REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 783

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 maja 2024 r.

w sprawie wzorów dokumentów „Prawo wykonywania zawodu lekarza” i „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7e ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1516, 1617, 1831 i 1972) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wzory dokumentów „Prawo wykonywania zawodu lekarza” i „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydawanych w postaci spersonalizowanej dwustronnej karty identyfikacyjnej oraz udostępnianych w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), zwanego dalej „dokumentem mobilnym”;

2) szczegółowe opisy dokumentów prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, w tym treści adnotacji wskazujących zakres czynności zawodowych oraz miejsce zatrudnienia i czas, na jaki zostało przyznane prawo wykonywania zawodu;

3) szczegółowe rodzaje zabezpieczenia przed przerobieniem, podrobieniem oraz użyciem przez osobę nieuprawnioną.

§ 2. [Wzory dokumentów „Prawo wykonywania zawodu lekarza” i „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydawane na czas nieokreślony]

1. Wzory dokumentów „Prawo wykonywania zawodu lekarza” i „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydawanych na czas nieokreślony w postaci spersonalizowanej dwustronnej karty identyfikacyjnej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzory dokumentów „Prawo wykonywania zawodu lekarza” i „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydawanych na czas nieokreślony i udostępnianych w postaci dokumentu mobilnego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Wzory dokumentów „Prawo wykonywania zawodu lekarza” i „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydawane na czas określony]

1. Wzory dokumentów „Prawo wykonywania zawodu lekarza” i „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydawanych na czas określony w postaci spersonalizowanej dwustronnej karty identyfikacyjnej, potwierdzających przyznanie prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 7, art. 5f oraz art. 7 ust. 1a, 2, 2e i 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Wzory dokumentów „Prawo wykonywania zawodu lekarza” i „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydawanych na czas określony i udostępnianych w postaci dokumentu mobilnego, potwierdzających przyznanie prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 7, art. 5f oraz art. 7 ust. 1a, 2, 2e i 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Wzory dokumentów „Prawo wykonywania zawodu lekarza” i „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydawanych na czas określony, o których mowa w art. 113d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232), i udostępnianych w postaci dokumentu mobilnego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 4. [Elementy zabezpieczające przed przerobieniem, podrobieniem lub użyciem przez osobę nieuprawnioną w dokumentach, o których mowa w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1]

Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1, zawierają elementy zabezpieczające przed przerobieniem, podrobieniem lub użyciem przez osobę nieuprawnioną, mające postać:

1) dwukolorowego tła giloszowego w technice druku irysowego;

2) mikrodruków;

3) elementów wykonanych farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym;

4) elementu wykonanego farbą irydyscentną;

5) transparentnego hologramu nachodzącego na pole zdjęciowe;

6) indywidualnego oznaczenia nanoszonego w procesie produkcji dokumentu.

§ 5. [Elementy zabezpieczające przed przerobieniem, podrobieniem lub użyciem przez osobę nieuprawnioną w dokumentach, o których mowa w § 2 ust. 2 i § 3 ust. 2 i 3]

Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2 i § 3 ust. 2 i 3, udostępniane w postaci dokumentu mobilnego, zawierają elementy zabezpieczające przed przerobieniem, podrobieniem lub użyciem przez osobę nieuprawnioną, mające postać:

1) hologramu w kształcie odpowiadającym godłu Rzeczypospolitej Polskiej, w którym kolory zmieniają się w wyniku działania użytkownika;

2) ruchomego elementu graficznego prezentującego flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej;

3) giloszu umieszczonego jako tło, w którym kolory zmieniają się w wyniku działania użytkownika;

4) kryptograficznej, polegającej na opatrzeniu dokumentu zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji lub obsługującego ten organ urzędu, weryfikowaną przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu, pozwalającą na potwierdzenie ważności, integralności, autentyczności i pochodzenia tego dokumentu.

§ 6. [Ważność dokumentów wydanych przed wejściem w życie rozporzadzenia]

Dokumenty „Prawo wykonywania zawodu lekarza” i „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

§ 7. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty (Dz. U. poz. 2374).

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 2 ust. 2 oraz § 3 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, o którym mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.

Minister Zdrowia: I. Leszczyna


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

Załącznik 1. [WZORY DOKUMENTÓW „PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA” I „PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY” WYDAWANYCH NA CZAS NIEOKREŚLONY W POSTACI SPERSONALIZOWANEJ DWUSTRONNEJ KARTY IDENTYFIKACYJNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 20 maja 2024 r. (Dz. U. poz. 783)

Załącznik nr 1

WZORY DOKUMENTÓW „PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA” I „PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY” WYDAWANYCH NA CZAS NIEOKREŚLONY W POSTACI SPERSONALIZOWANEJ DWUSTRONNEJ KARTY IDENTYFIKACYJNEJ

„Prawo wykonywania zawodu lekarza”

awers

image

rewers

image

„Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”

awers

image

rewers

image

Opis:

1. Dokumenty „Prawo wykonywania zawodu lekarza” i „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydawane na czas nieokreślony mają postać spersonalizowanej dwustronnej karty identyfikacyjnej formatu ID-1, wykonanej z poliwęglanu.

2. Na stronie pierwszej (awers) w dokumentach „Prawo wykonywania zawodu lekarza” i „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydawanych na czas nieokreślony umieszcza się w warstwie graficznej:

1) nazwę dokumentu - „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”;

2) wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;

3) wizerunek twarzy lekarza albo lekarza dentysty, zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671, z późn. zm.);

4) wyrażenia, które określają zamieszczane dane:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) tytuł zawodowy,

c) datę uzyskania prawa wykonywania zawodu,

d) termin ważności prawa wykonywania zawodu.

3. Na stronie drugiej (rewers) w dokumentach „Prawo wykonywania zawodu lekarza” i „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydawanych na czas nieokreślony umieszcza się w warstwie graficznej:

1) wyrażenia, które określają zamieszczane dane i informacje:

a) numer seryjny dokumentu,

b) organ przyznający prawo wykonywania zawodu,

c) numer prawa wykonywania zawodu;

2) adnotację o treści: „Szczegółowe informacje dostępne są w Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczpospolitej Polskiej: http://rejestr.nil.org.pl/”;

3) dodane odpowiednio adnotacje:

a) „Prawo wykonywania zawodu jest dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.” albo „Prawo wykonywania zawodu jest dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,

b) „The right to practice the profession of a Physician.” albo „The right to practice the profession of a Dentist.”.

Załącznik 2. [WZORY DOKUMENTÓW „PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA” I „PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY” WYDAWANYCH NA CZAS NIEOKREŚLONY, UDOSTĘPNIANYCH W POSTACI DOKUMENTU MOBILNEGO]

Załącznik nr 2

WZORY DOKUMENTÓW „PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA” I „PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY” WYDAWANYCH NA CZAS NIEOKREŚLONY, UDOSTĘPNIANYCH W POSTACI DOKUMENTU MOBILNEGO

„Prawo wykonywania zawodu lekarza” - w formie dokumentu elektronicznego obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel

image

„Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” - w formie dokumentu elektronicznego obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel

image

Opis:

1. Dokumenty „Prawo wykonywania zawodu lekarza” i „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydawane na czas nieokreślony mają formę dokumentu elektronicznego obsługiwanego przy użyciu odpowiedniej usługi udostępnianej w aplikacji mObywatel.

2. W dokumentach „Prawo wykonywania zawodu lekarza” i „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydawanych na czas nieokreślony umieszcza się w warstwie graficznej:

1) nazwę dokumentu - „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”;

2) numer prawa wykonywania zawodu;

3) datę uzyskania prawa wykonywania zawodu i termin jego ważności;

4) wskazanie organu przyznającego prawo wykonywania zawodu;

5) imię (imiona) i nazwisko lekarza albo lekarza dentysty;

6) tytuł zawodowy;

7) wizerunek twarzy lekarza albo lekarza dentysty, zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;

8) adnotację o treści: „Szczegółowe informacje dostępne są w Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczpospolitej Polskiej: http://rejestr.nil.org.pl/”;

9) dodane odpowiednio adnotacje:

a) „Prawo wykonywania zawodu jest dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.” albo „Prawo wykonywania zawodu jest dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,

b) „The right to practice the profession of a Physician.” albo „The right to practice the profession of a Dentist.”;

10) numer identyfikujący dokument mobilny.

Załącznik 3. [WZORY DOKUMENTÓW „PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA” ORAZ „PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY” WYDAWANYCH NA CZAS OKREŚLONY W POSTACI SPERSONALIZOWANEJ DWUSTRONNEJ KARTY IDENTYFIKACYJNEJ]

Załącznik nr 3

WZORY DOKUMENTÓW „PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA” ORAZ „PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY” WYDAWANYCH NA CZAS OKREŚLONY W POSTACI SPERSONALIZOWANEJ DWUSTRONNEJ KARTY IDENTYFIKACYJNEJ

„Prawo wykonywania zawodu lekarza”

awers

image

rewers

image

„Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”

awers

image

rewers

image

Opis:

1. Dokumenty „Prawo wykonywania zawodu lekarza” i „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydawane na czas określony mają postać spersonalizowanej dwustronnej karty identyfikacyjnej formatu ID-1, wykonanej z poliwęglanu.

2. Na stronie pierwszej (awers) w dokumentach „Prawo wykonywania zawodu lekarza” i „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydawanych na czas określony umieszcza się w warstwie graficznej:

1) nazwę dokumentu - „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”;

2) wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;

3) wizerunek twarzy lekarza albo lekarza dentysty, zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;

4) wyrażenia, które określają zamieszczane dane:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) tytuł zawodowy,

c) datę uzyskania prawa wykonywania zawodu,

d) termin ważności prawa wykonywania zawodu.

3. Na stronie drugiej (rewers) w dokumentach „Prawo wykonywania zawodu lekarza” oraz „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydawanych na czas określony w umieszcza się warstwie graficznej:

1) wyrażenia, które określają zamieszczane dane i informacje:

a) numer seryjny dokumentu,

b) organ przyznający prawo wykonywania zawodu,

c) numer prawa wykonywania zawodu;

2) adnotację o treści: „Szczegółowe informacje dostępne są w Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczpospolitej Polskiej: http://rejestr.nil.org.pl/”;

3) dodaną odpowiednio adnotację:

a) „Dokument uprawnia do wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu i na czas odbycia stażu podyplomowego” - w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 5 ust. 7 albo art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1516, z późn. zm.) lub

b) „Dokument uprawnia do wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu i na czas odbycia szkolenia specjalizacyjnego” - w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lub

c) „Dokument uprawnia do wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu i na czas odbycia stażu adaptacyjnego / przystąpienia do testu umiejętności” - w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 5f ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lub

d) „Dokument uprawnia do wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu odbycia kształcenia podyplomowego / odbycia kształcenia w szkole doktorskiej w celu uzyskania stopnia naukowego / uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych” - w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lub

e) „Dokument uprawnia do wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w określonym zakresie czynności zawodowych, przez określony czas oraz w określonym miejscu zatrudnienia” - w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 7 ust. 2e ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lub

f) „Dokument uprawnia do warunkowego wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnie / pod nadzorem” - w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 7 ust. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

4) dodaną odpowiednio adnotację o treści: „The (limited) right to practice the profession of a Physician.” albo „The (limited) right to practice the profession of a Dentist.”.

Załącznik 4. [WZORY DOKUMENTÓW „PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA” I „PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY” WYDAWANYCH NA CZAS OKREŚLONY, UDOSTĘPNIANYCH W POSTACI DOKUMENTU MOBILNEGO]

Załącznik nr 4

WZORY DOKUMENTÓW „PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA” I „PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY” WYDAWANYCH NA CZAS OKREŚLONY, UDOSTĘPNIANYCH W POSTACI DOKUMENTU MOBILNEGO

„Prawo wykonywania zawodu lekarza” - w formie dokumentu elektronicznego obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel

image

„Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” - w formie dokumentu elektronicznego obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel

image

Opis:

1. Dokumenty „Prawo wykonywania zawodu lekarza” i „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydawane na czas określony mają formę dokumentu elektronicznego obsługiwanego przy użyciu odpowiedniej usługi udostępnianej w aplikacji mObywatel.

2. W dokumentach „Prawo wykonywania zawodu lekarza” i „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydawanych na czas określony umieszcza się w warstwie graficznej:

1) nazwę dokumentu - „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”;

2) numer prawa wykonywania zawodu;

3) datę uzyskania prawa wykonywania zawodu i termin jego ważności;

4) wskazanie organu przyznającego prawo wykonywania zawodu;

5) imię (imiona) i nazwisko lekarza albo lekarza dentysty;

6) tytuł zawodowy;

7) wizerunek twarzy lekarza albo lekarza dentysty, zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;

8) adnotację o treści: „Szczegółowe informacje dostępne są w Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczpospolitej Polskiej: http://rejestr.nil.org.pl/”;

9) dodaną odpowiednio adnotację o treści:

a) „Dokument uprawnia do wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu i na czas odbycia stażu podyplomowego” - w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 5 ust. 7 albo art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub

b) „Dokument uprawnia do wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu i na czas odbycia szkolenia specjalizacyjnego” - w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lub

c) „Dokument uprawnia do wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu i na czas odbycia stażu adaptacyjnego / przystąpienia do testu umiejętności” - w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 5f ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lub

d) „Dokument uprawnia do wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu odbycia kształcenia podyplomowego / odbycia kształcenia w szkole doktorskiej w celu uzyskania stopnia naukowego / uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych” - w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lub

e) „Dokument uprawnia do wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w określonym zakresie czynności zawodowych, przez określony czas oraz w określonym miejscu zatrudnienia” - w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 7 ust. 2e ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lub

f) „Dokument uprawnia do warunkowego wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnie/pod nadzorem” - w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 7 ust. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

10) dodaną odpowiednio adnotację o treści: „The (limited) right to practice the profession of a Physician.” albo „The (limited) right to practice the profession of a Dentist.”;

11) numer identyfikujący dokument mobilny.

Załącznik 5. [WZORY DOKUMENTÓW „PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA” I „PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY” WYDAWANYCH NA CZAS OKREŚLONY, UDOSTĘPNIANYCH W POSTACI DOKUMENTU MOBILNEGO]

Załącznik nr 5

WZORY DOKUMENTÓW „PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA” I „PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY” WYDAWANYCH NA CZAS OKREŚLONY, UDOSTĘPNIANYCH W POSTACI DOKUMENTU MOBILNEGO

12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydawanego w formie dokumentu elektronicznego obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel

image

„Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”, o którym mowa w art. 113d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydawanego w formie dokumentu elektronicznego obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel

image

Opis:

1. Dokumenty „Prawo wykonywania zawodu lekarza” oraz „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydawane na czas określony mają formę dokumentu elektronicznego obsługiwanego przy użyciu dedykowanej usługi udostępnianej w aplikacji mObywatel.

2. W dokumentach „Prawo wykonywania zawodu lekarza” oraz „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” wydawanych na czas określony umieszcza się w warstwie graficznej:

1) nazwę dokumentu - „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”;

2) numer prawa wykonywania zawodu;

3) datę uzyskania prawa wykonywania zawodu i termin jego ważności;

4) wskazanie organu przyznającego prawo wykonywania zawodu;

5) imię (imiona) i nazwisko lekarza albo lekarza dentysty;

6) tytuł zawodowy;

7) wizerunek twarzy lekarza albo lekarza dentysty, zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;

8) adnotację o treści: „Szczegółowe informacje dostępne są w Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczpospolitej Polskiej: http://rejestr.nil.org.pl/”;

9) dodaną odpowiednio adnotację o treści:

a) „Dokument uprawnia do wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w określonym zakresie czynności zawodowych, przez określony czas oraz w określonym miejscu zatrudnienia” - w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 7 ust. 2e ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty albo

b) „Dokument uprawnia do warunkowego wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnie / pod nadzorem” - w przypadku przyznania prawa wykonywania zawodu na podstawie art. 7 ust. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

10) dodaną odpowiednio adnotację o treści: „The (limited) right to practice the profession of a Physician.” albo „The (limited) right to practice the profession of a Dentist.”;

11) numer identyfikujący dokument mobilny.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-24
  • Data wejścia w życie: 2024-05-25
  • Data obowiązywania: 2024-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA