REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 672

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1)

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w zakresie programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2024 r. poz. 291) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz tryb udzielania pomocy de minimis w formie gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanego dalej „BGK”, w ramach rządowego programu poręczeniowo-gwarancyjnego, o którym mowa w art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, w zakresie programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027”.

2. Do pomocy de minimis udzielanej na podstawie niniejszego rozporządzenia nie stosuje się przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytu lub innego zobowiązania (Dz. U. poz. 664).

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć:

1) mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2));

2) małą spółkę o średniej kapitalizacji w rozumieniu art. 2 pkt 103e rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

3) spółkę o średniej kapitalizacji w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 - Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (Dz. Urz. UE L 169 z 01.07.2015, str. 1, z późn. zm.3)).

§ 3. [Zakres pomocy]

1. Pomoc de minimis jest udzielana przedsiębiorcy w formie gwarancji spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie:

1) innowacyjnych inwestycji,

2) inwestycji służących transformacji cyfrowej,

3) inwestycji w celu zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa,

4) bieżącej działalności gospodarczej innowacyjnego przedsiębiorstwa

- udzielanej przez BGK zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji”.

2. Pomoc de minimis nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji.

§ 4. [Warunek do objęcia pomocą finansową]

Pomoc de minimis może zostać udzielona po spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 6 lit. a rozporządzenia Komisji.

§ 5. [Limit pomocy de minimis]

Pomoc de minimis może zostać udzielona pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis oraz pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, przyznaną z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy limitu określonego w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji dla jednego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji.

§ 6. [Kumulacja świadczeń pomocowych]

Pomoc de minimis można łączyć z inną pomocą zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji.

§ 7. [Metoda obliczenia ekwiwalentu dotacji brutto pomocy]

Ekwiwalent dotacji brutto oblicza się zgodnie z art. 4 ust. 6 lit. b rozporządzenia Komisji.

§ 8. [Zakres ustanowionego zabezpieczenia spłaty rat kredytu]

1. Gwarancja obejmuje nie więcej niż 80 % pozostającej do spłaty kwoty kredytu.

2. Gwarancja może obejmować kredyty wchodzące w skład portfela kredytów stanowiącego zbiór pojedynczych kredytów, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji udzielanych na określony czas oraz przeznaczenie tych kredytów określa umowa zawarta między BGK a bankiem udzielającym kredytu.

§ 9. [Wniosek o udzielenie gwarancji bankowej]

1. Gwarancja jest udzielana na wniosek składany przez przedsiębiorcę do banku udzielającego kredytu.

2. Wniosek o udzielenie gwarancji zawiera:

1) informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2024 r. poz. 40);

2) opis projektu, w tym wskazanie dnia jego rozpoczęcia i zakończenia oraz lokalizacji;

3) wskazanie celu finansowania;

4) wskazanie kwoty pomocy finansowej potrzebnej do realizacji projektu lub prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej;

5) inne informacje wskazane przez bank udzielający kredytu, niezbędne do dokonania oceny wniosku, niestanowiące danych osobowych.

3. W przypadku wniosku o udzielenie gwarancji spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej przepisu ust. 2 pkt 2 nie stosuje się.

§ 10. [Zabezpieczenie roszczeń z udzielonej gwarancji]

Zabezpieczenie udzielonej gwarancji stanowi weksel własny in blanco wystawiony przez przedsiębiorcę na rzecz BGK.

§ 11. [Okres przewidziany do udzielenia gwarancji bankowej]

Gwarancja może być udzielana do końca sześciomiesięcznego okresu następującego po upływie okresu obowiązywania rozporządzenia Komisji.

§ 12. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2023 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w zakresie programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027” (Dz. U. poz. 2050).

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2024 r.

Minister Finansów: A. Domański


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39, Dz. Urz. UE L 119 z 05.05.2023, str. 159 oraz Dz. Urz. UE L 167 z 30.06.2023, str. 1.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 345 z 27.12.2017, str. 34 oraz Dz. Urz. UE L 107 z 26.03.2021, str. 30.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-30
  • Data wejścia w życie: 2024-05-01
  • Data obowiązywania: 2024-05-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA