REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 679

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu obliczania i rozliczania opłat wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu obliczania i rozliczania opłat wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych (Dz. U. poz. 1282), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania i rozliczania opłat wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych (Dz. U. poz. 2270).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania i rozliczania opłat wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych (Dz. U. poz. 2270), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu obliczania i rozliczania opłat wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 kwietnia 2024 r. (Dz. U. poz. 679)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 27 grudnia 2000 r.

w sprawie sposobu obliczania i rozliczania opłat wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium oraz zasadach udzielania pomocy wojskom sojuszniczym i organizacjom międzynarodowym1) (Dz. U. z 2023 r. poz. 807) zarządza się, co następuje:

§ 1. Opłaty wnoszone przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonu wojskowego, podane w porozumieniu zawartym z właściwymi organami państwa, do którego należą te wojska, albo z organem organizacji międzynarodowej, pod której dowództwem one pozostają, oblicza się w zależności od rodzaju i zasięgu ćwiczenia wojskowego oraz rodzaju udostępnionego poligonu wojskowego i zakresu tego udostępnienia, a także od trasy i rodzaju przewozu wojsk obcych od granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej do poligonu wojskowego i z powrotem.

§ 2. Przy obliczaniu opłat, o których mowa w § 1, uwzględnia się:

1) łączne koszty korzystania z udostępnionego poligonu wojskowego, o których mowa w § 3, ustalone przez Ministra Obrony Narodowej, przy udziale przedstawicieli jednostek organizacyjnych, z których przedmiotem działania wiąże się to udostępnienie;

2) koszty bezpośrednio związane z pobytem wojsk obcych na udostępnionym poligonie wojskowym, o których mowa w § 4, ustalone przez Ministra Obrony Narodowej, przy udziale przedstawicieli jednostek organizacyjnych, z których przedmiotem działania wiąże się to udostępnienie;

3) koszty związane z przewozem wojsk obcych od granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej do poligonu wojskowego i z powrotem, ustalone przez ministra właściwego do spraw transportu, z udziałem przewoźnika oraz odpowiednio zarządcy dróg, linii kolejowych, śródlądowych dróg wodnych i portów rzecznych, lotnisk i urządzeń lotniczych lub portów i przystani morskich, przy których wykorzystaniu odbywa się przewóz wojsk obcych.

§ 3. Koszty, o których mowa w § 2 pkt 1, składają się z:

1) kosztów osobowych, w skład których wchodzą uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne należności pieniężne żołnierzy pełniących służbę i pracowników cywilnych zatrudnionych w jednostce wojskowej, na której zaopatrzeniu pozostaje poligon wojskowy;

2) kosztów materialnych obejmujących:

a) użycie pojazdów, maszyn i urządzeń,

b) części zamienne i materiały eksploatacyjne,

c) paliwa i smary oraz płyny eksploatacyjne,

d) amunicję i środki pozoracji pola walki,

e) tarcze i cele, w tym automatyczne,

f) konserwację poligonu wojskowego i urządzeń poligonowych,

g) inne zużyte wyroby i materiały;

3) kosztów utrzymania infrastruktury zawierających:

a) utrzymanie i obsługę infrastruktury na stałe związanej z poligonem wojskowym,

b) administrowanie infrastrukturą, o której mowa w lit. a,

c) podatki i opłaty lokalne oraz inne należności wnoszone z tytułu posiadania poligonu wojskowego,

d) zużycie energii elektrycznej, gazowej i cieplnej oraz wody,

e) ochronę środowiska i utylizację odpadów,

f) ochronę poligonu wojskowego i urządzeń poligonowych, w tym ochronę przeciwpożarową.

§ 4. 1. Koszty, o których mowa w § 2 pkt 2, składają się z kosztów:

a) administracyjno-biurowych,

b) usług pocztowo-telekomunikacyjnych,

c) usług transportowych,

d) usług kulturalno-oświatowych,

e) usług kąpielowo-pralniczych,

f) pilotowania i zabezpieczenia wojsk obcych,

g) odtworzenia poligonu wojskowego i urządzeń poligonowych zużytych w czasie ćwiczeń wojskowych.

2. Dokumentami będącymi podstawą rozliczenia kosztów, o których mowa w ust. 1, są dowody księgowe określone w przepisach o rachunkowości, stwierdzające dokonanie odpowiedniej operacji gospodarczej.

§ 5. 1. Dla każdego ćwiczenia wojskowego sporządza się zestawienie faktycznie poniesionych kosztów, o których mowa w § 2.

2. Koszty, o których mowa w § 2, rozlicza się w obrocie krajowym, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 6. 1. Podstawą wniesienia przez wojska obce opłat związanych z udostępnieniem im poligonu wojskowego są faktury wraz z załącznikami zawierającymi szczegółowe rozliczenie kosztów, wystawione przez:

1) jednostkę wojskową, która poniosła koszty korzystania z udostępnionego poligonu wojskowego, na którym zostały przeprowadzone ćwiczenia wojskowe wojsk obcych;

2) inną jednostkę organizacyjną niż wymieniona w pkt 1, która poniosła koszty bezpośrednio związane z pobytem wojsk obcych na udostępnionym poligonie wojskowym, w tym z przewozem tych wojsk.

2. Faktury, o których mowa w ust. 1, są przekazywane wojsku obcemu w terminie 30 dni od dnia przekroczenia przez te wojska granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej po zakończeniu ćwiczenia wojskowego przeprowadzonego przez nie na poligonie wojskowym.

§ 7. 1. W przypadku współudziału w ćwiczeniu wojskowym wojsk kilku państw lub organizacji międzynarodowych, opłata związana z udostępnieniem im poligonu wojskowego jest proporcjonalna do wielkości kosztów przypadających na dane wojska.

2. Przepisy § 6 stosuje się odpowiednio do każdego z wojsk obcych współuczestniczących w ćwiczeniu wojskowym.

§ 8.2) W przypadku uiszczenia przez wojska obce zaliczki na poczet opłat związanych z udostępnieniem im poligonu wojskowego, zaliczka ta jest przekazywana przez wojska obce bezpośrednio na rachunek bankowy Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych3), o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 161)4).

§ 9.2) Wniesione przez wojska obce opłaty związane z udostępnieniem im poligonu wojskowego:

1) na podstawie faktury wystawionej przez jednostkę wojskową, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, są przekazywane przez wojska obce w całości bezpośrednio na rachunek bankowy Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych3), o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej4);

2) na podstawie faktury wystawionej przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, są przekazywane przez wojska obce w całości bezpośrednio na rachunek bankowy tej jednostki.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.


1) Tytuł ustawy zmieniony przez art. 726 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655), która weszła w życie z dniem 23 kwietnia 2022 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania i rozliczania opłat wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych (Dz. U. poz. 2270), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

3) Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych uległ likwidacji na podstawie art. 810 ust. 1 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

4) Ustawa utraciła moc na podstawie art. 823 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-30
  • Data wejścia w życie: 2024-04-30
  • Data obowiązywania: 2024-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA