wyłączeniem gazów:

a) powstałych w wyniku procesów zgazowania paliw stałych,

b) pozyskanych z odmetanowania kopalń,

c) koksowniczych,

d) innych odpadowych z procesów technologicznych;

24) paliwa stałe - stałe nośniki energii chemicznej;

25) płatnik opłaty kogeneracyjnej - operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego obliczającego opłatę kogeneracyjną;

26) premia gwarantowana - dopłatę do:

a) wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przez wytwórcę w:

- zmodernizowanej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW,

- istniejącej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW,

b) wytworzonej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przez wytwórcę w:

- nowej małej jednostce kogeneracji,

- znacznie zmodernizowanej małej jednostce kogeneracji,

- istniejącej małej jednostce kogeneracji,

- zmodernizowanej małej jednostce kogeneracji,

- istniejącej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego,

- zmodernizowanej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego;

27) premia gwarantowana indywidualna - dopłatę do wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przez wytwórcę w:

a) istniejącej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW,

b) zmodernizowanej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW;

28) premia kogeneracyjna - dopłatę do wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przez wytwórcę w:

a) nowej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW,

b) znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW

- który wygrał aukcję;

29) premia kogeneracyjna indywidualna - dopłatę do wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przez wytwórcę w:

a) nowej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW,

b) znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW

- który wygrał nabór;

30) przedsiębiorstwo energetyczne - przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

31) przesyłanie - przesyłanie w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

32) publiczna sieć ciepłownicza - sieć ciepłowniczą służącą do przesyłania i dystrybucji ciepła, które w ciągu roku kalendarzowego w co najmniej 50 % wykorzystywane jest do ogrzewania lub chłodzenia budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej, do której przyłączona może zostać nieokreślona liczba odbiorców końcowych i do której jest już przyłączony co najmniej jeden odbiorca końcowy niebędący właścicielem, współwłaścicielem lub eksploatującym jednostkę kogeneracji przyłączonej i wprowadzającej ciepło do tej sieci ciepłowniczej;

33) referencyjna wartość sprawności dla wytwarzania rozdzielonego - referencyjną wartość sprawności dla wytwarzania rozdzielonego w rozumieniu art. 3 pkt 37 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

34) sieci - sieci w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

35) sieć ciepłownicza - należące do przedsiębiorstwa energetycznego instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji ciepła;

36) sieć dystrybucyjna - sieć dystrybucyjną w rozumieniu art. 3 pkt 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

37) sieć przesyłowa - sieć przesyłową w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

38) świadectwo efektywności energetycznej - świadectwo efektywności energetycznej w rozumieniu art. 20 ust. 1 i art. 57 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166 oraz z 2023 r. poz. 1681) oraz art. 20 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167 i 2359 oraz z 2016 r. poz. 266 i 1250)1);

39) świadectwo pochodzenia - świadectwo pochodzenia w rozumieniu art. 44 ust. 1 oraz art. 186 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;

40) świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego - świadectwo pochodzenia w rozumieniu art. 48 ust. 1 oraz art. 186 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;

41) świadectwo pochodzenia z kogeneracji - potwierdzenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE”, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne wytworzenia do dnia 31 grudnia 2018 r. energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji:

a) opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW,

b) opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2024 r. poz. 20),

c) innej niż wymieniona w lit. a i b;

42) wytwórca - podmiot, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wytwarzający energię elektryczną w jednostce kogeneracji;

43) zmodernizowana jednostka kogeneracji - jednostkę kogeneracji, która została poddana modernizacji i w której wytworzenie po raz pierwszy energii elektrycznej w zmodernizowanej jednostce nastąpiło nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2019 r.;

44) zmodernizowana mała jednostka kogeneracji - małą jednostkę kogeneracji, która została poddana modernizacji i w której wytworzenie po raz pierwszy energii elektrycznej w zmodernizowanej jednostce nastąpiło nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2019 r.;

45) znaczna modernizacja - proces inwestycyjny, którego celem jest odtworzenie stanu pierwotnego lub zmiana parametrów użytkowych lub technicznych jednostki kogeneracji, w czasie którego zainstalowano urządzenia wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji, wiążące się z poniesieniem kosztów inwestycyjnych powyżej 50 % jak na nową porównywalną jednostkę kogeneracji;

46) znacznie zmodernizowana jednostka kogeneracji - jednostkę kogeneracji, która została poddana znacznej modernizacji, co do której decyzję inwestycyjną podjęto:

a) dla jednostek o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW - po dniu wygrania aukcji,

b) dla jednostek o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW - po dniu wygrania naboru;

47) znacznie zmodernizowana mała jednostka kogeneracji - małą jednostkę kogeneracji, która została poddana znacznej modernizacji i w której wytworzenie po raz pierwszy energii elektrycznej w znacznie zmodernizowanej małej jednostce kogeneracji nastąpiło nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2019 r.

Art. 3. 1. Do postępowania przed Prezesem URE stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

2. Na decyzje oraz na postanowienia, od których przysługuje zażalenie, przysługuje odpowiednio odwołanie lub zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów.

3. Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienie Prezesa URE toczy się według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

5. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Rozdział 2

Zasady uczestnictwa w systemie wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Art. 4. 1. Wytwórca energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w nowej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW lub w znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW może uzyskać wsparcie na zasadach określonych w rozdziale 3.

2. Maksymalny okres wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji dla jednostki, o której mowa w ust. 1, wynosi 15 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego, po dniu rozstrzygnięcia aukcji:

1) wytworzenia, wprowadzenia do sieci i sprzedaży energii elektrycznej z tej jednostki po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, zwanego dalej „rejestrem wytwórców biogazu rolniczego” - w przypadku nowej jednostki kogeneracji,

2) wytworzenia, wprowadzenia do sieci i sprzedaży energii elektrycznej z tej jednostki po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego po zakończeniu znacznej modernizacji, o którym mowa w ust. 3 - w przypadku znacznie zmodernizowanej jednostki kogeneracji

- nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2048 r.

3. Przez zakończenie znacznej modernizacji rozumie się dzień uzyskania pozwolenia na użytkowanie znacznie zmodernizowanej jednostki kogeneracji, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą - Prawo budowlane”, lub pozwolenia na eksploatację urządzenia technicznego, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1622), zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później.

Art. 5. 1. Wytwórca energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w:

1) zmodernizowanej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW,

2) istniejącej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW,

3) nowej małej jednostce kogeneracji, znacznie zmodernizowanej małej jednostce kogeneracji, istniejącej małej jednostce kogeneracji lub zmodernizowanej małej jednostce kogeneracji, wchodzącej w skład źródła o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW

- może uzyskać wsparcie na zasadach określonych w rozdziale 4.

2. Maksymalny okres wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji dla jednostki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wynosi:

1) 5 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego, po dniu dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej, wytworzenia, wprowadzenia do sieci i sprzedaży energii elektrycznej z tej jednostki po zakończeniu modernizacji, o którym mowa w ust. 3 - w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji nie mniejszych niż 25 %, ale nie większych niż 33 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji,

2) 6 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego, po dniu dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej, wytworzenia, wprowadzenia do sieci i sprzedaży energii elektrycznej z tej jednostki po zakończeniu modernizacji, o którym mowa w ust. 3 - w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 33 %, ale nie większych niż 40 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji,

3) 7 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego, po dniu dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej, wytworzenia, wprowadzenia do sieci i sprzedaży energii elektrycznej z tej jednostki po zakończeniu modernizacji, o którym mowa w ust. 3 - w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 40 %, ale nie większych niż 50 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji

- nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2036 r.

3. Przez zakończenie modernizacji rozumie się dzień uzyskania pozwolenia na użytkowanie zmodernizowanej jednostki kogeneracji, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane przepisami ustawy - Prawo budowlane, lub pozwolenia na eksploatację urządzenia technicznego, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później.

4. Maksymalny okres wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji dla jednostki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynosi 15 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego wytworzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia z kogeneracji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2035 r.

5. Maksymalny okres wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji dla jednostki, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynosi 15 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego:

1) po dniu dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej, wytworzenia energii elektrycznej w tej jednostce po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego - w przypadku nowej małej jednostki kogeneracji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2048 r.;

2) po dniu dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej, wytworzenia energii elektrycznej w tej jednostce po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, po zakończeniu znacznej modernizacji, o którym mowa w art. 4 ust. 3 - w przypadku znacznie zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2048 r.;

3) wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia z kogeneracji - w przypadku istniejącej małej jednostki kogeneracji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2035 r.

6. Maksymalny okres wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji dla zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynosi:

1) 5 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego, po dniu dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej, wytworzenia energii elektrycznej z tej jednostki po zakończeniu modernizacji, o którym mowa w ust. 3 - w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji nie mniejszych niż 25 %, ale nie większych niż 33 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji,

2) 6 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego, po dniu dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej, wytworzenia energii elektrycznej z tej jednostki po zakończeniu modernizacji, o którym mowa w ust. 3 - w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 33 %, ale nie większych niż 40 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji,

3) 7 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego, po dniu dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej, wytworzenia energii elektrycznej z tej jednostki po zakończeniu modernizacji, o którym mowa w ust. 3 - w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 40 %, ale nie większych niż 50 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji

- nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2036 r.

7. Maksymalny okres wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji dla jednostki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego, wynosi:

1) 5 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego, po dniu dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej, wytworzenia energii elektrycznej z tej jednostki po zakończeniu modernizacji, o którym mowa w ust. 3 - w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji nie mniejszych niż 25 %, ale nie większych niż 33 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji,

2) 6 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego, po dniu dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej, wytworzenia energii elektrycznej z tej jednostki po zakończeniu modernizacji, o którym mowa w ust. 3 - w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 33 %, ale nie większych niż 40 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji,

3) 7 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego, po dniu dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej, wytworzenia energii elektrycznej z tej jednostki po zakończeniu modernizacji, o którym mowa w ust. 3 - w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 40 %, ale nie większych niż 50 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji

- nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2036 r.

8. Maksymalny okres wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji dla jednostki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego wynosi 15 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego wytworzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia z kogeneracji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2035 r.

9. Przy ustalaniu maksymalnego okresu wsparcia, o którym mowa w ust. 4 oraz ust. 5 pkt 3, nie uwzględnia się okresu od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 29 kwietnia 2014 r., z wyjątkiem energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w jednostce kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Art. 6. 1. Wytwórca energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w:

1) nowej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW lub znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW,

2) zmodernizowanej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW,

3) istniejącej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW

- może uzyskać wsparcie na zasadach określonych w rozdziale 5.

2. Maksymalny okres wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji dla jednostki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wynosi 15 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego, po dniu rozstrzygnięcia naboru:

1) wytworzenia, wprowadzenia do sieci i sprzedaży energii elektrycznej z tej jednostki po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego - w przypadku nowej jednostki kogeneracji,

2) wytworzenia, wprowadzenia do sieci i sprzedaży energii elektrycznej po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, po zakończeniu znacznej modernizacji, o którym mowa w art. 4 ust. 3 - w przypadku znacznie zmodernizowanej jednostki kogeneracji

- nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2048 r.

3. Maksymalny okres wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji dla jednostki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynosi:

1) 5 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego, po dniu dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej indywidualnej, wytworzenia, wprowadzenia do sieci i sprzedaży energii elektrycznej z tej jednostki po zakończeniu modernizacji, o którym mowa w art. 5 ust. 3 - w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji nie mniejszych niż 25 %, ale nie większych niż 33 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji,

2) 6 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego, po dniu dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej indywidualnej, wytworzenia, wprowadzenia do sieci i sprzedaży energii elektrycznej z tej jednostki po zakończeniu modernizacji, o którym mowa w art. 5 ust. 3 - w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 33 %, ale nie większych niż 40 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji,

3) 7 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego, po dniu dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej indywidualnej, wytworzenia, wprowadzenia do sieci i sprzedaży energii elektrycznej z tej jednostki po zakończeniu modernizacji, o którym mowa w art. 5 ust. 3 - w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 40 %, ale nie większych niż 50 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji

- nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2036 r.

4. Maksymalny okres wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji dla jednostki, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynosi 15 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego wytworzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia z kogeneracji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2035 r.

5. Przy ustalaniu maksymalnego okresu wsparcia, o którym mowa w ust. 4, nie uwzględnia się okresu od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 29 kwietnia 2014 r., z wyjątkiem energii wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Art. 7. Wytwórca energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w:

1) nowej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 300 MW,

2) znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 300 MW,

3) istniejącej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 300 MW,

4) zmodernizowanej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 300 MW

- może uzyskać wsparcie na zasadach określonych w rozdziale 5, na podstawie art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, po ogłoszeniu przez Komisję Europejską decyzji o zgodności pomocy indywidualnej dla wytwórcy energii elektrycznej w tej jednostce kogeneracji z rynkiem wewnętrznym.

Art. 8. Wytwórca energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji, w której do wytworzenia energii elektrycznej i ciepła zużywa się więcej niż jeden rodzaj paliwa, o którym mowa w art. 15 ust. 5, wsparcie, o którym mowa w rozdziałach 4 i 5, przysługuje w wysokości obliczonej proporcjonalnie do procentowego udziału energii chemicznej danego paliwa w łącznej ilości energii chemicznej paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w tej jednostce.

Art. 9. Wsparcie, o którym mowa w rozdziałach 3 i 5, nie przysługuje dla nowej jednostki kogeneracji, jeżeli ciepło wytworzone w tej jednostce będzie wprowadzane do publicznej sieci ciepłowniczej zasilanej przez istniejącą jednostkę kogeneracji, z wyłączeniem przypadku, gdy nowa jednostka kogeneracji zastępuje jedną lub więcej jednostek wytwórczych lub stanowi niezbędną rozbudowę jednostek wytwórczych, w celu zapewnienia dostarczania ciepła do tej sieci ciepłowniczej.

Art. 10. 1. Wsparcie, o którym mowa w rozdziałach 3-5, nie przysługuje wytwórcy energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji w godzinach dostawy, dla których średnie ważone wolumenem transakcji sesyjnych giełdowych ceny energii elektrycznej publikowane przez podmiot prowadzący giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 380 i 1723) lub przez podmiot prowadzący wielostronną platformę obrotu w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646, 825, 1723 i 1941) były niższe niż 0 złotych za 1 MWh przez co najmniej sześć kolejnych godzin dostawy energii elektrycznej w trakcie których zawierane są transakcje sesyjne giełdowe wykonywane z dostawą energii elektrycznej następującą w pierwszym i drugim dniu po zawarciu transakcji sesyjnej.

2. Wsparcie, o którym mowa w rozdziałach 3-5, przysługuje wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji, jeżeli wytworzona energia jest opomiarowana w sposób:

1) umożliwiający ustalenie ilości wytworzonej energii elektrycznej w przedziałach godzinowych - w takim przypadku do ustalenia wielkości przysługującego wsparcia przyjmuje się wskazania urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego tej jednostki;

2) uniemożliwiający ustalenie ilości wytworzonej energii elektrycznej w przedziałach godzinowych - w takim przypadku do ustalenia wielkości przysługującego wsparcia przyjmuje się ilość energii elektrycznej, jaka mogłaby zostać wytworzona w tej jednostce w godzinach, o których mowa w ust. 1, przy założeniu, że jednostka ta pracowała w tym czasie z mocą równą mocy zainstalowanej elektrycznej.

Art. 11. Wsparcie, o którym mowa w rozdziałach 3-5, nie przysługuje:

1) wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji dla ilości energii elektrycznej, w odniesieniu do której korzysta on z prawa do wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego usługi, o której mowa w art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131);

2) instalacji odnawialnego źródła energii, w odniesieniu do której wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w tej instalacji korzysta z:

a) systemu wsparcia świadectw pochodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, albo

b) systemu wsparcia świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, albo

c) systemu wsparcia, o którym mowa w art. 70a-70f ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, albo

d) aukcyjnego systemu wsparcia, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;

3) wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w nowej małej jednostce kogeneracji, znacznie zmodernizowanej małej jednostce kogeneracji, istniejącej małej jednostce kogeneracji lub zmodernizowanej małej jednostce kogeneracji, opalanej wyłącznie paliwem, o którym mowa w art. 3 pkt 3b lit. j lub k ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Art. 12. Na nabywcę jednostki kogeneracji uczestniczącej w systemie wsparcia, o którym mowa w rozdziałach 3-5, z dniem nabycia tej jednostki, przechodzą wszystkie prawa i obowiązki zbywcy jednostki kogeneracji, wynikające z przepisów ustawy dotyczących wsparcia udzielonego tej jednostce.

Art. 13. 1. W przypadku prawomocnego orzeczenia sądu w zakresie uchylenia lub zmiany decyzji w sprawie odmowy dopuszczenia wytwórcy energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji do systemów wsparcia, o których mowa w przepisach rozdziałów 4 i 5, przepisy dotyczące prawa tego wytwórcy do wypłaty przez operatora rozliczeń premii gwarantowanej albo premii gwarantowanej indywidualnej stosuje się odpowiednio w odniesieniu do ilości energii elektrycznej wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej za okres rozliczeniowy do dnia ogłoszenia prawomocnego orzeczenia o uchyleniu lub zmianie decyzji, o ile z orzeczenia tego wynikać będzie prawo wytwórcy do udziału w systemie wsparcia.

2. W przypadku jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 7 i 8, do obliczeń przyjmuje się ilość energii elektrycznej wytworzonej w danej jednostce kogeneracji w okresie rozliczeniowym do dnia ogłoszenia prawomocnego orzeczenia o uchyleniu lub zmianie decyzji, o której mowa w ust. 1.

Art. 14. 1. Pomoc inwestycyjna przeznaczona na realizację inwestycji w zakresie jednostek kogeneracji udzielona w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia oferty, o której mowa w art. 21 ust. 1, albo wniosku, o którym mowa w art. 30 ust. 1, pomniejsza odpowiednio premię kogeneracyjną wynikającą z oferty, o której mowa w art. 21 ust. 1, złożonej przez wytwórcę, którego oferta wygrała aukcję albo premię gwarantowaną w odniesieniu do zmodernizowanej jednostki kogeneracji, nowej małej jednostki kogeneracji, znacznie zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji oraz zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji, przyznaną wytwórcy zgodnie z zasadami określonymi w rozdziałach 3 i 4.

2. Do pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, nie zalicza się:

1) wartości praw majątkowych wynikających ze:

a) świadectw pochodzenia z kogeneracji,

b) świadectw pochodzenia,

c) świadectw pochodzenia biogazu rolniczego,

d) świadectw efektywności energetycznej,

e) przyznanych bezpłatnych pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych przydzielonych jednostce kogeneracji na podstawie art. 10c dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2003, str. 32, z późn. zm.3) - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rodz. 15, t. 7, str. 631) w odniesieniu do jednostek, które w danym roku korzystają z prawa do wynagrodzenia wolumenu mocy objętego w wyniku aukcji mocy obowiązkiem mocowym, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy;

2) środków na pokrycie kosztów osieroconych otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej;

3) pomocy przeznaczonej na budowę lub eksploatację tej jednostki kogeneracji, mających miejsce przed rozpoczęciem robót związanych z modernizacją lub znaczną modernizacją tych jednostek, w przypadku modernizacji lub znacznej modernizacji jednostki kogeneracji lub małej jednostki kogeneracji.

3. Wartość pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, jest wyrażana w kwocie pieniężnej, po przeliczeniu jej w sposób pozwalający na ustalenie kwoty, jaką otrzymałby beneficjent pomocy, gdyby została ona udzielona w formie dotacji, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702).

4. Wartość pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, oblicza się na dzień złożenia oferty, o której mowa w art. 21 ust. 1, albo wniosku, o którym mowa w art. 30 ust. 1, według następującego wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

PIc - sumę zwaloryzowanej wartości pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, wyrażoną w złotych,

PIi - wartość w roku „i” pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, wyrażoną w złotych, udzieloną w danym roku „i”,

j - rok kalendarzowy, w którym wytwórca złożył ofertę, o której mowa w art. 21 ust. 1, albo wniosek, o którym mowa w art. 30 ust. 1,

i - kolejne lata kalendarzowe liczone od roku kalendarzowego „u” do roku kalendarzowego „j”,

u - rok kalendarzowy, w którym wytwórcy po raz pierwszy udzielono pomocy inwestycyjnej dla danej jednostki kogeneracji, oznaczonej symbolem PIi,

ri - stopę referencyjną, wyrażoną w ułamku dziesiętnym, będącą spadkiem lub wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku „i” określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „Prezesem GUS”, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przy czym wartość ri dla roku kalendarzowego „j” wynosi 0; w przypadku gdy do dnia złożenia oferty, o której mowa w art. 21 ust. 1, albo wniosku, o którym mowa w art. 30 ust. 1, stopa referencyjna w roku „i” nie została ogłoszona, należy przyjąć spadek lub wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z listopada roku „i”, w ujęciu rok do roku.

5. Wytwórcy, o których mowa w ust. 1, dokonują obliczenia premii kogeneracyjnej skorygowanej albo premii gwarantowanej skorygowanej według następującego wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Cs - premię kogeneracyjną skorygowaną albo premię gwarantowaną skorygowaną, wyrażoną w zł/MWh; w przypadku wytwórcy, który nie otrzymał pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, wartość Cs jest równa wartości Co,

Co - premię kogeneracyjną wynikającą z oferty złożonej przez wytwórcę albo premię gwarantowaną przed skorygowaniem, wyrażoną w zł/MWh,

PIc - sumę zwaloryzowanej wartości pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, wyrażoną w złotych, obliczoną zgodnie z ust. 4,

I - ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, zaoferowanej przez wytwórcę w ofercie, o której mowa w art. 21 ust. 1, albo co do której wytwórca zobowiązał się, we wniosku, o którym mowa w art. 30 ust. 1, do sprzedaży albo wytworzenia.

6. Oświadczenie zawarte w ofercie, o której mowa w art. 21 ust. 1, albo wniosku, o którym mowa w art. 30 ust. 1, zawiera informację o wartości udzielonej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, oraz o wysokości premii kogeneracyjnej skorygowanej albo premii gwarantowanej skorygowanej, obliczonej zgodnie z ust. 5.

7. W przypadku gdy po dniu złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 3 pkt 10 albo w art. 30 ust. 3 pkt 14, wytwórcy, którego oferta wygrała aukcję albo który uzyskał dopuszczenie, o którym mowa w art. 30 ust. 4, zostanie udzielona pomoc inwestycyjna, o której mowa w ust. 1, lub wzrośnie wartość tej pomocy wytwórca ten jest obowiązany do przekazania Prezesowi URE, do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło udzielenie takiej pomocy, oświadczenie zawierające następujące informacje:

1) wartość tej pomocy inwestycyjnej przeliczoną zgodnie z ust. 3;

2) datę udzielenia tej pomocy inwestycyjnej;

3) wskazanie podmiotu udzielającego tej pomocy inwestycyjnej;

4) wartość nowej premii kogeneracyjnej skorygowanej albo nowej premii gwarantowanej skorygowanej, obliczonej według następującego wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Csn - nową premię kogeneracyjną skorygowaną albo nową premię gwarantowaną skorygowaną, wyrażoną w zł/MWh, która staje się premią kogeneracyjną skorygowaną albo premią gwarantowaną skorygowaną (Cs) obowiązującą od miesiąca następującego po miesiącu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6,

Cs - premię kogeneracyjną skorygowaną albo premię gwarantowaną skorygowaną, wyrażoną w zł/MWh, obowiązującą do końca miesiąca, w którym złożono oświadczenie,

PI - wartość udzielonej pomocy inwestycyjnej lub wzrost wartości tej pomocy, wyrażoną w złotych, o której mowa w ust. 1, udzielonej po dniu złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 3 pkt 10 albo w art. 30 ust. 3 pkt 14, przeliczoną zgodnie z ust. 3,

Ip - ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, zawartą w ofercie, o której mowa w art. 21 ust. 1, albo co do której wytwórca zobowiązał się we wniosku, o którym mowa w art. 30 ust. 1, do sprzedaży albo wytworzenia, pomniejszoną o ilość energii elektrycznej wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej w ramach aukcji albo w związku z przyznaną premią gwarantowaną do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym udzielono pomocy inwestycyjnej PI; w przypadku nowej małej jednostki kogeneracji, znacznie zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji, zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji oraz jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego, przyjmuje się ilość energii elektrycznej wytworzonej w danej jednostce.

8. O wysokości nowej premii kogeneracyjnej skorygowanej albo nowej premii gwarantowanej skorygowanej (Csn), o której mowa w ust. 7, wytwórca powiadamia operatora rozliczeń, w terminie wskazanym w ust. 7.

9. Wytwórca, o którym mowa w ust. 1, którego oferta wygrała aukcję albo któremu przyznano premię gwarantowaną, przekazuje Prezesowi URE, w całym okresie wsparcia, w terminie 30 dni od zakończenia roku kalendarzowego, oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, w poprzednim roku kalendarzowym, albo oświadczenie o wartości tej pomocy, przeliczonej zgodnie z ust. 3, zawierające datę jej udzielenia oraz wskazanie podmiotu udzielającego tej pomocy inwestycyjnej.

10. Zmiana wartości udzielonej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, uwzględnionej przy obliczaniu premii kogeneracyjnej skorygowanej albo premii gwarantowanej skorygowanej, o której mowa w ust. 5 i 7, polegająca na obniżeniu wartości tej pomocy, nie powoduje zmiany wysokości tych premii.

11. W przypadku wytwórców, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio.

12. W przypadku wytwórców, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, przepisy ust. 1-3 oraz 7-10 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 3

Zasady uczestnictwa w aukcyjnym systemie wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji

Art. 15. 1. Wytwórca energii elektrycznej, o którym mowa w art. 4 ust. 1, może przystąpić do aukcji na premię kogeneracyjną, zwanej dalej „aukcją”.

2. Premię kogeneracyjną wypłaca operator rozliczeń.

3. Dla potrzeb przeprowadzenia aukcji ustala się wartości referencyjne, które odpowiadają maksymalnej wysokości premii kogeneracyjnej, w złotych za 1 MWh, która może być złożona w ofercie przez uczestnika aukcji w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzonej do sieci i sprzedanej.

4. Wartość referencyjna dla wytwórcy, o którym mowa w art. 8, wynika z określenia największego udziału rodzaju paliwa, o którym mowa w ust. 5, zużywanego w jednostce kogeneracji.

5. W celu wskazania największego udziału rodzaju paliwa, wytwórca ustala w jednostce kogeneracji część energii elektrycznej odpowiadającej udziałowi energii chemicznej dla:

1) paliwa gazowego,

2) paliwa stałego,

3) biomasy,

4) paliw innych niż wymienione w pkt 1-3

- w energii chemicznej paliw zużywanych do wytwarzania energii ogółem, obliczoną na podstawie rzeczywistych wartości opałowych tych paliw.

6. Wartości referencyjne dla znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji wynikają z korekty odpowiednich wartości referencyjnych nowych jednostek kogeneracji o następujące współczynniki:

1) 0,68 dla znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, o których mowa w ust. 7 pkt 1, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 50 %, ale nie większych niż 60 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji;

2) 0,76 dla znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, o których mowa w ust. 7 pkt 1, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 60 %, ale nie większych niż 70 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji;

3) 0,84 dla znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, o których mowa w ust. 7 pkt 1, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 70 %, ale nie większych niż 80 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji;

4) 0,92 dla znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, o których mowa w ust. 7 pkt 1, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 80 %, ale nie większych niż 90 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji;

5) 1,00 dla znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, o których mowa w ust. 7 pkt 1, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 90 %, ale nie większych niż 100 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji;

6) 0,40 dla znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, o których mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 50 %, ale nie większych niż 60 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji;

7) 0,55 dla znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, o których mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 60 %, ale nie większych niż 70 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji;

8) 0,70 dla znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, o których mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 70 %, ale nie większych niż 80 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji;

9) 0,85 dla znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, o których mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 80 %, ale nie większych niż 90 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji;

10) 1,00 dla znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, o których mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 90 %, ale nie większych niż 100 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji;

11) 0,60 dla znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, o których mowa w ust. 7 pkt 4, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 50 %, ale nie większych niż 60 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji;

12) 0,68 dla znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, o których mowa w ust. 7 pkt 4, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 60 %, ale nie większych niż 70 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji;

13) 0,76 dla znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, o których mowa w ust. 7 pkt 4, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 70 %, ale nie większych niż 80 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji;

14) 0,88 dla znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, o których mowa w ust. 7 pkt 4, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 80 %, ale nie większych niż 90 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji;

15) 1,00 dla znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, o których mowa w ust. 7 pkt 4, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 90 %, ale nie większych niż 100 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji.

7. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku, wartości referencyjne z podziałem dla nowych jednostek kogeneracji oraz znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, obowiązujące w kolejnym roku kalendarzowym, wyrażone w złotych za 1 MWh, z dokładnością do jednego grosza, odrębnie dla jednostek kogeneracji:

1) opalanych paliwami gazowymi,

2) opalanych paliwami stałymi,

3) opalanych biomasą,

4) innych niż wymienione w pkt 1-3

- biorąc pod uwagę istotne parametry techniczne i ekonomiczne funkcjonowania jednostek kogeneracji, koszty operacyjne oraz dodatkowe koszty inwestycyjne ponoszone w okresie eksploatacji, w którym jednostka kogeneracji korzysta ze wsparcia.

Art. 16. 1. Prezes URE ogłasza, organizuje i przeprowadza aukcje nie rzadziej niż raz na kwartał.

1a. Prezes URE ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, do końca grudnia każdego roku, harmonogram aukcji na kolejny rok.

2. Aukcję przeprowadza się z wykorzystaniem internetowej platformy aukcyjnej albo w formie pisemnej. Sesja aukcji trwa nie krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 10 dni.

3. Przedmiotem aukcji jest premia kogeneracyjna za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w nowej jednostce kogeneracji lub znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji, o których mowa w art. 4 ust. 1, w terminie:

1) 48 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia aukcji - w przypadku jednostki opalanej paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 1,

2) 60 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia aukcji - w przypadku jednostki opalanej paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 2-4

- która osiągnie jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytwarzanej energii.

4. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w art. 24 ust. 4 lub 5:

1) nie mniej niż 70 % ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej - premia kogeneracyjna dotyczy całej wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przez wytwórcę, który wygrał aukcję, lecz nieprzewyższającą ilości energii elektrycznej, jaka mogłaby zostać wytworzona w tej jednostce przy założeniu, że jednostka ta pracowała w tym czasie z mocą przewyższającą maksymalną moc zainstalowaną czynną przy współczynniku mocy cos φ = 0,9;

2) mniej niż 70 % ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej - premia kogeneracyjna dotyczy wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przez wytwórcę, który wygrał aukcję, w ilości odpowiadającej procentowemu udziałowi ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji wprowadzonego do publicznej sieci ciepłowniczej.

5. W przypadku gdy określona w przepisach wydanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 i 2 maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż mogła zostać objęta premią kogeneracyjną w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przeprowadzenia aukcji, i maksymalna wartość premii kogeneracyjnej wynikająca z tej energii nie została wykorzystana, Prezes URE uwzględnia je w wielkościach, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 5, w odniesieniu do aukcji w danym roku kalendarzowym.

6. W aukcji przeprowadzanej przez Prezesa URE może wziąć udział wytwórca, o którym mowa w art. 4 ust. 1, którego jednostka kogeneracji jest lub będzie zlokalizowana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem art. 17.

Art. 17. 1. Warunkiem przystąpienia do aukcji wytwórcy, o którym mowa w art. 4 ust. 1, którego jednostka kogeneracji jest lub będzie zlokalizowana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest zapewnienie możliwości fizycznego przesyłania energii elektrycznej do sieci przesyłowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z kraju, w którym zlokalizowana jest lub będzie ta jednostka kogeneracji.

2. Wytwórca, o którym mowa w art. 4 ust. 1, którego jednostka kogeneracji jest lub będzie zlokalizowana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może przystąpić do aukcji, jeśli spełnia następujące warunki:

1) energia elektryczna z wysokosprawnej kogeneracji wytwarzana w jednostce kogeneracji zlokalizowanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie spełniać warunki uznania jej za energię elektryczną wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1, z późn. zm.4));

2) wytworzenie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji zlokalizowanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie potwierdzone przez uprawniony do tego podmiot zgodnie z prawem państwa, w którym znajduje się ta jednostka, z możliwością weryfikacji przez Prezesa URE danych zawartych w tym potwierdzeniu;

3) w przypadku, w którym jednostce kogeneracji została udzielona pomoc inwestycyjna w państwie, na terytorium którego została zlokalizowana, rozlicza tę pomoc na zasadach określonych w art. 14;

4) nie otrzymuje wsparcia dla tej samej jednostki energii elektrycznej w ramach systemu wsparcia funkcjonującego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) posiada ważną decyzję o dopuszczeniu, o której mowa w art. 19 ust. 1, oraz spełnia wymogi stawiane uczestnikowi aukcji, o których mowa w art. 20 ust. 3, oraz odnoszące się do oferty, o których mowa w art. 21 ust. 1-4.

Art. 18. 1. Wytwórca, o którym mowa w art. 4 ust. 1, który zamierza przystąpić do aukcji, podlega procedurze oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w danej jednostce kogeneracji.

2. Procedurę oceny formalnej przeprowadza Prezes URE na wniosek wytwórcy o dopuszczenie do udziału w aukcji.

2a. Wytwórca składa do Prezesa URE wniosek o dopuszczenie do udziału w aukcji nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia aukcji. Wniosek złożony po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpatrzenia.

3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w aukcji zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;

2) planowaną lokalizację i moc zainstalowaną elektryczną jednostki kogeneracji;

3) wskazanie procentowego udziału ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji, które zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej zgodnie z art. 16 ust. 4;

4) określenie wszystkich rodzajów paliw wykorzystywanych do wytwarzania energii elektrycznej w jednostce kogeneracji, ze wskazaniem największego udziału rodzaju paliwa, o którym mowa w art. 15 ust. 7;

5) określenie wielkości planowanych kosztów inwestycyjnych znacznej modernizacji w stosunku do wielkości kosztów inwestycyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 59 ust. 3;

6) podpis wytwórcy, z załączeniem oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego umocowanie takiej osoby do działania w imieniu wytwórcy.

4. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w aukcji wytwórca dołącza oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie:

1) dokumentu potwierdzającego:

a) wydanie warunków przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej albo

b) zawarcie umowy o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej,

c) wydanie warunków przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci ciepłowniczej albo

d) zawarcie umowy o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci ciepłowniczej,

e) w przypadku jednostki kogeneracji opalanej paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 1 - wydanie warunków przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej gazowej lub sieci dystrybucyjnej gazowej - jeżeli zostały wydane albo

f) w przypadku jednostki kogeneracji opalanej paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 1 - zawarcie umowy o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej gazowej lub sieci dystrybucyjnej gazowej - jeżeli została zawarta;

2) schematu jednostki kogeneracji wraz z określeniem granicy bilansowej;

3) (uchylony)

4) harmonogramu rzeczowego i finansowego realizacji budowy nowej jednostki kogeneracji lub znacznie zmodernizowanej jednostki kogeneracji;

5) opinii sporządzonej przez akredytowaną jednostkę, o której mowa w art. 77 ust. 4, w okresie 6 miesięcy przed dniem jej złożenia do Prezesa URE, potwierdzającej w planowanej lokalizacji, w odniesieniu do nowej jednostki kogeneracji lub znacznie zmodernizowanej jednostki kogeneracji, o których mowa w art. 4 ust. 1, i opalanych paliwem stałym, spełnienie następujących warunków:

a) brak możliwości zasilania tej jednostki paliwami gazowymi ze względu na techniczne lub ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci gazowej, na podstawie przedstawionej odmowy przez operatora sieci dystrybucyjnej gazowej lub operatora sieci przesyłowej gazowej wydania warunków przyłączenia do sieci oraz

b) brak technicznego lub ekonomicznego uzasadnienia do zasilania tej jednostki wyłącznie biomasą, na podstawie analizy, o której mowa w art. 10a ust. 1 lub art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, oraz

c) prognozę wskazującą, że poziom cen ciepła w publicznej sieci ciepłowniczej zasilanej bądź planowanej do zasilenia przez tę jednostkę kogeneracji w danym roku kalendarzowym nie będzie wyższy od średniej ceny ciepła z innych źródeł zasilających tę sieć ciepłowniczą, albo w przypadku nowych systemów ciepłowniczych - możliwość oferowania w planowanej lokalizacji przez tę jednostkę kogeneracji w danym roku kalendarzowym ciepła po cenie nie wyższej od iloczynu średniej ceny sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c tiret pierwsze ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, oraz wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w art. 47 ust. 2f tej ustawy;

6) dokumentu potwierdzającego przewidywaną wielkość jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla, w kilogramach na 1 MWh wytwarzanej energii w jednostce kogeneracji.

5. Okres ważności dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a i c, w dniu ich złożenia, nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

6. Do wytwórcy energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, którego jednostka kogeneracji jest lub będzie zlokalizowana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się.

7. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 3, nie zawiera wszystkich wymaganych danych lub nie dołączono do niego wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 4, Prezes URE wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Art. 19. 1. Prezes URE, w drodze decyzji, dopuszcza wytwórcę do udziału w aukcji albo odmawia dopuszczenia, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o dopuszczenie.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest ważna 18 miesięcy od dnia jej wydania, nie dłużej jednak niż najkrótszy termin ważności dokumentu, o którym mowa w art. 18 ust. 4 pkt 1 lit. a i c.

Art. 20. 1. Prezes URE zamieszcza ogłoszenie o aukcji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki nie później niż 45 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

2. Ogłoszenie o aukcji zawiera:

1) oznaczenie aukcji;

2) wskazanie sposobu przeprowadzenia aukcji;

3) termin przeprowadzenia sesji aukcji;

4) godziny otwarcia i zamknięcia sesji aukcji;

5) wskazanie maksymalnej ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż objęta będzie premią kogeneracyjną, i maksymalnej wartości premii kogeneracyjnej wynikającej z tej ilości, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W aukcji za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wytworzonej w nowej jednostce kogeneracji lub znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji, o których mowa w art. 4 ust. 1, mogą wziąć udział wytwórcy:

1) którzy wnieśli kaucję w wysokości 30 złotych za 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej, w formie gotówki wpłaconej na odrębny rachunek bankowy wskazany przez Prezesa URE lub gwarancji bankowej;

2) posiadający ważną decyzję o dopuszczeniu, o której mowa w art. 19 ust. 1.

4. Aukcję rozstrzyga się, jeżeli zostały złożone nie mniej niż trzy oferty spełniające wymagania określone w ustawie.

5. Prezes URE ustala regulamin aukcji.

6. Regulamin aukcji określa:

1) przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji;

2) warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników aukcji;

3) sposób zapewnienia prawidłowości przebiegu aukcji;

4) w przypadku przeprowadzenia aukcji z wykorzystaniem internetowej platformy aukcyjnej:

a) wymagania techniczne dotyczące dostępu i zawieszenia dostępu do tej platformy,

b) sposób złożenia oferty;

5) w przypadku przeprowadzenia aukcji w formie pisemnej - sposób złożenia oferty;

6) sposób wycofania oferty.

7. Regulamin aukcji zatwierdza minister właściwy do spraw energii.

8. Regulamin aukcji ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.

Art. 21. 1. Wytwórca będący uczestnikiem aukcji składa ofertę w trakcie sesji aukcji:

1) z wykorzystaniem internetowej platformy aukcyjnej, o której mowa w art. 16 ust. 2, albo

2) w przypadku aukcji prowadzonej w postaci papierowej - bezpośrednio w siedzibie Prezesa URE.

2. Uczestnik aukcji w trakcie sesji aukcji składa tylko jedną ofertę dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, która będzie wytworzona w danej jednostce kogeneracji.

3. Oferta złożona przez uczestnika aukcji zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby uczestnika aukcji;

2) rodzaj i moc zainstalowaną elektryczną jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 15 ust. 7, w której będzie wytwarzana energia elektryczna przez uczestnika aukcji;

3) ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, z podziałem na kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe, wyrażoną w MWh, z podziałem odpowiadającym udziałowi energii chemicznej danego paliwa, o którym mowa w art. 15 ust. 7, z uwzględnieniem art. 16 ust. 4, i wysokość premii kogeneracyjnej, wyrażoną w złotych za 1 MWh, z dokładnością do jednego grosza, za jaką uczestnik aukcji zobowiązuje się wytworzyć i sprzedać tę energię;

4) miejsce przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub sieci przesyłowej elektroenergetycznej, określone w warunkach przyłączenia albo w umowie o przyłączenie;

5) miejsce przyłączenia jednostki kogeneracji do publicznej sieci ciepłowniczej, określone w warunkach przyłączenia albo w umowie o przyłączenie;

6) wskazanie procentowego udziału ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji, które zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej zgodnie z art. 16 ust. 4;

7) zobowiązanie uczestnika aukcji:

a) że do budowy nowej jednostki kogeneracji albo znacznej modernizacji jednostki kogeneracji zostaną wykorzystane wyłącznie urządzenia wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tej jednostce po jej wybudowaniu lub znacznej modernizacji,

b) do wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w nowej jednostce kogeneracji lub znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji w terminie:

- 48 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia aukcji - w przypadku jednostek opalanych paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 1,

- 60 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia aukcji - w przypadku jednostek opalanych paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 2-4,

c) do wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu największego udziału rodzaju paliwa, o którym mowa w art. 15 ust. 5, który stanowił podstawę do przyjęcia wartości referencyjnej dla danej jednostki, na poziomie nie mniejszym niż wskazanym w ofercie;

8) określenie przewidywanej wielkości jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla, w kilogramach na 1 MWh wytwarzanej energii w jednostce kogeneracji;

9) określenie wielkości planowanych kosztów inwestycyjnych znacznej modernizacji w stosunku do wielkości kosztów inwestycyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 59 ust. 3;

10) oświadczenie o następującej treści:

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że wartość pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, obliczona zgodnie z art. 14 tej ustawy, wynosi (…) złotych. Premia kogeneracyjna skorygowana obliczona zgodnie z art. 14 ust. 4 i 5 tej ustawy, wynosi (…) złotych za 1 MWh.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

4. Oferty opatruje się podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

5. Aukcja odbywa się w jednej sesji aukcji.

6. Oferta uczestnika aukcji jest niedostępna dla pozostałych uczestników aukcji.

7. Oferta złożona na godzinę przed zamknięciem sesji aukcji wiąże uczestnika aukcji do końca danej sesji aukcji i nie może zostać wycofana.

8. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:

1) wysokość premii kogeneracyjnej, o której mowa w ust. 3 pkt 3, przekracza wartość referencyjną określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 7 lub

2) nie została złożona w sposób określony w regulaminie aukcji, o którym mowa w art. 20 ust. 6, lub

3) nie zawiera wszystkich wymaganych danych i oświadczeń, lub

4) zawiera dane niezgodne z decyzją o dopuszczeniu, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub

5) wytwórca na dzień złożenia oferty nie posiada ważnej decyzji o dopuszczeniu, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub

6) nie wniesiono wymaganej kaucji, wpłacając ją na odrębny rachunek wskazany przez Prezesa URE, lub nie ustanawiając wymaganej gwarancji bankowej, lub

7) ilość zaoferowanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji lub wartość premii kogeneracyjnej wynikająca z tej ilości przekracza maksymalną ilość lub wartość, o której mowa w art. 20 ust. 2 pkt 5, lub

8) nie została podpisana przez wytwórcę.

Art. 22. 1. Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej, aż do wyczerpania maksymalnej ilości lub wartości, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 5.

2. W przypadku gdy ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji lub wartość premii kogeneracyjnej wynikająca z tej ilości, objęta ofertami złożonymi przez uczestników danej aukcji, jest nie większa niż maksymalna ilość lub wartość, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 5, aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej, aż do wyczerpania 80 % ilości energii elektrycznej objętej ofertami złożonymi przez uczestników danej aukcji.

3. W przypadku gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą wysokość premii kogeneracyjnej, a łączna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż zadeklarowali ci uczestnicy aukcji lub wartość premii kogeneracyjnej wynikająca z tej ilości, przekracza maksymalną ilość lub wartość, o której mowa w art. 20 ust. 2 pkt 5, o wygranej aukcji rozstrzyga kolejność złożonych ofert.

4. W przypadku gdy pozostała ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji lub wartość premii kogeneracyjnej wynikająca z tej ilości, jest mniejsza od ilości energii elektrycznej lub wartości premii kogeneracyjnej zawartej w ofercie następnego według kolejności uczestnika aukcji, uznaje się, że wyczerpana została maksymalna ilość lub wartość, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 5, bez uwzględnienia oferty tego uczestnika.

Art. 23. 1. Prezes URE zamyka sesję aukcji w terminie określonym w ogłoszeniu o aukcji.

2. Prezes URE niezwłocznie po zamknięciu aukcji:

1) rozstrzyga ją i podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacje o wynikach aukcji, w tym o:

a) wytwórcach, których oferty wygrały aukcję,

b) minimalnej i maksymalnej wysokości premii kogeneracyjnej, w złotych za 1 MWh, z dokładnością do jednego grosza, jaka zostanie wypłacona uczestnikom, którzy wygrali aukcję, za wytworzenie, wprowadzenie do sieci i sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji,

c) łącznej ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w MWh, i wynikającej z tej ilości wartości premii kogeneracyjnej, w złotych, z dokładnością do jednego grosza, jaka zostanie wypłacona uczestnikom, którzy wygrali aukcję, z uwzględnieniem podziału na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe, albo

2) podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informację o braku rozstrzygnięcia aukcji w związku ze złożeniem mniej niż trzech ofert spełniających wymagania określone w ustawie, albo

3) unieważnia aukcję.

3. Prezes URE unieważnia aukcję, w przypadku gdy:

1) wszystkie oferty zostały odrzucone;

2) z przyczyn technicznych aukcja nie może zostać przeprowadzona.

4. Kaucja, o której mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1, podlega zwrotowi w terminie:

1) 60 dni od dnia:

a) wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w nowej jednostce kogeneracji,

b) wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej po zakończeniu znacznej modernizacji jednostki kogeneracji

- w przypadku wytwórcy, którego oferta wygrała aukcję;

2) 14 dni od dnia rozstrzygnięcia aukcji - w przypadku wytwórcy, którego oferta nie wygrała aukcji.

5. W przypadku niewypełnienia przez wytwórcę zobowiązania, o którym mowa w art. 21 ust. 3 pkt 7 lit. b, Prezes URE przekazuje kaucję, o której mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1, na wyodrębniony rachunek bankowy operatora rozliczeń, zwany dalej „rachunkiem opłaty kogeneracyjnej”.

6. Prezes URE niezwłocznie po rozstrzygnięciu aukcji informuje o jej wynikach wytwórców, których oferty wygrały aukcję.

7. Prezes URE niezwłocznie po rozstrzygnięciu aukcji przekazuje operatorowi rozliczeń informacje zawierające dane wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, których oferty wygrały aukcję, oraz dane dotyczące ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż objęta będzie premią kogeneracyjną, do wypłaty której uprawnieni są wytwórcy, z uwzględnieniem podziału na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe.

8. Prezes URE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw energii, w postaci elektronicznej, informację o wyniku aukcji albo o jej unieważnieniu, w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia aukcji albo jej unieważnienia.

9. Informacja, o której mowa w ust. 8, zawiera:

1) wykaz ofert, które wygrały aukcję, w tym:

a) wskazanie wytwórców, których oferty wygrały aukcję,

b) informację o:

- wysokości premii kogeneracyjnej jaka zostanie wypłacona, w złotych za 1 MWh, z dokładnością do jednego grosza, za jaką poszczególni uczestnicy aukcji, których oferty wygrały aukcję, zobowiązali się wytworzyć energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzić ją do sieci i sprzedać,

- ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w MWh, jaką poszczególni uczestnicy aukcji, których oferty wygrały aukcję, zobowiązali się wytworzyć, wprowadzić do sieci i sprzedać oraz wartości premii kogeneracyjnej jaka zostanie wypłacona, w złotych, z dokładnością do jednego grosza, wynikającą z tych ilości energii elektrycznej, z uwzględnieniem podziału na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe;

2) wykaz ofert, które nie wygrały aukcji, w tym:

a) wskazanie wytwórców, których oferty nie wygrały aukcji,

b) informację o:

- wysokości premii kogeneracyjnej skorygowanej po uwzględnieniu pomocy inwestycyjnej, w złotych za 1 MWh, z dokładnością do jednego grosza, za jaką poszczególni uczestnicy aukcji, których oferty nie wygrały aukcji, zobowiązali się wytworzyć energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzić ją do sieci i sprzedać,

- ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w MWh, jaką poszczególni uczestnicy aukcji, których oferty nie wygrały aukcji, zobowiązali się wytworzyć, wprowadzić do sieci i sprzedać oraz wartości premii kogeneracyjnej skorygowanej po uwzględnieniu pomocy inwestycyjnej, w złotych, z dokładnością do jednego grosza, wynikającą z tych ilości energii elektrycznej, z uwzględnieniem podziału na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe, albo

3) wskazanie przyczyn unieważnienia aukcji.

Art. 24. 1. Wytwórca, który wygrał aukcję, występuje do operatora rozliczeń, w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, o wypłatę premii kogeneracyjnej.

2. W celu uzyskania wypłaty premii kogeneracyjnej wytwórca:

1) jednorazowo przekazuje do operatora rozliczeń, w terminie 30 dni od daty wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w nowej jednostce kogeneracji lub wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej po zakończeniu znacznej modernizacji, informację o dacie wytworzenia po raz pierwszy tej energii, potwierdzoną przez operatora sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej;

2) każdorazowo składa wniosek do operatora rozliczeń o wypłatę premii kogeneracyjnej za energię elektryczną wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzoną do sieci i sprzedaną;

3) wraz ze złożeniem pierwszego wniosku, o którym mowa w pkt 2, informuje operatora rozliczeń, w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, o:

a) lokalizacji i mocy zainstalowanej elektrycznej jednostki kogeneracji oraz miejscu przyłączenia tej jednostki do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub sieci przesyłowej elektroenergetycznej, określonych w warunkach przyłączenia albo umowie o przyłączenie,

b) numerze rachunku bankowego, na który ma być wpłacana premia kogeneracyjna,

c) potwierdzeniu, o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;

2) wskazanie okresu rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 4 lub 5, którego dotyczy wniosek;

3) informację o ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wytworzonej w jednostce kogeneracji, wprowadzonej do sieci i sprzedanej dla okresu rozliczeniowego objętego wnioskiem, z uwzględnieniem art. 10 ust. 1, art. 11 pkt 1 oraz art. 16 ust. 4;

4) wartość premii kogeneracyjnej skorygowanej, stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej, o której mowa w pkt 3, i wysokości premii kogeneracyjnej, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 3, skorygowanej o uzyskaną pomoc inwestycyjną;

5) wyrażoną w procentach ilość ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji wprowadzonego do publicznej sieci ciepłowniczej zgodnie z art. 16 ust. 4, w okresie rozliczeniowym;

6) określenie ilości energii pierwotnej, wyrażonej w procentach, która została zaoszczędzona, w okresie rozliczeniowym, kwalifikującej do uznania energii elektrycznej za wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji, obliczonej na podstawie referencyjnych wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego;

7) podpis albo kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej do działania w imieniu wytwórcy.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wytwórca przekazuje w terminie 45 dni po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego.

5. Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, za okres więcej niż jednego następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego, w terminie 45 dni po zakończeniu ostatniego z tych miesięcy.

6. Niezłożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, w terminie wskazanym w ust. 4 lub 5, lub nieprzekazanie informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, powoduje utratę prawa do wypłaty premii kogeneracyjnej za dany okres rozliczeniowy.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, operator sieci elektroenergetycznej, do której przyłączona jest jednostka kogeneracji, potwierdza datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w danej jednostce kogeneracji, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia wytwórcy o jej potwierdzenie.

Art. 25. Informacje, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1 i 3, oraz wnioski, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2, składane w postaci elektronicznej w związku z rozliczaniem premii kogeneracyjnej, o której mowa w art. 24 ust. 1, mogą zostać przekazane za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego przez operatora rozliczeń.

Art. 26. 1. Ilość energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji, wprowadzonej do sieci i sprzedanej ustala się na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych w okresie rozliczeniowym, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 58.

2. Dopuszcza się określenie ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, metodą proporcjonalną w stosunku do ilości energii elektrycznej wytworzonej w danej jednostce kogeneracji i określonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych na zaciskach:

1) generatora;

2) ogniwa paliwowego.

3. Wysokość premii kogeneracyjnej, do wypłaty której wytwórcy nabyli prawo, podlega corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego, określonym w komunikacie Prezesa GUS, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

4. Operator systemu elektroenergetycznego, do którego sieci jest przyłączona jednostka kogeneracji, przekazuje operatorowi rozliczeń, w terminie 14 dni po zakończeniu miesiąca, dane dotyczące ilości energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1.

Art. 27. 1. Przed dniem złożenia pierwszego wniosku o wypłatę premii kogeneracyjnej, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2, wytwórca przedkłada Prezesowi URE:

1) dokumenty potwierdzające, że decyzja inwestycyjna dotycząca budowy nowej jednostki kogeneracji albo znacznej modernizacji jednostki kogeneracji została podjęta po dniu wygrania aukcji oraz, że urządzenia zamontowane w czasie budowy nowej jednostki kogeneracji albo znacznej modernizacji jednostki kogeneracji zostały wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w nowej albo znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji;

2) opinię akredytowanej jednostki, o której mowa w art. 77 ust. 3, potwierdzającą:

a) dane dotyczące możliwej do wytworzenia ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzenia do sieci i sprzedaży w pierwszym roku kalendarzowym po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego,

b) udział procentowy wartości poniesionych kosztów inwestycyjnych znacznej modernizacji w odniesieniu do wartości kosztów inwestycyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 59 ust. 3,

c) możliwość spełnienia jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytworzonej energii w jednostce kogeneracji;

3) ostateczne pozwolenie na budowę wydane dla nowej jednostki kogeneracji lub znacznie zmodernizowanej jednostki kogeneracji w terminie nie później niż 12 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia aukcji, jeżeli jest ono wymagane na podstawie przepisów ustawy - Prawo budowlane.

2. W przypadku:

1) pozytywnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 1 - Prezes URE, w drodze decyzji, potwierdza uprawnienia wytwórcy do wypłaty premii kogeneracyjnej;

2) braku przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub w przypadku gdy z przedstawionych dokumentów wynika, że jednostka kogeneracji nie spełnia wymagań umożliwiających zakwalifikowanie wytwarzanej energii elektrycznej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej jako wytworzonej z wysokosprawnej kogeneracji lub nie spełnia warunków znacznej modernizacji, lub wysokość premii kogeneracyjnej wynikająca z oferty jest wyższa niż wysokość premii kogeneracyjnej wynikająca z przyjętej, w odniesieniu do jednostki kogeneracji, wartości referencyjnej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 7, po uwzględnieniu faktycznie poniesionych kosztów inwestycyjnych znacznej modernizacji, lub decyzja inwestycyjna dotycząca budowy nowej jednostki kogeneracji lub znacznej modernizacji jednostki kogeneracji została podjęta wcześniej niż w dniu następującym po dniu wygrania aukcji, lub zainstalowane w trakcie budowy lub znacznej modernizacji urządzenia nie zostały wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w nowej albo znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji, lub ostateczne pozwolenie na budowę, jeżeli jest ono wymagane na podstawie przepisów ustawy - Prawo budowlane, zostało wydane dla nowej jednostki kogeneracji lub znacznie zmodernizowanej jednostki kogeneracji po upływie 12 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia aukcji - Prezes URE, w drodze decyzji, stwierdza utratę przez wytwórcę uprawnienia do wypłaty premii kogeneracyjnej.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, jest natychmiast wykonalna.

Art. 28. 1. Wytwórca, który wygrał aukcję, jest obowiązany do prowadzenia dokumentacji:

1) w ujęciu miesięcznym dotyczącej ilości energii elektrycznej, wyrażonej w kWh, wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzonej do sieci i sprzedanej w danym miesiącu, z uwzględnieniem wskazania daty pierwszego wprowadzenia tej energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub sieci przesyłowej elektroenergetycznej;

2) potwierdzającej, wyrażoną w procentach, ilość ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji wprowadzonego do publicznej sieci ciepłowniczej w stosunku do ilości ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji;

3) potwierdzającej spełnienie jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytworzonej energii w jednostce kogeneracji.

2. Na żądanie operatora rozliczeń wytwórca przedstawia niezwłocznie kopię dokumentacji, o której mowa w ust. 1.

3. Operator rozliczeń, po weryfikacji wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania, wpłaca wytwórcy, na wskazany przez niego rachunek bankowy, należną kwotę premii kogeneracyjnej.

Rozdział 4

Zasady uczestnictwa w systemie wsparcia w formie premii gwarantowanej dla wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Art. 29. 1. Wytwórca energii, o którym mowa w art. 5 ust. 1, którego jednostka kogeneracji spełnia jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytwarzanej energii, może wystąpić o wypłatę premii gwarantowanej.

2. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w art. 31 ust. 4 i 5:

1) nie mniej niż 70 % ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej - premia gwarantowana dotyczy całej wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przez wytwórcę, który otrzymał decyzję o dopuszczeniu, o której mowa w art. 30 ust. 4, lecz nieprzewyższającą ilości energii elektrycznej, jaka mogłaby zostać wytworzona w tej jednostce przy założeniu, że jednostka ta pracowała w tym czasie z mocą przewyższającą maksymalną moc zainstalowaną czynną przy współczynniku mocy cos φ = 0,9;

2) mniej niż 70 % ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej - premia gwarantowana dotyczy wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w ilości odpowiadającej procentowemu udziałowi ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji wprowadzonego do publicznej sieci ciepłowniczej przez wytwórcę, który otrzymał decyzję o dopuszczeniu, o której mowa w art. 30 ust. 4.

3. Przepisów ust. 2 nie stosuje się do jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 7 i 8.

4. Premię gwarantowaną wypłaca operator rozliczeń.

Art. 30. 1. Wytwórca, który zamierza wystąpić o wypłatę premii gwarantowanej, składa do Prezesa URE wniosek o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wytwórca składa w terminie 60 dni od dnia:

1) uzyskania lub zmiany koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo uzyskania lub zmiany wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji albo uzyskania lub zmiany wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego - w przypadku nowej małej jednostki kogeneracji;

2) wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w zmodernizowanej jednostce kogeneracji oraz w zmodernizowanej małej jednostce kogeneracji;

3) wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w znacznie zmodernizowanej małej jednostce kogeneracji.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;

2) lokalizację jednostki kogeneracji;

3) dokumenty potwierdzające moc zainstalowaną elektryczną jednostki kogeneracji, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 - dodatkowo dokumenty potwierdzające łączną moc zainstalowaną elektryczną źródła;

4) miejsce przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub sieci przesyłowej elektroenergetycznej, określone w warunkach przyłączenia albo w umowie o przyłączenie;

5) schemat źródła ze wskazaniem urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, w tym wyodrębnionych jednostek kogeneracji, oraz urządzeń i instalacji służących do wyprowadzenia mocy, wchodzących w skład tego źródła, z oznaczeniem lokalizacji urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych oraz miejsca przyłączenia tego źródła do sieci elektroenergetycznej - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3;

6) schemat jednostki kogeneracji wraz z określeniem granicy bilansowej;

7) ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w podziale na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe, wyrażoną w MWh, i wysokość premii gwarantowanej, wyrażoną w złotych za 1 MWh, z dokładnością do jednego grosza, za jaką wytwórca zobowiązuje się wytworzyć, wprowadzić do sieci i sprzedać tę energię, z uwzględnieniem art. 29 ust. 2, lub w przypadku wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 lub ust. 7 i 8, wyłącznie wytworzyć tę energię;

8) miejsce przyłączenia jednostki kogeneracji do publicznej sieci ciepłowniczej, określone w warunkach przyłączenia albo w umowie o przyłączenie; przepisu nie stosuje się do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 7 i 8, chyba że ciepło z tych jednostek dostarczane jest do publicznej sieci ciepłowniczej;

9) wskazanie procentowego udziału ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji, które zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej zgodnie z art. 29 ust. 2; przepisu nie stosuje się do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 7 i 8, chyba że ciepło z tych jednostek dostarczane jest do publicznej sieci ciepłowniczej;

10) określenie wszystkich rodzajów paliw zużywanych w jednostce kogeneracji;

11) informację o dacie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w jednostce kogeneracji:

a) potwierdzonej wydanym świadectwem pochodzenia z kogeneracji - w przypadku istniejącej jednostki kogeneracji lub istniejącej małej jednostki kogeneracji albo

b) po dokonaniu modernizacji lub znacznej modernizacji, potwierdzoną przez operatora sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej - w przypadku zmodernizowanej jednostki kogeneracji, zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji, lub znacznie zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji,

c) potwierdzoną przez operatora sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej - w przypadku nowej małej jednostki kogeneracji;

12) wskazanie odbiorcy lub odbiorców, z którymi wytwórca ma zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej; przepisu nie stosuje się do wytwórców energii elektrycznej w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 7 i 8;

13) opinię akredytowanej jednostki, o której mowa w art. 77 ust. 3, potwierdzającej:

a) dane dotyczące możliwej do uzyskania ilości wytworzonej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w pierwszym roku kalendarzowym po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego - w przypadku nowej albo znacznie zmodernizowanej małej jednostce kogeneracji albo po zakończeniu modernizacji, o którym mowa w art. 5 ust. 3 - w przypadku zmodernizowanej jednostki kogeneracji albo zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji,

b) udział procentowy wartości poniesionych kosztów inwestycyjnych modernizacji albo znacznej modernizacji w odniesieniu do wartości kosztów inwestycyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 59 ust. 3,

c) możliwość spełnienia jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytworzonej energii w jednostce kogeneracji;

14) oświadczenie, o następującej treści:

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że wartość pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, obliczona zgodnie z art. 14 tej ustawy, wynosi (…) złotych. Premia gwarantowana skorygowana obliczona zgodnie z art. 14 ust. 4 i 5 tej ustawy, wynosi (…) złotych za 1 MWh.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; obowiązek składania oświadczenia nie dotyczy istniejących jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, oraz istniejących małych jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3;

15) dokumenty potwierdzające, że urządzenia zamontowane w czasie budowy nowej małej jednostki kogeneracji albo modernizacji jednostki kogeneracji, albo modernizacji małej jednostki kogeneracji, albo znacznej modernizacji małej jednostki kogeneracji zostały wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w nowej albo znacznie zmodernizowanej małej jednostce kogeneracji, albo zmodernizowanej jednostce kogeneracji, albo zmodernizowanej małej jednostce kogeneracji;

16) podpis wytwórcy.

4. Prezes URE po stwierdzeniu spełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2, z uwzględnieniem art. 5 ust. 2-9, wydaje decyzję o dopuszczeniu wytwórcy do ubiegania się o wypłatę premii gwarantowanej dla energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzonej do sieci i sprzedanej albo wyłącznie wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji - w przypadku wytwórców w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 7 i 8, o ile łączna moc zainstalowana elektryczna nowych małych jednostek kogeneracji lub znacznie zmodernizowanych małych jednostek kogeneracji, dla których wydano decyzje o dopuszczeniu, nie przekroczyła w danym roku kalendarzowym wartości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 3.

5. Decyzja, o której mowa w ust. 4, zawiera w szczególności wskazanie:

1) daty zakończenia okresu wsparcia, z uwzględnieniem art. 5 ust. 2-9;

2) możliwości wystąpienia o wypłatę premii gwarantowanej na całą wytworzoną, wprowadzoną do sieci i sprzedaną energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji - w przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, albo

3) możliwości wystąpienia o wypłatę premii gwarantowanej na proporcjonalny udział wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji - w przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2, w odniesieniu do wytwórcy energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2, albo

4) możliwości wystąpienia o wypłatę premii gwarantowanej na całą wytworzoną energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji - w przypadku jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 7 i 8;

5) rodzaju paliw, o których mowa w art. 15 ust. 7, wykorzystywanych w jednostce kogeneracji.

6. Prezes URE przekazuje operatorowi rozliczeń dane wytwórcy, który uzyskał decyzję o dopuszczeniu, o której mowa w ust. 4.

7. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie zawiera wszystkich wymaganych danych lub nie dołączono do niego wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 2, Prezes URE wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

8. Prezes URE, w drodze decyzji, odmawia dopuszczenia, o którym mowa w ust. 4, w przypadku niespełnienia wymagań określonych w ustawie, w szczególności gdy:

1) wytwórca lub jednostka kogeneracji, do której wytwórca posiada tytuł prawny, nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2;

2) wytwórca nie jest uprawniony do wypłaty premii gwarantowanej na podstawie art. 5;

3) wytwórca złożył wniosek o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej po terminie wskazanym w ust. 2.

Art. 31. 1. Wytwórca, który uzyskał decyzję o dopuszczeniu, o której mowa w art. 30 ust. 4, występuje do operatora rozliczeń, w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, o wypłatę premii gwarantowanej.

2. W celu uzyskania wypłaty premii gwarantowanej uprawniony wytwórca:

1) jednorazowo przekazuje do operatora rozliczeń informację o dacie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w jednostce kogeneracji:

a) potwierdzoną wydanym świadectwem pochodzenia z kogeneracji - w przypadku istniejącej jednostki kogeneracji lub istniejącej małej jednostki kogeneracji, albo

b) po dokonaniu modernizacji lub znacznej modernizacji, potwierdzoną przez operatora sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej - w przypadku zmodernizowanej jednostki kogeneracji, zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji, lub znacznie zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji, albo

c) potwierdzoną przez operatora sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej - w przypadku nowej małej jednostki kogeneracji;

2) każdorazowo składa do operatora rozliczeń wniosek o wypłatę premii gwarantowanej;

3) wraz ze złożeniem pierwszego wniosku informuje operatora rozliczeń, w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, o:

a) lokalizacji jednostki kogeneracji oraz jej mocy zainstalowanej elektrycznej i miejscu przyłączenia tej jednostki do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub sieci przesyłowej elektroenergetycznej, określonego w warunkach przyłączenia albo umowie o przyłączenie,

b) numerze rachunku bankowego, na który ma być wypłacana premia gwarantowana.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;

2) wskazanie okresu rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 4 lub 5, którego dotyczy wniosek;

3) informację o ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wytworzonej w jednostce kogeneracji, wprowadzonej do sieci i sprzedanej dla okresu rozliczeniowego objętego wnioskiem, z uwzględnieniem art. 10 ust. 1, art. 11 pkt 1 i art. 29 ust. 2 - w przypadku jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2;

4) informację o ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wytworzonej w jednostce kogeneracji dla okresu rozliczeniowego objętego wnioskiem, z uwzględnieniem art. 10 ust. 1 i art. 11 pkt 1 - w przypadku jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 7 i 8;

5) wartość premii gwarantowanej skorygowanej o wartość uzyskanej pomocy inwestycyjnej, stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej, o której mowa w pkt 3, i jednostkowej wysokości premii gwarantowanej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 8 - w przypadku jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1;

6) wartość premii gwarantowanej, stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej, o której mowa w pkt 3, i jednostkowej wysokości premii gwarantowanej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 9 - w przypadku jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;

7) wartość premii gwarantowanej, stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej, o której mowa w pkt 4, i jednostkowej wysokości premii gwarantowanej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 10 - w przypadku istniejącej małej jednostki kogeneracji;

8) wartość premii gwarantowanej skorygowanej o wartość uzyskanej pomocy inwestycyjnej, stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej, o której mowa w pkt 4, i jednostkowej wysokości premii gwarantowanej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 4 - w przypadku nowej małej jednostki kogeneracji, zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji oraz znacznie zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji;

9) wyrażoną w procentach ilość ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji wprowadzonego do publicznej sieci ciepłowniczej, dla okresu rozliczeniowego, zgodnie z art. 29 ust. 2; przepisu nie stosuje się do wytwórców energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 7 i 8;

10) określenie ilości energii pierwotnej, wyrażonej w procentach, która została zaoszczędzona, w okresie rozliczeniowym, kwalifikującej do uznania energii elektrycznej za wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji, obliczonej na podstawie referencyjnych wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wytwórca składa w terminie 45 dni po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego.

5. Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, za okres więcej niż jednego następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego, w terminie 45 dni po zakończeniu ostatniego z tych miesięcy.

6. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, w terminie, o którym mowa w ust. 4 lub 5, wytwórca traci prawo do wypłaty premii gwarantowanej za dany okres rozliczeniowy.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i c, operator sieci elektroenergetycznej, do której przyłączona jest jednostka kogeneracji, potwierdza datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tej jednostce, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia wytwórcy o to potwierdzenie.

Art. 32. Informacje, o których mowa w art. 31 ust. 2 pkt 1 i 3, oraz wnioski, o których mowa w art. 31 ust. 2 pkt 2, składane w postaci elektronicznej w związku z rozliczaniem premii gwarantowanej, o której mowa w art. 31 ust. 1, mogą zostać przekazane za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego przez operatora rozliczeń.

Art. 33. 1. Ilość energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji, wprowadzonej do sieci i sprzedanej, lub wyłącznie wytworzonej - w przypadku wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 7 i 8, ustala się na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych w okresie rozliczeniowym, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 58.

2. Dopuszcza się określenie ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci i sprzedanej, o której mowa w ust. 1, metodą proporcjonalną w stosunku do ilości energii elektrycznej wytworzonej w danej jednostce kogeneracji i określonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych na zaciskach:

1) generatora;

2) ogniwa paliwowego.

3. Operator systemu elektroenergetycznego, do którego sieci jest przyłączona jednostka kogeneracji, przekazuje operatorowi rozliczeń, w terminie 14 dni po zakończeniu miesiąca dane dotyczące ilości energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1.

Art. 34. 1. Wytwórca, który uzyskał decyzję o dopuszczeniu, o której mowa w art. 30 ust. 4, jest obowiązany do prowadzenia dokumentacji:

1) w ujęciu miesięcznym dotyczącej, wyrażonej w kWh, ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej w danym miesiącu, z uwzględnieniem wskazania daty pierwszego wprowadzenia tej energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub do sieci przesyłowej elektroenergetycznej - w przypadku wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) w ujęciu miesięcznym dotyczącej, wyrażonej w kWh, ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w danym miesiącu, z uwzględnieniem wskazania daty pierwszego wytworzenia tej energii elektrycznej - w przypadku wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 7 i 8;

3) potwierdzającej, wyrażoną w procentach, ilość ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji wprowadzonego do publicznej sieci ciepłowniczej w stosunku do ilości ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji; przepisu nie stosuje się do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 7 i 8;

4) potwierdzającej spełnienie jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytworzonej energii w jednostce kogeneracji.

2. Na żądanie operatora rozliczeń wytwórca przedstawia niezwłocznie kopię dokumentacji, o której mowa w ust. 1.

Art. 35. Operator rozliczeń, po weryfikacji wniosku, o którym mowa w art. 31 ust. 2 pkt 2, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania, wpłaca wytwórcy, na wskazany przez niego rachunek bankowy, należną kwotę premii gwarantowanej.

Rozdział 5

Zasady uczestnictwa w systemie wsparcia dla jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW

Art. 36. 1. Wytwórca energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji, o której mowa w art. 6 ust. 1, która spełnia jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytwarzanej energii, może:

1) wystąpić o wypłatę premii gwarantowanej indywidualnej - w przypadku jednostki, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3;

2) wystąpić o wypłatę premii kogeneracyjnej indywidualnej - w przypadku jednostki, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1.

2. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w art. 39 ust. 4 lub 5:

1) nie mniej niż 70 % ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej - premia gwarantowana indywidualna albo premia kogeneracyjna indywidualna dotyczy całej wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przez wytwórcę, który uzyskał decyzję o dopuszczeniu, o której mowa w art. 37 ust. 3, lub który wygrał nabór, o którym mowa w art. 43 ust. 1, lecz nieprzewyższającą ilości energii elektrycznej, jaka mogłaby zostać wytworzona w tej jednostce przy założeniu, że jednostka ta pracowała w tym czasie z mocą przewyższającą maksymalną moc zainstalowaną czynną przy współczynniku mocy cos φ = 0,9;

2) mniej niż 70 % ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej - premia gwarantowana indywidualna albo premia kogeneracyjna indywidualna dotyczy wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w ilości odpowiadającej procentowemu udziałowi ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji wprowadzonego do publicznej sieci ciepłowniczej przez wytwórcę, który uzyskał decyzję o dopuszczeniu, o której mowa w art. 37 ust. 3, lub który wygrał nabór, o którym mowa w art. 43 ust. 1.

3. Premię gwarantowaną indywidualną albo premię kogeneracyjną indywidualną wypłaca operator rozliczeń.

Art. 37. 1. Wytwórca, który zamierza wystąpić o wypłatę premii gwarantowanej indywidualnej, corocznie, w terminie do dnia 30 września poprzedzającego rok wypłaty premii gwarantowanej indywidualnej, składa do Prezesa URE wniosek o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej indywidualnej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;

2) lokalizację jednostki kogeneracji oraz dokumenty potwierdzające moc zainstalowaną elektryczną tej jednostki;

3) miejsce przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub sieci przesyłowej elektroenergetycznej, określone w warunkach przyłączenia albo w umowie o przyłączenie;

4) schemat jednostki kogeneracji wraz z określeniem granicy bilansowej;

5) ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wyrażoną w MWh, do której wytworzenia, wprowadzenia do sieci i sprzedaży zobowiązuje się wytwórca w kolejnym roku kalendarzowym;

6) miejsce przyłączenia jednostki kogeneracji do publicznej sieci ciepłowniczej;

7) dokumenty potwierdzające możliwość wprowadzenia do publicznej sieci ciepłowniczej co najmniej 70 % ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji lub wskazanie, że do publicznej sieci ciepłowniczej, wprowadzane będzie mniej niż 70 % ciepła użytkowego wytworzonego w tej jednostce kogeneracji;

8) określenie wszystkich rodzajów paliwa zużywanych w jednostce kogeneracji;

9) informację o dacie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w jednostce kogeneracji:

a) potwierdzoną wydanym świadectwem pochodzenia z kogeneracji - w przypadku istniejącej jednostki kogeneracji, albo

b) po dokonaniu modernizacji, potwierdzoną przez operatora sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej - w przypadku zmodernizowanej jednostki kogeneracji;

10) wskazanie odbiorcy lub odbiorców, z którymi wytwórca ma zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej;

11) oświadczenie, o następującej treści:

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że wartość pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, obliczona zgodnie z art. 14 tej ustawy, wynosi (…) złotych.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; obowiązek składania oświadczenia nie dotyczy jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3;

12) dane techniczne i ekonomiczne, w szczególności bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie dwa zamknięte lata obrotowe oraz prognozowane przychody i koszty, związane z wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, umożliwiające wyznaczenie wysokości premii gwarantowanej indywidualnej;

13) opinię akredytowanej jednostki, o której mowa w art. 77 ust. 3, potwierdzającą:

a) dane dotyczące możliwej do uzyskania ilości wytworzonej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w pierwszym roku kalendarzowym po zakończeniu modernizacji, o którym mowa w art. 5 ust. 3 - w przypadku zmodernizowanej jednostki kogeneracji,

b) udział procentowy wartości poniesionych kosztów inwestycyjnych modernizacji w odniesieniu do wartości kosztów inwestycyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 59 ust. 3,

c) możliwość spełnienia jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytworzonej energii w jednostce kogeneracji;

14) dokumenty potwierdzające, że urządzenia zamontowane w czasie modernizacji jednostki kogeneracji zostały wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w zmodernizowanej jednostce kogeneracji;

15) podpis wytwórcy.

3. Prezes URE, po stwierdzeniu spełnienia wymagań, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 2, z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 6 ust. 2-5, w terminie 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wydaje decyzję o dopuszczeniu do systemu premii gwarantowanej indywidualnej dla energii elektrycznej wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej w danym roku kalendarzowym.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, zawiera w szczególności wskazanie:

1) daty zakończenia okresu wsparcia, z uwzględnieniem art. 6 ust. 2-5;

2) możliwości wystąpienia o wypłatę premii gwarantowanej indywidualnej na całą wytworzoną, wprowadzoną do sieci i sprzedaną energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji - w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 2 pkt 1, albo

3) możliwości wystąpienia o wypłatę premii gwarantowanej indywidualnej na proporcjonalny udział wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji - w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 2 pkt 2;

4) wysokości premii gwarantowanej indywidualnej obliczonej w sposób określony w art. 38.

5. Prezes URE przekazuje dane wytwórcy, który uzyskał decyzję o dopuszczeniu, o której mowa w ust. 3, operatorowi rozliczeń.

6. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie zawiera wszystkich wymaganych danych lub nie dołączono do niego wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 2, Prezes URE wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

7. Prezes URE, w drodze decyzji, odmawia dopuszczenia, o którym mowa w ust. 3, w przypadku niespełnienia wymagań określonych w ustawie, w szczególności gdy:

1) jednostka kogeneracji nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 2;

2) wytwórca nie jest uprawniony do otrzymania premii gwarantowanej indywidualnej na podstawie art. 6;

3) wytwórca złożył wniosek o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej indywidualnej po terminie, o którym mowa w ust. 1.

Art. 38. 1. Prezes URE wylicza wysokość premii gwarantowanej indywidualnej na podstawie danych, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 12 i pkt 13 lit. b, uwzględniając w przypadku jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, wartość otrzymanej pomocy inwestycyjnej, w sposób określony w art. 14.

2. Wysokość premii gwarantowanej indywidualnej wyliczona w sposób, o którym mowa w ust. 1, nie może być, w odniesieniu do jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, wyższa niż maksymalna wysokość premii określona odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 8 lub 9.

Art. 39. 1. Wytwórca, który uzyskał decyzję o dopuszczeniu, o której mowa w art. 37 ust. 3, występuje do operatora rozliczeń w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, o wypłatę premii gwarantowanej indywidualnej.

2. W celu uzyskania wypłaty premii gwarantowanej indywidualnej uprawniony wytwórca:

1) jednorazowo przekazuje do operatora rozliczeń informację o dacie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w jednostce kogeneracji:

a) potwierdzoną wydanym świadectwem pochodzenia z kogeneracji - w przypadku istniejącej jednostki kogeneracji, albo

b) po dokonaniu modernizacji, potwierdzoną przez operatora sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej - w przypadku zmodernizowanej jednostki kogeneracji;

2) każdorazowo składa do operatora rozliczeń wniosek o wypłatę premii gwarantowanej indywidualnej;

3) wraz ze złożeniem pierwszego wniosku, o którym mowa w pkt 2, informuje operatora rozliczeń, w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, o:

a) lokalizacji jednostki kogeneracji, mocy zainstalowanej elektrycznej tej jednostki oraz miejscu jej przyłączenia do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub sieci przesyłowej elektroenergetycznej, określonym w warunkach przyłączenia albo umowie o przyłączenie,

b) numerze rachunku bankowego, na który ma być wypłacana premia gwarantowana indywidualna.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;

2) wskazanie okresu rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 4 lub 5, którego dotyczy wniosek;

3) informację o ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wytworzonej w jednostce kogeneracji, wprowadzonej do sieci i sprzedanej dla okresu rozliczeniowego objętego wnioskiem, z uwzględnieniem art. 10 ust. 1, art. 11 pkt 1 i art. 36 ust. 2;

4) wartość premii gwarantowanej indywidualnej, stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej, o której mowa w pkt 3, i wysokości premii gwarantowanej indywidualnej, wskazanej w decyzji o dopuszczeniu, o której mowa w art. 37 ust. 3;

5) wyrażoną w procentach ilość ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji wprowadzonego do publicznej sieci ciepłowniczej, w okresie rozliczeniowym;

6) określenie ilości energii pierwotnej, wyrażonej w procentach, która została zaoszczędzona w okresie rozliczeniowym, kwalifikującej do uznania energii elektrycznej za wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji, obliczonej na podstawie referencyjnych wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wytwórca składa w terminie 45 dni po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego.

5. Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, za okres więcej niż jednego następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego, w terminie 45 dni po zakończeniu ostatniego z tych miesięcy.

6. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, w terminie określonym w ust. 4 lub 5, wytwórca traci prawo do wypłaty premii gwarantowanej indywidualnej za dany okres rozliczeniowy.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, operator sieci elektroenergetycznej, do której jest przyłączona jednostka kogeneracji, potwierdza datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tej jednostce, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia wytwórcy o to potwierdzenie.

Art. 40. Informacje, o których mowa w art. 39 ust. 2 pkt 1 i 3, oraz wnioski, o których mowa w art. 39 ust. 2 pkt 2, składane w postaci elektronicznej w związku z rozliczaniem premii gwarantowanej indywidualnej mogą zostać przekazane za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego przez operatora rozliczeń.

Art. 41. 1. Ilość energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji, wprowadzonej do sieci i sprzedanej, ustala się na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych w okresie rozliczeniowym, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 58.

2. Dopuszcza się określenie ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci i sprzedanej, o której mowa w ust. 1, metodą proporcjonalną w stosunku do ilości energii elektrycznej wytworzonej w danej jednostce kogeneracji i określonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych na zaciskach:

1) generatora;

2) ogniwa paliwowego.

3. Operator systemu elektroenergetycznego, do którego sieci jest przyłączona jednostka kogeneracji, przekazuje operatorowi rozliczeń, w terminie 14 dni po zakończeniu miesiąca, dane dotyczące ilości energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1.

Art. 42. 1. Wytwórca, który uzyskał decyzję o dopuszczeniu, o której mowa w art. 37 ust. 3, jest obowiązany do prowadzenia dokumentacji:

1) w ujęciu miesięcznym dotyczącej ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzonej do sieci i sprzedanej w danym miesiącu, wyrażonej w kWh, z uwzględnieniem wskazania daty pierwszego wprowadzenia tej energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub sieci przesyłowej elektroenergetycznej;

2) potwierdzającej, wyrażoną w procentach, ilość ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji wprowadzonego do publicznej sieci ciepłowniczej w stosunku do ilości ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji;

3) potwierdzającej spełnienie jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytworzonej energii w jednostce kogeneracji.

2. Na żądanie operatora rozliczeń wytwórca przedstawia niezwłocznie kopię dokumentacji, o której mowa w ust. 1.

3. Operator rozliczeń, po weryfikacji wniosku, o którym mowa w art. 39 ust. 2 pkt 2, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania, wypłaca wytwórcy, na wskazany przez niego rachunek bankowy, należną kwotę premii gwarantowanej indywidualnej.

Art. 43. 1. Prezes URE ogłasza, organizuje i przeprowadza nabór na premię kogeneracyjną indywidualną nie rzadziej niż w czerwcu i w grudniu w roku, dla którego wartość określona w przepisach wydanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 5 wynosi więcej niż 0.

2. Przedmiotem naboru jest premia kogeneracyjna indywidualna za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w jednostce kogeneracji, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1:

1) opalanej paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 1 - wybudowanej lub znacznie zmodernizowanej w terminie 48 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia naboru,

2) opalanej paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 2-4 - wybudowanej lub znacznie zmodernizowanej w terminie 60 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia naboru

- która osiągnie jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytwarzanej energii.

3. W przypadku gdy określona w przepisach wydanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 5 i 6 maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż mogła zostać objęta premią kogeneracyjną indywidualną w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru, i maksymalna wartość premii kogeneracyjnej indywidualnej wynikająca z tej energii nie została wykorzystana, Prezes URE uwzględnia je w wielkościach, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 3, w odniesieniu do naborów w danym roku kalendarzowym.

4. W naborze przeprowadzanym przez Prezesa URE może wziąć udział wytwórca, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, którego jednostka kogeneracji, spełniająca warunki, o których mowa w art. 17, zlokalizowana jest poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Nabór przeprowadza się w formie pisemnej. Nabór trwa przez okres nie krótszy niż 3 dni i nie dłuższy niż 10 dni.

Art. 44. 1. Wytwórca, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, który zamierza przystąpić do naboru, podlega procedurze oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w danej jednostce kogeneracji.

2. Procedurę oceny formalnej przeprowadza Prezes URE na wniosek o dopuszczenie do udziału w naborze.

3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w naborze zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;

2) planowaną lokalizację jednostki kogeneracji oraz jej moc zainstalowaną elektryczną;

3) wskazanie procentowego udziału ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji, które zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej, zgodnie z art. 36 ust. 2;

4) określenie wszystkich rodzajów paliw zużywanych w jednostce kogeneracji;

5) określenie przewidywanej wielkości jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla, jednak na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytwarzanej energii w jednostce kogeneracji;

6) oświadczenie o następującej treści:

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że wartość pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, obliczona zgodnie z art. 14 tej ustawy, wynosi (…) złotych.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;

7) określenie wielkości planowanych kosztów inwestycyjnych w stosunku do wielkości kosztów inwestycyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 59 ust. 3;

8) podpis wytwórcy.

4. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w naborze wytwórca dołącza oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie:

1) dokumentu potwierdzającego:

a) wydanie warunków przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, albo

b) zawarcie umowy o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej,

c) wydanie warunków przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci ciepłowniczej, albo

d) zawarcie umowy o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci ciepłowniczej,

e) w przypadku jednostki kogeneracji opalanej paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 1 - wydanie warunków przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej gazowej lub sieci dystrybucyjnej gazowej - jeżeli zostały wydane albo

f) w przypadku jednostki kogeneracji opalanej paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 1 - zawarcie umowy o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej gazowej lub sieci dystrybucyjnej gazowej - jeżeli została zawarta;

2) schematu jednostki kogeneracji wraz z określeniem granicy bilansowej;

3) (uchylony)

4) harmonogramu rzeczowego i finansowego realizacji budowy nowej jednostki kogeneracji lub znacznej modernizacji jednostki kogeneracji;

5) opinii sporządzonej przez akredytowaną jednostkę, o której mowa w art. 77 ust. 4, w okresie 6 miesięcy przed dniem jego złożenia do Prezesa URE, potwierdzającej, w planowanej lokalizacji w odniesieniu do jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, i opalanej paliwem stałym, spełnienie następujących warunków:

a) brak możliwości zasilania tej jednostki paliwami gazowymi ze względu na techniczne lub ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci gazowej, udokumentowany przedstawioną odmową wydania warunków przyłączenia do sieci przez operatora sieci dystrybucyjnej gazowej lub operatora przesyłowej gazowej oraz

b) brak technicznego lub ekonomicznego uzasadnienia do zasilania tej jednostki wyłącznie biomasą stwierdzony na podstawie analizy, o której mowa w art. 10a ust. 1 lub art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, oraz

c) prognozę wskazującą, że poziom cen ciepła w publicznej sieci ciepłowniczej zasilanej bądź planowanej do zasilenia przez tę jednostkę kogeneracji w danym roku kalendarzowym nie będzie wyższy od średniej ceny ciepła z innych źródeł zasilających tę sieć ciepłowniczą, albo w przypadku nowych systemów ciepłowniczych, możliwość oferowania w planowanej lokalizacji przez tę jednostkę kogeneracji w danym roku kalendarzowym ciepła po cenie nie wyższej od iloczynu średniej ceny sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c tiret pierwsze ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, oraz wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w art. 47 ust. 2f tej ustawy.

5. Okres ważności dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a i c, w dniu ich złożenia, nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

6. Do wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, którego jednostka kogeneracji jest lub będzie zlokalizowana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się.

7. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 3, nie zawiera wszystkich wymaganych danych lub nie dołączono do niego wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 4, Prezes URE wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Art. 45. 1. Prezes URE wydaje decyzję o dopuszczeniu do udziału w naborze albo o odmowie dopuszczenia do naboru, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o to dopuszczenie.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest ważna 18 miesięcy od dnia jej wydania, nie dłużej jednak niż najkrótszy termin ważności dokumentu, o którym mowa w art. 44 ust. 4 pkt 1 lit. a i c.

Art. 46. 1. Prezes URE zamieszcza ogłoszenie o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki nie później niż 90 dni przed dniem jego rozpoczęcia.

2. Ogłoszenie o naborze zawiera:

1) oznaczenie naboru;

2) godziny otwarcia i zamknięcia naboru;

3) wskazanie maksymalnej ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż objęta będzie premią kogeneracyjną indywidualną i maksymalnej wartości premii kogeneracyjnej indywidualnej wynikającej z tej ilości, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W naborze mogą wziąć udział wytwórcy:

1) którzy wnieśli kaucję w wysokości 30 złotych za 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej, jednak nie więcej niż 3 mln zł, w formie gotówki wpłaconej na odrębny rachunek bankowy wskazany przez Prezesa URE lub gwarancji bankowej;

2) posiadający ważną decyzję o dopuszczeniu, o której mowa w art. 45 ust. 1.

4. Nabór rozstrzyga się, jeżeli została złożona co najmniej jedna oferta spełniająca wymagania określone w ustawie.

5. Prezes URE ustala regulamin naboru.

6. Regulamin naboru określa:

1) przebieg i sposób rozstrzygnięcia naboru;

2) warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników naboru;

3) sposób zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu naboru;

4) sposób złożenia i wycofania oferty.

7. Regulamin naboru zatwierdza minister właściwy do spraw energii.

8. Regulamin naboru ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.

Art. 47. 1. Wytwórca będący uczestnikiem naboru, od godziny otwarcia do godziny zamknięcia naboru, składa ofertę bezpośrednio w siedzibie Prezesa URE.

2. Uczestnik naboru składa tylko jedną ofertę dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, która będzie wytworzona w danej jednostce kogeneracji.

3. Oferta złożona przez uczestnika naboru zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby uczestnika naboru;

2) rodzaj jednostki kogeneracji, w której będzie wytwarzana energia elektryczna przez uczestnika naboru oraz moc zainstalowaną elektryczną tej jednostki;

3) schemat jednostki kogeneracji wraz z określeniem granicy bilansowej;

4) ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji z podziałem na kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe, wyrażoną w MWh, z podziałem odpowiadającym udziałowi energii chemicznej danego paliwa, o którym mowa w art. 15 ust. 7, z uwzględnieniem art. 36 ust. 2, jaką uczestnik naboru zobowiązuje się wytworzyć, wprowadzić do sieci i sprzedać;

5) miejsce przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub sieci przesyłowej elektroenergetycznej, określone w warunkach przyłączenia albo w umowie o przyłączenie;

6) miejsce przyłączenia jednostki kogeneracji do publicznej sieci ciepłowniczej;

7) zobowiązanie uczestnika naboru:

a) że do budowy nowej jednostki kogeneracji albo znacznej modernizacji jednostki kogeneracji zostaną wykorzystane wyłącznie urządzenia wyprodukowane w okresie 60 miesięcy, przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w nowej jednostce kogeneracji lub przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej po zakończeniu znacznej modernizacji,

b) w przypadku jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 8, do wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu droższego spośród paliw, o których mowa w art. 15 ust. 5, na poziomie nie mniejszym niż wskazanym w ofercie;

8) wskazanie procentowego udziału ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji, które zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej, zgodnie z art. 36 ust. 2;

9) zobowiązanie uczestnika naboru do wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w nowej jednostce kogeneracji lub znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji:

a) w terminie 48 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia naboru - w przypadku wytwórców energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji opalanych paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 1,

b) w terminie 60 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia naboru - w przypadku wytwórców energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji opalanych paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 2-4;

10) dane techniczne i ekonomiczne, w szczególności bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie dwa zamknięte lata obrotowe oraz prognozowane przychody i koszty prowadzonej działalności, umożliwiające wyznaczenie wysokości premii kogeneracyjnej indywidualnej;

11) określenie przewidywanej wielkości jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla, jednak na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytwarzanej energii w jednostce kogeneracji;

12) oświadczenie, o następującej treści:

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że wartość pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, obliczona zgodnie z art. 14 tej ustawy, wynosi (…) złotych.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;

13) określenie wielkości planowanych kosztów inwestycyjnych w stosunku do wielkości kosztów inwestycyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 59 ust. 3;

14) podpis wytwórcy.

4. Oferta uczestnika naboru jest niedostępna dla innych uczestników naboru.

5. Oferta złożona na godzinę przed zamknięciem naboru wiąże uczestnika naboru do końca naboru i nie może zostać wycofana.

Art. 48. 1. Prezes URE wylicza dla każdego wytwórcy, który złożył ofertę w naborze, wysokość premii kogeneracyjnej indywidualnej, na podstawie danych, o których mowa w art. 47 ust. 3 pkt 8, 10 i 11, uwzględniając wartość otrzymanej pomocy inwestycyjnej, w sposób określony w art. 14.

2. Wysokość premii kogeneracyjnej indywidualnej obliczona zgodnie z ust. 1 nie może być wyższa niż maksymalna wysokość premii kogeneracyjnej indywidualnej określona w przepisach wydanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 7.

Art. 49. 1. Nabór wygrywają uczestnicy naboru, którzy otrzymali najniższą wartość punktową przy uwzględnieniu parametrów, o których mowa w ust. 2, obliczoną w sposób wskazany w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, aż do wyczerpania maksymalnej ilości lub wartości, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 3.

2. Parametrami branymi pod uwagę w naborze są:

1) wysokość premii kogeneracyjnej indywidualnej, o której mowa w art. 48 ust. 1, bez uwzględnienia wartości pomocy inwestycyjnej;

2) lokalizacja jednostki kogeneracji, w odniesieniu do której zróżnicowanie punktowe ustala się, biorąc pod uwagę uwarunkowania dotyczące lokalizowania jednostek kogeneracji w ramach systemów ciepłowniczych w sposób zapewniający bezpieczeństwo dostaw ciepła dla odbiorców końcowych oraz dążenie do wzrostu liczby efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych;

3) wszystkie rodzaje paliw wykorzystywanych do wytwarzania energii elektrycznej w jednostce kogeneracji - w odniesieniu do których zróżnicowanie punktowe ustala się, biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa, potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

3. Wartość punktowa, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn parametru, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz współczynników określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, przypisanych parametrom, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3.

4. Wartość współczynników przypisanych parametrom, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, nie może być wyższa niż 1,5.

5. W przypadku gdy pozostała ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji lub wartość premii kogeneracyjnej indywidualnej wynikająca z tej ilości, jest mniejsza od ilości energii elektrycznej lub wartości premii kogeneracyjnej indywidualnej określonej w ofercie następnego według kolejności uczestnika naboru, uznaje się, że wyczerpana została maksymalna ilość lub wartość, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 3, bez uwzględnienia oferty tego uczestnika.

6. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, metodykę rozstrzygania naboru na podstawie parametrów, o których mowa w ust. 2, oraz wartość współczynników, o których mowa w ust. 4, biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa, potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, ocenę potencjału wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych.

Art. 50. 1. Prezes URE zamyka nabór w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

2. Prezes URE w terminie 60 dni od dnia zamknięcia naboru informuje wytwórców, którzy złożyli ofertę w naborze o wyliczonej wysokości premii kogeneracyjnej indywidualnej w odniesieniu do każdej złożonej oferty.

3. Wytwórcy, którzy otrzymali informację, o której mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, informują Prezesa URE o:

1) akceptacji wysokości premii kogeneracyjnej indywidualnej, albo

2) braku akceptacji wysokości premii kogeneracyjnej indywidualnej.

4. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:

1) nie została złożona w sposób określony w art. 47 ust. 1, lub

2) nie zawiera wszystkich wymaganych danych i oświadczeń, lub

3) zawiera dane niezgodne z decyzją o dopuszczeniu, o której mowa w art. 45 ust. 1, lub

4) wytwórca nie posiada ważnej, na dzień złożenia oferty, decyzji o dopuszczeniu, o której mowa w art. 45 ust. 1, lub

5) wytwórca nie wniósł wymaganej kaucji, wpłacając ją na odrębny rachunek wskazany przez Prezesa URE, lub ustanawiając wymaganą gwarancję bankową, lub

6) brak jest akceptacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, lub

7) ilość zaoferowanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji lub wartość premii kogeneracyjnej indywidualnej wynikająca z tej ilości przekracza ilość lub wartość, o której mowa w art. 46 ust. 2 pkt 3, lub

8) nie została podpisana przez wytwórcę.

5. Prezes URE, w terminie 90 dni od dnia zamknięcia naboru, rozstrzyga nabór i podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacje o:

1) wynikach naboru, w tym o:

a) wytwórcach, których oferty wygrały nabór,

b) minimalnej i maksymalnej wysokości premii kogeneracyjnej indywidualnej, w złotych za 1 MWh, z dokładnością do jednego grosza, jaka zostanie wypłacona uczestnikom, którzy wygrali nabór, za wytworzenie, wprowadzenie do sieci i sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji,

c) łącznej ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w MWh, i wartości premii kogeneracyjnej indywidualnej wynikająca z tej ilości, w złotych, z dokładnością do jednego grosza, jaka zostanie wypłacona uczestnikom, którzy wygrali nabór, z uwzględnieniem podziału na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe, albo

2) unieważnieniu naboru.

6. Prezes URE unieważnia nabór, w przypadku gdy wszystkie oferty zostały odrzucone.

7. Kaucja, o której mowa w art. 46 ust. 3 pkt 1, podlega zwrotowi w terminie:

1) 60 dni od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w nowej jednostce kogeneracji lub po zakończeniu znacznej modernizacji - w przypadku wytwórcy, którego oferta wygrała nabór;

2) 14 dni od dnia rozstrzygnięcia naboru - w przypadku wytwórcy, którego oferta nie wygrała naboru.

8. W przypadku niewypełnienia przez wytwórcę zobowiązania, o którym mowa w art. 47 ust. 3 pkt 9, Prezes URE przekazuje kaucję, o której mowa w art. 46 ust. 3 pkt 1, na rachunek opłaty kogeneracyjnej.

9. Prezes URE niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru informuje o jego wynikach wytwórców, których oferty wygrały nabór.

10. Prezes URE niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru przekazuje operatorowi rozliczeń informacje zawierające dane wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, których oferty wygrały nabór, oraz dane dotyczące ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz wysokość premii kogeneracyjnej indywidualnej, do wypłaty której uprawnieni są wytwórcy, z uwzględnieniem podziału na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe.

11. Prezes URE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw energii informację, w postaci elektronicznej, o wyniku naboru albo o jego unieważnieniu, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia albo unieważnienia naboru.

12. Informacja, o której mowa w ust. 11, zawiera:

1) wykaz ofert, które wygrały nabór, w tym:

a) wskazanie wytwórców, których oferty wygrały nabór,

b) informację o:

- wysokości premii kogeneracyjnej indywidualnej, w złotych za 1 MWh, z dokładnością do jednego grosza, jaka zostanie wypłacona uczestnikom naboru, których oferty wygrały nabór,

- ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w MWh, jaką poszczególni uczestnicy naboru, których oferty wygrały nabór, zobowiązali się sprzedać oraz wartości premii kogeneracyjnej indywidualnej, wynikającej z tej ilości energii, jaka zostanie wypłacona, w złotych, z dokładnością do jednego grosza, z uwzględnieniem podziału na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe;

2) wykaz ofert, które nie wygrały naboru, w tym:

a) wskazanie wytwórców, których oferty nie wygrały naboru,

b) informację o:

- wysokości skorygowanej premii kogeneracyjnej indywidualnej, w złotych za 1 MWh, z dokładnością do jednego grosza, za jaką poszczególni uczestnicy naboru, których oferty nie wygrały naboru, zobowiązali się sprzedać energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji,

- ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w MWh, jaką poszczególni uczestnicy naboru, których oferty nie wygrały naboru, zobowiązali się sprzedać i wartości skorygowanej premii kogeneracyjnej indywidualnej wynikającej z tej ilości energii, w złotych, z dokładnością do jednego grosza, z uwzględnieniem podziału na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe, albo

3) wskazanie przyczyn unieważnienia naboru.

Art. 51. 1. Przed dniem złożenia wniosku o wypłatę premii kogeneracyjnej indywidualnej, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 2, wytwórca przedkłada Prezesowi URE:

1) dokumenty potwierdzające, że decyzja inwestycyjna dotycząca budowy nowej jednostki kogeneracji albo znacznej modernizacji jednostki kogeneracji została podjęta po dniu wygrania naboru oraz, że urządzenia zamontowane w czasie budowy nowej jednostki kogeneracji albo znacznej modernizacji jednostki kogeneracji zostały wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w nowej albo znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji;

2) opinię akredytowanej jednostki, o której mowa w art. 77 ust. 3, potwierdzającą:

a) dane dotyczące możliwej do wytworzenia ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzenia do sieci i sprzedaży w pierwszym roku kalendarzowym po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego,

b) udział procentowy wartości poniesionych kosztów inwestycyjnych znacznej modernizacji w odniesieniu do wartości kosztów inwestycyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 59 ust. 3,

c) możliwość spełnienia jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytworzonej energii w jednostce kogeneracji;

3) ostateczne pozwolenie na budowę wydane dla nowej jednostki kogeneracji lub znacznie zmodernizowanej jednostki kogeneracji w terminie nie później niż 12 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia naboru, jeżeli jest ono wymagane na podstawie przepisów ustawy - Prawo budowlane.

2. W przypadku:

1) pozytywnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 1 - Prezes URE, w drodze decyzji, potwierdza prawo wytwórcy do wypłaty premii kogeneracyjnej indywidualnej;

2) braku przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub w przypadku gdy z przedstawionych dokumentów wynika, że jednostka kogeneracji nie spełnia wymagań umożliwiających zakwalifikowanie wytwarzanej energii elektrycznej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej jako wytworzonej z wysokosprawnej kogeneracji lub nie spełnia warunków znacznej modernizacji, lub decyzja inwestycyjna dotycząca budowy nowej jednostki kogeneracji lub znacznej modernizacji jednostki kogeneracji została podjęta wcześniej niż w dniu następującym po dniu wygrania naboru, lub zainstalowane w trakcie budowy lub znacznej modernizacji urządzenia nie zostały wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w nowej albo znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji, lub ostateczne pozwolenie na budowę, jeżeli jest ono wymagane na podstawie przepisów ustawy - Prawo budowlane, zostało wydane dla nowej jednostki kogeneracji lub znacznie zmodernizowanej jednostki kogeneracji po upływie 12 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia naboru - Prezes URE, w drodze decyzji, stwierdza utratę przez wytwórcę uprawnienia do wypłaty premii kogeneracyjnej indywidualnej.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, jest natychmiast wykonalna.

Art. 52. 1. Wytwórca, który wygrał nabór, występuje do operatora rozliczeń, w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, o wypłatę premii kogeneracyjnej indywidualnej.

2. W celu uzyskania wypłaty premii kogeneracyjnej indywidualnej wytwórca:

1) jednorazowo przekazuje do operatora rozliczeń, w terminie 30 dni od daty wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w nowej jednostce kogeneracji lub wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej po zakończeniu znacznej modernizacji, informację o dacie wytworzenia po raz pierwszy tej energii, potwierdzoną przez operatora sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej;

2) każdorazowo składa wniosek do operatora rozliczeń o wypłatę premii kogeneracyjnej indywidualnej;

3) wraz ze złożeniem pierwszego wniosku, o którym mowa w pkt 2, informuje operatora rozliczeń, w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, o:

a) lokalizacji jednostki kogeneracji oraz jej mocy zainstalowanej elektrycznej i miejscu przyłączenia tej jednostki do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub sieci przesyłowej elektroenergetycznej, określonym w warunkach przyłączenia albo umowie o przyłączenie,

b) numerze rachunku bankowego, na który ma być wypłacana premia kogeneracyjna indywidualna,

c) potwierdzeniu, o którym mowa w art. 51 ust. 2 pkt 1.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;

2) wskazanie okresu rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 4 lub 5, którego dotyczy wniosek;

3) informację o ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wytworzonej w jednostce kogeneracji, wprowadzonej do sieci i sprzedanej dla okresu rozliczeniowego objętego wnioskiem, z uwzględnieniem art. 10 ust. 1, art. 11 pkt 1 oraz art. 36 ust. 2;

4) wartość premii kogeneracyjnej indywidualnej, stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej, o której mowa w pkt 3, i wysokości premii kogeneracyjnej indywidualnej, o której mowa w art. 48 ust. 1;

5) wyrażoną w procentach ilość ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji wprowadzonego do publicznej sieci ciepłowniczej, w okresie rozliczeniowym;

6) wielkość jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla w kilogramach na 1 MWh wytwarzanej energii w jednostce kogeneracji, w okresie rozliczeniowym;

7) określenie ilości energii pierwotnej, wyrażonej w procentach, która została zaoszczędzona w okresie rozliczeniowym, kwalifikującej do uznania energii elektrycznej za wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji, obliczonej na podstawie referencyjnych wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego;

8) podpis wytwórcy.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wytwórca składa w terminie 45 dni po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego.

5. Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, za okres więcej niż jednego następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego, w terminie 45 dni po zakończeniu ostatniego z tych miesięcy.

6. W przypadku nieprzekazania informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, lub niezłożenia w terminie wskazanym w ust. 4 lub 5 wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wytwórca traci prawo do wypłaty premii kogeneracyjnej indywidualnej za dany okres rozliczeniowy.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, operator sieci elektroenergetycznej, do której jest przyłączona jednostka kogeneracji, potwierdza datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tej jednostce kogeneracji, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia wytwórcy o to potwierdzenie.

Art. 53. Informacje, o których mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 i 3, oraz wnioski, o których mowa w art. 52 ust. 2 pkt 2, składane w postaci elektronicznej w związku z rozliczaniem premii kogeneracyjnej indywidualnej mogą zostać przekazane za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego przez operatora rozliczeń

Art. 54. 1. Ilość energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji, wprowadzonej do sieci i sprzedanej ustala się na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych w okresie rozliczeniowym, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 58.

2. Dopuszcza się określenie ilości wytworzonej energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, metodą proporcjonalną w stosunku do ilości energii elektrycznej wytworzonej w danej jednostce kogeneracji i określonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych na zaciskach:

1) generatora;

2) ogniwa paliwowego.

3. Operator systemu elektroenergetycznego, do którego sieci jednostka kogeneracji jest przyłączona, przekazuje operatorowi rozliczeń, w terminie 14 dni po zakończeniu miesiąca dane dotyczące ilości energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1.

4. Wysokość premii kogeneracyjnej indywidualnej, do której wypłaty uprawnienie nabyli wytwórcy, podlega corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego, określonym w komunikacie Prezesa GUS, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Art. 55. 1. Wytwórca, który wygrał nabór, jest obowiązany do prowadzenia dokumentacji:

1) w ujęciu miesięcznym dotyczącej ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzonej do sieci i sprzedanej w danym miesiącu, wyrażonej w kWh, z uwzględnieniem wskazania daty wprowadzenia tej energii elektrycznej po raz pierwszy do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub sieci przesyłowej elektroenergetycznej;

2) potwierdzającej, wyrażoną w procentach, ilość ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji wprowadzonego do publicznej sieci ciepłowniczej w stosunku do ilości ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji;

3) potwierdzającej spełnienie jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytwarzanej energii w jednostce kogeneracji.

2. Na żądanie operatora rozliczeń wytwórca przedstawia niezwłocznie kopię dokumentacji, o której mowa w ust. 1.

3. Operator rozliczeń, po weryfikacji wniosku, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 2, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania, wpłaca wytwórcy, na wskazany przez niego rachunek bankowy, należną kwotę premii kogeneracyjnej indywidualnej.

Rozdział 6

Zasady kształtowania zapotrzebowania na energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji oraz sposób obliczania ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Art. 56. 1. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku:

1) maksymalną ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną w kolejnym roku kalendarzowym;

2) maksymalną wartość premii kogeneracyjnej wynikającej z ilości energii, o której mowa w pkt 1, w kolejnym roku kalendarzowym, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) maksymalną moc zainstalowaną elektryczną nowych małych jednostek kogeneracji lub znacznie zmodernizowanych małych jednostek kogeneracji, dla których wytwórca, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, może uzyskać premię gwarantowaną w danym roku kalendarzowym;

4) jednostkową wysokość premii gwarantowanej, w złotych za 1 MWh, dla nowej małej jednostki kogeneracji, zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji oraz znacznie zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji, odrębnie dla jednostek kogeneracji opalanych paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7, w kolejnym roku kalendarzowym;

5) maksymalną ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną indywidualną w kolejnym roku kalendarzowym;

6) maksymalną wartość premii kogeneracyjnej indywidualnej wynikającej z ilości energii, o której mowa w pkt 5, w kolejnym roku kalendarzowym;

7) maksymalną wysokość premii kogeneracyjnej indywidualnej, w złotych za 1 MWh, w kolejnym roku kalendarzowym, odrębnie dla jednostek kogeneracji opalanych paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) jednostkową wysokość premii gwarantowanej, w złotych za 1 MWh, w kolejnym roku kalendarzowym, dla jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, odrębnie dla jednostek kogeneracji opalanych paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7;

9) jednostkową wysokość premii gwarantowanej, w złotych za 1 MWh, w kolejnym roku kalendarzowym, dla jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, odrębnie dla jednostek kogeneracji opalanych paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7;

10) jednostkową wysokość premii gwarantowanej, w złotych za 1 MWh, w kolejnym roku kalendarzowym, dla istniejącej małej jednostki kogeneracji, odrębnie dla jednostek kogeneracji opalanych paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7.

2. Przy określaniu maksymalnej ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz maksymalnej wartości premii kogeneracyjnej oraz premii kogeneracyjnej indywidualnej, a także maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw energii bierze pod uwagę:

1) politykę energetyczną państwa;

2) potrzebę ochrony środowiska, w tym przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza;

3) potrzebę efektywnego wykorzystania energii pierwotnej podczas jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła użytkowego w jednostkach kogeneracji;

4) istotne parametry techniczne i ekonomiczne funkcjonowania jednostek kogeneracji;

5) koszty operacyjne oraz dodatkowe koszty inwestycyjne ponoszone w okresie eksploatacji, w którym jednostka kogeneracji korzysta z systemu wsparcia;

6) koszty inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i budowy jednostki kogeneracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną;

7) założenia dotyczące technicznych warunków pracy jednostki kogeneracji, w tym sprawności wytwarzania energii elektrycznej, współczynniki wykorzystania dostępnej mocy elektrycznej, współczynniki zużycia wytworzonej energii elektrycznej na pokrycie potrzeb własnych oraz na pokrycie strat powstających przed wprowadzeniem energii elektrycznej do sieci;

8) koszty kapitału własnego wytwórcy energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

3. Przy określaniu jednostkowej wysokości premii gwarantowanej oraz maksymalnej wysokości premii kogeneracyjnej indywidualnej, minister właściwy do spraw energii bierze pod uwagę:

1) istotne parametry techniczne i ekonomiczne funkcjonowania jednostek kogeneracji;

2) koszty operacyjne oraz dodatkowe koszty inwestycyjne ponoszone w okresie eksploatacji, w którym jednostka kogeneracji korzysta z systemu wsparcia;

3) koszty inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i budowy jednostki kogeneracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną;

4) założenia dotyczące technicznych warunków pracy jednostki kogeneracji, w tym sprawności wytwarzania energii elektrycznej, współczynniki wykorzystania dostępnej mocy elektrycznej, współczynniki zużycia wytworzonej energii elektrycznej na pokrycie potrzeb własnych oraz na pokrycie strat powstających przed wprowadzeniem energii elektrycznej do sieci;

5) przewidywane kształtowanie się cen paliw oraz jednostkowe ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla;

6) koszty kapitału własnego wytwórcy energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

4. Maksymalna ilość i wartość, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6, w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi nie więcej niż 5 % maksymalnej tych ilości i wartości.

5. Minister właściwy do spraw energii ogłasza, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw energii informację o prognozie w zakresie danych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1-4, na okres dwóch następujących po sobie lat kalendarzowych, licząc od drugiego roku następującego po roku, w którym informacja o tej prognozie miała zostać ogłoszona.

Art. 57. Minister właściwy do spraw energii, po zasięgnięciu opinii Prezesa URE, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych wskazanych w art. 37 ust. 2 pkt 12 i art. 47 ust. 3 pkt 10, a także sposób wyliczania premii gwarantowanej indywidualnej oraz premii kogeneracyjnej indywidualnej, w tym w szczególności sposób uwzględniania wartości otrzymanej pomocy publicznej, biorąc pod uwagę dopuszczalną wysokość pomocy publicznej, politykę energetyczną państwa, ocenę potencjału wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych, wielkość minimalnego poziomu pomocy publicznej w jednostkach kogeneracji oraz uzasadnione technicznie i ekonomicznie możliwości wykorzystania krajowego potencjału wysokosprawnej kogeneracji.

Art. 58. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób obliczania:

a) średniorocznej sprawności przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji,

b) ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji,

c) ilości ciepła użytkowego w kogeneracji,

d) oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego,

2) referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego, oddzielnie dla energii elektrycznej i ciepła, służące do obliczania oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji,

3) metodę proporcjonalną określania ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci, o której mowa w art. 26 ust. 2, art. 33 ust. 2, art. 41 ust. 2 i art. 54 ust. 2,

4) wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła użytkowego w jednostkach kogeneracji oraz ilości paliw zużywanych do ich wytwarzania,

5) sposób obliczania jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla

- biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa, ocenę potencjału wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych, istotne parametry techniczne funkcjonowania jednostek kogeneracji oraz uzasadnione technicznie i ekonomicznie możliwości wykorzystania krajowego potencjału wysokosprawnej kogeneracji.

Art. 59. 1. Do katalogu kwalifikowanych kosztów inwestycyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji zalicza się w szczególności koszty poniesione na:

1) zakup lub wytworzenie nowej jednostki kogeneracji w całości, jak i poszczególnych urządzeń i elementów wchodzących w jej skład;

2) zakup narzędzi i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowej jednostki kogeneracji;

3) opracowanie dokumentacji przygotowawczej nowej jednostki kogeneracji celem uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji, w tym koszty:

a) przygotowania studium wykonalności,

b) przygotowania projektu inwestycyjnego,

c) przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko;

4) dostawę urządzeń i instalacji, obsługę projektu oraz przeprowadzenie robót budowlano-montażowych bezpośrednio związanych z przedsięwzięciem i niezbędnych do jego realizacji, w tym koszty:

a) transportu, załadunku i wyładunku urządzeń i instalacji,

b) prac rozbiórkowych lub demontażowych niezbędnych do przeprowadzenia robót budowlanych,

c) robót budowlanych oraz zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, montażu urządzeń i instalacji,

d) opłat przyłączeniowych,

e) nadzoru inwestorskiego;

5) rozruch urządzeń i instalacji.

2. Do katalogu kwalifikowanych kosztów operacyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji zalicza się w szczególności koszty poniesione na:

1) zakup paliwa dla jednostki kogeneracji;

2) inne koszty zmienne związane z wytworzeniem energii w jednostce kogeneracji, w tym koszty opłat środowiskowych, oraz te związane z zagospodarowaniem odpadów;

3) serwis, eksploatację oraz utrzymanie jednostki kogeneracji;

4) remonty jednostki kogeneracji;

5) wynagrodzenia i świadczenia osób związanych z funkcjonowaniem jednostki kogeneracji;

6) podatki i opłaty lokalne związane bezpośrednio z eksploatacją jednostki kogeneracji.

3. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, maksymalne wartości kosztów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych wybudowania i funkcjonowania nowej porównywalnej jednostki kogeneracji, biorąc pod uwagę:

1) istotne parametry techniczne i ekonomiczne jednostki kogeneracji;

2) koszty inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i jego budowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną;

3) koszty operacyjne ponoszone w okresie maksymalnego okresu wsparcia jednostki kogeneracji, o którym mowa w art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 2, 4-8 i art. 6 ust. 2-4;

4) założenia dotyczące technicznych warunków pracy jednostki kogeneracji, w tym sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Rozdział 7

Opłata kogeneracyjna

Art. 60. 1. Operator systemu przesyłowego pobiera opłatę związaną z zapewnieniem dostępności energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w krajowym systemie elektroenergetycznym, zwaną dalej „opłatą kogeneracyjną”.

2. Opłatę kogeneracyjną przeznacza się wyłącznie na wypłatę premii kogeneracyjnej, premii gwarantowanej, premii gwarantowanej indywidualnej i premii kogeneracyjnej indywidualnej oraz na pokrycie kosztów działalności operatora rozliczeń związanych bezpośrednio z obsługą systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Art. 61. 1. Płatnik opłaty kogeneracyjnej oblicza opłatę kogeneracyjną w sposób określony w art. 62.

2. Płatnik opłaty kogeneracyjnej pobiera opłatę kogeneracyjną od:

1) odbiorcy końcowego przyłączonego bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej płatnika opłaty kogeneracyjnej;

2) przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącego płatnikiem opłaty kogeneracyjnej, przyłączonego bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej płatnika opłaty kogeneracyjnej;

3) przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię elektryczną przyłączonego do sieci dystrybucyjnej płatnika opłaty kogeneracyjnej, sprzedającego energię elektryczną co najmniej jednemu odbiorcy końcowemu lub przedsiębiorstwu energetycznemu świadczącemu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącego płatnikiem opłaty kogeneracyjnej, którzy są przyłączeni do urządzeń, instalacji lub sieci tego przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię elektryczną.

3. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego pobiera opłatę kogeneracyjną od podmiotów przyłączonych bezpośrednio do sieci przesyłowej, niebędących płatnikami opłaty kogeneracyjnej.

4. Opłatę kogeneracyjną pobraną w imieniu i na rzecz operatora rozliczeń, płatnik opłaty kogeneracyjnej wpłaca na rachunek opłaty kogeneracyjnej.

Art. 62. 1. Opłata kogeneracyjna stanowi iloczyn stawki opłaty kogeneracyjnej, o której mowa w art. 64 ust. 1, oraz sumy ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez odbiorców końcowych przyłączonych:

1) bezpośrednio do sieci danego płatnika opłaty kogeneracyjnej;

2) do sieci przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącego płatnikiem opłaty kogeneracyjnej, przyłączonego do sieci płatnika opłaty kogeneracyjnej;

3) do sieci przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię elektryczną przyłączonego do sieci płatnika opłaty kogeneracyjnej bezpośrednio lub poprzez sieć przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego na ich rzecz usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

2. Podstawą do obliczenia opłaty kogeneracyjnej pobieranej od odbiorcy przemysłowego, który został umieszczony w wykazie Prezesa URE, o którym mowa w art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, i dla którego wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w art. 53 ust. 2 tej ustawy, wyniosła:

1) nie mniej niż 3 % i nie więcej niż 20 % - jest 80 %,

2) więcej niż 20 % i nie więcej niż 40 % - jest 60 %,

3) więcej niż 40 % - jest 15 %

- ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek, pobranej z sieci i zużytej przez tego odbiorcę w danym okresie rozliczeniowym.

3. Energię elektryczną zużywaną przez:

1) płatników opłaty kogeneracyjnej,

2) przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędące płatnikami opłaty kogeneracyjnej,

3) przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej,

4) przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie magazynowania energii elektrycznej

- w części, w jakiej nie jest zużywana do jej wytwarzania, magazynowania, przesyłania lub dystrybucji, uwzględnia się w ilościach energii elektrycznej, w odniesieniu do której pobiera się opłatę kogeneracyjną.

Art. 63. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędące płatnikiem opłaty kogeneracyjnej, uwzględnia w taryfie za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej opłatę kogeneracyjną. Opłatę tę ustala się na podstawie stawki opłaty kogeneracyjnej, o której mowa w art. 64 ust. 1, obowiązującej w danym roku, wyrażonej w złotych za 1 MWh.

2. Opłatę kogeneracyjną wnoszoną do przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w ust. 1, oblicza się jako iloczyn stawki opłaty kogeneracyjnej, o której mowa w art. 64 ust. 1, obowiązującej w danym roku, wyrażonej w złotych za 1 MWh oraz ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez odbiorcę końcowego.

3. Przedsiębiorstwo energetyczne wytwarzające energię elektryczną ustala opłatę kogeneracyjną, jako iloczyn stawki opłaty kogeneracyjnej, o której mowa w art. 64 ust. 1, obowiązującej w danym roku, wyrażonej w złotych za 1 MWh, oraz ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez odbiorcę końcowego przyłączonego do urządzeń, instalacji lub sieci przedsiębiorstwa energetycznego, które sprzedaje temu odbiorcy energię elektryczną.

4. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędące płatnikiem opłaty kogeneracyjnej, jest przyłączone jednocześnie do sieci:

1) więcej niż jednego płatnika opłaty kogeneracyjnej lub

2) operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i sieci co najmniej jednego płatnika opłaty kogeneracyjnej

- wnosi opłatę kogeneracyjną do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i każdego z tych płatników, proporcjonalnie do ilości energii elektrycznej pobranej z sieci operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub płatników opłaty kogeneracyjnej, w okresie rozliczeniowym.

5. Przedsiębiorstwo energetyczne wytwarzające energię elektryczną przyłączone jednocześnie do sieci więcej niż jednego płatnika opłaty kogeneracyjnej lub operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, wnosi opłatę kogeneracyjną do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub tych płatników, proporcjonalnie do ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci płatników opłaty kogeneracyjnej w okresie rozliczeniowym.

Art. 64. 1. Stawkę opłaty kogeneracyjnej na rok „i” kalkuluje się według wzoru:

SRi = Gi/Qi-1,

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

„i” - rok kalendarzowy, w którym będzie obowiązywać stawka opłaty kogeneracyjnej,

SRi - stawkę opłaty kogeneracyjnej na rok „i”, wyrażoną w złotych za 1 MWh,

Gi - wysokość kwoty planowanej do pobrania w roku „i”,

Qi-1 - ilość energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez odbiorców końcowych w krajowym systemie elektroenergetycznym, która stanowiła podstawę do obliczenia opłaty kogeneracyjnej w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień 1 lipca roku, w którym jest kalkulowana stawka opłaty kogeneracyjnej na rok „i”.

2. Maksymalna wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej na rok „i” nie może przekroczyć równowartości 10 % średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, ogłoszonej w roku „i-1”.

3. Stawkę opłaty kogeneracyjnej ustala się w złotych za 1 MWh, z dokładnością do jednego grosza.

4. Minister właściwy do spraw energii, po zasięgnięciu opinii Prezesa URE, określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 30 listopada roku „i-1”, wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej na rok „i”, biorąc pod uwagę planowany koszt systemu wsparcia dla jednostek kogeneracji, będący wynikiem planowanej maksymalnej ilości wytworzonej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w tych jednostkach objętej systemem wsparcia w stosunku do ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez odbiorców końcowych w danym roku kalendarzowym.

Art. 65. Wysokość kwoty oznaczonej symbolem „Gi”, o którym mowa w art. 64 ust. 1, stanowiącej podstawę do kalkulowania na rok „i” stawki opłaty kogeneracyjnej, oblicza się według wzoru:

Gi = ΣKOKfi + LOKi - EOKi,

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

„i” - rok kalendarzowy, w którym będzie obowiązywać stawka opłaty kogeneracyjnej,

ΣKOKfi - prognozowaną wysokość środków przeznaczonych na wypłatę premii kogeneracyjnej, premii gwarantowanej, premii gwarantowanej indywidualnej oraz premii kogeneracyjnej indywidualnej w roku „i”,

LOKi - planowane koszty działalności operatora rozliczeń w roku „i”, związane bezpośrednio z obsługą systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, o których mowa w art. 69 ust. 2,

EOKi - prognozowany na dzień 31 grudnia roku „i-1” stan środków na rachunku opłaty kogeneracyjnej zgodnie z informacją, o której mowa w art. 69 ust. 3 pkt 3.

Art. 66. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne:

1) wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej niebędące płatnikiem opłaty kogeneracyjnej,

2) wytwarzające energię elektryczną

- przekazuje odpowiednio operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub płatnikowi opłaty kogeneracyjnej informację o ilości energii elektrycznej, która stanowi podstawę do obliczenia opłaty kogeneracyjnej, w terminie do piątego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, o którym mowa w art. 67.

2. Płatnik opłaty kogeneracyjnej przekazuje operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz Prezesowi URE informacje o:

1) ilości energii elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczenia opłaty kogeneracyjnej,

2) wielkości należnych i pobranych środków z tytułu opłaty kogeneracyjnej

- w terminie do 6. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, o którym mowa w art. 67.

3. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi URE informacje, o których mowa w ust. 2, dotyczące podmiotów, od których pobiera opłatę kogeneracyjną, w terminie do 6. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, o którym mowa w art. 67.

4. Płatnik opłaty kogeneracyjnej przekazuje operatorowi systemu przesyłowego środki z tytułu opłaty kogeneracyjnej należne za dany okres rozliczeniowy, w terminie do 21. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, o którym mowa w art. 67. Środki należne są pomniejszane na fakturze wystawionej płatnikowi opłaty kogeneracyjnej przez operatora systemu przesyłowego o wierzytelności z tytułu opłaty kogeneracyjnej z poprzednich okresów rozliczeniowych odpisane w tym okresie rozliczeniowym jako wierzytelności nieściągalne w rozumieniu art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 oraz z 2024 r. poz. 232), zwanej dalej „ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych”. Szczegółowe zasady rozliczeń między płatnikiem opłaty kogeneracyjnej a operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego określa umowa lub instrukcja, o której mowa w art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

5. W przypadku gdy środki należne z tytułu opłaty kogeneracyjnej w danym okresie rozliczeniowym są mniejsze od wierzytelności z tytułu opłat kogeneracyjnych z poprzednich okresów rozliczeniowych odpisanych w danym okresie rozliczeniowym jako wierzytelności nieściągalne, o których mowa w ust. 4, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego pomniejsza należności o te wierzytelności nieściągalne w kolejnych okresach rozliczeniowych, w których środki należne z tytułu opłaty kogeneracyjnej będą większe od zera, tak aby pomniejszenie dotyczyło całej kwoty wierzytelności nieściągalnych.

6. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego gromadzi środki z tytułu opłaty kogeneracyjnej, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług, na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Art. 67. Okresem rozliczeniowym dla rozliczeń dokonywanych między:

1) operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego a:

a) płatnikiem opłaty kogeneracyjnej,

b) odbiorcą końcowym przyłączonym bezpośrednio do sieci przesyłowej elektroenergetycznej,

c) wytwórcą i przedsiębiorstwem energetycznym, wykonującym działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącym płatnikiem opłaty kogeneracyjnej, przyłączonym bezpośrednio do sieci przesyłowej elektroenergetycznej

- jest miesiąc kalendarzowy;

2) płatnikiem opłaty kogeneracyjnej a:

a) odbiorcą końcowym,

b) wytwórcą i przedsiębiorstwem energetycznym, wykonującym działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącym płatnikiem opłaty kogeneracyjnej przyłączonym do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej płatnika opłaty kogeneracyjnej

- jest okres, w którym są dokonywane rozliczenia za energię elektryczną i są świadczone usługi przesyłania lub dystrybucji tej energii.

Art. 68. 1. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego przekazuje operatorowi rozliczeń informacje o środkach zgromadzonych z tytułu opłaty kogeneracyjnej za dany okres rozliczeniowy, z uwzględnieniem dokonanych korekt rozliczeń za okresy poprzednie na rachunku, o którym mowa w art. 66 ust. 6, oraz o wysokości odsetek od tych środków, w terminie do dwudziestego trzeciego dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

2. Operator rozliczeń, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, wystawia na jej podstawie notę księgową operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego.

3. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania noty księgowej, przekazuje na rachunek opłaty kogeneracyjnej środki w wysokości wynikającej z otrzymanej noty księgowej.

4. W przypadku gdy operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego dokonuje zwrotu środków z tytułu opłaty kogeneracyjnej, w związku z korektą rozliczeń z tytułu opłaty kogeneracyjnej za okresy poprzednie, a na rachunku, o którym mowa w art. 66 ust. 6, nie ma środków wystarczających na pokrycie tego zwrotu, operator rozliczeń dokonuje zwrotu do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego środków niezbędnych na pokrycie tych korekt.

Art. 69. 1. W przypadku gdy kwota środków na rachunku opłaty kogeneracyjnej oraz na lokatach, o których mowa w art. 72, jest niewystarczająca na wypłatę premii kogeneracyjnej, premii gwarantowanej, premii gwarantowanej indywidualnej oraz premii kogeneracyjnej indywidualnej, operator rozliczeń:

1) może pokryć niedobór środków zgromadzonych na rachunku opłaty kogeneracyjnej ze środków zgromadzonych na rachunku opłaty przejściowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, jeżeli nie spowoduje to niewykonania zobowiązań wynikających z ustawy; wykorzystane środki z rachunku opłaty przejściowej podlegają zwrotowi w pełnej wysokości na ten rachunek;

2) zaciąga zadłużenie na pokrycie niedoboru środków zgromadzonych na rachunku opłaty kogeneracyjnej.

2. Wydatki związane z zaciągniętym zadłużeniem, o którym mowa w ust. 1, oraz koszty działalności operatora rozliczeń związane bezpośrednio z obsługą systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, związane z prowadzeniem rachunku opłaty kogeneracyjnej w roku „i”, oznaczone symbolem „LOKi”, oblicza się według wzoru:

LOKi = COKi + IOKi + FOKi,

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

„i” - rok kalendarzowy, w którym będzie obowiązywać stawka opłaty kogeneracyjnej,

COKi - planowaną kwotę należności głównych z tytułu zadłużenia zaciągniętego przez operatora rozliczeń, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, wymagalnych w danym roku kalendarzowym „i”,

IOKi - planowaną kwotę odsetek z tytułu zadłużenia zaciągniętego przez operatora rozliczeń w przypadku, o którym mowa w ust. 1,

FOKi - planowane w roku kalendarzowym „i” koszty bieżącej działalności operatora rozliczeń związane z prowadzeniem rachunku opłaty kogeneracyjnej.

3. Operator rozliczeń, w terminie do dnia 30 września każdego roku, przekazuje Prezesowi URE informacje o:

1) wysokości wydatków i kosztów, o których mowa w ust. 2;

2) prognozowanej wysokości środków przeznaczonych na wypłatę premii kogeneracyjnej, premii gwarantowanej, premii gwarantowanej indywidualnej oraz premii kogeneracyjnej indywidualnej w roku „i”;

3) prognozowanym, na dzień 31 grudnia roku „i-1”, stanie środków na rachunku opłaty kogeneracyjnej.

Art. 70. 1. Środki z tytułu:

1) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku opłaty kogeneracyjnej,

2) lokat, o których mowa w art. 72,

3) kaucji przekazanych zgodnie z art. 23 ust. 5 i art. 50 ust. 8

- przeznacza się na wypłatę premii kogeneracyjnej, premii gwarantowanej, premii gwarantowanej indywidualnej oraz premii kogeneracyjnej indywidualnej oraz na pokrycie kosztów działalności operatora rozliczeń związanych bezpośrednio z obsługą systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji na podstawie ustawy.

2. Operator rozliczeń przekazuje Prezesowi URE informację o stanie środków zgromadzonych na rachunku opłaty kogeneracyjnej na ostatni dzień roku poprzedniego, w terminie do dnia 31 stycznia.

Art. 71. 1. Środki uzyskane z opłaty kogeneracyjnej oraz środki, o których mowa w art. 70 ust. 1, nie stanowią przychodu operatora rozliczeń w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Środki przekazane przez operatora rozliczeń na rzecz wytwórców energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji zgodnie z ustawą oraz wydatki i koszty finansowane ze środków, o których mowa w ust. 1, nie stanowią u operatora rozliczeń kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

3. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego tworzy rezerwę, w ciężar kosztów, do wysokości środków uzyskanych z opłaty kogeneracyjnej, pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług. Utworzenie rezerwy następuje odpowiednio w terminie, w którym opłata kogeneracyjna stanie się należna.

4. Rezerwę, o której mowa w ust. 3, zwiększa się także o odsetki od środków zgromadzonych na rachunku opłaty kogeneracyjnej, jeżeli odsetki te stanowią u operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

5. Zmniejszenie lub rozwiązanie rezerwy, o której mowa w ust. 3, następuje w miesiącu, w którym operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego przekaże środki na rachunek opłaty kogeneracyjnej albo ustaną przyczyny jej utworzenia. Równowartość zmniejszonej lub rozwiązanej rezerwy stanowi u operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w dacie dokonania tej czynności.

6. Środki przekazane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego na rachunek opłaty kogeneracyjnej stanowią u tego operatora koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w dacie ich przekazania.

Art. 72. 1. Środki zgromadzone przez operatora rozliczeń na rachunku opłaty kogeneracyjnej mogą być lokowane wyłącznie w:

1) obligacjach, bonach i innych papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa;

2) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych opiewających na świadczenia pieniężne, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa;

3) depozytach bankowych i bankowych papierach wartościowych, w walucie polskiej.

2. Termin wymagalności lokat, o których mowa w ust. 1, operator rozliczeń dostosowuje do terminu wypłat premii kogeneracyjnej, premii gwarantowanej, premii gwarantowanej indywidualnej oraz premii kogeneracyjnej indywidualnej.

Art. 73. Do zadań operatora rozliczeń wynikających z ustawy należy wyłącznie:

1) gromadzenie środków pieniężnych na potrzeby wypłaty:

a) premii kogeneracyjnej,

b) premii gwarantowanej,

c) premii gwarantowanej indywidualnej,

d) premii kogeneracyjnej indywidualnej;

2) dokonywanie rozliczeń premii, o których mowa w pkt 1;

3) zarządzanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku opłaty kogeneracyjnej, na zasadach określonych w ustawie.

Art. 74. 1. Operator rozliczeń jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w odniesieniu do pomocy publicznej, o której mowa w rozdziałach 3-5.

2. Prezes URE jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w odniesieniu do pomocy publicznej, o której mowa w art. 62 ust. 2.

Art. 75. 1. Płatnik opłaty kogeneracyjnej oraz operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego przedstawia na żądanie Prezesa URE informacje i dane niezbędne do dokonania kalkulacji stawki opłaty kogeneracyjnej, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.

2. W przypadku gdy w wyniku wydania decyzji, o której mowa w art. 78 ust. 1, wypłaca się dodatkową premię, jest ona rozliczana z kolejnym wnioskiem o wypłatę premii, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2, art. 31 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 2 pkt 2 oraz art. 52 ust. 2 pkt 2.

3. W przypadku gdy w wyniku wydania decyzji, o których mowa w art. 78 ust. 1 lub art. 80 ust. 1, rozliczenie wypłaconej premii nie może zostać dokonane do końca maksymalnego okresu wsparcia przysługującego jednostce kogeneracji, jest zwracane operatorowi rozliczeń przez wytwórcę energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji, w sześciu równych miesięcznych ratach, począwszy od końca ostatniego miesiąca, w którym zakończył się ten okres.

Rozdział 8

Obowiązki informacyjne wytwórców energii elektrycznej z kogeneracji korzystających ze wsparcia określonego ustawą

Art. 76. 1. Wytwórca energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, który jest uprawniony do wypłaty premii kogeneracyjnej lub premii kogeneracyjnej indywidualnej, przekazuje Prezesowi URE informację o stanie wykonania zobowiązania, o którym mowa w art. 21 ust. 3 pkt 7 lit. b lub art. 47 ust. 3 pkt 9 - w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego.

2. Wytwórca energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, o którym mowa w ust. 1, który nie wykona zobowiązania, o którym mowa w art. 21 ust. 3 pkt 7 lit. b lub art. 47 ust. 3 pkt 9, we wskazanym w tym przepisie terminie, może ponownie przystąpić do aukcji lub naboru po upływie trzech lat, licząc od dnia, w którym zobowiązanie stało się wymagalne.

Art. 77. 1. Wytwórca energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, który jest uprawniony do otrzymania premii kogeneracyjnej albo premii gwarantowanej, albo premii gwarantowanej indywidualnej, albo premii kogeneracyjnej indywidualnej, przedkłada Prezesowi URE do dnia 15 marca każdego roku sprawozdanie, potwierdzone przez operatora systemu elektroenergetycznego, do którego sieci jest przyłączona jednostka kogeneracji, w zakresie ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci i sprzedanej, zawierające następujące dane:

1) nazwę i adres przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji,

2) informację o ilości energii elektrycznej wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej z wysokosprawnej kogeneracji, wyrażoną w MWh,

3) określenie lokalizacji, typu i mocy zainstalowanej elektrycznej jednostki kogeneracji, w której energia elektryczna została wytworzona,

4) określenie rodzaju i średniej wartości opałowej paliw zużytych w jednostce kogeneracji, oraz ilości tych paliw ustalone na podstawie pomiarów dokonanych za pomocą oznaczonych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych,

5) określenie, na podstawie pomiarów dokonanych za pomocą oznaczonych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, ilości ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji,

6) określenie, na podstawie pomiarów dokonanych za pomocą oznaczonych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej oraz wprowadzonej do sieci i sprzedanej,

7) określenie okresu, w którym została wytworzona energia elektryczna w wysokosprawnej kogeneracji,

8) określenie ilości energii pierwotnej, wyrażonej w procentach, która została zaoszczędzona, kwalifikującej do uznania energii elektrycznej za wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji, obliczonej na podstawie referencyjnych wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego,

9) określenie wielkości jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla w kilogramach na 1 MWh wytwarzanej energii,

10) określenie ilości ciepła użytkowego w kogeneracji, z podziałem na sposoby jego wykorzystania,

11) określenie ilości wytworzonej energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w danej jednostce kogeneracji,

12) określenie procentowego udziału ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji, które zostało wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej

- dotyczące jednostki kogeneracji za okres poprzedniego roku kalendarzowego, określone na podstawie rzeczywistej średniorocznej sprawności przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji, wyznaczone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 58; do sprawozdania należy dołączyć schemat zespołu urządzeń wchodzących w skład jednostki kogeneracji.

2. W przypadku jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 7 i 8, potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy ilości energii elektrycznej wytworzonej w danej jednostce kogeneracji.

3. Wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 1, wytwórca energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przekazuje Prezesowi URE opinię akredytowanej jednostki, o której mowa w ust. 4, sporządzoną na podstawie badania przeprowadzonego u wytwórcy dla danej jednostki kogeneracji, stwierdzającą prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu oraz zasadność składanego wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2, art. 31 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 2 pkt 2 oraz art. 52 ust. 2 pkt 2, dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji w poprzednim roku kalendarzowym.

4. Polskie Centrum Akredytacji przekazuje, na wniosek Prezesa URE, wykaz akredytowanych jednostek, które zatrudniają osoby o odpowiednich kwalifikacjach technicznych z zakresu kogeneracji oraz gwarantują niezależność w przygotowaniu wyników badań, o których mowa w ust. 3, a także przekazuje informacje o jednostkach, którym udzielono akredytacji, ograniczono zakres akredytacji, zawieszono lub cofnięto akredytację.

5. Obowiązek złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy wytwórcy energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, który nie uczestniczy w systemie wsparcia, o którym mowa w rozdziałach 3-5 i 9.

Art. 78. 1. Po weryfikacji dokumentów, o których mowa w art. 77 ust. 1 i 2, Prezes URE wydaje decyzję o rzeczywistej ilości:

1) energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 7 i 8,

2) wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji z pozostałych jednostek kogeneracji

- co do której wytwórca uprawniony był do otrzymywania premii kogeneracyjnej albo premii gwarantowanej, albo premii gwarantowanej indywidualnej, albo premii kogeneracyjnej indywidualnej, w danym roku kalendarzowym, ale nie większej niż ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wskazanych w ofercie złożonej w aukcji albo naborze, albo we wniosku o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej, albo we wniosku o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej indywidualnej, dla danego roku kalendarzowego.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest natychmiast wykonalna.

Art. 79. Prezes URE może żądać przedstawienia dokumentów lub informacji mających znaczenie dla oceny zgodności ze stanem faktycznym informacji i oświadczeń składanych na podstawie przepisów, o których mowa w art. 18 ust. 3 i 4, art. 21 ust. 3, art. 24 ust. 3 pkt 3-6, art. 30 ust. 3, art. 31 ust. 3 pkt 3-10, art. 37 ust. 2 pkt 5-14, art. 39 ust. 3 pkt 3-6, art. 44 ust. 3 pkt 4-7 oraz ust. 4, art. 47 ust. 3 pkt 7-13 i art. 52 ust. 3 pkt 3-7, oraz spełnienia warunków określonych w art. 27 ust. 1 i art. 51 ust. 1, odpowiednio w przypadku wytwórcy uprawnionego do otrzymywania premii kogeneracyjnej lub premii gwarantowanej, lub premii gwarantowanej indywidualnej, lub premii kogeneracyjnej indywidualnej.

Art. 80. 1. W przypadku uzyskania w trybie określonym w art. 79 informacji i oświadczeń o braku zgodności ze stanem faktycznym, Prezes URE wydaje odpowiednio:

1) decyzję o braku możliwości zakwalifikowania kwestionowanej ilości energii elektrycznej jako energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji, której wytwórca uprawniony jest do otrzymywania premii kogeneracyjnej, premii gwarantowanej, premii gwarantowanej indywidualnej lub premii kogeneracyjnej indywidualnej, lub

2) decyzję o obowiązku pomniejszenia przysługującego wytwórcy wsparcia w następnych okresach rozliczeniowych o zakwestionowaną wysokość wsparcia wypłaconego przez operatora rozliczeń.

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, o obowiązku zwrotu operatorowi rozliczeń wartości premii kogeneracyjnej lub premii gwarantowanej, lub premii kogeneracyjnej indywidualnej, lub premii gwarantowanej indywidualnej, Prezes URE określa kwotę wsparcia, która podlega zwrotowi operatorowi rozliczeń.

3. Prezes URE przekazuje operatorowi rozliczeń informację o decyzjach, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 78 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ich wydania.

Rozdział 9

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Art. 81. 1. Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, zwana dalej „gwarancją pochodzenia”, jest dokumentem poświadczającym odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona w wysokosprawnej kogeneracji.

2. Z gwarancji pochodzenia nie wynikają prawa majątkowe.

3. Przekazanie gwarancji pochodzenia następuje niezależnie od przeniesienia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z kogeneracji.

Art. 82. 1. Gwarancję pochodzenia wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, zwany dalej „wnioskiem o wydanie gwarancji pochodzenia”.

2. Wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia składa się do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, do którego sieci jest przyłączona jednostka kogeneracji, w terminie 30 dni od dnia zakończenia wytworzenia danej ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wnioskiem.

3. Wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia zawiera:

1) oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;

2) określenie lokalizacji, rodzaju, łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej i cieplnej jednostki kogeneracji, w której została wytworzona energia;

3) dane dotyczące ilości wprowadzonej do sieci energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji;

4) wskazanie:

a) okresu, obejmującego jeden lub więcej następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego, w którym energia elektryczna została wytworzona w jednostce kogeneracji, ze wskazaniem daty rozpoczęcia i zakończenia wytwarzania tej energii,

b) rodzaju i średniej wartości opałowej paliw, z których została wytworzona energia elektryczna i ciepło w jednostce kogeneracji, oraz ilości tych paliw ustalone na podstawie pomiarów dokonanych za pomocą oznaczonych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych,

c) ilości ciepła użytkowego w kogeneracji określonej na podstawie pomiarów dokonanych za pomocą oznaczonych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, z podziałem na sposoby jego wykorzystania, oraz ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w danej jednostce kogeneracji,

d) ilości energii pierwotnej, wyrażonej w procentach, która została zaoszczędzona, kwalifikująca do uznania energii elektrycznej za wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji, obliczonej na podstawie referencyjnych wartości dla wytwarzania rozdzielonego;

5) wskazanie, czy jednostka kogeneracji określona we wniosku korzystała z mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w tej jednostce;

6) oznaczenie daty oddania jednostki kogeneracji do eksploatacji lub oznaczenie daty zakończenia modernizacji lub znacznej modernizacji jednostki kogeneracji lub małej jednostki kogeneracji.

4. Do wydawania gwarancji pochodzenia oraz innych dokumentów potwierdzających wydanie gwarancji pochodzenia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego o wydawaniu zaświadczeń´.

5. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego dokonuje weryfikacji danych, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2.

6. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia, przekazuje ten wniosek Prezesowi URE, wraz z potwierdzeniem ilości wytworzonej energii elektrycznej w jednostce kogeneracji i wprowadzonej do sieci.

7. Na potrzeby ustalenia rzeczywistej ilości energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w wysokosprawnej kogeneracji oraz ilości zaoszczędzonej energii pierwotnej w celu wydawania gwarancji pochodzenia przyjmuje się sposób obliczania oraz wymagania dotyczące pomiarów określone w przepisach wydanych na podstawie art. 58.

Art. 83. 1. W przypadku gdy wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia nie zawiera danych, o których mowa w art. 82 ust. 3, Prezes URE niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

2. Prezes URE wydaje gwarancję pochodzenia w terminie 60 dni od dnia otrzymania sprawozdania, o którym mowa w art. 77 ust. 1, wraz z wnioskiem o wydanie odpowiedniej liczby gwarancji pochodzenia w stosunku do rzeczywistej ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji przez daną jednostkę kogeneracji w poprzednim roku kalendarzowym i wykazanej w tym sprawozdaniu.

3. Gwarancja pochodzenia jest ważna przez okres 12 miesięcy od dnia jej wydania.

4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, gwarancja pochodzenia wygasa i podlega wykreśleniu z rejestru gwarancji pochodzenia.

5. Gwarancję pochodzenia oznacza się indywidualnym numerem, a w jej treści zamieszcza się dane, o których mowa w art. 82 ust. 3, datę jej wydania, termin ważności oraz oznaczenie państwa, w którym została wydana.

6. Gwarancja pochodzenia traci ważność z dniem wydania przez podmiot, o którym mowa w art. 85 ust. 1, dokumentu, o którym mowa w art. 85 ust. 4.

7. Gwarancję pochodzenia wydaje się za wprowadzoną do sieci energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji z dokładnością do 1 MWh.

8. Gwarancję pochodzenia wydaje się w postaci elektronicznej i przekazuje się bezpośrednio do rejestru gwarancji pochodzenia.

9. Gwarancja pochodzenia podlega, po przekazaniu do rejestru gwarancji pochodzenia, rozdzieleniu w całości przez podmiot, o którym mowa w art. 85 ust. 1, na sporządzone w postaci elektronicznej gwarancje pochodzenia w ilości równej ilości MWh wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji i wskazanej w tej gwarancji pochodzenia.

10. Gwarancję pochodzenia niewymagającą rozdzielenia lub gwarancję pochodzenia powstałą na skutek rozdzielenia, wpisuje się na konto wytwórcy w rejestrze gwarancji pochodzenia.

11. Przez gwarancję pochodzenia niewymagającą rozdzielenia rozumie się gwarancję pochodzenia, z której treści wynika, że ogranicza się do potwierdzenia odbiorcy końcowemu wytworzenia w wysokosprawnej kogeneracji dokładnie 1 MWh energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub do sieci przesyłowej elektroenergetycznej.

12. Gwarancję pochodzenia powstałą na skutek rozdzielenia oznacza się indywidualnym numerem gwarancji pochodzenia, która uległa rozdzieleniu i zamieszcza się w niej informacje, o których mowa w ust. 5, przy czym dodatkowo wskazuje się, że ogranicza się ona do potwierdzenia odbiorcy końcowemu wytworzenia w wysokosprawnej kogeneracji dokładnie 1 MWh wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej energii elektrycznej z ilości energii elektrycznej wskazanej w gwarancji pochodzenia, która uległa rozdzieleniu.

13. Termin ważności wskazany w gwarancji pochodzenia, która uległa rozdzieleniu, jest terminem ważności gwarancji pochodzenia powstałych na skutek tego rozdzielenia.

14. Do gwarancji pochodzenia uznanych przez Prezesa URE, które nie były rozdzielane na gwarancje pochodzenia w sposób, o którym mowa w ust. 9, przepisy ust. 10-13 stosuje się odpowiednio.

Art. 84. 1. Prezes URE, na pisemny wniosek podmiotu, uznaje gwarancję pochodzenia wydaną w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

2. Prezes URE odmawia uznania gwarancji pochodzenia, o której mowa w ust. 1, w przypadku gdy wystąpią uzasadnione wątpliwości co do jej autentyczności lub wiarygodności.

3. O przyczynie odmowy uznania gwarancji pochodzenia, o której mowa w ust. 2, Prezes URE niezwłocznie informuje Komisję Europejską, podając przyczynę odmowy.

4. Gwarancja pochodzenia, o której mowa w ust. 1, jest ważna przez 12 miesięcy od dnia jej wydania.

Art. 85. 1. Rejestr gwarancji pochodzenia prowadzony jest przez podmiot:

1) prowadzący giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub

2) prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, prowadzi rejestr gwarancji pochodzenia w sposób zapewniający identyfikację:

1) przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, któremu wydano gwarancję pochodzenia;

2) podmiotów, których gwarancje pochodzenia wydane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zostały uznane przez Prezesa URE;

3) przysługujących gwarancji pochodzenia oraz odpowiadającej im ilości energii elektrycznej.

3. Prezes URE przekazuje informacje o wydanych oraz uznanych gwarancjach pochodzenia podmiotowi, o którym mowa w ust. 1.

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wydaje podmiotowi posiadającemu konto w rejestrze gwarancji pochodzenia dokument potwierdzający przysługujące temu podmiotowi gwarancje pochodzenia w celu poświadczenia odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej została wytworzona w wysokosprawnej kogeneracji.

5. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji wpisane do rejestru gwarancji pochodzenia oraz podmiot posiadający konto w rejestrze gwarancji pochodzenia informują pisemnie Prezesa URE oraz podmiot, o którym mowa w ust. 1, o przekazaniu gwarancji pochodzenia odbiorcy końcowemu, w terminie 7 dni od dnia jej przekazania.

6. Informację, o której mowa w ust. 5, wpisuje się do rejestru gwarancji pochodzenia.

7. Przeniesienie gwarancji pochodzenia następuje z chwilą dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze gwarancji pochodzenia.

8. Wpis do rejestru gwarancji pochodzenia, o którym mowa w ust. 1, oraz zmiany dokonane w tym rejestrze podlegają opłacie w wysokości odzwierciedlającej koszty prowadzenia tego rejestru.

9. Wysokość opłat obliczonych jak za 1 MWh energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej, która została wytworzona w wysokosprawnej kogeneracji, z tytułu każdej z następujących czynności:

1) wpisu do rejestru gwarancji pochodzenia,

2) wpisu do rejestru gwarancji pochodzenia uznanej przez Prezesa URE,

3) zgłoszenia przekazania gwarancji pochodzenia odbiorcy końcowemu,

4) każdego przyjęcia oferty sprzedaży gwarancji pochodzenia dla strony, która zwiększyła ilość gwarancji pochodzenia na swoim koncie,

5) rozpatrzenia wniosku o przeksięgowanie gwarancji pochodzenia

- w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć równowartości 0,25 % średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym.

10. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może organizować obrót gwarancjami pochodzenia.

Art. 86. Prezes URE, w drodze postanowienia, odmawia:

1) wydania gwarancji pochodzenia - w przypadku gdy wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia został złożony operatorowi systemu dystrybucyjnego lub operatorowi systemu przesyłowego po upływie terminu, o którym mowa w art. 82 ust. 2;

2) uznania gwarancji pochodzenia, o której mowa w art. 84 ust. 1, w przypadku, o którym mowa w art. 84 ust. 2.

Rozdział 10

Kary pieniężne

Art. 87. 1. Karze pieniężnej podlega ten, kto:

1) nie przekazuje w terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 7 lub 9, lub przekazuje w oświadczeniu informację nieprawdziwą lub niepełną;

2) nie przekazuje w terminie informacji, o których mowa w art. 66 ust. 2 lub 3, lub przekazuje informację nieprawdziwą lub niepełną;

3) nie przekazuje w terminie informacji, o której mowa w art. 76 ust. 1, lub przekazuje informację nieprawdziwą lub niepełną;

4) nie informuje pisemnie w terminie, o którym mowa w art. 85 ust. 5;

5) nie przedstawia na żądanie Prezesa URE informacji lub danych, o których mowa w art. 75 ust. 1, albo przedstawia informacje lub dane nieprawdziwe lub niepełne;

6) nie przedkłada Prezesowi URE w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 77 ust. 1, lub przedkłada w sprawozdaniu daną nieprawdziwą lub niepełną;

7) nie przedstawia Prezesowi URE dokumentów lub informacji zgodnie z żądaniem, o którym mowa w art. 79, albo przedstawia dokumenty lub informacje nieprawdziwe lub niepełne;

8) wbrew złożonemu zobowiązaniu, nie wytworzył po raz pierwszy energii elektrycznej w terminie, o którym mowa w art. 21 ust. 3 pkt 7 lit. b lub art. 47 ust. 3 pkt 9;

9) wbrew złożonemu zobowiązaniu, nie wybudował nowej jednostki kogeneracji albo nie dokonał znacznej modernizacji jednostki kogeneracji;

10) wbrew zobowiązaniu złożonemu zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 7 lit. c, wytworzył energię elektryczną przy wykorzystaniu mniejszego udziału procentowego paliwa, o którym mowa w art. 15 ust. 5, stanowiącego podstawę do przyjęcia wartości referencyjnej dla danej jednostki;

11) wbrew zobowiązaniu złożonemu zgodnie z art. 47 ust. 3 pkt 7 lit. b, wytworzył energię elektryczną przy wykorzystaniu większego udziału procentowego tańszego paliwa, o którym mowa w art. 15 ust. 5.

2. Niezależnie od kary pieniężnej określonej w ust. 1 można nałożyć karę pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego, z tym że kara ta może być wymierzona w kwocie nie większej niż 300 % jego miesięcznego wynagrodzenia.

Art. 88. Karę pieniężną, o której mowa w art. 87, wymierza Prezes URE w drodze decyzji.

Art. 89. 1. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach określonych w art. 87 ust. 1:

1) pkt 2 i 4 - wynosi 1000 zł;

2) pkt 3 - wynosi 2000 zł.

2. Wysokość kary pieniężnej w przypadkach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1 i 5-11, nie może przekroczyć 15 % przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.

Art. 90. 1. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w art. 87 ust. 2 i art. 89 ust. 2, Prezes URE ustala, uwzględniając wpływ naruszenia na funkcjonowanie systemu wsparcia, dotychczasowe zachowanie podmiotu i jego możliwości finansowe.

2. Prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli waga naruszenia prawa jest znikoma, a podmiot zaprzestał naruszania prawa, zanim Prezes URE powziął wiadomość o naruszeniu.

Art. 91. 1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 87, uiszcza się na rachunek bankowy wskazany w decyzji o wymierzeniu kary w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej stała się prawomocna.

2.5) Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 87, stanowią dochód budżetu państwa i są wnoszone na rachunek Urzędu Regulacji Energetyki.

Art. 92. Kary pieniężne, o których mowa w art. 87, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 93. Prezes URE, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw energii sprawozdanie zawierające informacje o liczbie i wysokościach wymierzonych kar pieniężnych w roku poprzednim.

Rozdział 11

Przepisy karne

Art. 94. 1. Kto, działając w imieniu wytwórcy, o którym mowa w art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 oraz art. 101, korzystającego z systemu wsparcia, o którym mowa w rozdziałach 3-5, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 11, skorzystał:

1) dla ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, objętej wsparciem, o którym mowa w rozdziałach 3-5, z prawa do wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz operatora systemu przesyłowego usługi, o której mowa w art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy,

2) dla instalacji odnawialnego źródła energii:

a) z systemu wsparcia świadectw pochodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, albo

b) z systemu wsparcia świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, albo

c) z systemu wsparcia, o którym mowa w art. 70a-70f ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, albo

d) z aukcyjnego systemu wsparcia, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,

podlega grzywnie albo karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli przychody otrzymane z systemów wsparcia, o których mowa w ust. 1, dla tej samej ilości energii elektrycznej, stanowią mienie znacznej wartości, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

3. W przypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Rozdział 12

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 95-98. (pominięte)

Rozdział 13

Przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe

Art. 99. 1. Do dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w niniejszej ustawie ze wspólnym rynkiem albo decyzji stwierdzającej, że mechanizm przewidziany w niniejszej ustawie nie stanowi pomocy publicznej:

1) Prezes URE nie ogłasza aukcji, o której mowa w art. 16 ust. 1;

2) Prezes URE nie wydaje decyzji o dopuszczeniu, o których mowa w art. 19 ust. 1, art. 30 ust. 4, art. 37 ust. 3 i art. 45 ust. 1;

3) Prezes URE nie ogłasza naboru, o którym mowa w art. 43 ust. 1.

2. W okresie od dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w rozdziałach 3-5 ze wspólnym rynkiem albo decyzji stwierdzającej, że mechanizm przewidziany w rozdziałach 3-5 nie stanowi pomocy publicznej, w terminie do 24 miesięcy od dnia ogłoszenia tych decyzji wytwórca, który uzyskał decyzje o dopuszczeniu:

1) o której mowa w art. 30 ust. 4, może wystąpić o wypłatę premii gwarantowanej,

2) o którym mowa w art. 37 ust. 3, może wystąpić o wypłatę premii gwarantowanej indywidualnej

- za energię elektryczną wytworzoną, wprowadzoną do sieci i sprzedaną z wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji określonej w tej decyzji o dopuszczeniu za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień wydania decyzji o dopuszczeniu, o której mowa w art. 30 ust. 4 lub art. 37 ust. 3.

3. W okresie od dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w niniejszej ustawie ze wspólnym rynkiem albo decyzji stwierdzającej, że mechanizm przewidziany w niniejszej ustawie nie stanowi pomocy publicznej, w terminie do 24 miesięcy od dnia wydania decyzji, wytwórca, który uzyskał decyzję o dopuszczeniu, o której mowa w art. 30 ust. 4, może wystąpić, o wypłatę premii gwarantowanej za energię elektryczną wytworzoną w jednostce kogeneracji, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 lub ust. 8, określonej w tej decyzji o dopuszczeniu za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień wydania decyzji o dopuszczeniu, o której mowa w art. 30 ust. 4.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, Prezes URE i operator rozliczeń stosują odpowiednio przepisy rozdziałów 2, 4 i 5.

5. Do dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w art. 62 ust. 2 ze wspólnym rynkiem albo decyzji stwierdzającej, że mechanizm przewidziany w art. 62 ust. 2 nie stanowi pomocy publicznej, przepisów art. 62 ust. 2 nie stosuje się.

Art. 100. 1. Świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ustawy zmienianej w art. 956), wydane dla energii elektrycznej wytworzonej przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność.

2. Do wykonania i rozliczenia obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 956), w brzmieniu dotychczasowym, za okres przed dniem wejścia w życie ustawy, oraz w zakresie kar pieniężnych za nieprzestrzeganie tego obowiązku w tym okresie, stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. W sprawach związanych z wydaniem świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 ustawy zmienianej w art. 956), dla energii elektrycznej wytworzonej przed dniem 1 stycznia 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

4. Opłata zastępcza, o której mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 956), w brzmieniu dotychczasowym, uiszczona na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stanowi jego przychód i jest uwzględniana przy ustalaniu wysokości zobowiązania określonego w art. 401c ust. 5 ustawy zmienianej w art. 967).

5. W przypadku prawomocnego orzeczenia sądu w zakresie uchylenia decyzji w sprawie odmowy wydania świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 ustawy zmienianej w art. 956), wytwórca, który nabył uprawnienia do uzyskania tych świadectw, może uzyskać wsparcie, w odniesieniu do którego zastosowanie mają przepisy rozdziału 5 w zakresie dotyczącym premii gwarantowanej indywidualnej, odpowiednio do ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, dla której powinny zostać wydane te świadectwa.

6. Do obliczenia wysokości premii, o której mowa w ust. 5, przyjmuje się wartość świadectw pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 ustawy zmienianej w art. 956), które powinny być wydane, ustaloną na podstawie opublikowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 978), średniej ważonej ceny praw majątkowych wynikających z tych świadectw za 2018 r., która podlega corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego, określonym w komunikacie Prezesa GUS ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

7. Średnią ważoną, o której mowa w ust. 6, oblicza się na podstawie wszystkich transakcji giełdowych sesyjnych zawartych na giełdzie towarowej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, w danym instrumencie, w którym zostały zapisane świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 ustawy zmienianej w art. 956).

Art. 101. 1. Wytwórca, który przed dniem 1 stycznia 2019 r. uzyskał stwierdzenie, o którym mowa w art. 43 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 956), w brzmieniu dotychczasowym, dla jednostki kogeneracji, w której została wytworzona energia elektryczna niepotwierdzona wydanym świadectwem pochodzenia z kogeneracji lub wytworzenie energii elektrycznej w tej jednostce po raz pierwszy nastąpiło po dniu 31 grudnia 2018 r., może uzyskać wsparcie wyłącznie odpowiednio w postaci premii gwarantowanej albo premii gwarantowanej indywidualnej, z uwzględnieniem art. 99 ust. 1 pkt 2.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wytwórca może złożyć wniosek, o którym mowa w art. 30 ust. 1, lub pierwszy wniosek, o którym mowa w art. 37 ust. 1, dla tej jednostki kogeneracji, w terminie 60 dni po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego.

3. W przypadku wytwórcy, o którym mowa w ust. 1, okres wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji dla jednostki, o której mowa w ust. 1, wynosi 15 lat, przy czym ten okres liczy się od pierwszego dnia po dniu uzyskania decyzji o dopuszczeniu, o której mowa w art. 30 ust. 4, albo decyzji o dopuszczeniu, o której mowa w art. 37 ust. 3, wytworzenia, wprowadzenia do sieci i sprzedaży energii elektrycznej z tej jednostki po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2037 r.

4. W przypadku wytwórcy, o którym mowa w ust. 1, okres wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji dla jednostki, o której mowa w ust. 1, wchodzącej w skład źródła o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW oraz dla jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego, wynosi 15 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego, po dniu uzyskania decyzji o dopuszczeniu, o której mowa w art. 30 ust. 4, wytworzenia energii elektrycznej z tej jednostki po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2037 r.

5. Wytwórca, który wytworzył po raz pierwszy energię elektryczną po dniu 31 grudnia 2018 r., w jednostce kogeneracji, dla której przed dniem 1 stycznia 2019 r. nie uzyskał stwierdzenia, o którym mowa w art. 43 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 956), w brzmieniu dotychczasowym, w odniesieniu do tej jednostki kogeneracji, dla której rozpoczęcie prac nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2019 r., nie może uzyskać wsparcia na zasadach określonych w rozdziałach 3-5.

6. W przypadku gdy wytwórcy, o którym mowa w ust. 5, została wydana decyzja o dopuszczeniu, o której mowa w art. 19 ust. 1, albo decyzja o dopuszczeniu, o której mowa w art. 45 ust. 1, na skutek złożenia przez wytwórcę nieprawdziwych lub niepełnych informacji dotyczących daty rozpoczęcia prac w odniesieniu do jednostki kogeneracji, dla której wydano decyzję o dopuszczeniu, Prezes URE w drodze decyzji stwierdza utratę przez wytwórcę uprawnienia do wypłaty premii kogeneracyjnej albo premii kogeneracyjnej indywidualnej. Decyzja jest natychmiast wykonalna.

Art. 102. Minister właściwy do spraw energii po raz pierwszy wyda rozporządzenie na podstawie art. 57, art. 58 i art. 59 ust. 3 w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 103. Minister właściwy do spraw energii po raz pierwszy wyda rozporządzenie, na podstawie art. 15 ust. 7, określając wartości referencyjne, o których mowa w art. 15 ust. 3, na rok 2019, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 104. Minister właściwy do spraw energii w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wyda rozporządzenie na podstawie art. 56 ust. 1 dla roku 2019 oraz 2020.

Art. 105. 1. Gwarancje pochodzenia wydane na podstawie art. 9y-9zb ustawy zmienianej w art. 956), w brzmieniu dotychczasowym, tracą ważność z dniem 31 grudnia 2019 r.

2. Do gwarancji pochodzenia wydanych lub uznanych przez Prezesa URE na podstawie art. 9y-9zb ustawy zmienianej w art. 956), w brzmieniu dotychczasowym, przed dniem wejścia w życie ustawy, przepisy dotyczące rozdzielania gwarancji pochodzenia, o których mowa w art. 83 ust. 9-14, stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku gwarancji pochodzenia wydanych lub uznanych przez Prezesa URE na podstawie art. 9y-9zb ustawy zmienianej w art. 956), w brzmieniu dotychczasowym, podmiot, o którym mowa w art. 9zb ust. 1, ustawy zmienianej w art. 956), w brzmieniu dotychczasowym, wydaje podmiotowi posiadającemu konto w rejestrze gwarancji pochodzenia, o którym mowa w art. 85 ust. 4, dokument potwierdzający przysługujące gwarancje pochodzenia, w celu poświadczenia odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przesyłowej lub do sieci dystrybucyjnej została wytworzona w wysokosprawnej kogeneracji. Gwarancja pochodzenia traci ważność z chwilą wystawienia dokumentu potwierdzającego.

Art. 106. Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stawka opłaty kogeneracyjnej wynosi 1,58 zł za 1 MWh i obowiązuje do końca 2019 r.

Art. 107. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 46 ust. 3 i 5 ustawy zmienianej w art. 956), zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 46 ust. 3 i 5 ustawy zmienianej w art. 956), jednak nie dłużej niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 108. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Prezesa URE, wynikających z niniejszej ustawy wynosi w roku:

1) 2019 - 783 179,26 zł;

2) 2020 - 698 892,39 zł;

3) 2021 - 714 966,86 zł;

4) 2022 - 731 411,27 zł;

5) 2023 - 748 233,40 zł;

6) 2024 - 765 443,16 zł;

7) 2025 - 783 048,62 zł;

8) 2026 - 801 058,02 zł;

9) 2027 - 819 482,76 zł;

10) 2028 - 838 330,43 zł.

2. Prezes URE monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3.

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku gdy część planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, przypadająca proporcjonalnie na okres od początku roku kalendarzowego do końca danego kwartału została przekroczona:

1) po pierwszym kwartale - co najmniej o 20 %,

2) po dwóch kwartałach - co najmniej o 15 %,

3) po trzech kwartałach - co najmniej o 10 %

- Prezes URE stosuje mechanizm korygujący polegający na obniżeniu kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.

Art. 109. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań ministra właściwego do spraw energii, wynikających z niniejszej ustawy wynosi w roku:

1) 2019 - 368 554,65 zł;

2) 2020 - 346 341,41 zł;

3) 2021 - 354 307,26 zł;

4) 2022 - 362 456,33 zł;

5) 2023 - 370 792,82 zł;

6) 2024 - 379 321,06 zł;

7) 2025 - 388 045,44 zł;

8) 2026 - 396 970,49 zł;

9) 2027 - 406 100,81 zł;

10) 2028 - 415 441,13 zł.

2. Minister właściwy do spraw energii monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 3.

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku gdy część planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, przypadająca proporcjonalnie na okres od początku roku kalendarzowego do końca danego kwartału została przekroczona:

1) po pierwszym kwartale - co najmniej o 20 %,

2) po dwóch kwartałach - co najmniej o 15 %,

3) po trzech kwartałach - co najmniej o 10 %

- minister właściwy do spraw energii stosuje mechanizm korygujący polegający na obniżeniu kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.

Art. 110. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Ministra Sprawiedliwości, wynikających z niniejszej ustawy wynosi w roku:

1) 2019 - 537 224 zł;

2) 2020 - 556 644 zł;

3) 2021 - 580 973 zł;

4) 2022 - 606 532 zł;

5) 2023 - 634 113 zł;

6) 2024 - 663 072 zł;

7) 2025 - 693 511 zł;

8) 2026 - 725 474 zł;

9) 2027 - 759 087 zł;

10) 2028 - 794 425 zł.

2. Minister Sprawiedliwości monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 3.

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku gdy część planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, przypadająca proporcjonalnie na okres od początku roku kalendarzowego do końca danego kwartału została przekroczona:

1) po pierwszym kwartale - co najmniej o 20 %,

2) po dwóch kwartałach - co najmniej o 15 %,

3) po trzech kwartałach - co najmniej o 10 %

- Minister Sprawiedliwości stosuje mechanizm korygujący polegający na obniżeniu kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.

Art. 111. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia9).


1) Ustawa utraciła moc z dniem 1 października 2016 r. na podstawie art. 59 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831), która weszła w życie z dniem 1 października 2016 r.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963 i 2029.

3) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 18, Dz. Urz. UE L 8 z 13.01.2009, str. 3, Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 109, Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 63, Dz. Urz. UE L 112 z 24.04.2012, str. 21, Dz. Urz. UE L 113 z 25.04.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 343 z 19.12.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 129 z 30.04.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 264 z 09.10.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 280 z 24.10.2015, str. 39, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 7 oraz Dz. Urz. UE L 76 z 19.03.2018, str. 3.

4) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 113 z 25.04.2013, str. 24, Dz. Urz. UE L 141 z 28.05.2013, str. 28 oraz Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 75.

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 13 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1681), która weszła w życie z dniem 7 września 2023 r.

6) Artykuł 95 zawiera zmiany do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

7) Artykuł 96 zawiera zmiany do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

8) Artykuł 97 zawiera zmiany do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

9) Ustawa została ogłoszona w dniu 10 stycznia 2019 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-26
  • Data wejścia w życie: 2024-04-26
  • Data obowiązywania: 2024-04-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA