REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 715

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 2 maja 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2086, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) obszar określony ułamkiem - obszar, na którym przewidziano funkcjonowanie więcej niż jednego świadczeniodawcy prowadzącego centrum, wskazany w lp. 60, 74-80, 88, 98, 103, 114 i 129 załącznika nr 1 do rozporządzenia.”;

2) w § 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. Świadczeniodawca prowadzący centrum na obszarze określonym ułamkiem może zapewnić całodobową opiekę, o której mowa w ust. 9, w ramach zakresu świadczenia opieki zdrowotnej, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. b.”;

3) w § 20 ust. 2b-2d otrzymują brzmienie:

„2b. Wysokość ryczałtu na populację w przypadku realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach pilotażu przez podmiot wskazany w lp. 60, 74-80, 88, 98, 103, 114 i 129 załącznika nr 1 do rozporządzenia, dla którego obszar określono ułamkiem, ustala się na dzień złożenia wniosku na podstawie następującego wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R - ryczałt na populację,

A - liczbę etatów personelu zgłoszonych do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz do umowy o realizację pilotażu w zakresie obszaru określonego ułamkiem, w komórkach: 2700, 1700, 2730, 2702, 1790, przez wszystkich świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej na obszarze określonym ułamkiem,

xA - liczbę etatów personelu danego centrum zgłoszonych do umowy o realizację pilotażu w zakresie obszaru określonego ułamkiem, z wyłączeniem etatów przypisanych do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w warunkach stacjonarnych,

C - liczbę dorosłych mieszkańców określoną przez Główny Urząd Statystyczny dla obszaru określonego ułamkiem według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym jest określana wysokość ryczałtu,

D - stawkę, o której mowa w ust. 2 pkt 1.

2c. Do rozliczenia lub korekty ryczałtu ustalonego zgodnie z ust. 2b w zakresie świadczeń stacjonarnych na danym obszarze stosuje się następujący wzór:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KR - korektę ryczałtu w zakresie świadczeń stacjonarnych,

Li - liczbę wykonanych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych osobodni świadczeń stacjonarnych przez podmiot wymieniony w lp. 60, 74-80, 88, 98, 103, 114 i 129 w zakresie obszarów określonych ułamkiem w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w ramach umowy o realizację pilotażu, w komórkach: 4700, 4710, 4716, realizowanych na rzecz świadczeniobiorców zamieszkujących obszar określony ułamkiem w danym okresie rozliczeniowym,

A - liczbę etatów personelu zgłoszonych do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz do umowy o realizację pilotażu w zakresie obszaru określonego ułamkiem, w komórkach: 2700, 1700, 2730, 2702, 1790, przez wszystkich świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej na obszarze określonym ułamkiem,

xA - liczbę etatów personelu danego centrum zgłoszonych do umowy o realizację pilotażu w zakresie obszaru określonego ułamkiem, z wyłączeniem etatów przypisanych do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w warunkach stacjonarnych,

E - liczbę wykonanych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych osobodni świadczeń stacjonarnych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz umowy o realizację pilotażu, w komórkach: 4700, 4710, 4716, realizowanych na rzecz świadczeniobiorców zamieszkujących obszar określony ułamkiem w danym okresie rozliczeniowym,

F - średnią stawkę za osobodzień w danym województwie.

2d. Korekty ryczałtu ustalonego zgodnie z ust. 2b w zakresie świadczeń stacjonarnych na podstawie wzoru, o którym mowa w ust. 2c, dokonuje się po każdym okresie rozliczeniowym.”;

4) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Przepisy przejściowe]

Do rozliczenia lub korekty ryczałtu ustalonego zgodnie z § 20 ust. 2b rozporządzenia zmienianego w § 1, wszczętych i niezakończonych albo przeprowadzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepis § 20 ust. 2c rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. W. Konieczny


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2364, z 2021 r. poz. 1976, 2012 i 2491, z 2022 r. poz. 955 i 2079 oraz z 2023 r. poz. 1288 i 1982.

Załącznik 1. [REALIZATORZY PILOTAŻU ORAZ OBSZAR DZIAŁANIA CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 2 maja 2024 r. (Dz. U. poz. 715)

REALIZATORZY PILOTAŻU ORAZ OBSZAR DZIAŁANIA CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Lp.

Nazwa podmiotu

Województwo

Obszar działania centrów wraz z kodem jednostki podziału terytorialnego

1

2

3

4

1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

łódzkie

osiedla administracyjne

m. Łodzi: (dawna dzielnica Widzew) Andrzejów, Dolina Łódki, Mileszki, Nowosolna, Olechów-Janów, Stary Widzew, Stoki, Widzew-Wschód, Zarzew, Osiedle nr 33, Łódź-Śródmieście

Kody TERYT: 106106 9, 106105 9

2

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

podkarpackie

powiaty: tarnobrzeski, kolbuszowski,

m. Tarnobrzeg

Kody TERYT: 1820, 1806, 1864

3

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

lubelskie

m. Biała Podlaska, m. Kock, powiaty: radzyński, bialski, gm. Kock

Kody TERYT: 0661011, 0608064, 0615, 0601, 0608063, 0608065

4

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

podlaskie

m. Łomża, powiaty: łomżyński, zambrowski

Kody TERYT: 2062, 2007, 2014

5

Szpital Miejski św. Jana Pawła II

w Elblągu

warmińsko-mazurskie

m. Elbląg, powiat elbląski

Kody TERYT: 2861, 2804

6

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu

świętokrzyskie

powiaty: sandomierski, opatowski

Kody TERYT: 2609, 2606

7

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

mazowieckie

dzielnica m.st. Warszawy: Wola

Kod TERYT: 146518 8

8

Wielospecjalistyczny Szpital

Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

lubuskie

m. Gorzów Wielkopolski, powiaty: gorzowski, strzelecko-drezdenecki

Kody TERYT: 0861, 0801, 0806

9

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

mazowieckie

dzielnica m.st. Warszawy: Mokotów

Kod TERYT: 146505 8

10

„MEDiSON” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie

zachodniopomorskie

m. Koszalin, powiat koszaliński

Kody TERYT: 3261, 3209

11

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

podlaskie

m. Suwałki, powiaty: suwalski, augustowski, sejneński,

Kody TERYT: 2063, 2012, 2001, 2009

12

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu

podkarpackie

powiaty: jarosławski, lubaczowski

Kody TERYT: 1804, 1809

13

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach

małopolskie

powiat gorlicki, m. Grybów, m. Muszyna,

m. Krynica-Zdrój, gminy: Grybów, Muszyna,

Krynica-Zdrój

Kody TERYT: 1205, 1210011, 1210114,

1210074, 1210042, 1210073, 1210075,

1210113, 1210115

14

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

mazowieckie

m. Pruszków, powiat pruszkowski, gmina Podkowa Leśna, dzielnica m.st. Warszawy: Ursus

Kody TERYT: 142102 1, 1421, 140502 1,

146512 8

15

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie

małopolskie

m. Tarnów, powiat dąbrowski, gminy: Tarnów, Skrzyszów, Lisia Góra

Kody TERYT: 1263, 1204, 121609 2, 121608 2,

121603 2

16

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

kujawsko-pomorskie

m. Toruń, powiat toruński

Kody TERYT: 0463, 0415

17

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej

śląskie

m. Bielsko-Biała, powiat bielski

Kody TERYT: 2461, 2402

18

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościerzynie

pomorskie

powiat kościerski, gminy: Stężyca, Sulęczyno, Parchowo, Studzienice

Kody TERYT: 2206, 220506 2, 220507 2,

220107 2, 220108 2

19

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Cieszynie

śląskie

powiat cieszyński

Kod TERYT: 2403

20

Szpital Ogólny im. dr. Witolda Ginela

w Grajewie

podlaskie

powiaty: grajewski, moniecki

Kody TERYT: 2004, 2008

21

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

lubuskie

powiaty: międzyrzecki, sulęciński, słubicki

Kody TERYT: 0803, 0807, 0805

22

Mazowiecki Szpital Bródnowski

w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Warszawie

mazowieckie

dzielnice m.st. Warszawy: Targówek,

Praga-Północ

Kody TERYT: 146511 8, 146508 8

23

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. dr. J. Babińskiego

łódzkie

Łódź-Bałuty

Kod TERYT: 106102 9

24

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo

i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

dolnośląskie

powiaty: bolesławiecki, lwówecki, lubański

Kody TERYT: 0201, 0212, 0210

25

Samodzielny Publiczny Wojewódzki

Szpital Specjalistyczny w Chełmie

lubelskie

m. Chełm, powiat chełmski

Kody TERYT: 0662, 0603

26

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Hajnówce

podlaskie

powiaty: hajnowski, bielski, siemiatycki Kody TERYT: 2005, 2003, 2010

27

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

małopolskie

delegatura m. Kraków: Kraków-Śródmieście

Kod TERYT: 126105 9

28

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II

w Bełchatowie

łódzkie

powiaty: bełchatowski, pajęczański

Kody TERYT: 1001, 1009

29

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

małopolskie

powiat myślenicki, gminy: Skawina, Mogilany, Świątniki Górne

Kody TERYT: 1209, 120611 3, 120611 4,

120611 5, 120609 2, 120614 3

30

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu

opolskie

m. Opole

Kod TERYT: 1661

31

Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

pomorskie

m. Słupsk, powiat słupski

Kody TERYT: 2263, 2212

32

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii

w Morawicy

świętokrzyskie

m. Kielce

Kod TERYT: 2661

33

Szpital Powiatowy im. Alfreda

Sokołowskiego w Złotowie

wielkopolskie

powiat złotowski, gminy: Łobżenica, Wysoka

Kody TERYT: 3031, 301904 3, 301904 4,

301904 5, 301909 3, 301909 4, 301909 5

34

Fundacja Wspierania Rozwoju

Społecznego Leonardo

małopolskie

powiat wielicki

Kod TERYT: 1219

35

Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

mazowieckie

dzielnica m.st. Warszawy: Bielany

Kod TERYT: 146504 8

36

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

w Rybniku

śląskie

m. Rybnik, m. Żory, powiat rybnicki

Kody TERYT: 2473, 2479011, 2412

37

Centrum Medyczne HCP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

wielkopolskie

dzielnice m. Poznań: Wilda, Grunwald, m. Buk, gminy: Buk, Dopiewo, Komorniki, Luboń

Kody TERYT: 3064069, 3064029, 3021034,

3021033, 3021035, 3021052, 3021072, 3021011

38

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

dolnośląskie

delegatura m. Wrocław: Wrocław-Psie Pole

Kod TERYT: 026404 9

39

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i Administracji w Złocieńcu

zachodniopomorskie

powiaty: drawski, łobeski, świdwiński

Kody TERYT: 3203, 3218, 3216

40

Szpital Powiatowy w Chrzanowie

małopolskie

m. Krzeszowice, powiat chrzanowski, gmina Krzeszowice

Kody TERYT: 120606 4, 1203, 120606 3,

120606 5

41

PZOL sp. z o.o. - Beskidzkie Centrum Zdrowia Psychicznego

w Międzybrodziu Bialskim

śląskie

powiat żywiecki

Kod TERYT: 2417

42

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

kujawsko-pomorskie

m. Grudziądz, powiaty: grudziądzki, wąbrzeski

Kody TERYT: 0462, 0406, 0417

43

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

mazowieckie

dzielnice m.st. Warszawy: Ursynów, Wilanów

Kody TERYT: 146513 8, 146516 8

44

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

małopolskie

delegatura m. Kraków: Kraków-Podgórze

Kod TERYT: 126104 9

45

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

mazowieckie

powiat wołomiński

Kod TERYT: 1434

46

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim

pomorskie

powiat starogardzki

Kod TERYT: 2213

47

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy

podkarpackie

m. Przemyśl, powiat przemyski

Kody TERYT: 186201 1, 1813

48

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki

Zdrowotnej w Leżajsku

podkarpackie

powiaty: leżajski, łańcucki

Kody TERYT: 1808, 1810

49

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i Administracji w Jeleniej Górze

dolnośląskie

m. Jelenia Góra, powiaty: karkonoski, kamiennogórski

Kody TERYT: 0261, 0206, 0207

50

Szpital w Szczecinku Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

w Szczecinku

zachodniopomorskie

powiaty: szczecinecki, białogardzki

Kody TERYT: 3215, 3201

51

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

podkarpackie

powiat dębicki

Kod TERYT: 1803

52

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. dr. J. Babińskiego

łódzkie

Łódź-Górna

Kod TERYT: 106103 9

53

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

pomorskie

powiat lęborski, gminy: Choczewo, Łęczyce,

Linia, Luzino, Szemud, Wejherowo

Kody TERYT: 2208, 221504 2, 221508 2,

221506 2, 221507 2, 221509 2, 221503 1,

221510 2

54

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Parczewie

lubelskie

powiaty: parczewski, włodawski, gminy: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki, Uścimów

Kody TERYT: 0613, 0619, 060802 2, 060803 2,

060804 2, 060805 3, 060805 4, 060805 5,

060801 1, 060807 2, 060808 2, 060809 2,

060810 3, 060810 4, 060810 5, 060811 2,

060812 2, 060813 2

55

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny

w Stalowej Woli

podkarpackie

powiaty: stalowowolski, niżański

Kody TERYT: 1818, 1812

56

Szpital Specjalistyczny w Jaśle

podkarpackie

powiaty: jasielski, strzyżowski

Kody TERYT: 1805, 1819

57

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Oświęcimiu

małopolskie

powiat oświęcimski

Kod TERYT: 1213

58

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Człuchowie

pomorskie

powiaty: człuchowski, chojnicki

Kody TERYT: 2203, 2202

59

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

mazowieckie

m. Siedlce, powiaty: siedlecki, sokołowski, łosicki

Kody TERYT: 1464, 1426, 1429, 1410

60

10 Wojskowy Szpital Kliniczny

z Polikliniką - Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

w Bydgoszczy

kujawsko-pomorskie

? m. Bydgoszcz, gminy: Dobrcz, Osielsko

Kody TERYT: 0461, 040303 2, 040306 2

61

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy

Spółka Akcyjna z siedzibą

w Tarnowskich Górach

śląskie

m. Piekary Śląskie, powiat tarnogórski

Kody TERYT: 2471, 2413

62

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo

i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu

kujawsko-pomorskie

powiaty: świecki, tucholski, chełmiński

Kody TERYT: 0414, 0416, 0404

63

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku

śląskie

powiat gliwicki

Kod TERYT: 2405

64

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny

w Andrychowie

małopolskie

powiaty: wadowicki, suski

Kody TERYT: 1218, 1215

65

Samodzielny Publiczny Wojewódzki

Szpital Psychiatryczny w Radecznicy

lubelskie

powiat biłgorajski, gminy: Nielisz, Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec

Kody TERYT: 0602, 062007 2, 062008 2,

062012 2, 062013 3, 062014 2, 062015 3

66

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu

lubuskie

m. Zielona Góra, powiat zielonogórski

Kody TERYT: 0862, 0809

67

Instytut Psychoedukacji Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Poznaniu

wielkopolskie

gminy: Kleszczewo, Kostrzyn, Pobiedziska, Swarzędz, Kórnik, Poznań-Nowe Miasto

Kody TERYT: 302106 2, 302108 3, 302108 4,

302108 5, 302112 3, 302112 4, 302112 5,

302116 3, 302116 4, 302116 5, 306404 9,

302109 3, 302109 5

68

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Krakowie

małopolskie

delegatura m. Kraków: Kraków-Nowa Huta

Kod TERYT: 126103 9

69

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego Egomedica Przemysław Klimas

i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą

w Częstochowie

śląskie

m. Częstochowa

Kod TERYT: 2464

70

Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

dolnośląskie

delegatura m. Wrocław: Wrocław-Fabryczna

Kod TERYT: 026402 9

71

Medikar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie

mazowieckie

powiat piaseczyński

Kod TERYT: 1418

72

NZOZ Nowe Życie - I. Ogonek,

Z. Ogonek Spółka Jawna z siedzibą we Włoszczowej

świętokrzyskie

powiaty: włoszczowski, konecki

Kody TERYT: 2613, 2605

73

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

mazowieckie

m. Grodzisk Mazowiecki, powiat żyrardowski, gminy: Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Milanówek, Żabia Wola

Kody TERYT: 140504 4, 1438, 140503 2,

140504 3, 140504 5, 140505 2, 140501 1,

140506 2

74

Klinika Psychiatrii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

kujawsko-pomorskie

? m. Bydgoszczy, gminy: Solec Kujawski, Dąbrowa Chełmińska, Nowa Wieś Wielka

Kody TERYT: 0461, 040308 3, 040308 4,

040308 5, 040302 2, 040305 2

75

Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Lublinie

lubelskie

? m. Lublin, gminy: Niemce, Wólka

Kody TERYT: 0663, 060911 2, 060914 2

76

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny

Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

podlaskie

? m. Białystok, m. Choroszcz, m. Czarna Białostocka, m. Tykocin, gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Turośń Kościelna, Tykocin, Zawady

Kody TERYT: 2061, 200201 4, 200202 4,

200212 4, 200201 3, 200201 5, 200202 3,

200202 5, 200203 2, 200211 2, 200212 3,

200212 5, 200215 2

77

REVIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku

podlaskie

? m. Białystok , m. Łapy, m. Suraż, gminy: Juchnowiec Kościelny, Łapy, Poświętne, Suraż

Kody TERYT: 2061, 200206 4, 200210 4,

200205 2, 200206 3, 200206 5, 200208 2,

200210 3, 200210 5

78

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

podlaskie

? m. Białystok, m. Michałowo, m. Supraśl,

m. Wasilków, m. Zabłudów, gminy: Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów

Kody TERYT: 2061, 200207 4, 200209 4, 200213 4, 200214 4, 200204 2, 200207 3, 200207 5, 200209 3, 200209 5, 200213 3, 200213 5, 200214 3, 200214 5

79

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza

w Gdańsku

pomorskie

½ m. Gdańska

Kod TERYT: 2261

80

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego

PUM w Szczecinie

zachodniopomorskie

½ m. Szczecina

Kod TERYT: 3262

81

5 Wojskowy Szpital Kliniczny

z Polikliniką - Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

małopolskie

delegatura m. Kraków: Kraków-Krowodrza, gminy: Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki

Kody TERYT: 126102 9, 120607 2, 120615 2,

120616 2, 120617 2

82

Centrum Zdrowia Psychicznego

i Terapii Uzależnień AL-MED Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

śląskie

powiat wodzisławski

Kod TERYT: 2415

83

Wojewódzki Zespół Lecznictwa

Psychiatrycznego w Olsztynie

warmińsko-mazurskie

m. Olsztyn

Kod TERYT: 2862

84

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

łódzkie

powiat sieradzki

Kod TERYT: 1014

85

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

dolnośląskie

powiat zgorzelecki

Kod TERYT: 0225

86

Pabianickie Centrum Medyczne Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Pabianicach

łódzkie

powiaty: pabianicki, łaski

Kody TERYT: 1008, 1003

87

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Świętochłowicach Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

śląskie

m. Świętochłowice

Kod TERYT: 2476

88

Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

lubelskie

? m. Lublin, m. Bełżyce, m. Bychawa, gminy: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Głusk, Jabłonna, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Strzyżewice, Wojciechów, Wysokie, Zakrzew

Kody TERYT: 0663, 060901 4, 060903 4,

060901 3, 060901 5, 060902 2, 060903 3,

060903 5, 060905 2, 060906 2, 060908 2,

060909 2, 060910 2, 060912 2, 060913 2,

060915 2, 060916 2

89

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny

w Złotoryi

dolnośląskie

powiaty: złotoryjski, jaworski

Kody TERYT: 0226, 0205

90

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie

warmińsko-mazurskie

powiaty: węgorzewski, giżycki, kętrzyński, gołdapski

Kody TERYT: 2819, 2806, 2808, 2818

91

Szpital Ogólny w Kolnie

podlaskie

powiat kolneński

Kod TERYT: 2006

92

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda

Sokołowskiego

dolnośląskie

m. Wałbrzych, powiat wałbrzyski

Kody TERYT: 0265, 0221

93

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

śląskie

m. Bytom

Kod TERYT: 2462

94

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim

łódzkie

powiat tomaszowski

Kod TERYT: 1016

95

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie

warmińsko-mazurskie

powiaty: iławski, nowomiejski

Kody TERYT: 2807, 2812

96

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

zachodniopomorskie

powiaty: wałecki, choszczeński

Kody TERYT: 3217, 3202

97

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

śląskie

m. Chorzów, gmina Chorzów

Kody TERYT: 2463, 246301 1

98

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”

zachodniopomorskie

½ m. Szczecin

Kod TERYT: 3262

99

NS ZOZ NEURO-MED Centrum

Terapii Nerwic, Depresji i Uzależnień Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Jastrzębiu-Zdroju

śląskie

m. Jastrzębie Zdrój

Kod TERYT: 2467

100

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu

śląskie

powiaty: lubliniecki, kłobucki, myszkowski

Kody TREYT: 2407, 2406, 2409

101

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki

Zdrowotnej w Czeladzi

śląskie

powiat będziński

Kod TERYT: 2401

102

Milickie Centrum Medyczne Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Miliczu

dolnośląskie

powiaty: milicki, trzebnicki, oleśnicki

Kody TERYT: 0213, 0220, 0214

103

Centrum Medyczne Gizińscy Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Bydgoszczy

kujawsko-pomorskie

? m. Bydgoszcz, m. Koronowo, gminy: Sicienko, Koronowo, Białe Błota

Kody TERYT: 0461, 0403044, 040307 2,

0403043, 040304 5, 040301 2

104

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

„SensiMed” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Kędzierzynie-Koźlu

opolskie

powiat kędzierzyńsko-kozielski

Kod TERYT: 1603

105

Centrum Medyczne MULTIMED Tadeusz Jucyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Koninie

wielkopolskie

powiat koniński, m. Konin

Kody TERYT: 3010, 3062

106

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu

małopolskie

powiaty: nowotarski, tatrzański

Kody TERYT: 1211, 1217

107

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

podkarpackie

m. Rzeszów

Kod TERYT: 1863

108

Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy

mazowieckie

dzielnica m.st. Warszawy: Praga-Południe

Kod TERYT: 146507 8

109

NZOZ „Psyche-Med” Centrum Opieki Psychiatrycznej i Psychologicznej Joanna Kalus-Grzegorzek

śląskie

powiat mikołowski

Kod TERYT: 2408

110

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

„CENTRUM PSYCHIATRII” Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Malborku

pomorskie

powiaty: malborski, sztumski

Kody TERYT: 2209, 2216

111

Joanna Górecka Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „NEUROMEDIC”

podkarpackie

powiat przeworski

Kod TERYT: 1814

112

Centrum Pomocy Specjalistycznej

„Remedium” - Turek i Wspólnicy Spółka Jawna

wielkopolskie

powiaty: chodzieski, obornicki

Kody TERYT: 3001, 3016

113

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowie Wielkopolskim

wielkopolskie

powiat ostrowski

Kod TERYT: 3017

114

7 Szpital Marynarki Wojennej

z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku

pomorskie

m. Sopot, ½ m. Gdańsk

Kody TERYT: 2264, 2261

115

„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku

dolnośląskie

powiat kłodzki

Kod TERYT: 0208

116

Centrum Zdrowia Tuchów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tuchowie

małopolskie

m. Ciężkowice, m. Radłów, m. Ryglice,

m. Tuchów, m. Wojnicz, m. Żabno, m. Zakliczyn, gminy: Ciężkowice, Gromnik, Pleśna, Radłów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Tuchów, Wierzchosławice, Wojnicz, Żabno, Zakliczyn, Wietrzychowice

Kody TERYT: 121601 4, 121605 4, 121606 4,

121610 4, 121613 4, 121615 4, 121614 4,

121601 3, 121601 5, 121602 2, 121604 2,

121605 3, 121605 5, 121606 3, 121606 5,

121607 2, 121616 2, 121610 3, 121610 5,

121611 2, 121613 3, 121613 5, 121615 3,

121615 5, 121614 3, 121614 5, 121612 2

117

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

mazowieckie

dzielnice m.st. Warszawy: Śródmieście, Żoliborz

Kody TERYT: 146510 8, 146519 8

118

Nowy Szpital w Olkuszu Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Olkuszu

małopolskie

powiaty: olkuski, miechowski, gmina Sułoszowa

Kody TERYT: 1212, 1208, 120613 2

119

Piotr Kaczmarek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnie Specjalistyczne

wielkopolskie

powiat wągrowiecki

Kod TERYT: 3028

120

Feniks Kareł i Wspólnik spółka jawna

śląskie

m. Zabrze

Kod TERYT: 2478

121

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

„Poradnia Zdrowia Psychicznego”

s.c. Alina Jamrowska-Szymoniak,

Wiesław Szymoniak, Mateusz Jamrowski

pomorskie

powiat tczewski

Kod TERYT: 2214

122

Stowarzyszenie Świętego Celestyna

dolnośląskie

powiat strzeliński

Kod TERYT: 0217

123

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki

Zdrowotnej w Krasnymstawie

lubelskie

powiat krasnostawski

Kod TERYT: 0606

124

„MEDI-LI-NORM” Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Krakowie

małopolskie

powiat limanowski

Kod TERYT: 1207

125

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

mazowieckie

powiat gostyniński, m. Gąbin, gminy: Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Słubice

Kody TERYT: 1404, 141906 4, 141906 3,

141906 5, 141907 2, 141909 2, 141911 2

126

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Przychodnia Lekarska „OTMĘT” s.c. Izolda Świstuń Tomasz Świstuń

opolskie

powiaty: krapkowicki, strzelecki

Kody TERYT: 1605, 1611

127

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

mazowieckie

dzielnica m.st. Warszawy: Ochota

Kod TERYT: 146506 8

128

Dolnośląskie Centrum Zdrowia

Psychicznego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą we Wrocławiu

dolnośląskie

delegatura m. Wrocław: Wrocław-Krzyki

Kod TERYT: 026403 9

129

Joanna Mirowska-Wieczorek
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego 
VIAMED w Lublinie

lubelskie

? m. Lublin, gminy: Garbów, Jastków

Kody TERYT: 0663, 060904 2, 060907 2

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-10
  • Data wejścia w życie: 2024-05-11
  • Data obowiązywania: 2024-05-11

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA