REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 684

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pożyczkowymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 59do ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2023 r. poz. 1028, 1285, 1394 i 1723 oraz z 2024 r. poz. 653) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) terminy wnoszenia, wysokość i sposób obliczania rocznych wpłat wnoszonych przez instytucje pożyczkowe na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pożyczkowymi, zwanych dalej „wpłatą”;

2) sposób i terminy rozliczania należności z tytułu wpłaty;

3) wzór deklaracji o wysokości należnej wpłaty za dany rok kalendarzowy.

§ 2. [Sposób obliczenia należnej za dany rok kalendarzowy kwoty wpłaty]

1. Wysokość należnej wpłaty za dany rok kalendarzowy oblicza się według wzoru:

𝐾𝑖𝑛 = 𝑃𝑖𝑛-1 × 𝑆

gdzie:

𝐾𝑖𝑛 - oznacza należną wpłatę,

𝑃𝑖𝑛-1- oznacza sumę przychodów instytucji pożyczkowej uzyskanych z działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który jest należna wpłata, a w przypadku instytucji pożyczkowej, której rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym - za rok obrotowy zakończony w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który jest należna wpłata,

𝑆 - oznacza stawkę obowiązującą w danym roku kalendarzowym, obliczaną zgodnie z ust. 3 i 6.

2. Jeżeli wysokość należnej wpłaty jest niższa niż równowartość w złotych 5000 euro, wysokość należnej wpłaty przyjmuje się w wysokości równowartości w złotych 5000 euro.

3. Stawkę (S) oblicza się według wzoru:

gdzie:

𝐾 - oznacza koszty nadzoru nad instytucjami pożyczkowymi do pokrycia w danym roku kalendarzowym, obliczane zgodnie z ust. 4,

𝑃𝑛-1 - oznacza sumę przychodów wszystkich instytucji pożyczkowych, które prowadziły działalność w ostatnim dniu roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy, uzyskanych z działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który jest należna wpłata, albo za rok obrotowy zakończony w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który jest należna wpłata - w przypadku instytucji pożyczkowych, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

4. Koszty nadzoru nad instytucjami pożyczkowymi do pokrycia w danym roku kalendarzowym (K) oblicza się według wzoru:

𝐾 = 𝑃𝐾𝑛 - (𝑃𝐾𝑛-1 - 𝑊𝐾𝑛-1)

gdzie:

𝑃𝐾𝑛 - oznacza planowane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 135), zwanej dalej „ustawą o nadzorze”, ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, zwanym dalej „planem”, na dany rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru nad instytucjami pożyczkowymi,

𝑃𝐾𝑛-1 - oznacza planowane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze, ujęte w planie na rok kalendarzowy poprzedzający rok, za który jest należna wpłata, w części przypadającej na koszty nadzoru nad instytucjami pożyczkowymi,

𝑊𝐾𝑛-1 - oznacza wykonane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze, ujęte w planie na rok kalendarzowy poprzedzający rok, za który jest należna wpłata, w części przypadającej na koszty nadzoru nad instytucjami pożyczkowymi.

5. Do ustalenia stawki przyjmuje się dane za:

1) rok kalendarzowy poprzedzający rok, za który jest należna wpłata,

2) rok obrotowy zakończony w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który jest należna wpłata - w przypadku instytucji pożyczkowych, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym

- przekazane Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 59dg ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, które Komisja Nadzoru Finansowego posiada w dniu 30 września danego roku kalendarzowego.

6. W przypadku gdy wysokość stawki obliczona zgodnie z ust. 3 przekracza 0,5 %, do obliczenia należnej wpłaty przyjmuje się stawkę w wysokości 0,5 %.

§ 3. [Podanie do publicznej wiadomości informacji finansowych]

Do dnia 31 października każdego roku kalendarzowego Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego:

1) wysokość stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym;

2) wysokość kosztów nadzoru nad instytucjami pożyczkowymi do pokrycia w danym roku kalendarzowym, ze wskazaniem wartości poszczególnych zmiennych przyjętych do ich ustalenia zgodnie z § 2 ust. 4;

3) sumę przychodów wszystkich instytucji pożyczkowych, które prowadziły działalność w ostatnim dniu roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy, uzyskanych z działalności w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który jest należna wpłata, albo za rok obrotowy zakończony w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który jest należna wpłata - w przypadku instytucji pożyczkowych, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 4. [Wpłata wnoszona przez instytucję pożyczkową]

1. Instytucja pożyczkowa wnosi należną wpłatę do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

2. Instytucja pożyczkowa rozpoczynająca działalność wnosi pierwszą należną wpłatę za rok kalendarzowy następujący po roku, w którym rozpoczęła działalność.

§ 5. [Przekazanie deklaracji o wysokości należności publicznoprawnej]

1. Deklaracja o wysokości należnej wpłaty jest przekazywana w postaci dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego nieodpłatnie na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, sporządza się na formularzu, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 6. [Wpłata wnoszona przez instytucję pożyczkową, która prowadziła działalność polegającą na udzielaniu kredytów konsumpcyjnych]

1. W 2024 r. instytucja pożyczkowa, która prowadziła działalność w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego przed dniem 1 stycznia 2024 r., wnosi należną wpłatę w wysokości równowartości w złotych 5000 euro do dnia 30 listopada 2024 r. na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

2. Deklaracja o wysokości należnej wpłaty, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana w postaci dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego nieodpłatnie na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.

3. Deklarację, o której mowa w ust. 2, sporządza się na formularzu, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4. W 2024 r. przepisu § 3 nie stosuje się.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [WZÓR – DEKLARACJA INSTYTUCJI POŻYCZKOWEJ O WYSOKOŚCI NALEŻNEJ WPŁATY NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU ]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 kwietnia 2024 r. (Dz. U. poz. 684)

Załącznik nr 1

WZÓR - DEKLARACJA INSTYTUCJI POŻYCZKOWEJ O WYSOKOŚCI NALEŻNEJ WPŁATY NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU 

Załącznik 2. [WZÓR – DEKLARACJA INSTYTUCJI POŻYCZKOWEJ O WYSOKOŚCI NALEŻNEJ WPŁATY NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU ZA 2024 R.]

Załącznik nr 2

WZÓR - DEKLARACJA INSTYTUCJI POŻYCZKOWEJ O WYSOKOŚCI NALEŻNEJ WPŁATY NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU ZA 2024 R.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-06
  • Data wejścia w życie: 2024-05-07
  • Data obowiązywania: 2024-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA