REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 781

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)

z dnia 20 maja 2024 r.

w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się ramowe plany nauczania dla publicznych szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwanej dalej "ustawą - Prawo oświatowe":

1) dla dzieci i młodzieży:

a) szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej specjalnej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

b) szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

c) oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w klasach VII i VIII szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej specjalnej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

d) liceum ogólnokształcącego, w tym liceum ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

e) technikum, w tym technikum specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

f) klasy wstępnej przygotowującej uczniów do kontynuowania nauki w liceum ogólnokształcącym dwujęzycznym, oddziale dwujęzycznym w liceum ogólnokształcącym, technikum dwujęzycznym lub oddziale dwujęzycznym w technikum, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,

g) branżowej szkoły I stopnia, w tym branżowej szkoły I stopnia specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,

h) szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

2) branżowej szkoły II stopnia, w tym branżowej szkoły II stopnia specjalnej dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, prowadzącej zajęcia w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;

3) szkoły policealnej, w tym szkoły policealnej specjalnej dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, prowadzącej zajęcia w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;

4) dla dorosłych:

a) klasy VII i VIII szkoły podstawowej prowadzącej zajęcia w formie:

- stacjonarnej, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia,

- zaocznej, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia,

b) liceum ogólnokształcącego prowadzącego zajęcia w formie:

- stacjonarnej, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia,

- zaocznej, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia.

§ 2.

1. Ramowy plan nauczania określa:

1) tygodniowy, a w przypadku szkół prowadzących zajęcia w formie zaocznej - semestralny wymiar godzin dla uczniów poszczególnych klas lub semestrów w danym typie szkoły przeznaczonych na realizację:

a) obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w toku których odbywa się edukacja wczesnoszkolna, nauczanie przedmiotów lub bloków przedmiotowych, o których mowa w § 4 ust. 2,

b) obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego obejmujących obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, prowadzone w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, oraz zajęcia, o których mowa w § 4 ust. 6, z wyjątkiem wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego w branżowej szkole II stopnia,

c) zajęć z wychowawcą, w szczególności zajęć dotyczących:

- istotnych problemów społecznych: zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska,

- nauki udzielania pierwszej pomocy;

2) minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;

3) minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;

4) tygodniowy, a w przypadku szkół prowadzących zajęcia w formie zaocznej - semestralny wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na:

a) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów,

b) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe - również na zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych,

c) w przypadku liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz technikum, jeżeli kształcenie w zawodzie szkolnictwa branżowego tego wymaga - również na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym;

2. Zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych nie prowadzi się w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych.

3. Zajęć dotyczących nauki udzielania pierwszej pomocy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c tiret drugie, nie prowadzi się w klasach:

1) VIII szkoły podstawowej;

2) I liceum ogólnokształcącego;

3) I technikum;

4) I branżowej szkoły I stopnia.

4. Ramowy plan nauczania obejmuje również:

1) zajęcia religii lub etyki, realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2024 r. poz. 750), zwanej dalej "ustawą o systemie oświaty";

2) zajęcia wychowania do życia w rodzinie, realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 2022 r. poz. 1575);

3) naukę języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego oraz naukę własnej historii i kultury, realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty;

4) zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach sportowych oraz oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego, realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe;

5) dodatkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe, zwane dalej "dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi", zajęcia języka migowego oraz naukę geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty;

6) zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe;

7) zajęcia realizowane w ramach programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe.

5. Zajęcia, o których mowa w ust. 4 pkt 5, są prowadzone w szkole w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2-4.

§ 3.

1. Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może dodatkowo przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym, a w przypadku szkoły w okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich - od 6 do 12 godzin na:

1) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych;

3) realizację zajęć języka migowego;

4) naukę geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

2. W przypadku wprowadzenia do rozkładu zajęć, o którym mowa w § 4 ust. 1, dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.

§ 4.

1. Dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan nauczania, ustala dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowy rozkład zajęć, a w szkołach prowadzących zajęcia w formie zaocznej - semestralny rozkład zajęć:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2) zajęć z wychowawcą;

3) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;

4) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;

5) zajęć, o których mowa w § 2 ust. 4.

2. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego mogą być zestawione w blok przedmiotowy, w ramach którego jest prowadzone zintegrowane nauczanie treści i umiejętności z różnych dziedzin wiedzy, realizowane w toku jednolitych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem zapewnienia realizacji celów kształcenia i treści nauczania wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz zachowania wymiaru godzin poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na danym etapie edukacyjnym.

3. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustala dyrektor szkoły.

4. W liceum ogólnokształcącym przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym mogą być realizowane w oddziale, grupie oddziałowej i grupie międzyoddziałowej, a za zgodą organu prowadzącego - także w grupie międzyszkolnej.

5. W branżowej szkole I stopnia, technikum i branżowej szkole II stopnia obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego mogą być realizowane w oddziale, grupie oddziałowej i grupie międzyoddziałowej. W technikum przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym mogą być realizowane, za zgodą organu prowadzącego, także w grupie międzyszkolnej.

6. Godziny stanowiące różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego określoną w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przeznacza się na:

1) zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie lub

2) realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

a) przygotowujących uczniów do uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych związanych z nauczanym zawodem, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, lub

b) przygotowujących uczniów do uzyskania kwalifikacji wolnorynkowej lub kwalifikacji sektorowej funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, związanej z nauczanym zawodem, lub

c) przygotowujących uczniów do uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych przydatnych do wykonywania nauczanego zawodu, lub

d) uzgodnionych z pracodawcą, których treści nauczania ustalone w formie efektów kształcenia są przydatne do wykonywania nauczanego zawodu.

7. Zajęcia, o których mowa w ust. 6, ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

§ 5.

1. Uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność oraz uczniowi szkoły w okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich można przedłużyć okres nauki:

1) w szkole podstawowej:

a) o jeden rok - na I etapie edukacyjnym,

b) o dwa lata - na II etapie edukacyjnym;

2) w liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy:

a) o dwa lata - w przypadku gdy uczniom tym nie przedłużono okresu nauki w szkole podstawowej na I lub II etapie edukacyjnym,

b) o jeden rok - w przypadku gdy uczniom tym przedłużono okres nauki w szkole podstawowej na I lub II etapie edukacyjnym;

3) w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej o jeden rok - w przypadku gdy uczniom tym nie przedłużono okresu nauki w szkole podstawowej na I lub II etapie edukacyjnym lub w szkole, o której mowa w pkt 2.

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu:

1) opinii zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, oraz

2) zgody rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

3. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi szkoły w okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich podejmuje dyrektor szkoły, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

4. Decyzje, o których mowa w ust. 2 i 3, podejmuje się:

1) w przypadku szkoły podstawowej:

a) na I etapie edukacyjnym - nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III,

b) na II etapie edukacyjnym - nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII;

2) w przypadku szkół, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 - nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.

§ 6.

1. Uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, uczęszczającemu do branżowej szkoły I stopnia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii, oraz uczniowi uczęszczającemu do branżowej szkoły I stopnia w okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich można skrócić okres nauki do dwóch lat, pod warunkiem zachowania wymiaru godzin poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianego dla trzyletniego okresu nauczania, z tym że wymiar godzin zajęć wychowania fizycznego określa art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe.

2. Decyzję o skróceniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, uczęszczającemu do branżowej szkoły I stopnia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii, podejmuje rada pedagogiczna:

1) po uzyskaniu opinii zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe, z której wynika potrzeba skrócenia uczniowi okresu nauki, a poziom osiągnięć ucznia rokuje opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w ciągu dwóch lat, oraz

2) po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.

3. Dyrektor szkoły wyznacza rodzicom ucznia termin na wyrażenie opinii, o której mowa w ust. 2 pkt 2, nie krótszy niż 14 dni roboczych. Brak opinii rodziców w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z jej wyrażenia.

4. Decyzję o skróceniu okresu nauki uczniowi uczęszczającemu do branżowej szkoły I stopnia w okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich podejmuje dyrektor szkoły, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej, z której wynika potrzeba skrócenia uczniowi okresu nauki, a poziom osiągnięć ucznia rokuje opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w ciągu dwóch lat.

§ 7.

1. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej, branżowej szkole I stopnia, liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej podział na grupy jest obowiązkowy:

1) na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;

2) na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych lub języka łacińskiego w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego lub języka łacińskiego;

3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;

4) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania zawodu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;

5) w przypadku prowadzenia kształcenia zawodowego na podstawie modułowego programu nauczania zawodu, zgodnie z wymogami określonymi w tym programie;

6) na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe;

7) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół - także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub oddziale specjalnym określona w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy - Prawo oświatowe.

2. W oddziałach integracyjnych liczących co najmniej 3 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność i oddziałach specjalnych na zajęciach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, podział na grupy jest obowiązkowy, z tym że grupa oddziałowa, międzyoddziałowa lub międzyklasowa nie może liczyć mniej niż 5 uczniów.

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 24, 26 lub 30 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 7, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

4. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

§ 8.

1. Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego, w tym liceum ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia, stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2024/2025 w klasie I liceum ogólnokształcącego, a w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły.

2. Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego, w tym liceum ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2024 r. poz. 80), stosuje się w roku szkolnym:

1) 2024/2025 w klasie II liceum ogólnokształcącego;

2) 2025/2026 w klasie III liceum ogólnokształcącego;

3) 2026/2027 w klasie IV liceum ogólnokształcącego.

3. Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego, w tym liceum ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2023 r., stosuje się w roku szkolnym:

1) 2024/2025 w klasie III liceum ogólnokształcącego;

2) 2025/2026 w klasie IV liceum ogólnokształcącego.

4. Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego, w tym liceum ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., stosuje się w roku szkolnym 2024/2025 w klasie IV liceum ogólnokształcącego.

§ 9.

1. Ramowy plan nauczania dla technikum, w tym technikum specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia, stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2024/2025 w klasie I technikum, a w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły.

2. Ramowy plan nauczania dla technikum, w tym technikum specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, stosuje się w roku szkolnym:

1) 2024/2025 w klasie II technikum;

2) 2025/2026 w klasie III technikum;

3) 2026/2027 w klasie IV technikum;

4) 2027/2028 w klasie V technikum.

3. Ramowy plan nauczania dla technikum, w tym technikum specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2023 r., stosuje się w roku szkolnym:

1) 2024/2025 w klasie III technikum;

2) 2025/2026 w klasie IV technikum;

3) 2026/2027 w klasie V technikum.

4. Ramowy plan nauczania dla technikum, w tym technikum specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., stosuje się w roku szkolnym:

1) 2024/2025 w klasach IV i V technikum;

2) 2025/2026 w klasie V technikum.

§ 10.

1. Ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia, w tym branżowej szkoły I stopnia specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia, stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2024/2025 w klasie I branżowej szkoły I stopnia, w której kształcenie rozpoczyna się z dniem 1 września 2024 r. lub z dniem 1 lutego 2025 r., a w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły.

2. Ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia, w tym branżowej szkoły I stopnia specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, stosuje się w roku szkolnym:

1) 2024/2025:

a) w klasie I branżowej szkoły I stopnia, w której kształcenie rozpoczęło się z dniem 1 lutego 2024 r.,

b) w klasie II branżowej szkoły I stopnia;

2) 2025/2026:

a) w klasie II branżowej szkoły I stopnia, będącej kontynuacją klasy, o której mowa w pkt 1 lit. a,

b) w klasie III branżowej szkoły I stopnia;

3) 2026/2027 w klasie III branżowej szkoły I stopnia, będącej kontynuacją klasy, o której mowa w pkt 2 lit. a.

3. Ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia, w tym branżowej szkoły I stopnia specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, przeznaczony dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2023 r., stosuje się w roku szkolnym:

1) 2024/2025:

a) w klasie II branżowej szkoły I stopnia dla uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie w klasie I z dniem 1 lutego 2023 r.,

b) w klasie III branżowej szkoły I stopnia;

2) 2025/2026 w klasie III branżowej szkoły I stopnia, będącej kontynuacją klasy, o której mowa w pkt 1 lit. a.

4. Ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia, w tym branżowej szkoły I stopnia specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, przeznaczony dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., stosuje się w roku szkolnym 2024/2025 w klasie III branżowej szkoły I stopnia dla uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie w klasie I z dniem 1 lutego 2022 r.

§ 11.

1. Ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły II stopnia, w tym branżowej szkoły II stopnia specjalnej dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, prowadzącej zajęcia w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia, stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2024/2025 w semestrze I klasy I branżowej szkoły II stopnia, który rozpoczyna się z dniem 1 września 2024 r. lub z dniem 1 lutego 2025 r., a w latach następnych również w kolejnych klasach i semestrach tej szkoły.

2. Ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły II stopnia, w tym branżowej szkoły II stopnia specjalnej dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, prowadzącej zajęcia w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, stosuje się w roku szkolnym:

1) 2024/2025:

a) w klasie I branżowej szkoły II stopnia, w której kształcenie rozpoczęło się z dniem 1 lutego 2024 r.,

b) w klasie II branżowej szkoły II stopnia;

2) 2025/2026 w klasie II branżowej szkoły II stopnia, będącej kontynuacją klasy, o której mowa w pkt 1 lit. a.

3. Ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły II stopnia, w tym branżowej szkoły II stopnia specjalnej dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, którzy realizowali ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły I stopnia przeznaczony dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, prowadzącej zajęcia w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2023 r., stosuje się w roku szkolnym 2024/2025 w klasie II branżowej szkoły II stopnia dla uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie w klasie I z dniem 1 lutego 2023 r.

§ 12.

1. Ramowy plan nauczania dla szkoły policealnej, w tym szkoły policealnej specjalnej dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, prowadzącej zajęcia w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia, stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2024/2025:

1) w klasie I szkoły policealnej,

2) w klasie II szkoły policealnej dla uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie w klasie I z dniem 1 września 2023 r. lub z dniem 1 lutego 2024 r.

- a w latach następnych również w kolejnych klasach tej szkoły.

2. Ramowy plan nauczania dla szkoły policealnej, w tym szkoły policealnej specjalnej dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, prowadzącej zajęcia w formie dziennej, stacjonarnej i zaocznej, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2023 r., stosuje się w roku szkolnym 2024/2025:

1) w klasie II szkoły policealnej dla uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie w klasie I z dniem 1 lutego 2023 r.;

2) w klasie III szkoły policealnej.

§ 13.

1. Ramowy plan nauczania dla:

1) liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie stacjonarnej, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia,

2) liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie zaocznej, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia

- stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2024/2025 w semestrze I klasy I liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który rozpoczyna się z dniem 1 września 2024 r. lub z dniem 1 lutego 2025 r., a w latach następnych również w kolejnych klasach i semestrach tej szkoły.

2. Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie stacjonarnej, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, oraz ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie zaocznej, stanowiący załącznik nr 16 do tego rozporządzenia, stosuje się w roku szkolnym:

1) 2024/2025:

a) klasie I liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, w której kształcenie rozpoczęło się z dniem 1 lutego 2024 r.,

b) w klasie II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;

2) 2025/2026:

a) w klasie II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, będącej kontynuacją klasy, o której mowa w pkt 1 lit. a,

b) w klasie III liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;

3) 2026/2027:

a) w klasie III liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, będącej kontynuacją klasy, o której mowa w pkt 2 lit. a,

b) w klasie IV liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;

4) 2027/2028 w klasie IV liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, będącej kontynuacją klasy, o której mowa w pkt 3 lit. a.

3. Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie stacjonarnej, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2023 r., oraz ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie zaocznej, stanowiący załącznik nr 16 do tego rozporządzenia, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2023 r., stosuje się w roku szkolnym:

1) 2024/2025:

a) w klasie II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, do której uczęszczają słuchacze, którzy rozpoczęli kształcenie w klasie I z dniem 1 lutego 2023 r.,

b) w klasie III liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;

2) 2025/2026:

a) w klasie III liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, będącej kontynuacją klasy, o której mowa w pkt 1 lit. a,

b) w klasie IV liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;

3) 2026/2027 w klasie IV liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, będącej kontynuacją klasy, o której mowa w pkt 2 lit. a.

4. Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie stacjonarnej, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., oraz ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie zaocznej, stanowiący załącznik nr 16 do tego rozporządzenia, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., stosuje się w roku szkolnym:

1) 2024/2025:

a) w klasie III liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, do której uczęszczają słuchacze, którzy rozpoczęli kształcenie w klasie I z dniem 1 lutego 2022 r.,

b) w klasie IV liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;

2) 2025/2026 w klasie IV liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, będącej kontynuacją klasy, o której mowa w pkt 1 lit. a.

§ 14.

Do uczniów branżowej szkoły II stopnia i uczniów szkoły policealnej, którym przedłużono okres nauki odpowiednio w branżowej szkole II stopnia lub szkole policealnej, na podstawie § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 15.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2024 r.2)

Minister Edukacji: B. Nowacka


1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2024 r. poz. 80), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2005).

Załącznik 1. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, W TYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ, Z WYJĄTKIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji
z dnia 20 maja 2024 r. (Dz. U. poz. 781)

Załącznik nr 1

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, W TYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ, Z WYJĄTKIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM1)

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Klasy I-III

Razem w trzyletnim okresie nauczania

Tygodniowy wymiar godzin w klasie

I

II

III

1

Edukacja wczesnoszkolna

20

20

20

60

Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły

3

3

Ogółem

63

63

Religia/etyka2)

 

 

Język mniejszości narodowej/język mniejszości etnicznej/język regionalny/własna historia i kultura3)

 

 

Geografia państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa4)

 

 

Zajęcia sportowe5)

 

 

Dodatkowe zajęcia edukacyjne6)

 

 

Język migowy6)

 

 

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej7)

 

 

 

Klasy IV-VIII

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą

Tygodniowy wymiar godzin w klasie

Razem w pięcioletnim okresie nauczania

IV

V

VI

VII

VIII

1

Język polski

5

5

5

5

5

25

2

Język obcy nowożytny

3

3

3

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

3

Drugi język obcy nowożytny albo język łaciński9)

-

-

-

4

Muzyka

1

1

1

1

-

4

5

Plastyka

1

1

1

1

-

4

6

Historia

1

2

2

2

2

9

7

Wiedza o społeczeństwie

-

-

-

-

2

2

8

Przyroda

2

-

-

-

-

2

9

Geografia

-

1

1

2

1

5

10

Biologia

-

1

1

2

1

5

11

Chemia

-

-

-

2

2

4

12

Fizyka

-

-

-

2

2

4

13

Matematyka

4

4

4

4

4

20

14

Informatyka

1

1

1

1

1

5

15

Technika

1

1

1

-

-

3

16

Wychowanie fizyczne

4

4

4

4

4

20

17

Edukacja dla bezpieczeństwa

-

-

-

-

1

1

18

Zajęcia z wychowawcą

1

1

1

1

1

5

Razem na obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą

24

25

25

32 + 28)

31 + 28)

137 + 48)

Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły

4

4

Ogółem

141 + 48)

Religia/etyka2)

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie10)

 

 

Język mniejszości narodowej/język mniejszości etnicznej/język regionalny/własna historia i kultura3)

 

 

Geografia państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa4)

 

 

Zajęcia sportowe5)

 

 

Dodatkowe zajęcia edukacyjne6)

 

 

Język migowy6)

 

 

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej7)

 

 

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego11)

-

-

-

minimum 10 godzin w roku

minimum 10 godzin w roku

minimum 20 godzin w dwuletnim okresie nauczania

 

1. W klasach I-III szkoły podstawowej (I etap edukacyjny - edukacja wczesnoszkolna) podziału godzin w każdej klasie na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne (edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja plastyczna, edukacja techniczna, edukacja informatyczna, edukacja muzyczna i edukacja językowa - język obcy nowożytny) dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia.

2. W klasach I-III szkoły podstawowej na zajęcia wychowania fizycznego należy przeznaczyć po 3 godziny tygodniowo w każdej klasie.

3. W przypadku powierzenia prowadzenia zajęć z zakresu edukacji plastycznej, edukacji informatycznej, edukacji muzycznej, wychowania fizycznego lub edukacji językowej - języka obcego nowożytnego nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005), innym niż nauczyciel, któremu powierzono prowadzenie edukacji wczesnoszkolnej, tygodniowy wymiar godzin tych zajęć wynosi dla:

1) edukacji plastycznej, edukacji informatycznej i edukacji muzycznej - po 1 godzinie w każdej klasie;

2) wychowania fizycznego - po 3 godziny w każdej klasie;

3) edukacji językowej - języka obcego nowożytnego - po 2 godziny w każdej klasie.

4. Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym wynosi:

1) w oddziale specjalnym - po 12 godzin na oddział;

2) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - po 2 godziny na ucznia.


1) Nie dotyczy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej ogólnodostępnej, oddziału integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej lub szkoły podstawowej integracyjnej.

2) Wymiar godzin zajęć religii lub etyki określają przepisy wydane na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

3) Wymiar godzin zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego oraz własnej historii i kultury określają przepisy wydane na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

4) Wymiar godzin geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, określają przepisy wydane na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty; zajęcia są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia.

5) Dotyczy oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego; wymiar godzin zajęć sportowych określają przepisy wydane na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe.

6) Dodatkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia języka migowego są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia.

7) Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe.

8) Dodatkowe godziny na nauczanie języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania w oddziałach dwujęzycznych.

9) Nie dotyczy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczających do szkoły podstawowej specjalnej, oddziału specjalnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej, szkoły podstawowej ogólnodostępnej, oddziału integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej lub szkoły podstawowej integracyjnej. Na wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia uczeń ten może uczyć się drugiego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego. Jeżeli uczeń nie uczy się drugiego języka obcego nowożytnego albo języka łacińskiego, uczęszcza na zajęcia z techniki.

10) Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć wychowania do życia w rodzinie określają przepisy wydane na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

11) Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 26a ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe.

Załącznik 2. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM]

Załącznik nr 2

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM1)

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Tygodniowy wymiar godzin w klasie

Razem w ośmioletnim okresie nauczania

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

4

5

5

6

6

6

7

7

46

2

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

2

2

2

2

2

2

2

2

16

3

Zajęcia rozwijające kreatywność

10

10

10

12

13

13

14

14

96

4

Wychowanie fizyczne

3

3

3

4

4

4

4

4

29

Razem

19

20

20

24

25

25

27

27

187

Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły

5

 

5

Ogółem

192

Religia/etyka2)

 

 

Dodatkowe zajęcia edukacyjne3)

 

 

Język migowy3)

 

 

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej4)

 

 

 

Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów, w każdym roku szkolnym, wynosi po 10 godzin na oddział.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej ogólnodostępnej, oddziału integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej lub szkoły podstawowej integracyjnej minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych, w każdym roku szkolnym, wynosi po 2 godziny na ucznia.


1) Dotyczy również uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej ogólnodostępnej, oddziału integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej lub szkoły podstawowej integracyjnej.

2) Wymiar godzin zajęć religii lub etyki określają przepisy wydane na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

3) Dodatkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia języka migowego są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia.

4) Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe.

Załącznik 3. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA ODDZIAŁÓW PRZYSPOSABIAJĄCYCH DO PRACY ORGANIZOWANYCH W KLASACH VII i VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ, W TYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ, Z WYJĄTKIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM]

Załącznik nr 3

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA ODDZIAŁÓW PRZYSPOSABIAJĄCYCH DO PRACY ORGANIZOWANYCH W KLASACH VII i VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ, W TYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ, Z WYJĄTKIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM1)

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą

Tygodniowy wymiar godzin w klasie

Razem w dwuletnim okresie nauczania

VII

VIII

1

Język polski

5

5

10

2

Język obcy nowożytny

2

2

4

3

Historia

2

2

4

4

Wiedza o społeczeństwie

1

1

2

5

Geografia

1

1

2

6

Biologia

1

1

2

7

Chemia

1

1

2

8

Fizyka

1

1

2

9

Matematyka

4

4

8

10

Informatyka

1

1

2

11

Wychowanie fizyczne

4

4

8

12

Edukacja dla bezpieczeństwa

-

1

1

13

Zajęcia przeznaczone na osiągnięcie wybranych efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego2)

5

5

10

14

Zajęcia z wychowawcą

1

1

2

Razem na obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą

29

30

59

Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły

2

2

Ogółem

61

Religia/etyka3)

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie4)

 

 

Język mniejszości narodowej/język mniejszości etnicznej/język regionalny/własna historia i kultura5)

 

 

Geografia państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa6)

 

 

Dodatkowe zajęcia edukacyjne7)

 

 

Język migowy7)

 

 

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej8)

 

 

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego9)

minimum 10 godzin w roku

minimum 10 godzin w roku

minimum 20 godzin w dwuletnim okresie nauczania

 

Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi:

1) w oddziale specjalnym - po 12 godzin na oddział;

2) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - po 2 godziny na ucznia.


1) Nie dotyczy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej ogólnodostępnej, oddziału integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej lub szkoły podstawowej integracyjnej.

2) W przypadku oddziału zorganizowanego dla uczestników Ochotniczych Hufców Pracy oraz oddziału zorganizowanego w okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich godziny te można przeznaczyć na realizację przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

3) Wymiar godzin zajęć religii lub etyki określają przepisy wydane na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

4) Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć wychowania do życia w rodzinie określają przepisy wydane na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

5) Wymiar godzin zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego oraz własnej historii i kultury określają przepisy wydane na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

6) Wymiar godzin geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, określają przepisy wydane na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty; zajęcia są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia.

7) Dodatkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia języka migowego są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia.

8) Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe.

9) Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 26a ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe.

Załącznik 4. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, W TYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW W NORMIE INTELEKTUALNEJ: NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM]

Załącznik nr 4

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, W TYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW W NORMIE INTELEKTUALNEJ: NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą

Tygodniowy wymiar godzin w klasie

Razem w czteroletnim

I

II

III

IV

okresie nauczania

Zakres podstawowy

1

Język polski

4

4

4

4

16

2

Język obcy nowożytny

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

3

Drugi język obcy nowożytny albo język łaciński

4

Filozofia lub plastyka, lub muzyka, lub język łaciński i kultura antyczna2)

1

-

-

-

1

5

Historia

2

2

2

13)

7

6

Biznes i zarządzanie4)

 

 

-

-

2

7

Geografia

1

2

1

-

4

8

Biologia

1

2

1

-

4

9

Chemia

1

2

1

-

4

10

Fizyka

1

1

2

-

4

11

Matematyka

3

4

3

4

14

12

Informatyka

1

1

1

-

3

13

Wychowanie fizyczne

3

3

3

3

12

14

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

-

-

-

1

15

Zajęcia z wychowawcą

1

1

1

1

4

Razem przedmioty w zakresie podstawowym i zajęcia z wychowawcą

25-275) + 31)

27-295) + 31)

24 + 31)

18 + 21)

96 + 111)

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

4

5

7

6

22

Razem na obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą

29-316) + 31)

32-346) + 31)

31 + 31)

24 + 21)

118 + 111)

Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły

3

3

Ogółem

121 + 111)

Religia/etyka7)

 

 

 

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie8)

 

 

 

 

 

Język mniejszości narodowej/język mniejszości etnicznej/język regionalny/własna historia i kultura9)

 

 

 

 

 

Geografia państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa10)

 

 

 

 

 

Zajęcia sportowe11)

 

 

 

 

 

Dodatkowe zajęcia edukacyjne12)

 

 

 

 

 

Język migowy12)

 

 

 

 

 

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej13)

 

 

 

 

 

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego14)

minimum 10 godzin w czteroletnim okresie nauczania

Zajęcia realizowane w ramach programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego15)

 

 

1. Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi:

1) w oddziale specjalnym - po 12 godzin na oddział;

2) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - po 2 godziny na ucznia.

2. Na przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym dla przedmiotów w zakresie podstawowym), wymienione w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w czteroletnim okresie nauczania, należy przeznaczyć:

1) w przypadku języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii muzyki, historii tańca, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej, filozofii oraz biznesu i zarządzania - po 8 godzin tygodniowo;

2) w przypadku języka obcego nowożytnego, historii, geografii, biologii, chemii, fizyki, matematyki oraz informatyki - po 6 godzin tygodniowo.

3. Dyrektor liceum ogólnokształcącego, po zasięgnięciu opinii rady liceum ogólnokształcącego, a jeżeli rada liceum ogólnokształcącego nie została powołana - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum ogólnokształcącego, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 2 albo 3 przedmioty.

4. Przedmioty w zakresie rozszerzonym, z wyjątkiem przedmiotów wymienionych w ust. 5, są realizowane w klasach I-IV.

5. Realizacja przedmiotów w zakresie rozszerzonym: wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, historia tańca, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia oraz biznes i zarządzanie może rozpocząć się w klasie I, II lub III.

6. Dyrektor liceum ogólnokształcącego, po zasięgnięciu opinii uczniów oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej), w którym tygodniowy wymiar godzin przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym jest niższy niż 22:

1) może zwiększyć liczbę godzin przeznaczonych na przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym lub

2) może przydzielić godziny na realizowanie przedmiotów uzupełniających, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych przedmiotów został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. Tygodniowy wymiar godzin w czteroletnim okresie nauczania dla przedmiotu uzupełniającego wynosi co najmniej 2 godziny. Przedmioty uzupełniające ustala dyrektor liceum ogólnokształcącego po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej).


1) Dodatkowe godziny na nauczanie języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania w liceum ogólnokształcącym dwujęzycznym lub oddziale dwujęzycznym w liceum ogólnokształcącym.

2) Dyrektor liceum ogólnokształcącego ustala jeden przedmiot spośród przedmiotów: filozofia, plastyka, muzyka oraz język łaciński i kultura antyczna, który będzie realizowany w klasie I.

3) Przedmiot jest realizowany w klasie IV nie dłużej niż do końca stycznia, z zachowaniem wymiaru godzin określonego na realizację tego przedmiotu w tej klasie.

4) Dyrektor liceum ogólnokształcącego ustala liczbę godzin w klasach, w których będzie realizowany przedmiot, z zachowaniem wymiaru godzin określonego na realizację tego przedmiotu w zakresie podstawowym w czteroletnim okresie nauczania. Przedmiot może być realizowany tylko w klasie I albo tylko w klasie II, albo w klasach I i II.

5) W przypadku realizacji zajęć biznes i zarządzanie:

1) tylko w klasie I - na przedmioty w zakresie podstawowym i zajęcia z wychowawcą należy łącznie przeznaczyć w klasie I - 27 godzin i w klasie II - 27 godzin;

2) tylko w klasie II - na przedmioty w zakresie podstawowym i zajęcia z wychowawcą należy łącznie przeznaczyć w klasie I - 25 godzin, a w klasie II - 29 godzin;

3) w klasach I i II - na przedmioty w zakresie podstawowym i zajęcia z wychowawcą należy łącznie przeznaczyć w klasie I - 26 godzin, a w klasie II - 28 godzin.

6) W przypadku realizacji zajęć biznes i zarządzanie:

1) tylko w klasie I - na obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą należy łącznie przeznaczyć w klasie I - 31 godzin, a w klasie II - 32 godziny;

2) tylko w klasie II - na obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą należy łącznie przeznaczyć w klasie I - 29 godzin, a w klasie II - 34 godziny;

3) w klasach I i II - na obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą należy łącznie przeznaczyć w klasie I - 30 godzin, a w klasie II - 33 godziny.

7) Wymiar godzin zajęć religii lub etyki określają przepisy wydane na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

8) Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć wychowania do życia w rodzinie określają przepisy wydane na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

9) Wymiar godzin zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego oraz własnej historii i kultury określają przepisy wydane na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

10) Wymiar godzin geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, określają przepisy wydane na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty; zajęcia są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia.

11) Dotyczy oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego; wymiar godzin zajęć sportowych określają przepisy wydane na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe.

12) Dodatkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia języka migowego są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia.

13) Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe.

14) Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 26a ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe.

15) Wymiar godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego określają przepisy wydane na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe.

Załącznik 5. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM, W TYM TECHNIKUM SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW W NORMIE INTELEKTUALNEJ: NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM]

Załącznik nr 5

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM, W TYM TECHNIKUM SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW W NORMIE INTELEKTUALNEJ: NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą

Tygodniowy wymiar godzin w klasie

Razem w pięcioletnim

I

II

III

IV

V

okresie nauczania

Zakres podstawowy

1

Język polski

3

3

3

3

41)

16

2

Język obcy nowożytny

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

3

Drugi język obcy nowożytny albo język łaciński

4

Filozofia lub plastyka, lub muzyka, lub język łaciński i kultura antyczna3)

1

-

-

-

-

1

5

Historia

2

2

1

1

14)

7

6

Biznes i zarządzanie5)

 

 

-

-

-

2

7

Geografia6)

 

 

 

 

-

infoRgrafika

16

8

Biologia6)

 

 

 

 

-

9

Chemia6)

 

 

 

 

-

10

Fizyka6)

 

 

 

 

-

11

Matematyka

2

2

3

3

41)

14

12

Informatyka

1

1

1

-

-

3

13

Wychowanie fizyczne

3

3

3

3

3

15

14

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

-

-

-

-

1

15

Zajęcia z wychowawcą

1

1

1

1

1

5

Razem przedmioty w zakresie podstawowym i zajęcia z wychowawcą

22-247) + 22)

20-227) + 22)

20 + 22)

19 + 22)

17 + 21), 2)

100 + 102)

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

1

1

2

2

21)

8

Kształcenie zawodowe8)

11

13

12

13

71)

56

Razem obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą

34-369) + 22)

34-369) + 22)

34 + 22)

34 + 22)

26 + 21), 2)

164 + 102)

Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły

4

4

Ogółem

168 + 102)

 

Religia/etyka10)

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie11)

 

 

Język mniejszości narodowej/język mniejszości etnicznej/język regionalny/własna historia i kultura12)

 

 

Geografia państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa13)

 

 

Zajęcia sportowe14)

 

 

Dodatkowe zajęcia edukacyjne15)

 

 

Język migowy15)

 

 

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej16)

 

 

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego17)

minimum 10 godzin w pięcioletnim okresie nauczania

Zajęcia realizowane w ramach programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego18)

 

 

1. Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi:

1) w oddziale specjalnym - po 8 godzin na oddział;

2) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - po 2 godziny na ucznia.

2. Na przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym dla przedmiotów w zakresie podstawowym), wymienione w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w pięcioletnim okresie nauczania, należy przeznaczyć:

1) w przypadku języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii muzyki, historii tańca, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej, filozofii oraz biznesu i zarządzania - po 8 godzin tygodniowo;

2) w przypadku języka obcego nowożytnego, historii, geografii, biologii, chemii, fizyki, matematyki oraz informatyki - po 6 godzin tygodniowo.

3. Dyrektor technikum, po zasięgnięciu opinii rady technikum, a jeżeli rada technikum nie została powołana - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zawód, w którym kształci technikum, zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera 1 przedmiot. Jeżeli możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum na to pozwalają, uczeń może wybrać 2 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym.

4. Przedmioty w zakresie rozszerzonym, z wyjątkiem przedmiotów wymienionych w ust. 5, są realizowane w klasach I-V.

5. Realizacja przedmiotów w zakresie rozszerzonym: wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, historia tańca, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia oraz biznes i zarządzanie może rozpocząć się w klasie I, II lub III.

6. Dyrektor technikum, po zasięgnięciu opinii uczniów oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej), w którym tygodniowy wymiar godzin przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym jest niższy niż 8:

1) może zwiększyć liczbę godzin przeznaczonych na przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym lub

2) może przydzielić godziny na realizowanie przedmiotów uzupełniających, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych przedmiotów został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. Tygodniowy wymiar godzin w pięcioletnim okresie nauczania dla przedmiotu uzupełniającego wynosi co najmniej 2 godziny. Przedmioty uzupełniające ustala dyrektor technikum po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej).

7. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, w klasie lub klasach ustalonych przez dyrektora technikum. Dyrektor technikum może rozłożyć w czasie przebieg praktyk zawodowych.


1) Dyrektor technikum ustala tygodniowy wymiar poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zachowaniem wymiaru godzin określonego na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie V.

2) Dodatkowe godziny na nauczanie języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania w technikum dwujęzycznym lub oddziale dwujęzycznym w technikum.

3) Dyrektor technikum ustala jeden przedmiot spośród przedmiotów: filozofia, plastyka, muzyka oraz język łaciński i kultura antyczna, który będzie realizowany w klasie I.

4) Przedmiot jest realizowany w klasie V nie dłużej niż do końca stycznia, z zachowaniem wymiaru godzin określonego na realizację tego przedmiotu w tej klasie.

5) Dyrektor technikum ustala liczbę godzin w klasach, w których będzie realizowany przedmiot, z zachowaniem wymiaru godzin określonego na realizację tego przedmiotu w zakresie podstawowym w pięcioletnim okresie nauczania. Przedmiot może być realizowany tylko w klasie I albo tylko w klasie II, albo w klasach I i II.

6) Dyrektor technikum ustala liczbę godzin w klasach, w których będzie realizowany przedmiot, z zachowaniem tygodniowego wymiaru godzin na przedmioty w zakresie podstawowym i zajęcia z wychowawcą określonego dla poszczególnych klas. Przedmiot jest realizowany w wymiarze 4 godzin w pięcioletnim okresie nauczania. Przedmiot może być realizowany w klasie I, II, III lub IV.

7) W przypadku realizacji zajęć biznes i zarządzanie:

1) tylko w klasie I - na przedmioty w zakresie podstawowym i zajęcia z wychowawcą należy łącznie przeznaczyć w klasie I - 24 godziny, a w klasie II - 20 godzin;

2) tylko w klasie II - na przedmioty w zakresie podstawowym i zajęcia z wychowawcą należy łącznie przeznaczyć w klasie I - 22 godziny i w klasie II - 22 godziny;

3) w klasach I i II - na przedmioty w zakresie podstawowym i zajęcia z wychowawcą należy łącznie przeznaczyć w klasie I - 23 godziny, a w klasie II - 21 godzin.

8) Podziału godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego dokonuje dyrektor technikum, z tym że wymiar godzin przeznaczonych na zajęcia organizowane w formie zajęć praktycznych nie może być niższy niż 50 % godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe.

9) W przypadku realizacji zajęć biznes i zarządzanie:

1) tylko w klasie I - na obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą należy łącznie przeznaczyć w klasie I - 36 godzin, a w klasie II - 34 godziny;

2) tylko w klasie II - na obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą należy łącznie przeznaczyć w klasie I - 34 godziny, a w klasie II - 36 godzin;

3) w klasach I i II - na obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą należy łącznie przeznaczyć w klasie I - 35 godzin i w klasie II - 35 godzin.

10) Wymiar godzin zajęć religii lub etyki określają przepisy wydane na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

11) Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć wychowania do życia w rodzinie określają przepisy wydane na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

12) Wymiar godzin zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego oraz własnej historii i kultury określają przepisy wydane na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

13) Wymiar godzin geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, określają przepisy wydane na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty; zajęcia są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia.

14) Dotyczy oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego; wymiar godzin zajęć sportowych określają przepisy wydane na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe.

15) Dodatkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia języka migowego są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia.

16) Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe.

17) Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 26a ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe.

18) Wymiar godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego określają przepisy wydane na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe.

Załącznik 6. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA KLASY WSTĘPNEJ PRZYGOTOWUJĄCEJ UCZNIÓW DO KONTYNUOWANIA NAUKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DWUJĘZYCZNYM, ODDZIALE DWUJĘZYCZNYM W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM, TECHNIKUM DWUJĘZYCZNYM LUB ODDZIALE DWUJĘZYCZNYM W TECHNIKUM]

Załącznik nr 6

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA KLASY WSTĘPNEJ PRZYGOTOWUJĄCEJ UCZNIÓW DO KONTYNUOWANIA NAUKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DWUJĘZYCZNYM, ODDZIALE DWUJĘZYCZNYM W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM, TECHNIKUM DWUJĘZYCZNYM LUB ODDZIALE DWUJĘZYCZNYM W TECHNIKUM

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą

Tygodniowy wymiar godzin w klasie wstępnej

1

Język polski

2

2

Język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania

18

3

Matematyka

2

4

Wychowanie fizyczne

3

5

Zajęcia z wychowawcą

1

Razem na obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą

26

Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły

1

Ogółem

27

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej1)

 

 

Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych wynosi po 2 godziny na ucznia.


1) Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe.

Załącznik 7. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA, W TYM BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM]

Załącznik nr 7

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA, W TYM BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH1), NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą

Tygodniowy wymiar godzin w klasie

Razem w trzyletnim okresie nauczania

I

II

III

1

Język polski

2

2

2

6

2

Język obcy nowożytny

2

2

1

5

3

Historia

1

1

1

3

4

Biznes i zarządzanie

2

-

-

2

5

Geografia2)

 

 

 

infoRgrafika

6

6

Biologia2)

 

 

 

7

Chemia2)

 

 

 

8

Fizyka2)

 

 

 

9

Matematyka

2

2

1

5

10

Informatyka

1

-

-

1

11

Wychowanie fizyczne

3

3

3

9

12

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

-

-

1

13

Kształcenie zawodowe3)

12

18

20

50

14

Zajęcia z wychowawcą

1

1

1

3

Razem na obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą4)

29

31

31

91

Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły

3

3

Ogółem

94

Religia/etyka5)

 

Wychowanie do życia w rodzinie6)

 

Język mniejszości narodowej/język mniejszości etnicznej/język regionalny/własna historia i kultura7)

 

Geografia państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa8)

 

Zajęcia sportowe9)

 

Dodatkowe zajęcia edukacyjne10)

 

Język migowy10)

 

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej11)

 

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego12)

minimum 10 godzin w trzyletnim okresie nauczania

 

1. Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi:

1) w oddziale specjalnym - po 10 godzin na oddział;

2) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - po 2 godziny na ucznia.

2. Uczniowie będący młodocianymi pracownikami skierowani przez szkołę na turnus dokształcania teoretycznego w zakresie danego zawodu odbywają kształcenie zawodowe teoretyczne przez okres 4 tygodni w każdej klasie w wymiarze 34 godzin tygodniowo.

3. W przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami dyrektor szkoły ustala w każdej klasie liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na zajęcia praktyczne organizowane u pracodawców, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.


1) Nie dotyczy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

2) Dyrektor szkoły ustala dwa przedmioty spośród przedmiotów: geografia, biologia, chemia i fizyka, które są realizowane w klasach I-III w wymiarze 1 godziny tygodniowo w każdej klasie.

3) Podziału godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego dokonuje dyrektor szkoły, z tym że wymiar godzin przeznaczonych na zajęcia organizowane w formie zajęć praktycznych nie może być niższy niż 60 % godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe; w przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami dyrektor szkoły dokonuje podziału godzin w porozumieniu z pracodawcami, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, z tym że wymiar godzin przeznaczonych na zajęcia organizowane w formie zajęć praktycznych nie może być niższy niż 60 % godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe.

4) Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas nie dotyczy uczniów będących młodocianymi pracownikami, z zachowaniem wymiaru godzin poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą określonych dla trzyletniego okresu nauczania.

5) Wymiar godzin zajęć religii lub etyki określają przepisy wydane na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

6) Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć wychowania do życia w rodzinie określają przepisy wydane na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

7) Wymiar godzin zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego oraz własnej historii i kultury określają przepisy wydane na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

8) Wymiar godzin geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, określają przepisy wydane na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty; zajęcia są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia.

9) Dotyczy oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego; wymiar godzin zajęć sportowych określają przepisy wydane na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe.

10) Dodatkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia języka migowego są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia.

11) Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe.

12) Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 26a ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe.

Załącznik 8. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI]

Załącznik nr 8

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Tygodniowy wymiar godzin w klasie

Razem w trzyletnim okresie nauczania

I

II

III

1

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

6

6

5

17

2

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

2

2

2

6

3

Zajęcia kształtujące kreatywność

4

4

4

12

4

Przysposobienie do pracy

18

19

20

57

5

Wychowanie fizyczne

3

3

3

9

Razem

33

34

34

101

Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły

3

3

Ogółem

104

Zajęcia rewalidacyjne

10

10

10

30

Religia/etyka1)

 

Dodatkowe zajęcia edukacyjne2)

 

Język migowy2)

 

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej3)

 

 


1) Wymiar godzin zajęć religii lub etyki określają przepisy wydane na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

2) Dodatkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia języka migowego są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia.

3) Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe.

Załącznik 9. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA, W TYM BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW W NORMIE INTELEKTUALNEJ: NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM, PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA W FORMIE DZIENNEJ, STACJONARNEJ I ZAOCZNEJ]

Załącznik nr 9

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA, W TYM BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW W NORMIE INTELEKTUALNEJ: NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM, PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA W FORMIE DZIENNEJ, STACJONARNEJ I ZAOCZNEJ

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Forma dzienna

Razem w dwuletnim okresie nauczania

Forma stacjonarna

Razem w dwuletnim okresie nauczania

Forma zaoczna

Razem w dwuletnim okresie nauczania

Tygodniowy wymiar godzin w klasie (w każdym semestrze)

Tygodniowy wymiar godzin w klasie (w każdym semestrze)

Semestralny wymiar godzin

I

II

I

II

I

II

III

IV

1

Język polski

5

51)

10

4

51)

9

40

40

40

40

160

2

Język obcy nowożytny

3

41)

7

3

41)

7

27

27

27

27

108

3

Matematyka

4

51)

9

4

41)

8

33

33

32

32

130

4

Informatyka

1

11)

2

-

11)

1

9

-

-

-

9

5

Wychowanie fizyczne

3

3

6

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Kształcenie zawodowe2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

163)

181), 3)

343)

113)

141), 3)

253)

1093)

1003)

993)

993)

4073)

Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły

3

3

1

1

18

18

Ogółem

373)

263)

4253)

Język mniejszości narodowej/język mniejszości etnicznej/język regionalny/własna historia i kultura4)

 

-

-

Geografia państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa5)

 

-

-

Dodatkowe zajęcia edukacyjne6)

 

Język migowy6)

 

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej7)

 

 

1. Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi:

1) w oddziale specjalnym - po 8 godzin na oddział;

2) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - po 2 godziny na ucznia.

2. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, w klasie lub klasach ustalonych przez dyrektora branżowej szkoły II stopnia. Dyrektor branżowej szkoły II stopnia może rozłożyć w czasie przebieg praktyk zawodowych.


1) Dyrektor branżowej szkoły II stopnia ustala tygodniowy wymiar poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w każdym semestrze z zachowaniem wymiaru godzin określonego na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie II.

2) Kształcenie zawodowe odbywa się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe. Podziału godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego dokonuje dyrektor szkoły, z tym że wymiar godzin przeznaczonych na zajęcia organizowane w formie zajęć praktycznych nie może być niższy niż 50 % godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe.

3) Wymiar godzin nie obejmuje godzin przeznaczonych na realizację kształcenia zawodowego.

4) Wymiar godzin zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego oraz własnej historii i kultury określają przepisy wydane na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

5) Wymiar godzin geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, określają przepisy wydane na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty; zajęcia są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia.

6) Dodatkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia języka migowego są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia.

7) Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe.

Załącznik 10. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY POLICEALNEJ, W TYM SZKOŁY POLICEALNEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW W NORMIE INTELEKTUALNEJ: NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM, PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA W FORMIE DZIENNEJ, STACJONARNEJ I ZAOCZNEJ]

Załącznik nr 10

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY POLICEALNEJ, W TYM SZKOŁY POLICEALNEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW W NORMIE INTELEKTUALNEJ: NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM, PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA W FORMIE DZIENNEJ, STACJONARNEJ I ZAOCZNEJ1)

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Forma dzienna

Razem w dwuletnim okresie nauczania

Forma stacjonarna

Razem w dwuletnim okresie nauczania

Forma zaoczna

Razem w dwuletnim okresie nauczania

Tygodniowy wymiar godzin w klasie (w każdym semestrze)

Tygodniowy wymiar godzin w klasie (w każdym semestrze)

Semestralny wymiar godzin

I

II

I

II

I

II

III

IV

1

Kształcenie zawodowe2)

25

25

50

19

19

38

175

175

175

175

700

2

Wychowanie fizyczne

3

3

6

-

-

-

-

-

-

-

-

Razem

28

28

56

19

19

38

175

175

175

175

700

Dodatkowe zajęcia edukacyjne3)

 

Język migowy3)

 

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej4)

 

 

1. Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi:

1) w oddziale specjalnym - po 8 godzin na oddział;

2) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - po 2 godziny na ucznia.

2. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.


1) Dotyczy szkoły policealnej o 2-letnim okresie nauczania. W przypadku rocznego, 1,5-rocznego lub 2,5-letniego okresu nauczania wymiar godzin określony w tabeli ulega odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwiększeniu.

2) Podziału godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego dokonuje dyrektor szkoły, z tym że wymiar godzin przeznaczonych na zajęcia organizowane w formie zajęć praktycznych nie może być niższy niż 50 % godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe.

3) Dodatkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia języka migowego są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia.

4) Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe.

Załącznik 11. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA KLASY VII i VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA W FORMIE STACJONARNEJ]

Załącznik nr 11

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA KLASY VII i VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA W FORMIE STACJONARNEJ

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Tygodniowy wymiar godzin w klasie (w każdym semestrze)

Razem w dwuletnim okresie nauczania

VII

VIII

1

Język polski

5

5

10

2

Język obcy nowożytny

3

3

6

3

Historia

2

2

4

4

Wiedza o społeczeństwie

1

1

2

5

Geografia

1

1

2

6

Biologia

1

1

2

7

Chemia

2

1

3

8

Fizyka

1

1

2

9

Matematyka

4

4

8

10

Informatyka

1

1

2

Razem na obowiązkowe zajęcia edukacyjne

21

20

41

Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły

2

2

Ogółem

43

Dodatkowe zajęcia edukacyjne1)

 

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej2)

 

 


1) Dodatkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

2) Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe.

Załącznik 12. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA KLASY VII i VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA W FORMIE ZAOCZNEJ]

Załącznik nr 12

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA KLASY VII i VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA W FORMIE ZAOCZNEJ

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestralny wymiar godzin w klasie

Razem w dwuletnim okresie nauczania

VII

VIII

 

I semestr

II semestr

I semestr

II semestr

1

Język polski

45

45

45

45

180

2

Język obcy nowożytny

27

27

27

27

108

3

Historia

18

18

18

18

72

4

Wiedza o społeczeństwie

9

9

9

9

36

5

Geografia

9

9

9

9

36

6

Biologia

9

9

9

9

36

7

Chemia

9

9

9

9

36

8

Fizyka

9

9

9

9

36

9

Matematyka

36

36

36

36

144

10

Informatyka

9

9

9

9

36

Razem na obowiązkowe zajęcia edukacyjne

360

360

720

Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły

36

36

Ogółem

756

Dodatkowe zajęcia edukacyjne1)

 

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej2)

 

 


1) Dodatkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

2) Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe.

Załącznik 13. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA W FORMIE STACJONARNEJ]

Załącznik nr 13

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA W FORMIE STACJONARNEJ

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Tygodniowy wymiar godzin w klasie (w każdym semestrze)

Razem w czteroletnim okresie nauczania

I

II

III

IV

Zakres podstawowy

1

Język polski

3

3

3

3

12

2

Język obcy nowożytny

2

2

2

3

9

3

Historia

1

1,5

2

1

5,5

4

Biznes i zarządzanie

1

-

-

-

1

5

Geografia

1

1

1

-

3

6

Biologia

1

1

1

-

3

7

Chemia

1

1

1

-

3

8

Fizyka

1

1

1

-

3

9

Matematyka

3

2,5

2

3

10,5

10

Informatyka

1

1

-

-

2

Razem przedmioty w zakresie podstawowym

15

14

13

10

52

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

1

2

3

4

10

Razem obowiązkowe zajęcia edukacyjne

16

16

16

14

62

Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły

2

2

Ogółem

64

Dodatkowe zajęcia edukacyjne1)

 

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej2)

 

 

1. Na przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym dla przedmiotów w zakresie podstawowym) wymienione w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w czteroletnim okresie nauczania, należy przeznaczyć:

1) w przypadku języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii muzyki, historii tańca, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej, filozofii oraz biznesu i zarządzania - po 6 godzin tygodniowo;

2) w przypadku języka obcego nowożytnego, historii, geografii, biologii, chemii, fizyki, matematyki oraz informatyki - po 4 godziny tygodniowo.

2. Dyrektor liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i opinii słuchaczy, uwzględniając zainteresowania słuchaczy oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których słuchacz wybiera 2 przedmioty.

3. Przedmioty w zakresie rozszerzonym mogą być realizowane w każdym semestrze.

4. Realizacja przedmiotów w zakresie rozszerzonym: wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, historia tańca, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia oraz biznes i zarządzanie może rozpocząć się w klasie I, II lub III.

5. Dyrektor liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, po zasięgnięciu opinii słuchaczy oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej), w którym tygodniowy wymiar godzin przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym jest niższy niż 10:

1) może zwiększyć liczbę godzin przeznaczonych na przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym lub

2) może przydzielić godziny na realizowanie przedmiotów uzupełniających, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych przedmiotów został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. Tygodniowy wymiar godzin w czteroletnim okresie nauczania dla przedmiotu uzupełniającego wynosi co najmniej 2 godziny. Przedmioty uzupełniające ustala dyrektor liceum ogólnokształcącego dla dorosłych po zasięgnięciu opinii słuchaczy danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej).


1) Dodatkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

2) Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe.

Załącznik 14. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA W FORMIE ZAOCZNEJ]

Załącznik nr 14

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA W FORMIE ZAOCZNEJ

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestralny wymiar godzin w klasie

Razem w czteroletnim okresie nauczania

I

II

III

IV

semestr I

semestr II

semestr I

semestr II

semestr I

semestr II

semestr I

semestr II

 

Zakres podstawowy

 

1

Język polski

28

28

28

28

28

28

28

20

216

2

Język obcy nowożytny

18

18

18

18

18

18

18

18

144

3

Historia

7

7

16

16

16

16

16

-

94

4

Biznes i zarządzanie

9

9

-

-

-

-

-

-

18

5

Geografia

8

8

8

8

8

8

8

-

56

6

Biologia

8

8

8

8

8

8

8

-

56

7

Chemia

8

8

8

8

8

8

8

-

56

8

Fizyka

8

8

8

8

8

8

8

-

56

9

Matematyka

21

21

21

21

23

22

23

20

172

10

Informatyka

9

9

-

-

-

-

-

-

18

Razem przedmioty w zakresie podstawowym

248

230

233

175

886

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

16

54

56

54

180

Razem na obowiązkowe zajęcia edukacyjne

264

284

289

229

1066

Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły

36

36

Ogółem

1102

Dodatkowe zajęcia edukacyjne1)

 

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej2)

 

 

1. Na przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym dla przedmiotów w zakresie podstawowym) wymienione w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w czteroletnim okresie nauczania, należy przeznaczyć:

1) w przypadku języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii muzyki, historii tańca, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej, filozofii oraz biznesu i zarządzania - po 108 godzin;

2) w przypadku języka obcego nowożytnego, historii, geografii, biologii, chemii, fizyki, matematyki oraz informatyki - po 72 godziny.

2. Dyrektor liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i opinii słuchaczy, uwzględniając zainteresowania słuchaczy oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których słuchacz wybiera 2 przedmioty.

3. Przedmioty w zakresie rozszerzonym mogą być realizowane w każdym semestrze.

4. Realizacja przedmiotów w zakresie rozszerzonym: wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, historia sztuki, historia tańca, język łaciński i kultura antyczna, filozofia oraz biznes i zarządzanie może rozpocząć się w klasie I, II lub III.

5. Dyrektor liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, po zasięgnięciu opinii słuchaczy oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej), w którym wymiar godzin przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym jest niższy niż 180:

1) może zwiększyć liczbę godzin przeznaczonych na przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym lub

2) może przydzielić godziny na realizowanie przedmiotów uzupełniających, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych przedmiotów został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. Wymiar godzin w czteroletnim okresie nauczania dla przedmiotu uzupełniającego wynosi co najmniej 36 godzin. Przedmioty uzupełniające ustala dyrektor liceum ogólnokształcącego dla dorosłych po zasięgnięciu opinii słuchaczy danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej).


1) Dodatkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

2) Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-24
  • Data wejścia w życie: 2024-09-01
  • Data obowiązywania: 2024-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA