REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 895

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI1)

z dnia 12 czerwca 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2022 r. poz. 2279 oraz z 2024 r. poz. 227 i 834) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju]

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2023 r. poz. 2627) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pomoc de minimis zgodna z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2023/2831”, przeznaczona na wspieranie działalności przedsiębiorców;”;

2) w § 3 w ust. 2:

a) w pkt 3:

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) produkcji podstawowej produktów rybołówstwa i akwakultury,”,

- po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

„aa) przetwarzania i wprowadzania produktów rybołówstwa i akwakultury do obrotu, jeżeli kwota pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości produktów nabytych lub wprowadzonych do obrotu,”,

b) uchyla się pkt 4;

3) uchyla się § 6a;

4) w § 9 w ust. 4 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie, które otrzymał w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, albo oświadczenie o wielkości takiej pomocy, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,”;

5) w § 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przy obliczaniu maksymalnej wielkości i maksymalnej intensywności pomocy w ramach wyłączeń grupowych oraz przy ustalaniu, czy wielkość pomocy nie przekracza progów, o których mowa w § 10, uwzględnia się całkowitą kwotę pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, projektu lub działań objętych pomocą, z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014 i w art. 5 rozporządzenia nr 2023/2831.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Pomoc de minimis może zostać udzielona przedsiębiorcy, jeżeli wartość brutto tej pomocy łącznie z wartością brutto innej pomocy de minimis, udzielonej jemu i wszystkim przedsiębiorcom pozostającym z nim w jakimkolwiek stosunku prawnym, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 2023/2831, w okresie 3 lat, nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 300 000 euro.”;

6) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. Przedsiębiorca, któremu została udzielona pomoc de minimis, przed zawarciem umowy, o której mowa w art. 41 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, przedkłada Centrum:

1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie albo oświadczenie o wielkości takiej pomocy, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy,

2) informacje, o których mowa w § 9 ust. 4 pkt 2 lit. b

- dotyczące okresu od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 1.”;

7) w § 48 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomoc de minimis może być udzielana do końca okresu 6 miesięcy, o którym mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 2023/2831, w związku z art. 8 zdanie drugie tego rozporządzenia.”.

§ 2. [Stosowanie przepisów do uwzględnienia wcześniej złożonych wniosków o udzielenie pomocy de minimis]

1. Do wniosków o udzielenie pomocy de minimis złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Na wezwanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i w wyznaczonym przez nie terminie przedsiębiorca, który przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia złożył wniosek o udzielenie pomocy de minimis w ramach naboru trwającego w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, składa zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w § 9 ust. 4 pkt 2 lit. a rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Nauki: D. Wieczorek


1) Minister Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki (Dz. U. poz. 2716).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-18
  • Data wejścia w życie: 2024-06-19
  • Data obowiązywania: 2024-06-19

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA