REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 883

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 czerwca 2024 r.

w sprawie sposobu ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 67s ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2024 r. poz. 581) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres wysokości świadczenia kompensacyjnego]

Na wysokość świadczenia kompensacyjnego z tytułu zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym albo uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia składa się suma kwot odpowiadających charakterowi następstw zdrowotnych oraz stopniowi dolegliwości w zakresie:

1) uszczerbku na zdrowiu, o którym mowa w § 2;

2) uciążliwości leczenia, o której mowa w § 3;

3) pogorszenia jakości życia, o którym mowa w § 4.

§ 2. [Wysokość świadczenia kompensacyjnego zakresie uszczerbku na zdrowiu na zdrowiu]

1. Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie uszczerbku na zdrowiu wynosi:

Lp.

Uszczerbek na zdrowiu

Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zł

1

Całkowita utrata kończyny górnej powyżej stawu łokciowego

55 000

2

Całkowita utrata kończyny górnej poniżej stawu łokciowego

45 000

3

Całkowita utrata ręki

40 000

4

Całkowita utrata palców ręki III, IV, V

4000 za każdy palec,

łącznie nie więcej niż 10 000

5

Całkowita utrata kciuka lub palca ręki II

7000 za każdy palec

6

Całkowita utrata kończyny dolnej powyżej stawu kolanowego

50 000

7

Całkowita utrata kończyny dolnej poniżej stawu kolanowego

40 000

8

Całkowita utrata stopy

30 000

9

Całkowita utrata obu stóp

60 000

10

Całkowita utrata palców stopy II, III, IV, V

2000 za każdy palec, łącznie nie więcej niż 7000

11

Całkowita utrata palucha

7000

12

Całkowita utrata wzroku w jednym oku

50 000

13

Całkowita utrata wzroku w obojgu oczach

100 000

14

Całkowita utrata słuchu w jednym uchu

40 000

15

Całkowita utrata słuchu w obojgu uszach

90 000

16

Całkowita utrata nosa

30 000

17

Amputacja skrzydełka nosa

13 000

18

Utrata zęba

2000 za każdy ząb,

łącznie nie więcej niż 20 000

19

Wstrząs anafilaktyczny

5000

20

Utrata szczęki lub żuchwy

50 000

21

Całkowita utrata śledziony

20 000

22

Całkowita utrata jednej nerki (przy drugiej zdrowej)

30 000

23

Całkowita utrata obu nerek lub utrata jednej przy upośledzeniu funkcji drugiej nerki

60 000

24

Utrata macicy

50 000

25

Całkowita utrata jednego jajnika lub jądra (przy drugim zdrowym)

20 000

26

Całkowita utrata obu jajników lub obu jąder albo utrata jednego jajnika lub jądra przy upośledzeniu funkcji drugiego

65 000

27

Całkowita utrata mowy

75 000

28

Utrata brodawki sutkowej u kobiet

8000

29

Utrata sutka u kobiet

12 000

30

Całkowite porażenie lub niedowład co najmniej dwóch kończyn 3 stopnia w skali Lovetta

100 000

31

Całkowite porażenie jednej kończyny

40 000

32

Porażenie lub niedowład co najmniej dwóch kończyn poniżej 3 stopnia w skali Lovetta

95 000

33

Stan wegetatywny, stan minimalnej świadomości

150 000

34

Wstrząśnienie mózgu

3000

35

Stłuczenie mózgu

10 000

36

Rany skóry twarzy wymagające zaopatrzenia chirurgicznego

3000

37

Rany skóry poza twarzą wymagające zaopatrzenia chirurgicznego

2000

38

Oparzenia drugiego stopnia obejmujące co najmniej 20 % powierzchni ciała lub trzeciego stopnia obejmujące co najmniej 10 % powierzchni ciała

25 000

39

Zaburzenia mowy

20 000

40

Koncentryczne zwężenie pola widzenia

20 000

41

Zaburzenia w drożności przewodów łzowych

2000

42

Uszkodzenie płuc i opłucnej

7000

43

Uszkodzenie przełyku powodujące trudności w odżywianiu

20 000

44

Obniżenie ostrości widzenia

2000 o każde 0,5 dioptrii,

łącznie nie więcej niż 20 000

45

Uszkodzenia mięśni niezwiązane z innymi rodzajami uszczerbku

4000

46

Zerwanie ścięgien niezwiązane z innymi rodzajami uszczerbku

5000

47

Zawał serca

30 000

48

Porażenie połowicze utrwalone lub parapareza (do 1 stopnia w skali Lovetta)

90 000

49

Niedowład połowiczy lub parapareza znacznie utrudniająca sprawność kończyn (2 stopień w skali Lovetta)

75 000

50

Niedowład połowiczy lub parapareza średnio utrudniająca sprawność kończyn (3 stopień w skali Lovetta)

60 000

51

Niedowład połowiczy nieznacznego stopnia (4 stopień w skali Lovetta)

35 000

52

Utrwalony zespół pozapiramidowy znacznie utrudniający sprawność ustroju i wymagający opieki innych osób

70 000

53

Utrwalony zespół pozapiramidowy utrudniający sprawność ustroju

40 000

54

Utrwalony zespół pozapiramidowy

10 000

55

Utrwalone zaburzenia równowagi

20 000

56

Padaczka potwierdzona obserwacjami napadu przez personel medyczny

40 000

57

Encefalopatia ze zmianami charakterologicznymi lub deficytem neurologicznym

50 000

58

Cerebrastenia, zespół stresu pourazowego, utrwalona nerwica (utrzymujące się ponad 6 miesięcy mimo leczenia)

15 000

59

Chroniczny ból przewlekły utrzymujący się ponad 6 miesięcy mimo leczenia

12 000

60

Zespoły podwzgórzowe pourazowe (cukrzyca, moczówka prosta, nadczynność tarczycy i inne zaburzenia wewnątrzwydzielnicze pochodzenia ośrodkowego)

35 000

61

Uszkodzenie nerwu ruchowego gałki ocznej

22 000

62

Uszkodzenie nerwu trójdzielnego

10 000

63

Uszkodzenie nerwu twarzowego

15 000

64

Zaburzenia psychiczne wymagające stałej opieki osób trzecich (zmiany otępienne, utrwalone psychozy)

75 000

65

Udar mózgu bez trwałych następstw

5000

66

Zakażenie wirusem HIV

70 000

67

Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B

45 000

68

Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C

45 000

69

Wada rozwojowa płodu

60 000

70

Poronienie

33 000

71

Utrata małżowiny usznej

12 000

72

Uszkodzenie nerwu krtaniowego wstecznego

18 000

73

Śródporodowy uraz krocza III lub IV stopnia z następowym pogorszeniem trzymania stolca

20 000

74

Pooperacyjna przetoka między narządami płciowymi a drogami moczowymi lub dolnym odcinkiem przewodu pokarmowego

20 000

75

Inny trwały niedowład lub paraliż

16 000

76

Inny stały uszczerbek na zdrowiu

10 000

77

Inny długotrwały uszczerbek na zdrowiu

5000

2. W przypadku częściowej utraty palca, małżowiny usznej lub zęba należna jest połowa wartości świadczenia kompensacyjnego, jednak nie mniej niż 2000 zł.

3. Wysokość świadczenia kompensacyjnego w przypadku różnych uszczerbków na zdrowiu podlega zsumowaniu.

4. Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie uszczerbku na zdrowiu nie może być wyższa niż 150 000 zł.

§ 3. [Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie uciążliwości leczenia]

1. Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie uciążliwości leczenia wynosi:

Lp.

Uciążliwość leczenia

Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zł

1

Hospitalizacja:

1) 5000;

2) od 6000 do 36 000, proporcjonalnie do okresu hospitalizacji;

3) 38 000


1) od 7 dni do 14 dni;


2) od 15 dni do 90 dni;


3) dłuższa niż 90 dni

2

Hospitalizacja na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opiekimedycznej (kwota niezależna od lp. 1):1) od 3 dni do 7 dni;

1) 5000;


2) od 8 dni do 30 dni;

2) 10 000;


3) dłuższa niż 30 dni

3) 15 000

3

Zabieg operacyjny w znieczuleniu przewodowym, dożylnym, zewnątrzoponowym lub podpajęczynówkowym

10 000

4

Inna niż zabieg operacyjny metoda leczenia lub diagnostyki stwarzająca podwyższone ryzyko

5000

5

Zabieg operacyjny w znieczuleniu ogólnym

15 000

6

Przeszczepienie serca, płuca, wątroby, trzustki lub nerki

40 000

7

Prowadzenie terapii dializoterapii

25 000

8

Stomia przewodu pokarmowego

20 000

9

Stomia układu moczowego

15 000

10

Żywienie pozajelitowe lub przez zgłębniki dłuższe niż 14 dni

10 000

11

Tracheostomia

10 000

12

Izolacja pacjenta dłuższa niż 10 dni

2000

13

Inna znacząca uciążliwość leczenia

7000

2. Wysokość świadczenia kompensacyjnego w przypadku różnych rodzajów uciążliwości leczenia podlega zsumowaniu.

3. Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie uciążliwości leczenia nie może być wyższa niż 75 000 zł.

§ 4. [Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie pogorszenia jakości życia]

1. Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie pogorszenia jakości życia wynosi:

Lp.

Czynnik pogorszenia jakości życia

Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zł

1

Niezdolność do samodzielnej egzystencji

40 000

2

Niepełnosprawność (w przypadkach innych niż w lp. 1):
1) w stopniu znacznym;

1)

30 000;


2) w stopniu umiarkowanym;

2)

20 000;


3) w stopniu lekkim

3)

10 000

3

Konieczność zapewnienia opieki i pomocy innych osób
(w przypadkach innych niż w lp. 1 i 2):
1) długotrwałe;

1)

7000;


2) stałe

2)

17 000

4

Ubezwłasnowolnienie całkowite

20 000

5

Niemożność podjęcia lub kontynowania nauki (wiek poniżej 25 lat)

25 000

6

Utrata możliwości posiadania dzieci:
1) wiek poniżej 40 lat;

1)

40 000;


2) wiek 40-50 lat

2)

15 000

7

Istotne ograniczenie funkcji seksualnych

25 000

8

Istotne ograniczenie możliwości pełnienia ról społecznych lub rodzinnych

12 000

9

Inne znaczące pogorszenie jakości życia:
1) długotrwałe;

1)

5000;


2) stałe

2)

8000

2. Wysokość świadczenia kompensacyjnego w przypadku różnych czynników pogorszenia jakości życia podlega zsumowaniu.

3. Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie pogorszenia jakości życia nie może być wyższa niż 75 000 zł.

§ 5. [Wysokość świadczenia kompensacyjnego w przypadku zgonu pacjenta]

Wysokość świadczenia kompensacyjnego w przypadku śmierci pacjenta wynosi:

Osoba uprawniona do złożenia wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego

Wiek zmarłego

poniżej 18 lat

18-24 lata

25-45 lat

46-65 lat

powyżej 65 lat

Dziecko własne, dziecko przysposobione - w wieku poniżej 18 lat

100 000 zł

90 000 zł

80 000 zł

70 000 zł

Dziecko własne, dziecko przysposobione - w wieku od 18 lat

-

70 000 zł

60 000 zł

50 000 zł

Rodzic, osoba przysposabiająca

100 000 zł

90 000 zł

70 000 zł

50 000 zł

20 000 zł

Małżonek niepozostający

w separacji, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu

90 000 zł

80 000 zł

70 000 zł

45 000 zł

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: I. Leszczyna


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-17
  • Data wejścia w życie: 2024-06-18
  • Data obowiązywania: 2024-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA