REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 711

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 6 maja 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-20132)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2024 r. poz. 419) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1828) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomoc de minimis, o której mowa w § 6 ust. 1, nie może być udzielona w przypadkach wyłączonych z możliwości udzielenia pomocy de minimis, wskazanych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji 2023/2831”, oraz przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.”;

2) w § 8:

a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „nr 1407/2013” zastępuje się wyrazem „2023/2831”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kwotę dopuszczalnej pomocy de minimis, o której mowa w ust. 1 pkt 2, udzielanej jednemu przedsiębiorcy ustala się zgodnie z art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia Komisji 2023/2831.”,

c) w ust. 5 wyrazy „nr 1407/2013” zastępuje się wyrazem „2023/2831”,

d) w ust. 6 wyraz „2 000 000” zastępuje się wyrazem „2 200 000”;

3) w § 9 w ust. 6 wyraz „2 000 000” zastępuje się wyrazem „3 000 000”;

4) w § 10:

a) w ust. 1 wyrazy „nr 1407/2013” zastępuje się wyrazem „2023/2831”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kwotę dopuszczalnej pomocy de minimis w zakresie usług, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a, e oraz f, udzielanej jednemu przedsiębiorcy ustala się zgodnie z art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia Komisji 2023/2831. Do ustalenia dopuszczalnego pułapu tej pomocy stosuje się § 8 ust. 5.”;

5) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomoc publiczna będzie udzielana przedsiębiorcom przez beneficjentów do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 rozporządzenia Komisji nr 651/2014, a pomoc de minimis będzie udzielana do końca sześciomiesięcznego okresu następującego po upływie okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia Komisji 2023/2831.”.

§ 2. [Stosowanie przepisów do udzielonego wsparcia finansowego]

1. Do pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielonej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

2. Do udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie wniosków o udzielenie pomocy złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, wymagające uzupełnienia lub poprawienia w zakresie wynikającym z przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem uzupełnia się lub poprawia na wezwanie beneficjenta w terminie wyznaczonym przez beneficjenta, nie krótszym niż 14 dni od dnia następującego po dniu przekazania wezwania.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej: K. Pełczyńska-Nałęcz


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).
Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

2) Tekst Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4568 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w Polsce oraz przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Zmiany w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zostały zaakceptowane: decyzją Komisji Europejskiej nr K(2009) 5712 z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniającą decyzję Komisji K(2007) 4568 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w Polsce i przyjęte uchwałą Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9789 z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniającą decyzję K(2007) 4568 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji w Polsce i przyjęte uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (oraz objęte sprostowaniem nr C(2012) 4173 do decyzji Komisji K(2011) 9789 wersja ostateczna zmieniającej decyzję K(2007) 4568 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji w Polsce), decyzją Komisji Europejskiej nr C(2014) 1663 z dnia 11 marca 2014 r. zmieniającą decyzję K(2007) 4568 w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w Polsce i przyjęte uchwałą Rady Ministrów z dnia 2 września 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz decyzją Komisji Europejskiej C(2016) 1297 z dnia 2 marca 2016 r. zmieniającą decyzję K(2007) 4568 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji w Polsce i przyjęte uchwałą Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA