REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 775

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2022 r. poz. 487), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego (Dz. U. poz. 1286).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego (Dz. U. poz. 1286), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 maja 2024 r. (Dz. U. poz. 775)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego

Na podstawie art. 33 ust. 21 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1173 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o udzielenie dotacji i termin składania wniosku oraz dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku;

2) termin zawiadomienia przez ministra właściwego do spraw energii podmiotu, który złożył wniosek o udzielenie dotacji, o udzieleniu dotacji i jej wysokości albo o odmowie udzielenia dotacji;

3) sposób dokumentowania wykorzystania dotacji.

§ 2. 1. Ubiegający się o udzielenie dotacji, zwany dalej „wnioskodawcą”, składa wniosek o udzielenie dotacji do ministra właściwego do spraw energii w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok kalendarzowy, którego wniosek dotyczy.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik do rozporządzenia.

3. Do wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji budowlanej wnioskodawca dołącza:

1) oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, o ile jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725).

§ 3. O udzieleniu dotacji i jej wysokości albo o odmowie jej udzielenia minister właściwy do spraw energii zawiadamia wnioskodawcę w terminie do dnia 15 listopada roku, w którym wniosek został złożony.

§ 4. Podmiot, któremu udzielono dotację na wykonywanie działalności będącej przedmiotem wniosku, zwany dalej „wykonawcą”, w celu dokumentowania wykorzystania dotacji prowadzi:

1) ewidencję księgową w sposób umożliwiający rozliczenie kosztów i ustalenie dochodów związanych z działalnością, na wykonywanie której została udzielona dotacja;

2) wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

§ 5. 1. W 2012 r. podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji składa wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Wnioski złożone w 2012 r. na podstawie przepisów dotychczasowych Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do rozpatrzenia.

§ 5a.1) 1. W 2023 r. podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji:

1) który złożył wniosek o udzielenie dotacji na 2023 r. i 2024 r. przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, może złożyć dodatkowy wniosek o udzielenie dotacji na 2023 r. i 2024 r. w zakresie modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA” umożliwiającej jego eksploatację po 2027 r.,

2) na 2023 r. i 2024 r. na realizację zadań, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4a, 5a lub 5b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, może złożyć wniosek o udzielenie tych dotacji

- w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o możliwości składania tych wniosków w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw energii.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, o udzieleniu dotacji i jej wysokości albo o odmowie jej udzielenia minister właściwy do spraw energii zawiadamia podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji w terminie 10 dni od dnia upływu terminu na złożenie wniosku o jej udzielenie.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia2).3)

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 26 marca 2012 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 775)

WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI W ROKU


1) Dodany przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego (Dz. U. poz. 1286), które weszło w życie z dniem 7 lipca 2023 r.

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 12 kwietnia 2012 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie dotacji celowej udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego (Dz. U. poz. 1849), które na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 766) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-23
  • Data wejścia w życie: 2024-05-23
  • Data obowiązywania: 2024-05-23
  • Dokument traci ważność: 2027-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA