REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 664

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytu lub innego zobowiązania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2024 r. poz. 291) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Szczegółowe warunki oraz tryb udzielania pomocy de minimis w ramach rządowego programu poręczeniowo-gwarancyjnego]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz tryb udzielania pomocy de minimis w ramach rządowego programu poręczeniowo-gwarancyjnego, o którym mowa w art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, w formie gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego spłaty:

1) kredytu lub

2) innego zobowiązania pieniężnego niż wskazane w pkt 1, zaciągniętego w instytucji finansowej, zwanego dalej „innym zobowiązaniem”.

§ 2. [Podmioty pomocy de minimis]

Pomoc de minimis jest udzielana mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji”.

§ 3. [Pomoc de minimis a konieczność spełnienia warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 6 lit. a rozporządzenia Komisji]

Pomoc de minimis może zostać udzielona po spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 6 lit. a rozporządzenia Komisji.

§ 4. [Warunek udzielenia pomocy de minimis]

1. Pomoc de minimis może zostać udzielona pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis oraz pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, przyznaną z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy limitu określonego w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji dla jednego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji.

2. Ekwiwalent dotacji brutto oblicza się:

1) w sposób określony w art. 4 ust. 6 lit. b rozporządzenia Komisji - w przypadku gwarancji spłaty kredytu lub innego zobowiązania mającego cechy pożyczki;

2) w oparciu o metodę zatwierdzoną przez Komisję Europejską, zgodnie z art. 4 ust. 6 lit. d rozporządzenia Komisji - w przypadku gwarancji spłaty innego zobowiązania niemającego cech pożyczki.

§ 5. [Łączenie pomocy de minimis z inną pomocą]

Pomoc de minimis można łączyć z inną pomocą zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji.

§ 6. [Zakres gwarancji]

1. Gwarancja obejmuje nie więcej niż 80 % pozostającej do spłaty kwoty kredytu lub innego zobowiązania.

2. Gwarancja może obejmować:

1) kredyt wchodzący w skład portfela kredytów, stanowiącego zbiór pojedynczych kredytów, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji udzielanych na określony czas określa umowa zawarta pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a bankiem kredytodawcą;

2) inne zobowiązanie wchodzące w skład portfela innych zobowiązań, stanowiącego zbiór pojedynczych umów cywilnoprawnych, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji udzielanych na określony czas określa umowa zawarta pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a instytucją finansową, w której zobowiązania te zostały zaciągnięte.

§ 7. [Wniosek o udzielenie gwarancji]

1. Gwarancja jest udzielana na wniosek mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy składany odpowiednio do banku kredytodawcy albo instytucji finansowej, w której zostało zaciągnięte inne zobowiązanie.

2. Wniosek o udzielenie gwarancji zawiera informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702).

§ 8. [Zabezpieczenie udzielonej gwarancji]

Zabezpieczenie udzielonej gwarancji stanowi weksel własny in blanco wystawiony przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego.

§ 9. [Dzień udzielenia pomocy de minimis]

Dniem udzielenia pomocy de minimis jest dzień udzielenia gwarancji.

§ 10. [Okres udzielania pomocy de minimis]

Pomoc de minimis może być udzielana do końca sześciomiesięcznego okresu następującego po upływie okresu obowiązywania rozporządzenia Komisji.

§ 11. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytu lub innego zobowiązania (Dz. U. z 2024 r. poz. 374).

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2024 r.

Minister Finansów: A. Domański


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-30
  • Data wejścia w życie: 2024-05-01
  • Data obowiązywania: 2024-05-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA