REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 792

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 maja 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 136c ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 70) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) certyfikat akredytacyjny - certyfikat akredytacyjny, o którym mowa w art. 21 ust. 2 albo art. 59 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (Dz. U. poz. 1692);”,

b) pkt 31 otrzymuje brzmienie:

„31) Ql - współczynnik korygujący (jakościowy), obliczany dla świadczeniodawcy l na podstawie wzoru określonego w § 3 ust. 1 pkt 13; jeżeli wartość ta uległa zmianie w trakcie okresu planowania, do wyliczeń przyjmuje się średnią wartość ważoną długością okresu obowiązywania wartości w ramach okresu planowania, z dokładnością do czterech znaków po przecinku;”;

2) w § 3 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. W przypadku przekazania dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu certyfikatu akredytacyjnego po upływie terminu, o którym mowa w części 1 tabeli nr 2 załącznika do rozporządzenia, wartość współczynnika korygującego ql,j, o którym mowa w § 2 pkt 32, odpowiadającą temu certyfikatowi akredytacyjnemu uwzględnia się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie certyfikatu akredytacyjnego.

4. W przypadku przekazania certyfikatu akredytacyjnego, którego ważność upływa w trakcie trwania okresu planowania, wartość współczynnika korygującego ql,j, o którym mowa w § 2 pkt 32, odpowiadającą temu certyfikatowi akredytacyjnemu uwzględnia się do ostatniego miesiąca ważności tego certyfikatu akredytacyjnego, zgodnie z częścią 1 tabeli nr 2 załącznika do rozporządzenia.”;

3) w załączniku do rozporządzenia w tabeli nr 2 w części 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Przekazanie dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu, nie później niż do końca drugiego miesiąca okresu planowania, certyfikatu akredytacyjnego dotyczącego profili systemu zabezpieczenia, ważnego do końca okresu planowania, w tym:”.

§ 2. [Wyłączenie stosowania przepisu § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej]

W okresach planowania przypadających w latach 2024 i 2025 przepisu § 3 ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie stosuje się do świadczeniodawców, którzy przekazali certyfikaty akredytacyjne zgodnie z częścią 1 tabeli nr 2 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1 w dotychczasowym brzmieniu.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: I. Leszczyna


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-27
  • Data wejścia w życie: 2024-06-04
  • Data obowiązywania: 2024-06-04

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA