REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 718

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 6 maja 2024 r.

w sprawie szczegółowych zasad wydzielenia organizacyjnego działalności maklerskiej banku oraz czynności, które mogą być wykonywane przez jednostkę wydzieloną organizacyjnie albo inne jednostki organizacyjne banku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 111 ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646, 825, 1723 i 1941) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady wydzielenia organizacyjnego działalności maklerskiej banku;

2) zakres czynności, które w związku z działalnością maklerską prowadzoną przez bank i pozostałą działalnością banku mogą być wykonywane przez jednostkę wydzieloną organizacyjnie zgodnie z art. 111 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zwanej dalej „ustawą”, albo jednostki organizacyjne banku inne niż ta jednostka, oraz sposób ustalenia warunków wykonywania tych czynności.

§ 2. [Działalność maklerska prowadzona przez bank]

1. Bank prowadzi działalność maklerską w ramach biura maklerskiego.

2. Przez biuro maklerskie rozumie się jednostkę organizacyjną banku wydzieloną organizacyjnie zgodnie z art. 111 ust. 5 ustawy, w ramach której bank prowadzi działalność maklerską.

§ 3. [Czynności związane z prowadzeniem działalności maklerskiej]

Czynności związane z prowadzeniem działalności maklerskiej wykonują osoby zatrudnione przez bank w biurze maklerskim na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

§ 4. [Czynności związane z działalnością maklerską prowadzoną przez bank i pozostałą działalnością banku]

1. Do czynności, które w związku z działalnością maklerską prowadzoną przez bank i pozostałą działalnością banku mogą być wykonywane przez biuro maklerskie albo jednostki organizacyjne banku inne niż biuro maklerskie, o których mowa w art. 112a ustawy, zalicza się czynności:

1) wynikające z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

2) w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych lub czynności polegające na identyfikacji i przechowywaniu danych identyfikacyjnych klientów innych niż dane osobowe, a także czynności z zakresu identyfikacji klientów i zapewnienia bezpieczeństwa klientów w związku ze świadczonymi na ich rzecz usługami, w tym w zakresie cyberbezpieczeństwa;

3) w zakresie pozyskiwania informacji niezbędnych do określania grup docelowych, oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych i usług oraz badania preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju;

4) wynikające z prawa podatkowego;

5) w zakresie utrzymywania, wsparcia i rozwoju systemów informatycznych, aplikacji lub baz danych, ze szczególnym uwzględnieniem działań z zakresu cyberbezpieczeństwa i zapewnienia ciągłości działania banku;

6) w zakresie przechowywania oraz archiwizacji dokumentów i innych nośników danych;

7) polegające na wypełnianiu obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej (Dz. U. poz. 1941);

8) polegające na wypełnianiu obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84, z późn. zm.2));

9) polegające na wypełnianiu obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 1, z późn. zm.3));

10) wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.4)).

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, wykonują odpowiednio osoby zatrudnione przez bank w biurze maklerskim albo innej jednostce organizacyjnej banku niebędącej biurem maklerskim na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1, są wykonywane przez osoby zatrudnione przez bank w:

1) biurze maklerskim dla innej jednostki organizacyjnej banku niebędącej biurem maklerskim,

2) innej jednostce organizacyjnej banku niebędącej biurem maklerskim dla biura maklerskiego

- na podstawie odpowiedniego upoważnienia.

4. Bank w uzgodnieniu z osobą kierującą biurem maklerskim opracowuje i wdraża pisemne regulacje wewnętrzne dotyczące wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, gwarantujące bezpieczne i sprawne wykonywanie tych czynności.

§ 5. [Czynności audytu wewnętrznego]

1. Czynności audytu wewnętrznego, o których mowa w art. 24 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 1, z późn. zm.5)), w zakresie działalności maklerskiej banku mogą być wykonywane w ramach komórki audytu wewnętrznego banku.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, regulacje wewnętrzne banku zapewniają, aby:

1) plan audytu wewnętrznego banku w zakresie działalności maklerskiej banku przed przekazaniem tego planu organowi banku odpowiedzialnemu za jego zatwierdzanie był opiniowany przez osobę kierującą biurem maklerskim;

2) czynności audytu wewnętrznego w zakresie działalności maklerskiej banku były wykonywane w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku;

3) osoba kierująca komórką audytu wewnętrznego banku przekazywała osobie kierującej biurem maklerskim raport z przeprowadzonego audytu w zakresie działalności maklerskiej w terminie określonym w tych regulacjach;

4) osoby wykonujące czynności audytu wewnętrznego w zakresie działalności maklerskiej banku posiadały wiedzę i doświadczenie w zakresie organizacji i funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność maklerską oraz w zakresie wymogów prawa mających zastosowanie do prowadzenia działalności maklerskiej.

§ 6. [Czynności związane z obsługą prawną lub prawnopodatkową biura maklerskiego]

Czynności związane z obsługą prawną lub prawnopodatkową biura maklerskiego mogą być wykonywane w ramach jednostki organizacyjnej banku zajmującej się odpowiednio obsługą prawną lub prawnopodatkową banku.

§ 7. [Regulacje wewnętrzne dotyczące ochrony przepływu informacji poufnych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową]

W zakresie przepływu informacji związanych z wykonywaniem czynności na podstawie przepisów rozporządzenia, bank w uzgodnieniu z osobą kierującą biurem maklerskim opracowuje i wdraża, w sposób zapewniający bezpieczeństwo informacji, pisemne regulacje wewnętrzne dotyczące ochrony przepływu informacji poufnych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy oraz tajemnicę bankową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2488). Informacja o przyjęciu regulacji wewnętrznych, o których mowa w zdaniu pierwszym, jest niezwłocznie przekazywana zarządowi i radzie nadzorczej banku.

§ 8. [Regulacje wewnętrzne banku]

Regulacje wewnętrzne banku zapewniają, aby:

1) czynności, o których mowa w § 4 ust. 1 i § 5, wykonywane w ramach jednostki organizacyjnej banku niebędącej biurem maklerskim dla biura maklerskiego były wykonywane zgodnie z przepisami regulującymi prowadzenie działalności maklerskiej;

2) czynności, o których mowa w § 4 ust. 1, wykonywane w ramach biura maklerskiego dla jednostki organizacyjnej banku niebędącej biurem maklerskim były wykonywane zgodnie z przepisami regulującymi prowadzenie działalności przez bank;

3) informacje przekazywane przez biuro maklerskie w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w § 4 ust. 1, § 5 i § 6, jednostkom organizacyjnym banku niebędącym biurem maklerskim nie były wykorzystywane przez bank do wykonywania czynności innych niż określone w tych przepisach, w szczególności w celu pozyskania klientów dla tych jednostek organizacyjnych lub oferowania klientom usług tych jednostek organizacyjnych banku;

4) informacje przekazywane przez jednostki organizacyjne banku niebędące biurem maklerskim w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w § 4 ust. 1, biuru maklerskiemu nie były wykorzystywane przez biuro maklerskie do wykonywania czynności innych niż określone w tych przepisach, w szczególności w celu pozyskania klientów lub oferowania klientom usług biura maklerskiego.

§ 9. [Przepisy dostosowujące]

1. Banki, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia:

1) przyjmują zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w punktach przyjmowania zleceń,

2) prowadzą działalność maklerską wyłącznie w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wyodrębnioną organizacyjnie, w formie jednostki banku niebędącej oddziałem ani inną jednostką banku działającą na zasadach oddziału

- są obowiązane dostosować prowadzoną działalność do przepisów rozporządzenia, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Banki, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia prowadzą działalność maklerską w ramach biura maklerskiego, są obowiązane dostosować prowadzoną działalność do wymogu określonego w § 4 ust. 3, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.6)

Minister Finansów: A. Domański


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 4, Dz. Urz. UE L 175 z 30.06.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 334 z 27.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 20 z 24.01.2020, str. 26, Dz. Urz. UE L 405 z 02.12.2020, str. 79, Dz. Urz. UE L 22 z 22.01.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 131 z 05.05.2022, str. 11, Dz. Urz. UE L 151 z 02.06.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 283 z 03.11.2022, str. 17, Dz. Urz. UE L 333 z 27.12.2022 str. 1, Dz. Urz. UE L 2023/2869 z 20.12.2023 oraz Dz. Urz. UE L 2024/791 z 08.03.2024.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 80 z 22.03.2019, str. 16, Dz. Urz. UE L 22 z 22.01.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 2023/2869 z 20.12.2023.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 279 z 19.10.2013, str. 2, Dz. Urz. UE L 321 z 30.11.2013, str. 6, Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84 i 190, Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 73, Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 63, Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 86 z 31.03.2017, str. 3, Dz. Urz. UE L 148 z 10.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2017, str. 35, Dz. Urz. UE L 80 z 22.03.2019, str. 8, Dz. Urz. UE L 141 z 28.05.2019, str. 42, Dz. Urz. UE L 150 z 07.06.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 322 z 12.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 22 z 22.01.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 49 z 12.02.2021, str. 6 oraz Dz. Urz. UE L 333 z 27.12.2022, str. 1.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 246 z 26.09.2017, str. 12, Dz. Urz. UE L 329 z 13.12.2017, str. 4, Dz. Urz. UE L 113 z 29.04.2019, str. 18, Dz. Urz. UE L 165 z 21.06.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 190 z 16.07.2019, str. 18, Dz. Urz. UE L 106 z 26.03.2021, str. 30 oraz Dz. Urz. UE L 277 z 02.08.2021, str. 1 i 6.

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacyjnego wydzielenia działalności maklerskiej banku (Dz. U. poz. 483), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. poz. 1723).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-13
  • Data wejścia w życie: 2024-05-28
  • Data obowiązywania: 2024-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA