REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 691

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2385), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej (Dz. U. poz. 174).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej (Dz. U. poz. 174), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 29 grudnia 2022 r.”.

Minister Finansów: wz. J. Drop


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 29 kwietnia 2024 r. (Dz. U. poz. 691)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 9 września 2016 r.

w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2068) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z siedzibą w Warszawie, działającej na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1199), akredytację jako agencji płatniczej w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549 i 865, z późn. zm.2)).

§ 2. Akredytacja obejmuje obsługę pomocy w ramach wspólnej polityki rolnej w odniesieniu do:

1) (uchylony);

1a) rynku owoców i warzyw;

2) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działania „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej”, poddziałań:

a) „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”, typ operacji: restrukturyzacja małych gospodarstw,

b) „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”, typ operacji: płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa,

c) „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”, typ operacji: premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej;

3) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działania „Współpraca”;

4) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”, typ operacji: inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej;

5) prowadzenia interwencji mającej na celu stabilizację rynków rolnych;

6) administrowania obrotem towarowym z zagranicą, w szczególności w zakresie przyznawania refundacji przy wywozie do państw trzecich;

7) administrowania kwotowaniem produkcji - z wyłączeniem procesu autoryzacji wniosku;

8) działań dotyczących restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego - z wyłączeniem procesu autoryzacji wniosku;

9) programu „Owoce i warzywa w szkole”;

10) dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych;

11) programu „Program dla szkół”;

12) pomocy związanej ze wspieraniem działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych i żywnościowych w ramach wspólnej polityki rolnej;

13) pomocy w zakresie wsparcia pszczelarstwa w ramach wspólnej polityki rolnej;

14) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”, poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” - w odniesieniu do:

a) obsługi wniosku o przyznanie pomocy, od jego złożenia do kontroli kompletności włącznie,

b) obsługi kontroli administracyjnej wniosku o przyznanie pomocy,

c) obsługi kontroli na miejscu, weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy po kontroli na miejscu, naliczania, księgowania i dokonywania płatności oraz dochodzenia należności;

15) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działania „Dobrostan zwierząt” - w odniesieniu do:

a) obsługi wniosku o przyznanie pomocy, od jego złożenia do kontroli kompletności włącznie,

b) obsługi kontroli administracyjnej wniosku o przyznanie pomocy,

c) obsługi kontroli na miejscu, weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy po kontroli na miejscu, naliczania, księgowania i dokonywania płatności oraz dochodzenia należności;

16) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19”, typ operacji „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”;

17) płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;

18) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działań:

a) „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”,

b) „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw”,

c) „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”,

d) „Inwestycje w środki trwałe”,

e) „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych”, z wyłączeniem poddziałania, o którym mowa w pkt 4,

f) „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej”, z wyłączeniem poddziałań, o których mowa w pkt 2,

g) „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,

h) „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”, z wyłączeniem poddziałania, o którym mowa w pkt 14,

i) „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”,

j) „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”,

k) „Rolnictwo ekologiczne”,

l) „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami”,

m) „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”;

19) pomocy technicznej;

20) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działania „Zarządzanie ryzykiem”;

21)3) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działania „Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę”, typ operacji: „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę”.

§ 3. 1. Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 14) i 2 lit. a i b, udziela się z dniem wejścia w życie rozporządzenia.

2. Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 2 lit. c, udziela się od dnia 24 stycznia 2017 r.

3. Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 3, udziela się od dnia 19 maja 2017 r.

4. Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 4, udziela się od dnia 4 września 2017 r.

5. Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 1a i 5-13, udziela się od dnia 1 września 2018 r.

6. Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 14 lit. a, udziela się od dnia 23 kwietnia 2019 r.

7. Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 14 lit. b, udziela się od dnia 12 lipca 2019 r.

8. Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 14 lit. c, udziela się od dnia 26 listopada 2019 r.

9. Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 15 lit. a, udziela się od dnia 15 marca 2020 r.

10. Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 16, udziela się od dnia 3 września 2020 r.

11. Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 15 lit. b oraz c, udziela się od dnia 23 grudnia 2020 r.

12. Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 17-19, udziela się od dnia 1 grudnia 2021 r.

13. Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 20, udziela się od dnia 29 sierpnia 2022 r.

14.5) Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 21, udziela się od dnia 29 grudnia 2022 r.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (Dz. U. poz. 144).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia6).


1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 11, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2017, str. 83, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 27 z 31.01.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej (Dz. U. poz. 174), które weszło w życie z mocą od dnia 29 grudnia 2022 r.

4) Uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej (Dz. U. poz. 1676), które weszło w życie z dniem 1 września 2018 r.

5) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 9 września 2016 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-06
  • Data wejścia w życie: 2024-05-06
  • Data obowiązywania: 2024-05-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA