REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 824

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w dziedzinie wizyt studyjnych zorganizowanych grup młodzieży,

podpisana w Warszawie dnia 22 marca 2023 r.

Tekst pierwotny

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 22 marca 2023 roku w Warszawie została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w dziedzinie wizyt studyjnych zorganizowanych grup młodzieży, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej

a

Rządem Państwa Izrael

o współpracy w dziedzinie wizyt studyjnych zorganizowanych grup młodzieży

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Państwa Izrael, zwane dalej "Stronami";

Mając na uwadze obustronną wolę współpracy wyrażoną w Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 roku;

Dostrzegając, że negatywne postawy etyczne i moralne, takie jak między innymi rasizm i ksenofobia, wynikają w znacznym stopniu z braku wiedzy i niedostatecznej edukacji młodych pokoleń, przy istniejącym jednocześnie wspólnym dziedzictwie historycznym obydwu państw, które stanowi bazę dla rozwoju i pogłębiania dwustronnych relacji;

Pragnąc zapewnić jak najlepsze stosunki między narodami polskim i izraelskim oraz wyeliminować wszelkie wzajemne uprzedzenia między Polakami i Izraelczykami;

Wierząc w znaczenie edukacji w Polsce i w Izraelu o Holokauście i II Wojnie Światowej oraz potrzebie opowiedzenia pełnej historii o mrocznych czasach Holokaustu i II Wojny Światowej;

Wyrażając wolę kształcenia kolejnych pokoleń w duchu pojednania, wzajemnego zrozumienia i szacunku bez negatywnych postaw etycznych i moralnych;

Uznając wizyty młodzieży izraelskiej w Polsce i młodzieży polskiej w Izraelu za ważny etap w budowaniu dalszych stosunków między Polską i Izraelem oraz ich narodami;

Mając na uwadze korzyści płynące ze współpracy gospodarczej, kulturalnej i edukacyjnej wynikające z rozwoju turystyki dwustronnej między Rzeczpospolitą Polską a Państwem Izrael oraz dążąc do dalszego zwiększania liczby osób odwiedzających oba państwa;

Pragnąc wzajemnie rozwijać bliższe relacje w zakresie koordynacji organizowanych edukacyjnych wizyt studyjnych;

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Cele Umowy

1. Wszystkie wizyty studyjne młodzieży polskiej w Izraelu, pod auspicjami Ministerstwa Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej oraz młodzieży izraelskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, organizowane pod auspicjami Ministerstwa Edukacji Państwa Izrael, odbywać się będą na podstawie i zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

2. Celem niniejszej Umowy jest zapewnienie, aby kolejne pokolenia młodzieży polskiej i izraelskiej:

a) poznawały historię swoich narodów, w tym historię Holokaustu i innych zbrodni II Wojny Światowej. Strony poświęcą odpowiednią uwagę pozostałym obszarom o szczególnym znaczeniu dla historii każdego z obydwu narodów;

b) odbywały wizyty studyjne w miejscach związanych z wielowiekowym polsko-żydowskim dziedzictwem oraz historią i kulturą Polski i Izraela;

c) poznawały się wzajemnie poprzez nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z osobami w podobnym wieku.

Artykuł 2

Program

1. Program zorganizowanych edukacyjnych wizyt studyjnych będzie obejmował w szczególności:

a) wizyty studyjne w miejscach upamiętniających Holokaust i inne zbrodnie II Wojny Światowej oraz w innych miejscach o szczególnym znaczeniu dla pamięci historycznej obydwu narodów;

b) wizyty studyjne w miejscach o znaczeniu historycznym i kulturalnym oraz odnoszących się do wielowiekowego dziedzictwa Żydów w Polsce oraz polskiego dziedzictwa w Izraelu;

c) bezpośrednie spotkania z grupami młodzieży w wieku zbliżonym do uczestników, w przypadku gdy Strona goszcząca jest w stanie zapewnić takie spotkanie, zgodnie ze specyfikacjami odwiedzających grup.

2. W celu realizacji postanowień powyższego ustępu 1, Strony będą rekomendować obiekty i miejsca wizyt studyjnych określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, który będzie regularnie aktualizowany przez punkty kontaktowe.

3. Strony ustalają, że co najmniej jeden z rekomendowanych obiektów lub miejsc wskazanych w Załączniku nr 1 zostanie włączony do programu każdej wizyty studyjnej organizowanej w ramach niniejszej Umowy.

4. Na wniosek dowolnej ze Stron, Strony będą uzgadniać program wizyt studyjnych, dążąc do wzajemnej współpracy i zapewnienia jak najpełniejszej realizacji celów niniejszej Umowy. Strony będą uwzględniać opinie właściwych instytucji edukacyjnych, obiektów historycznych, muzeów i innych instytucji.

Artykuł 3

Przewodnicy turystyczni

1. Przyjętą przez Strony zasadą będzie wspólna obsługa wizyt studyjnych zapewniona, w miarę możliwości, przez polskich i izraelskich przewodników turystycznych.

2. Strona polska zobowiązuje się do zapewnienia usług polskich przewodników turystycznych w miejscach odwiedzanych przez zorganizowane grupy z Izraela, władających w dostatecznym stopniu językiem angielskim lub hebrajskim lub arabskim, dla każdej grupy zorganizowanej objętej niniejszą Umową, zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

3. Strona izraelska zachęca odpowiednie instytucje do zapewnienia usług izraelskich przewodników turystycznych w miejscach odwiedzanych przez zorganizowane grupy z Polski, władających w dostatecznym stopniu językiem angielskim lub polskim, dla każdej grupy zorganizowanej objętej niniejszą Umową, zgodnie z prawem krajowym, przepisami i procedurami Państwa Izrael.

4. Strony zachęcają przewodników turystycznych i ich stowarzyszenia do stałej współpracy i wzajemnych konsultacji w sprawach dotyczących niniejszej Umowy.

Artykuł 4

Bezpieczeństwo

1. Strony zgadzają się, że bezpieczeństwo zorganizowanych wizyt studyjnych jest kwestią najważniejszą, a niezbędne środki bezpieczeństwa muszą być zawsze zapewnione. Strony będą współpracować w celu zapewnienia tych środków zgodnie z ustaleniami, w zgodzie z przepisami prawa.

2. Bezpieczeństwo zorganizowanych wizyt studyjnych będzie zapewnione przez Policję i inne właściwe władze Rzeczpospolitej Polskiej, w porozumieniu z właściwymi władzami Państwa Izrael, jak określono w Załączniku nr 2.

3. Strona polska podejmie wszelkie środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa zorganizowanych wizyt studyjnych z Izraela, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Strona izraelska podejmie wszelkie środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa zorganizowanych wizyt studyjnych z Polski, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Państwa Izrael.

4. Strony uzgadniają, że zorganizowane izraelskie wizyty studyjne mogą być zabezpieczane, podczas całego pobytu w Polsce, przez polskich pracowników ochrony z prywatnych polskich firm ochroniarskich, licencjonowanych zgodnie z prawem polskim, zatwierdzonych przez Stronę izraelską. Strony uzgadniają, że polskie zorganizowane wizyty studyjne mogą być zabezpieczane, podczas całego pobytu w Izraelu, przez izraelskich pracowników ochrony z prywatnych izraelskich firm ochroniarskich, licencjonowanych zgodnie z prawem izraelskim, zatwierdzonych przez Stronę polską.

5. W uzasadnionych przypadkach każda ze Stron mieć będzie prawo do wystąpienia do drugiej Strony z wnioskiem o wyrażenie zgody na dodatkowe środki bezpieczeństwa w związku z wizytą studyjną oraz wystąpić z wnioskiem, aby środki te zostały zapewnione przez drugą Stronę lub aby wyraziła ona zgodę na obecność agentów ochrony Strony występującej z wnioskiem. W szczególności wniosek taki zostanie rozpatrzony pozytywnie, jeśli obie Strony stwierdzą istnienie ogólnego zagrożenia dla bezpieczeństwa wizyt studyjnych.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, każda Strona może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydanie swoim funkcjonariuszom ochrony zaświadczeń konsularnych na broń i amunicję, na podstawie właściwych przepisów prawa krajowego, w szczególności ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji oraz właściwych praw, przepisów i procedur obowiązujących w Państwie Izrael. W szczególności wniosek taki zostanie rozpatrzony pozytywnie, jeżeli obie Strony stwierdzą istnienie szczególnego, bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa określonej zorganizowanej wizyty studyjnej.

7. Strony zapewnią, że funkcjonariusze ochrony będą przestrzegać wszelkich ograniczeń i zasad obowiązujących w odwiedzanych obiektach, w szczególności dotyczących wchodzenia na teren obiektu z bronią palną oraz przedmiotami mogącymi zagrażać życiu lub zdrowiu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

8. W celu współpracy i komunikacji między Stronami w zakresie bezpieczeństwa zorganizowanych wizyt studyjnych, Strony utworzą punkty kontaktowe:

dla wizyt w Polsce:

a) Komenda Główna Policji Rzeczypospolitej Polskiej;

b) Ambasada Państwa Izrael w Rzeczpospolitej Polskiej;

dla wizyt w Izraelu:

a) właściwy kompetencyjnie organ Państwa Izrael odpowiedzialny za bezpieczeństwo polskich grup odwiedzających Izrael;

b) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Izrael.

Artykuł 5

Współpraca międzyrządowa

1. Strony będą nieprzerwanie dążyć do zwiększenia liczby zorganizowanych wizyt studyjnych do obydwu krajów oraz zapewniają, że ich programy realizują cele niniejszej Umowy w jak największym stopniu.

2. Każdego roku Strony przedstawią sobie wzajemnie ocenę studyjnych wizyt edukacyjnych, ze wskazaniem ich liczby, czasu trwania, liczby uczestników, miejsc i czasu spotkań z rówieśnikami oraz propozycje wizyt studyjnych w roku następnym.

3. Placówki oświatowe i kulturalne Stron będą współpracować kierując się zasadami wzajemnego zrozumienia i szacunku.

Artykuł 6

Punkty kontaktowe

Nie naruszając postanowień Artykułu 4 ustęp 8, dla celów realizacji niniejszej Umowy Strony ustanawiają punkty kontaktowe w postaci:

a) Ministerstwa Spraw Zagranicznych - po stronie polskiej;

b) Ministerstwa Edukacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych - po Stronie izraelskiej.

Artykuł 7

Postanowienia końcowe

1. Umowa niniejsza podlega ratyfikacji zgodnie z prawem wewnętrznym każdej ze Stron, co zostanie potwierdzone w drodze wymiany not.

2. Umowa niniejsza wchodzi w życie w dniu otrzymania późniejszej z not, w których Strony poinformują się wzajemnie o spełnieniu wszystkich krajowych procedur koniecznych do wejścia w życie niniejszej Umowy. Strony zgadzają się na rozpoczęcie współpracy w oparciu o niniejszą Umowę przed jej wejściem w życie.

3. Umowa niniejsza zawarta jest na nieokreślony okres czasu. Może być ona zmieniona lub zmodyfikowana za obopólną pisemną zgodą Stron.

4. Umowa niniejsza może być wypowiedziana przez każdą ze Stron w drodze notyfikacji przekazanej drugiej Stronie za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych. W takim przypadku niniejsza Umowa utraci moc obowiązującą po upływie sześciu miesięcy od dnia notyfikacji o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie niniejszej Umowy nie będzie mieć wpływu na programy rozpoczęte przed jej wypowiedzeniem, chyba że Strony uzgodnią inaczej.

5. Wszelkie spory i różnice pomiędzy Stronami dotyczące interpretacji i stosowania postanowień niniejszej Umowy, będą rozstrzygane w drodze negocjacji i konsultacji między Stronami.

6. Od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy, postanowienia w niej zawarte zastępują odpowiednie postanowienia:

a) Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 roku;

b) Umowy o Wymianie Młodzieży między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael, podpisanej w Warszawie dnia 29 sierpnia 1991 roku.

Podpisano w Warszawie dnia 22 marca 2023 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, hebrajskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności związanych z interpretacją niniejszej Umowy, tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.

infoRgrafika

Wersja w języku hebrajskim

Wersja w języku angielskim

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

- będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie, dnia 28 sierpnia 2023 roku.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

L.S.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Wykaz rekomendowanych obiektów i miejsc wizyt w Polsce]

Załącznik nr 1 / Annex no 1

1. Wykaz rekomendowanych obiektów i miejsc wizyt w Polsce / List of recommended sites and places of visits in Poland

Muzea martyrologiczne / Martyrdom museums

• Muzeum Katyńskie - Oddział Muzeum Wojska Polskiego (Warszawa) / The Katyń Museum - the branch of the Polish Army Museum (Warsaw)

• Muzeum Powstania Warszawskiego (Warszawa) / The Warsaw Uprising Museum (Warsaw)

• Muzeum Niepodległości w Warszawie wraz z oddziałami: Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i Muzeum Więzienia Pawiak wraz z filią - Mauzoleum Walki i Męczeństwa / The Museum of Independence in Warsaw with its branches: the Museum of the 10th Pavilion of the Warsaw Citadel and the Pawiak Prison Museum with a branch - the Mausoleum of Struggle and Martyrdom

• Muzeum Żołnierzy Wyklętych (Ostrołęka) / The Museum of Cursed Soldiers (Ostrołęka)

• Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (Oświęcim) / The Remembrance Museum of Land of Oświęcim Residents (Oświęcim)

• Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej / The Ulma Family Museum of Poles Saving Jews in World War II

• Muzeum II Wojny Światowej wraz z oddziałem: - Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 (Gdańsk) / Museum of the Second World War and its branch - Museum of Westerplatte and the War of 1939 (Gdańsk)

• Centralne Muzeum Jeńców Wojennych (Opole - Łambinowice) / Central Museum of Prisoners-of-War (Opole - Łambinowice)

• Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie - Oddział Muzeum Wsi Kieleckiej/ Mausoleum of the Martyrdom of Polish Villages in Michniów - the branch of the Kielce Countryside Museum

• Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z oddziałem: Stacja Radegast / Museum of Independence Traditions in Łódź and its branch the Radegast Station

• Muzeum Krakowa z oddziałami: Stara Synagoga, Apteka pod Orłem, Fabryka Emalia Oskara Schindlera / The Museum of Cracow with branches: the Old Synagogue, the Eagle Pharmacy, the Oskar Schindler's Enamel Factory

• Wielkopolskie Muzeum Niepodległości wraz z oddziałami (Poznań) /The Wielkopolskie Independence Museum with its branches (Poznań)

• Muzeum Getta Warszawskiego (w organizacji - muzeum w budowie) (Warszawa) / Warsaw Ghetto Museum (in organisation - museum under construction) (Warsaw)

• Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) (Warszawa) /The Museum of Cursed Soldiers and Political Prisonersof the Polish People's Republic) (in organisation) (Warsaw)

• Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej / Pilecki Family House Museum

• Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945) (w organizacji - muzeum w budowie) / Museum of Polish Children - victims of totalitarianism. German Nazi camp for Polish children in Łódź (1942-1945) (in organization - museum under construction)

Najważniejsze muzea prezentujące historię i dziedzictwo Polski (muzea narodowe i rezydencje królewskie) / The most important museums presenting Poland's history and heritage (national museums and royal residences)

• Muzeum Narodowe w Warszawie/ National Museum in Warsaw

• Muzeum Narodowe w Krakowie / National Museum in Kraków

• Muzeum Narodowe w Poznaniu / National Museum in Poznań

• Muzeum Narodowe we Wrocławiu / National Museum in Wrocław

• Muzeum Narodowe w Lublinie / National Museum in Lublin

• Muzeum Narodowe w Gdańsku / National Museum in Gdańsk

• Muzeum Narodowe w Kielcach / National Museum in Kielce

• Muzeum Narodowe w Szczecinie / National Museum in Szczecin

• Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki (Kraków) / Wawel Royal Castle (Kraków)

• Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej / The Royal Castle in Warsaw - Museum

• Muzeum Pałac Króla Jana III w Wilanowie (Warszawa) / Museum of King Jan III's Palace at Wilanów (Warsaw)

• Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie / The Royal Łazienki Museum in Warsaw

• Muzeum Historii Polski (w organizacji - muzeum w budowie) (Warszawa) / Polish History Museum (in organization - museum under construction) (Warsaw)

Muzea i instytucje pamięci dokumentujące dziedzictwo żydowskie i dialog polsko-żydowski / Museums and memoriał institutions documenting Jewish heritage and Polish-Jewish dialogue

• Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma / Emanuel Ringelblum Jewish History Institute

• Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN / Museum of the History of Polish Jews POLIN

• Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie / Museum-Synagogue Complexin Włodawa

2. Wykaz rekomendowanych obiektów i miejsc wizyt w Izraelu / List of recommended sites and places of visits in Israel

Tel Awiw-Jafa/ Tel Aviv-Jaffa:

Jafa/ Jaffa

Cezarea/ Caesarea

Jerozolima/Jerusalem:

• Kneset/ Knesset

• "Jad Waszem" Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu/"Yad Vashem" The World Holocaust Remembrance Center

• Wzgórze Herzla/ Mount Herzl

Hajfa/ Haifa (and the vicinity):

• Ogrody Bahaitów/the Bahai Gardens

• Niemiecka kolonia/ the German Colony

• Wadi Ara/Wadi Ara

• Akka/ Acre

• Muzeum Tajnej Imigracji i Marynarki Wojennej/ Clandestine Immigration and Naval Museum

• Muzeum Bojowników Getta/ Ghetto Fighters' House

• Rosz ha-Nikra/ Rosh HaNikra

Północ/North:

• Nazaret: Bazylika Zwiastowania Pańskiego/ Nazareth: Church of the Annunciation

• Tabga i Kafarnaum/Tabgha and Capernaum

• Góra Błogosławieństw (Har ha-Oszer)/Mount of Beatitudes (Har HaOsher)

• Jardenit (Miejsce Chrztu Jardenit)/Yardenit (Yardenit Baptismal Site)

• Tyberiada/Tiberias

• Mekorot (Państwowe przedsiębiorstwo Wodne)/"Mekorot" (company, the national water leader)

• Metulla/Metul

Południe/South:

• Masada/Masada

• En Gedi i izraelskie wybrzeże Morza Martwego/ Ein Gedi and the Israeli coast of the Dead Sea

• Sede Boker/ Sede Boker

Poza wyżej wymienionymi obiektami i miejscami wizyt Strony mogą rekomendować także do odwiedzenia inne obiekty i miejsca odpowiednie dla realizacji celów Umowy.

In addition to the above-mentioned sites and places of visit, the Parties may also recommend other facilities and places suitable for the implementation of the objectives of the Agreement.

Załącznik 2. [Środki bezpieczeństwa dla zorganizowanych wizyt studyjnych młodzieży izraelskiej do Polski]

Załącznik nr 2

Procedura określa środki bezpieczeństwa dla zorganizowanych wizyt studyjnych młodzieży izraelskiej do Polski wg następujących poziomów zagrożenia bezpieczeństwa, ustalanych wspólnie przez Strony na podstawie odpowiednich danych i informacji.

Poziom zagrożenia bezpieczeństwa będzie określany wspólnie między ABW i ISA w oparciu o odpowiednie dane i informacje z poszczególnych agencji.

Poziom ZIELONY

- nie ma wiarygodnych danych wywiadowczych nt. jakichkolwiek zamierzeń podjęcia działalności terrorystycznej przeciwko izraelskim celom w Polsce;

- wizyty studyjne mogą być zabezpieczane przez polskich pracowników ochrony z prywatnych polskich firm ochroniarskich, licencjonowanych zgodnie z polskim prawem, zatwierdzonych przez stronę izraelską;

- bezpieczeństwo wizyt zostanie zapewnione przez polską Policję i inne właściwe instytucje, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej;

Poziom ŻÓŁTY

- jest ogólna informacja wywiadowcza nt. planów organizacji terrorystycznych, aby zaatakować żydowskie i izraelskie cele w Polsce.

- odpowiedzialność za bezpieczeństwo oficjalnych izraelskich wizyt studyjnych będzie głównie spoczywała na polskiej Policji i innych odpowiednich instytucjach.

- pierwszą reakcję na jakikolwiek incydent przestępczy/antysemicki lub prowokacje zapewni strona polska bez izraelskiego zaangażowania.

- strona izraelska będzie miała prawo wystąpić do strony polskiej o zgodę na dodatkowe środki bezpieczeństwa i zawnioskować, aby środki te albo były zapewnione przez Polskę, albo aby Polska wyraziła zgodę na obecność izraelskich funkcjonariuszy bezpieczeństwa. Wniosek taki powinien zostać przyjęty, w szczególności gdy zarówno strona izraelska, jak i polska ustalą istnienie ogólnego ryzyka dla bezpieczeństwa zorganizowanych wizyt studyjnych.

- liczba funkcjonariuszy ochrony towarzyszących izraelskim grupom studyjnym będzie mniejsza niż w przypadku poziomu zagrożenia CZERWONY.

Poziom CZERWONY

- jest konkretna informacja dot. określonego, bliskiego ryzyka dla bezpieczeństwa określonej zorganizowanej wizyty studyjnej do Polski.

- przeprowadzona zostanie wspólna ocena sytuacji w celu przedyskutowania uzgodnień dot. bezpieczeństwa wizyty. Strona izraelska będzie mieć prawo wystąpić do strony polskiej o zgodę na dodatkowe środki bezpieczeństwa i zawnioskować, aby środki te albo były zapewnione przez Polskę, albo aby Polska wyraziła zgodę na obecność izraelskich funkcjonariuszy bezpieczeństwa. Obejmuje to wniosek wobec drugiej Strony o zgodę, aby jej funkcjonariusze bezpieczeństwa otrzymali konsularne zezwolenie na broń i amunicję wg poszczególnych krajowych przepisów prawa. Wniosek taki powinien zostać przyjęty, w szczególności gdy zarówno strona izraelska, jak i polska ustalą istnienie określonego, bliskiego ryzyka dla bezpieczeństwa określonej zorganizowanej wizyty studyjnej.

Niezależnie od ustalonego poziomu zagrożenia polskie służby bezpieczeństwa (Policja itd.) dokonają niezbędnych dostosowań, aby zająć się jakimkolwiek incydentem, i aby zapewnić poziom bezpieczeństwa umożliwiający zmniejszoną obecność uzbrojonych izraelskich zespołów ds. bezpieczeństwa. Szczegółowe warunki przyporządkowania konkretnych sytuacji do określonych kategorii zostaną rozwinięte przez odpowiednie instytucje z obu krajów w ramach współpracy i w dobrej wierze.

Stosowane środki bezpieczeństwa powinny co do zasady mieścić się w zielonej kategorii z możliwością ich modyfikacji w razie pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa, w szczególności w razie konkretnych zagrożeń.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-04
  • Data wejścia w życie: 2024-04-17
  • Data obowiązywania: 2024-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA