REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 898

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. z 2022 r. poz. 2530), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 373).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 373), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r.".

Minister Finansów: A. Domański


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 21 maja 2024 r. (Dz. U. poz. 898)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
1)

z dnia 21 lutego 2017 r.

w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1590 i 1598) zarządza się, co następuje:

§ 1. Czynności przewidziane przepisami prawa celnego, w zależności od rodzaju towarów, mogą być dokonywane we wszystkich urzędach celno-skarbowych oraz podległych im oddziałach celnych, z zastrzeżeniem § 3-4a.

§ 2. Wykaz urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Towary, co do których składany jest wniosek o refundację wywozową, mogą być zgłaszane do procedury wywozu w urzędach celno-skarbowych oraz podległych im oddziałach celnych, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do towarów umieszczanych w magazynach żywności oraz podmiotów korzystających z procedury przewidzianej w art. 34 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 186 z 17.07.2009, str. 1, z późn. zm.2))3).

§ 4. Wykaz urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych właściwych dla tranzytu unijnego ropy naftowej, gazu i energii elektrycznej realizowanego za pomocą stałych urządzeń przesyłowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4a. W odniesieniu do towarów, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/1131 z dnia 2 lipca 2019 r. ustanawiającym narzędzie celne w celu wykonania art. 14a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 oraz art. 24a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037 (Dz. Urz. UE L 179 z 03.07.2019, str. 12), właściwym dla przyjęcia zgłoszenia do powrotnego wywozu, zarejestrowania powiadomienia o powrotnym wywozie lub wywozowej deklaracji skróconej oraz przyjęcia poświadczenia odbioru jest Oddział Celny "Terminal Kontenerowy" w Gdańsku podległy Pomorskiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu w Gdyni.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 21 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 898)

Załącznik nr 1

WYKAZ URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH ORAZ PODLEGŁYCH IM ODDZIAŁÓW CELNYCH, W KTÓRYCH SĄ DOKONYWANE CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANE PRZEPISAMI PRAWA CELNEGO W ZALEŻNOŚCI OD PROCEDUR CELNYCH, KTÓRYMI MOGĄ BYĆ OBEJMOWANE TOWARY

Objaśnienia:

Podane w 4 rubryce rodzaje procedur celnych oznaczone zostały następującymi cyframi:

1 - dopuszczenie do obrotu, końcowe przeznaczenie,

2 - tranzyt,

3 - składowanie celne,

4 - uszlachetnianie czynne,

5 - odprawa czasowa,

6 - uszlachetnianie bierne,

7 - wywóz,

8 - wolny obszar celny.

Lp.

Urząd Oddział

Kod identyfikacyjny urzędu oddziału

Procedury celne

Uwagi

1

2

3

4

5

I

Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej

308000

 

 

1

Oddział Celny w Białej Podlaskiej

301010

1,2,3,4,5,6,7

 

2

Oddział Celny w Małaszewiczach

301020

1,2,3,4,5,6,7,8

towary przywożone lub wywożone w transporcie kolejowym, z możliwością zastosowania do przesyłek przywożonych w obrocie pocztowym wyłącznie procedury tranzytu;

ograniczenie dotyczące transportu kolejowego nie dotyczy towarów przywożonych lub wywożonych z zastosowaniem procedury składowania celnego i wolnego obszaru celnego, w tym obejmowanie procedurami dopuszczalnymi dla towarów wprowadzanych i wyprowadzanych z wolnego obszaru celnego oraz towarów klasyfikowanych do działu 27 i 29 Taryfy celnej obejmowanych procedurą dopuszczenia do obrotu lub końcowego przeznaczenia

3

Oddział Celny w Koroszczynie

301040

1,2,3,5,7

procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motocykla, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów wywożonych przez podróżnych

4

Oddział Celny w Terespolu

301050

1,2,5,7

towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych

5

Oddział Celny Drogowy w Terespolu

301060

1,2,5,7

towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych

6

Oddział Celny w Sławatyczach

301070

1,2,5,7

towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych

7

Oddział Celny w Lublinie

302010

1,2,3,4,5,6,7

 

8 (uchylony)

 

 

 

 

9

Oddział Celny w Chełmie

302040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

10

Oddział Celny w Dorohusku

302050

1,2,3,4,5,6,7

procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych

11

Oddział Celny Drogowy w Dorohusku

302060

1,2,5,7

procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia

12

Oddział Celny Port Lotniczy Lublin

302070

1,2,3,4,5,6,7,8

 

12a

Oddział Celny Pocztowy w Lublinie

302080

1,2,3,4,5,6,7

towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym

13

Oddział Celny w Zamościu

303010

1,2,3,4,5,6,7

 

14

Oddział Celny w Hrebennem

303020

1,2,5,7

procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia

15

Oddział Celny w Hrubieszowie

303030

1,2,3,4,5,6,7

towary przywożone lub wywożone w transporcie kolejowym

16

Oddział Celny w Zosinie

303040

1,2,5,7

towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych

17

Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim

303080

1,2,3,4,5,6,7

 

18

Oddział Celny w Dołhobyczowie

303091

1,2,5,7

towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych

II

Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku

318000

 

 

1

Oddział Celny w Białymstoku

311010

1,2,3,4,5,6,7

 

2

Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy

311020

1,2,3,4,5,6,7

 

3

Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy

311030

1,2,5,7

procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motocykla, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia

4

Oddział Celny w Siemianówce

311050

1,2,3,4,5,6,7

 

5

Oddział Celny w Połowcach

311060

1,2,5,7

towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych

6

Oddział Celny w Bobrownikach

311070

1,2,5,7

procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motocykla, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia

7

Oddział Celny w Łomży

312010

1,2,3,4,5,6,7

 

8

Oddział Celny w Suwałkach

313010

1,2,3,4,5,6,7

 

9

Oddział Celny w Augustowie

313020

1,2,3,4,5,6,7

 

III

Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni

328000

 

 

1

Oddział Celny "Basen V" w Gdyni

321010

1,2,3,4,5,6,7

 

2

Oddział Celny "Baza Kontenerowa" w Gdyni

321030

1,2,3,4,5,6,7

 

3

Oddział Celny "Basen IV" w Gdyni

321050

1,2,3,4,5,6,7

 

4

Oddział Celny "Nabrzeże Bułgarskie" w Gdyni

321070

1,2,3,4,5,6,7

 

5

Oddział Celny "Opłotki" w Gdańsku

322010

1,2,3,4,5,6,7

 

6 (uchylony)5)

 

 

 

 

76)

Oddział Celny "Port Gdańsk"

322030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

8

Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo

322050

1,2,3,4,5,6,7,8

 

9

Oddział Celny w Tczewie

322060

1,2,3,4,5,6,7

 

10

Oddział Celny w Kwidzynie

322070

1,2,3,4,5,6,7

 

11

Oddział Celny "Terminal Kontenerowy" w Gdańsku

322080

1,2,3,4,5,6,7,8

 

12

Oddział Celny Pocztowy w Pruszczu Gdańskim

322090

1,2,3,4,5,6,7

towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym

13

Oddział Celny w Słupsku

323010

1,2,3,4,5,6,7

 

14 (uchylony)

 

 

 

 

IV

Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach

338000

 

 

1 (uchylony)

 

 

 

 

2

Oddział Celny w Tychach

331020

1,2,3,4,5,6,7

 

3

Oddział Celny w Sławkowie

331030

1,2,3,4,5,6,7

 

4

Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice

331040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

5

Oddział Celny Osobowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice

331050

1,2,3,4,5,6,7,8

 

6

Oddział Celny w Gliwicach

332010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

7 (uchylony)

 

 

 

 

8

Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu

332040

1,2,3,4,5,6,7

towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym

9

Oddział Celny w Częstochowie

333010

1,2,3,4,5,6,7

 

10

Oddział Celny

w Czechowicach-Dziedzicach

335010

1,2,3,4,5,6,7

 

11 (uchylony)

 

 

 

 

V

Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach

348000

 

 

1

Oddział Celny w Kielcach

341010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

2

Oddział Celny w Starachowicach

341020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

3

Oddział Celny w Sandomierzu

341030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

VI

Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie

358000

 

 

1

Oddział Celny II w Krakowie

351020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

2

Oddział Celny Port Lotniczy Kraków-Balice

351030

1,2,3,4,5,6,7,8

towary przywożone i wywożone wyłącznie w transporcie lotniczym

3

Oddział Celny w Chyżnem

351050

1,2,3,4,5,6,7

 

4

Oddział Celny w Andrychowie

351060

1,2,3,4,5,6,7

 

5

Oddział Celny w Nowym Sączu

353010

1,2,3,4,5,6,7

 

6

Oddział Celny w Tarnowie

353030

1,2,3,4,5,6,7

 

VII

Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi

368000

 

 

1

Oddział Celny I w Łodzi

361010

1,2,3,4,5,6,7

 

2

Oddział Celny w Sieradzu

361030

1,2,3,4,5,6,7

 

3

Oddział Celny II w Łodzi

362010

1,2,3,4,5,6,7

 

4

Oddział Celny w Kutnie

362030

1,2,3,4,5,6,7

 

5

Oddział Celny Port Lotniczy Łódź-Lublinek

362040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

6

Oddział Celny w Piotrkowie Trybunalskim

363010

1,2,3,4,5,6,7

 

VIII

Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie

378000

 

 

1

Oddział Celny w Olsztynie

371010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

2

Oddział Celny w Korszach

371020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

3

Oddział Celny w Bezledach

371030

1,2,3,4,5,6,7,8

procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów wywożonych przez podróżnych

4

Oddział Celny w Bartoszycach

371040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

5

Oddział Celny w Ełku

371050

1,2,3,4,5,6,7

 

6

Oddział Celny w Gołdapi

371060

1,2,3,4,5,6,7,8

procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych przez podróżnych

7

Oddział Celny w Elblągu

372010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

8

Oddział Celny w Braniewie

372020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

9

Oddział Celny w Gronowie

372030

1,2,3,4,5,6,7

procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych przez podróżnych

10

Oddział Celny w Iławie

372040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

11

Oddział Celny w Grzechotkach

372050

1,2,3,4,5,6,7

procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych

IX

Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu

388000

 

 

1

Oddział Celny w Opolu

381010

1,2,3,4,5,6,7

 

2 (uchylony)

 

 

 

 

3

Oddział Celny w Nysie

381040

1,2,3,4,5,6,7

 

X

Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu

398000

 

 

1

Oddział Celny w Poznaniu

391010

1,2,3,4,5,6,7

 

2

Oddział Celny "MTP" w Poznaniu

391020

1,2,3,4,5,6,7

wyłącznie towary z przeznaczeniem na imprezy targowe i wystawy oraz towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym

3

Oddział Celny Port Lotniczy Poznań-Ławica

391030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

4

Oddział Celny w Gądkach

391040

1,2,3,4,5,6,7

 

5

Oddział Celny w Pile

392010

1,2,3,4,5,6,7

 

6

Oddział Celny w Lesznie

393010

1,2,3,4,5,6,7

 

7

Oddział Celny w Nowym Tomyślu

393020

1,2,3,4,5,6,7

 

8

Oddział Celny w Kaliszu

394010

1,2,3,4,5,6,7

 

9

Oddział Celny w Koninie

394020

1,2,3,4,5,6,7

 

XI

Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu

408000

 

 

1

Oddział Celny w Przemyślu

401010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

2

Oddział Celny w Medyce

401030

1,2,5,7

procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia

3

Oddział Celny Kolejowy Przemyśl-Medyka

401040

1,2,5,7,8

 

4

Oddział Celny w Jarosławiu

401050

1,2,3,4,5,6,7,8

 

5

Oddział Celny w Korczowej

401060

1,2,5,7

procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motocykla, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia

6

Oddział Celny w Budomierzu

401080

1,2,5,7

procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych w transporcie kolejowym, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów wywożonych przez podróżnych

6a

Oddział Celny Pocztowy w Przemyślu

401090

1,2,3,4,5,6,7

towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym

7

Oddział Celny w Rzeszowie

402010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

8

Oddział Celny Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka

402020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

9

Oddział Celny w Dębicy

402040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

10

Oddział Celny w Stalowej Woli

402050

1,2,3,4,5,6,7,8

 

11

Oddział Celny w Mielcu

402060

1,2,3,4,5,6,7,8

 

12

Oddział Celny w Krośnie

404010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

13

Oddział Celny w Krościenku

404030

1,2,5,7

procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych w transporcie kolejowym, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów wywożonych przez podróżnych

XII

Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim

418000

 

 

1

Oddział Celny w Zielonej Górze

411010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

2

Oddział Celny w Olszynie

411020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

3

Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim

412010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

4

Oddział Celny w Świecku

412020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

XIII

Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie

428000

 

 

1

Oddział Celny w Szczecinie

421010

1,2,3,4,5,6,7

 

2

Oddział Celny "Nabrzeże Łasztownia" w Szczecinie

421030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

3

Oddział Celny Port Lotniczy Szczecin-Goleniów

421050

1,2,3,4,5,6,7,8

 

4 (uchylony)

 

 

 

 

5

Oddział Celny w Świnoujściu

421080

1,2,3,4,5,6,7,8

 

6

Oddział Celny w Koszalinie

422010

1,2,3,4,5,6,7

 

7

Oddział Celny w Kołobrzegu

422020

1,2,3,4,5,6,7

 

8

Oddział Celny w Szczecinku

422030

1,2,3,4,5,6,7

 

XIV

Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu

438000

 

 

1

Oddział Celny II w Bydgoszczy

431020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

2

Oddział Celny w Inowrocławiu

431030

1,2,3,4,5,6,7

 

3

Oddział Celny w Toruniu

432010

1,2,3,4,5,6,7

 

4

Oddział Celny we Włocławku

432030

1,2,3,4,5,6,7

 

5

Oddział Celny w Grudziądzu

432040

1,2,3,4,5,6,7

 

6

Oddział Celny Port Lotniczy Bydgoszcz

431040

1,2,3,4,5,6,7

 

XV

Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie

448000

 

 

1

Oddział Celny I Pocztowy w Warszawie

441010

1,2,3,4,5,6,7

towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym

2 (uchylony)

 

 

 

 

3 (uchylony)

 

 

 

 

4

Oddział Celny VI w Warszawie

442020

1,2,3,4,5,6,7

 

5

Oddział Celny Osobowy w Warszawie

443010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

6

Oddział Celny Towarowy I w Warszawie

443020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

7

Oddział Celny Port Lotniczy Warszawa-Modlin

443050

1,2,3,4,5,6,7,8

 

8

Oddział Celny w Radomiu

444010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

9

Oddział Celny w Grójcu

444020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

10

Oddział Celny I w Pruszkowie

445010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

11

Oddział Celny w Płocku

445050

1,2,3,4,5,6,7

 

12

Oddział Celny w Siedlcach

446010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

13 (uchylony)

 

 

 

 

14

Oddział Celny w Ciechanowie

447010

1,2,3,4,5,6,7

 

15 (uchylony)

 

 

 

 

XVI

Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu

458000

 

 

1

Oddział Celny I we Wrocławiu

451010

1,2,3,4,5,6,7

 

2 (uchylony)

 

 

 

 

3

Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice

451030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

4

Oddział Celny Osobowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice

451040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

5

Oddział Celny w Legnicy

452010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

6

Oddział Celny w Polkowicach

452020

1,2,3,4,5,6,7

 

7

Oddział Celny w Żarskiej Wsi

452030

1,2,3,4,5,6,7

 

8

Oddział Celny w Wałbrzychu

454010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

 

Załącznik nr 2

WYKAZ URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH ORAZ PODLEGŁYCH IM ODDZIAŁÓW CELNYCH, W KTÓRYCH MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE DO PROCEDURY WYWOZU TOWARY, CO DO KTÓRYCH SKŁADANY JEST WNIOSEK O REFUNDACJĘ WYWOZOWĄ

Lp.

Urząd Oddział

Kod identyfikacyjny urzędu oddziału

Zakres uprawnień

1

2

3

4

I

Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej

308000

 

1

Oddział Celny w Białej Podlaskiej

301010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

2

Oddział Celny w Małaszewiczach

301020

pełny zakres

3

Oddział Celny w Koroszczynie

301040

pełny zakres

4

Oddział Celny w Lublinie

302010

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

5 (uchylony)

 

 

 

6

Oddział Celny w Chełmie

302040

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

7

Oddział Celny w Dorohusku

302050

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

8

Oddział Celny Drogowy w Dorohusku

302060

pełny zakres

9

Oddział Celny w Zamościu

303010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

10

Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim

303080

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

II

Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku

318000

 

1

Oddział Celny w Białymstoku

311010

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

2

Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy

311020

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

3

Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy

311030

pełny zakres

4

Oddział Celny w Siemianówce

311050

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

5

Oddział Celny w Łomży

312010

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

6

Oddział Celny w Suwałkach

313010

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

7

Oddział Celny w Augustowie

313020

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

III

Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni

328000

 

1

Oddział Celny "Basen V" w Gdyni

321010

pełny zakres

2

Oddział Celny "Baza Kontenerowa" w Gdyni

321030

pełny zakres

3

Oddział Celny "Basen IV" w Gdyni

321050

z wyjątkiem zbóż oraz towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

4

Oddział Celny "Opłotki" w Gdańsku

322010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

5 (uchylony)7)

 

 

 

68)

Oddział Celny "Port Gdańsk"

322030

pełny zakres

7

Oddział Celny w Tczewie

322060

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

8

Oddział Celny w Kwidzynie

322070

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

9

Oddział Celny "Terminal Kontenerowy" w Gdańsku

322080

pełny zakres

10

Oddział Celny w Słupsku

323010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

11 (uchylony)

 

 

 

IV

Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach

338000

 

1 (uchylony)

 

 

 

2

Oddział Celny w Tychach

331020

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

3

Oddział Celny w Sławkowie

331030

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

4

Oddział Celny w Gliwicach

332010

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

5 (uchylony)

 

 

 

6

Oddział Celny w Częstochowie

333010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

7

Oddział Celny w Czechowicach-Dziedzicach

335010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

8 (uchylony)

 

 

 

V

Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach

348000

 

1

Oddział Celny w Kielcach

341010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

2

Oddział Celny w Starachowicach

341020

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

3

Oddział Celny w Sandomierzu

341030

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

VI

Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie

358000

 

1

Oddział Celny II w Krakowie

351020

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

2

Oddział Celny w Chyżnem

351050

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

3

Oddział Celny w Andrychowie

351060

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

4

Oddział Celny w Nowym Sączu

353010

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

5

Oddział Celny w Tarnowie

353030

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

VII

Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi

368000

 

1

Oddział Celny I w Łodzi

361010

pełny zakres

VIII

Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie

378000

 

1

Oddział Celny w Olsztynie

371010

pełny zakres

2

Oddział Celny w Korszach

371020

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

3

Oddział Celny w Bezledach

371030

pełny zakres

4

Oddział Celny w Bartoszycach

371040

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

5

Oddział Celny w Ełku

371050

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

6

Oddział Celny w Elblągu

372010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

7

Oddział Celny w Braniewie

372020

pełny zakres

8

Oddział Celny w Iławie

372040

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

IX

Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu

388000

 

1

Oddział Celny w Opolu

381010

pełny zakres

2 (uchylony)

 

 

 

3

Oddział Celny w Nysie

381040

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

X

Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu

398000

 

1

Oddział Celny w Poznaniu

391010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

2

Oddział Celny w Gądkach

391040

pełny zakres

3

Oddział Celny w Pile

392010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

4

Oddział Celny w Lesznie

393010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

5

Oddział Celny w Nowym Tomyślu

393020

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

6

Oddział Celny w Kaliszu

394010

pełny zakres

7

Oddział Celny w Koninie

394020

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

XI

Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu

408000

 

1

Oddział Celny w Przemyślu

401010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

2

Oddział Celny Kolejowy Przemyśl-Medyka

401040

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

3

Oddział Celny w Jarosławiu

401050

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

4

Oddział Celny w Korczowej

401060

pełny zakres

5

Oddział Celny w Rzeszowie

402010

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

6

Oddział Celny w Dębicy

402040

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

7

Oddział Celny w Stalowej Woli

402050

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

8

Oddział Celny w Mielcu

402060

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

9

Oddział Celny w Krośnie

404010

pełny zakres

XII

Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim

418000

 

1

Oddział Celny w Zielonej Górze

411010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

2

Oddział Celny w Olszynie

411020

pełny zakres

3

Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim

412010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

4

Oddział Celny w Świecku

412020

pełny zakres

XIII

Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie

428000

 

1

Oddział Celny w Szczecinie

421010

pełny zakres

2

Oddział Celny "Nabrzeże Łasztownia" w Szczecinie

421030

pełny zakres

3 (uchylony)

 

 

 

4

Oddział Celny w Świnoujściu

421080

pełny zakres

5

Oddział Celny w Koszalinie

422010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

6

Oddział Celny w Kołobrzegu

422020

pełny zakres

7

Oddział Celny w Szczecinku

422030

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

XIV

Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu

438000

 

1

Oddział Celny II w Bydgoszczy

431020

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

2

Oddział Celny w Inowrocławiu

431030

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

3

Oddział Celny w Toruniu

432010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

4

Oddział Celny we Włocławku

432030

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

5

Oddział Celny w Grudziądzu

432040

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

6

Oddział Celny Port Lotniczy Bydgoszcz

431040

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

XV

Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie

448000

 

1 (uchylony)

 

 

 

2

Oddział Celny VI w Warszawie

442020

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

3

Oddział Celny Towarowy I w Warszawie

443020

pełny zakres

4

Oddział Celny w Radomiu

444010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

5

Oddział Celny w Grójcu

444020

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

6

Oddział Celny I w Pruszkowie

445010

pełny zakres

7

Oddział Celny w Płocku

445050

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

8

Oddział Celny w Siedlcach

446010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

9 (uchylony)

 

 

 

10

Oddział Celny w Ciechanowie

447010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

11 (uchylony)

 

 

 

XVI

Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu

458000

 

1

Oddział Celny I we Wrocławiu

451010

pełny zakres

2

Oddział Celny w Legnicy

452010

pełny zakres

3

Oddział Celny w Polkowicach

452020

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla przedstawienia towarów

4

Oddział Celny w Żarskiej Wsi

452030

pełny zakres

5

Oddział Celny w Wałbrzychu

454010

pełny zakres

 

Załącznik nr 3

WYKAZ URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH ORAZ PODLEGŁYCH IM ODDZIAŁÓW CELNYCH WŁAŚCIWYCH DLA TRANZYTU UNIJNEGO ROPY NAFTOWEJ, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REALIZOWANEGO ZA POMOCĄ STAŁYCH URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH

Lp.

Urząd Oddział

Kod identyfikacyjny urzędu oddziału

Zakres uprawnień

1

2

3

4

I

Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej

308000

 

1

Oddział Celny w Zamościu

303010

procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej

II

Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku

318000

 

1

Oddział Celny w Siemianówce

311050

procedura tranzytu unijnego ropy naftowej

III

Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni

328000

 

1

Oddział Celny "Terminal Kontenerowy" w Gdańsku

322080

procedura tranzytu unijnego ropy naftowej

IV

Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach

338000

 

1

Oddział Celny w Tychach

331020

procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej

V

Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach

348000

 

1

Oddział Celny w Kielcach

341010

procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej

VI

Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu

388000

 

1

Oddział Celny w Opolu

381010

procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej

VII

Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu

398000

 

1

Oddział Celny w Poznaniu

391010

procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej

VIII

Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim

418000

 

1

Oddział Celny w Zielonej Górze

411010

procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej

2

Oddział Celny w Olszynie

411020

procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej

3

Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim

412010

procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej

4

Oddział Celny w Świecku

412020

procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej

IX

Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie

448000

 

1 (uchylony)

 

 

 

2

Oddział Celny I w Pruszkowie

445010

procedura tranzytu unijnego ropy naftowej; procedura tranzytu unijnego gazu; procedura tranzytu unijnego energii elektrycznej


1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 86 z 01.04.2010, str. 15, Dz. Urz. UE L 310 z 26.11.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 49 z 24.02.2011, str. 16, Dz. Urz. UE L 235 z 01.09.2012, str. 7, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 74 oraz Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18.

3) Rozporządzenie utraciło moc na podstawie art. 11 lit. b rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/2835 z dnia 10 października 2023 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do przepisów dotyczących przywozu w sektorach ryżu, zbóż, cukru i chmielu oraz uchylającego rozporządzenia Komisji (WE) nr 3330/94, (WE) nr 2810/95, (WE) nr 951/2006, (WE) nr 972/2006, (WE) nr 504/2007, (WE) nr 1375/2007, (WE) nr 402/2008, (WE) nr 1295/2008, (WE) nr 1312/2008 i (UE) nr 642/2010, (EWG) nr 1361/76, (EWG) nr 1842/81, (EWG) nr 3556/87, (EWG) nr 3846/87, (EWG) nr 815/89, (WE) nr 765/2002, (WE) nr 1993/2005, (WE) nr 1670/2006, (WE) nr 1731/2006, (WE) nr 1741/2006, (WE) nr 433/2007, (WE) nr 1359/2007, (WE) nr 1454/2007, (WE) nr 508/2008, (WE) nr 903/2008, (WE) nr 147/2009, (WE) nr 612/2009, (UE) nr 817/2010, (UE) nr 1178/2010, (UE) nr 90/2011 i rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1373/2013 (Dz. Urz. UE L 2023/2835 z 21.12.2023), które weszło w życie z dniem 28 grudnia 2023 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. z 2016 r. poz. 595, 643 i 1442), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255).

5) Przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 373), które weszło w życie z dniem 1 marca 2023 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

7) Przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-18
  • Data wejścia w życie: 2024-06-18
  • Data obowiązywania: 2024-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA